W dniach 6-7 czerwca 2013 roku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Profesjonalizacja służby publicznej w kontekście integracji europejskiej: aspekty kadrowe i instytucjonalne” zorganizowana przez Iwano-Frankiwski Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu we współpracy z Ministerstwem Oświaty i Nauki Młodzieży i Sportu Ukrainy, Państwową Agencją Służby Państwowej na Ukrainie, Iwano-Frankiwską Radą Obwodową, Towarzystwem „Wiedza” na Ukrainie oraz z Dniepropietrowskim Regionalnym Instytutem Państwowego Zarządzania Narodowej Akademii Państwowego Zarządzania przy Prezydencie Ukrainy.

Konferencji przewodniczył Profesor Dmytro Ivanovych Dzvinchuk, Dziekan Wydziału Zarządzania i Nauk Informacyjnych IFNTUNG, na którego zaproszenie przybyłyśmy jako reprezentacja Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, w składzie prof. dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz, dr Kamilla Kurczewska oraz mgr Aleksandra Kędzior.

W konferencji udział wzięło ponad 60 osób z Ukrainy, Polski, Armenii, Mołdowy, Azerbejdżanu oraz Gruzji, uczestniczących w obradach plenarnych oraz sekcyjnych. Obrady przebiegały w malowniczym Jaremczu, w hotelu Karpaty. W pierwszej części spotkania miałyśmy okazję wysłuchać wystąpień dotyczących problematyki profesjonalizacji służby cywilnej: o założeniach planu rozwoju służby cywilnej Ukrainy do 2016 roku (M. Kanavets), wdrożeniu programu kształcenia specjalistów w kontekście integracji europejskiej i współpracy Paktu Północno-Atlantyckiego na lata 2008-2015 (V. Kovalchuk), o roli Instytutu Służby Cywilnej w procesie integracji europejskiej (I. Hrytsiak), implementacji standardów administracji publicznej w krajach członkowskich EU (I. Niżnik-Dobosz). Następnie, po krótkiej przerwie, głos został oddany reprezentantkom administracji Armenii (R. Khachatrian), Azerbejdżanu (N. Mirzayeva), Gruzji (T. Tsotshalashvili) i Mołdowy (Y Khokhlov, L. Koptilet), które przedstawiły zasady funkcjonowania służby cywilnej i systemu edukacji wdrożone w systemach administracji reprezentowanych przez siebie krajów. Miałyśmy okazję zapoznać się także z wystąpieniem o celach i priorytetach programu PDP w kontekście współpracy z NATO (O. Lapko), podstawach systemu edukacji urzędników służby publicznej (V. Korzhenko), doświadczeniach reform systemu edukacji służby cywilnej w krajach środkowej i wschodniej Europy (L. Prokopenko), modernizacji profesjonalnej edukacji urzędników służby publicznej w kontekście standardów przyjmowanych w UE (D. Dzvinchuk).

Po zakończeniu obrad plenarnych uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w równoległych sesjach, na których zaproszeni goście, w tym reprezentująca WSIiZ dr Kamilla Kurczewska, przedstawili swoje referaty. Problematyka oscylowała wokół modeli profesjonalizacji służby publicznej, zarządzania personelem, szczegółowych rozwiązań praktycznych poszczególnych kwestii dotyczących tej grupy zawodowej oraz wpływu standardów międzynarodowych na kształtowanie się zasad powoływania, kształcenia i wykonywania pracy przez urzędników profesjonalnej służby cywilnej.

Referaty reprezentacji WSIZ skoncentrowane były na udzieleniu informacji dotyczących istotnych aspektów przenikania standardów wynikających z reguł zawartych zarówno w unijnych aktach wiążących, jak i niewiążących, do porządku prawa krajowego Państw członkowskich.

Referat P. prof. Niżnik Dobosz dotyczył trzech sposobów pośredniego wpływu UE na ustrój i organizację administracji publicznej państw członkowskich: historycznej kontynuacji europejskiego dorobku będącego podstawą stworzenia rozwiązań UE, koniecznego współdzielenia zasad i wartości UE warunkującego przyjęcie państw do wspólnoty oraz modernizacji polityki administracyjnej w Państwach Członkowskich pod wpływem UE. W referacie zostały podniesione również kwestie nowych instytucji prawnych, z jakimi spotyka się administracja publiczna państw członkowskich UE z chwilą wejścia do organizacji, takich jak: kooperacyjny model stosowania prawa, pojęcie sieci organów i instytucji odchodzące od pojęcia hierarchiczności, pojęcie aktu administracyjnego transnarodowego, czy nowa koncepcja legitymizacji działania administracji publicznej.

