Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od 14 lat kształci obcokrajowców. Na naszej uczelni studiuje w tym momencie ponad 1300 studentów z zagranicy. To najlepszy wynik wśród polskich uczelni. Dlatego WSIiZ, współorganizując seminarium „Kształcenie studentów obcokrajowców – szansą dla rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce”, chce dzielić się swoimi doświadczeniami zarówno z innymi uczelniami wyższymi jak i ministerstwami.

Duże wyzwania i ogromne korzyści
Seminarium odbyło się 17 kwietnia 2013 roku w Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Kielnarowej. Rektorzy biorący w nim udział podkreślali, że kształcenie obcokrajowców to duża szansa dla rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce, zwłaszcza w dobie pogłębiającego się niżu demograficznego.

– W Polsce kształci się ogółem ok. 24 tys. cudzoziemców. Tę liczbę można by zwiększyć nawet do 100 tys. z pożytkiem dla naszego państwa – zauważył prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – Przypatrzmy się czołowym uczelniom zachodnim, które z determinacją od lat kształcą obcokrajowców. Odsetek tych studentów stanowi tam ok. 24%, podczas gdy w Polsce jest to zaledwie 1% – dodał.

Profesor Pomianek podkreślał, że kształcenie obcokrajowców na dużą skalę daje nie tylko korzyści uczelniom, ale także zapewnia kadry dla polskich i zagranicznych firm. To także świetna okazja do promocji Polski przez absolwentów za granicą. Dla studentów z kolei to szansa na poznanie innych kultur i nawiązanie relacji, które mogą zaowocować międzynarodowymi przedsięwzięciami biznesowymi. Zaznaczył też, że najzdolniejsi maturzyści wyjeżdżają z Polski Wschodniej. Widać wyraźny deficyt młodych, przedsiębiorczych osób w tym regionie: – Tę lukę mogą wypełnić zdolni studenci zza granicy. Poprzez rozwijanie przedsiębiorczości mogą korzystnie wpłynąć na zdynamizowanie gospodarcze regionu. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez WSIiZ, 40% obcokrajowców chce tu zostać. To dla Polski ogromna szansa – podkreślił prof. Pomianek.

Podobnego zdania jest dr Krzysztof Pawłowski, Prezydent Wyższej Szkoły Biznesu National Louis University w Nowym Sączu. Uważa on, że w Polsce jest możliwy wzrost liczby studentów obcokrajowców do 50 tys. Korzyści płynące z kształcenia obcokrajowców to według dr Pawłowskiego m.in. eksport wiedzy i wzrost jakości oferty programowej uczelni. – To oznaczałoby wpływ do budżetu państwa 1,5 mld zł rocznie – przeliczał. – To także szansa na pozostanie w Polsce najzdolniejszych młodych ludzi i stworzenie sieci powiązań interpersonalnych i biznesowych studentów z całego świata – mówił prezydent WSBNLU.

O kilkunastu latach doświadczenia WSIiZ w kształceniu obcokrajowców z 20 krajów świata opowiadał dr Andrzej Szelc, Prorektor WSIiZ ds. Współpracy z Zagranicą.
Jak zaznaczył dr Szelc, uruchomienie anglojęzycznej ścieżki kształcenia oznacza dla uczelni duże zaangażowanie, poczynając od infrastruktury, kadry posługującej się językiem angielskim, po sylabusy i podręczniki.
– Ze względu na upłynnienie procedur wizowo-konsularnych, postanowiliśmy wejść w partnerstwo z uczelniami zagranicznymi i tworzyliśmy wspólne programy edukacyjne. Ponieważ Polska nie ma żadnych umów o uznaniu umów z Azji, w tym celu potrzebne były akredytacje. Potrzebna jest spójna polityka prezentowania oferty edukacyjnej na arenie międzynarodowej. – Podkreślał.

Potrzebne zmiany w polityce wizowej

Pawłowski zauważył, że Polska nie prowadzi jednolitej strategii wizowej. Seminarium z udziałem przedstawicieli ministerstw to pierwszy krok w rozmowach, by tę sytuację poprawić.

– Dziękuję Panu Ministrowi Ciskowi, że na poważnie rozpoczął dyskusję na temat wiz studenckich, o które zabiegamy od kilkunastu lat – powiedział prof. Pomianek.

Jak zaznaczył prof. Janusz Cisek, Ministerstwo Spraw Zagranicznych podejmuje wiele inicjatyw, które sprawiają, że polityka wizowa jest liberalna.

– W 2012 roku wydaliśmy na wschodzie 1 mln 258 tys. wiz. Chcemy się przyczynić do pozyskania zwłaszcza studentów zza wschodniej granicy, by ożywić ten region. Gratuluję WSIiZ otwartości na tego typu inicjatywy i zorganizowanie seminarium, które temu sprzyja – mówił Wiceminister Spraw Zagranicznych.

