Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, jako jedyna uczelnia z Podkarpacia uzyskała akredytację Ministra Rozwoju i Finansów dla Ośrodka Innowacji. Jednostką organizacyjną, która pełni tą rolę jest Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości.

Akredytacji dla WSIiZ udzielił Minister Rozwoju i Finansów na okres dwóch lat. Podstawą do uzyskania akredytacji była pozytywna ocena potencjału rzeczowego i kadrowego, a także doświadczenie w zakresie realizowanych przedsięwzięć na rzecz promowania innowacyjności we współpracy z innymi Ośrodkami Innowacji. Jako akredytowany Ośrodek Innowacji, uczelnia może się posługiwać logo Ministerstwa Rozwoju.

System akredytacji został stworzony przez Ministerstwo Rozwoju w celu efektywnego wykorzystania potencjału Ośrodków Innowacji świadczących proinnowacyjne usługi na rzecz przedsiębiorców. Taki Ośrodek może być m.in. wykonawcą usług proinnowacyjnych świadczonych na rzecz przedsiębiorców, którzy ubiegają się o dofinansowanie w ramach wdrażanego poddziałania Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. – informuje Artur Chmaj, dyrektor Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości WSIiZ.

Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości uzyskało akredytację na realizację usług innowacyjnych dotyczących m.in.: audytu innowacyjności, przygotowania szczegółowego modelu finansowego dla opracowywanej lub wdrażanej innowacji, pomocy w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej czy technicznej niezbędnej do wdrożenia innowacji oraz opracowania strategii marketingowej dla wyrobu lub usługi będącej przedmiotem wdrożenia innowacyjnej technologii.

Jesteśmy liderem wśród podkarpackich uczelni w zakresie wsparcia biznesu, m.in. poprzez działalność wspominanego już Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości, jak również ośrodka konsultacyjno-doradczego Enterprise Europe Network, działającego w sieci Komisji Europejskiej – podkreśla Dominik Łazarz z Biura Prasowego WSIiZ.

Potwierdzenie certyfikacji