Prof. Janusz Cisek podkreślał, że ważnym celem działań MSZ jest budowanie propolskich elit. Obcokrajowcy studiujący w Polsce w przyszłości będą swoistymi ambasadorami naszego kraju. Dlatego ministerstwo tak mocno angażuje się w dialog z polskimi uczelniami wyższymi.

MSZ chce ułatwień dla studentów z zagranicy
Grzegorz Michalski z Departamentu Konsularnego w MSZ dodał, że wśród inicjatyw ministerstwa i innych resortów, mających ułatwić kształcenie obcokrajowców, podejmowane są działania na rzecz obniżenia kosztów karty tymczasowego pobytu lub nawet zniesienia opłaty. W planach jest też wydłużenie ważności pierwszej karty do 15 miesięcy, a kolejnej do 2 lat. – Liczymy na pozytywną odpowiedź z Ministerstwa Finansów w sprawie kosztów karty. Karta pobytu umożliwia m.in. legalną pracę i ułatwia wizyty rodziny u studenta – zaznaczył Michalski.

Konsul Generalny Rafał Wolski, kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie podkreślał natomiast, że zainteresowanie ukraińskiej młodzieży studiami w Polsce jest coraz większe. – Polska ma dobra markę na Ukrainie. Na przykład, nasz urząd w ciągu 3 lat podwoił liczbę wydawanych wiz – mówił Konsul.

Wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut Badań nad Szkolnictwem Wyższym WSIiZ pokazują, że ankietowani studenci z Ukrainy wybrali naukę w WSIiZ, bo polska uczelnia ma dobrą opinię wśród ich znajomych i krewnych, a także atrakcyjne kierunki studiów. 36% chce zostać w Polsce, a 39% w innym kraju unijnym. Tylko 4% chce wrócić na Ukrainę.

Dwie sesje panelowe i dyskusja z ekspertami
W seminarium wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także przedstawiciele polskich uczelni wyższych oraz organizacji takich jak „Euroszansa” czy Pearson Central Europe.

W programie spotkania znalazło się przemówienie o polskim szkolnictwie wyższym wobec problemów kształcenia studentów obcokrajowców, wygłoszone przez prof. Tadeusza Pomianka. O doświadczeniach WSIiZ w kształceniu studentów obcokrajowców opowiadał dr Andrzej Szelc, Prorektor WSIiZ ds. Współpracy z Zagranicą. Doświadczenia Wyższej Szkoły Biznesu National Louis University w Nowym Sączu w zakresie kształcenia obcokrajowców zaprezentował dr Krzysztof Pawłowski, Prezydent WSBNLU. Grzegorz Michalski, Zastępca Dyrektora Departamentu Konsularnego MSZ mówił o problematyce kształcenia studentów obcokrajowców w świetle doświadczeń Departamentu Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Doktor Barbara Przywara z WSIiZ zaprezentowała wyniki badaniach na temat problemów wizowych studentów z Ukrainy. O migracjach edukacyjnych mówił natomiast Krzysztof Lewandowski, Naczelnik Wydziału Analiz Migracyjnych z Departamentu Polityki Migracyjnej MSW. Na temat rozwoju polityki w zakresie przyjmowania studentów zagranicznych referat wygłosiła Pani Karolina Łukaszczyk, Specjalista Wydziału Analiz Migracyjnych z Departamentu Polityki Migracyjnej MSW. O coraz większym zainteresowaniu ukraińskiej młodzieży studiami wyższymi w Polsce opowiadał Rafał Wolski, Konsul Generalny, Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie. Tematem wystąpienia Andrzeja Klimaszewskiego – Głównego Specjalisty Departamentu Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – były zaś możliwości podejmowania i odbywania studiów w Polsce przez obcokrajowców.

Po wystąpieniach wszystkich panelistów zawiązała się dyskusja, w której padły pytania, dotyczące głównie procedur związanych z wizami studenckimi. Była to również świetna okazja do tego, by pozostali uczestnicy seminarium wyrazili własne opinie dotyczące tematu spotkania. Z szansy tej skorz
ystał między innymi dr hab. prof. Stanisław Michałowski, Rektor Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie:

– Moim zdaniem Wiceminister Spraw Zagranicznych robi naprawdę sporo, żeby sprawy dotyczące procedur uporządkować, za co chciałem podziękować. – Powiedział – Uważam, że wiele się zmienia na lepsze właśnie dzięki zaangażowaniu prof. Ciska. Rzeczywiście wizy to jest wielki problem. Więc może w obliczu zwiększonej ilości wydawanych wiz potrzebne jest jednak wzmocnienie kadrowe w konsulatach? W moim przekonaniu należy też upowszechnić Kartę Czasowego Pobytu – zaznaczył prof. Michałowski.

Organizatorami seminarium „Kształcenie studentów obcokrajowców – szansą dla rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce” była Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Zobacz więcej zdjęć
Zobacz relację filmową z wydarzenia