Referat dr Kamilli Kurczewskiej pt. „Sposoby implementacji aktów prawa Unii Europejskiej w systemie prawa krajowego (na przykładzie aktów dotyczących osób zatrudnionych w administracji publicznej)” koncentrował się na aspektach teoretycznych oraz praktycznych rozwiązań dotyczących wprowadzania do porządku krajowego reguł wynikających z wiążących aktów UE – aktów prawa pierwotnego i wtórnego: rozporządzeń i dyrektyw dotyczących sposobu zatrudniania i wykonywania pracy przez pracowników, w tym urzędników administracji publicznej, na przykładzie polskich rozwiązań.
Jednym z efektów spotkania w Jaremczu stanie się monografia pt. „Transformacja państwowego zarządzania oraz samorządu terytorialnego w ramach integracji europejskiej”, w której znajdą również miejsce rozbudowane wersje wygłoszonych wystąpień przez członków Katedry Prawa Administracyjnego.

Oprócz działalności konferencyjnej organizatorzy zapewnili bogaty program turystyczny, którego punktem podstawowym było zwiedzanie Jaremcza. Po ostatnim panelu organizatorzy podziękowali wszystkim obecnym za spędzone wspólnie dni oraz zaprosili na wycieczkę do kompleksu turystycznego Bukovel.

Różnorodne i interesujące wystąpienia przedstawiające z różnych perspektyw badawczych problematykę, której poświęcona była konferencja, oraz dyskusje, w których miałyśmy szansę uczestniczyć, wskazują na wagę poruszanych tematów oraz żywą potrzebę konfrontacji z nimi i wymiany doświadczeń. Dla delegacji z Polski spotkanie w Jaremczu była również okazją do nawiązania kontaktów z uczestnikami, w szczególności z partnerami z Iwano-Frankiwskiego Narodowego Technicznego Uniwersytetu Nafty i Gazu oraz Podkarpackiego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka oraz rozmów na temat możliwości współpracy naukowej i edukacyjnej w interesujących obszarach Szczególnie ciekawa okazała się również wymiana zdań na temat odrębności i podobieństw systemów administracji publicznej z reprezentantami służby cywilnej ministerstw Azerbejdżanu i Mołdowy.

Niezwykła gościnność gospodarzy pozostanie na długo w naszej pamięci. W drodze do Iwano-Frankiwska miałyśmy okazję zwiedzić Lwów podczas krótkiej przerwy w podróży w dzięki uprzejmości Pana Gienadija Stasiuka, miałyśmy okazję poznać IFNTUNG oraz pracowników Wydziału w obecności Pana Dziekana, Iwano-Frankowsk zaś zobaczyć w towarzystwie P. dr. Witalija Malimona. Mając w pamięci gościnność organizatorów oraz rozmowy na temat możliwości współpracy w dziedzinach nauki i edukacji w obszarze kształcenia przyszłych pracowników administracji publicznej, mamy nadzieje na Ich rewizytę podczas październikowej konferencji organizowanej przez Katedrę Prawa Administracyjnego WSIZ.

The report from the trip to the conference organized by the National Technical University of Oil and Gas

Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas – in collaboration with The Ministry of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine, The National Agency of Ukraine on Civil Service, Ivano-Frankivsk City Council, Society "Knowledge" in Ukraine and Dnipropetrovsk Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration, the President of Ukraine – organized international scientific conference under the title: “Professionalization of public service in the context of European integration: human and institutional aspects”. The conference was held on 6th and 7th of June 2013.

University of Information Technology and Management in Rzeszów (WSIZ) was represented by professor dr. hab. Iwona Niżnik-Dobosz, dr. Kamilla Kurczewska and mgr Aleksandra Kędzior. The conference was chaired by professor Dmytro Ivanovych Dzvinchuk, Dean of the Department of Management and Information Technology (IFNTUNG) on whose invitation we came to represent our University.

The conference was attended by over 60 people: Ukrainian, Polish, Armenian, Moldavian, Azerbaijan and Georgian who participated in the plenary and sectional deliberations. The
meeting took place in a picturesque town Yaremcha in Hotel “Carpathian Comfort”.

In the first part of the meeting, on June the 6th, we had the opportunity to hear the following topics about issues of professionalization of the civil service:

• The establishment of civil service development plan for Ukraine till 2016 (by M. Kanavets),
• The program implementation of specialists training in the context of European integration and cooperation with The North Atlantic Pact for 2008-2015 (by V. Kovalchuk),
• The role of the Institute of Civil Service in the European integration process (by I. Hrytsiak),
• The implementation of the public standards of administration in the Member States of the EU (by I. Niżnik-Dobosz)

Then, after a brief pause, the voice was put administration representatives of Armenia (R. Khachatrian), Azerbaijan (N. Mirzayeva), Georgia (T. Tsotshalashvili) and Moldova (Y Khokhlov and L. Koptilet) who presented functioning of the civil service and the education system implemented in systems administration in the countries they came from.

Other topics we had opportunity to listen at this part of meeting were:

• The objectives and priorities of PDP program in context of cooperation with NATO (by O. Lapko)
• The base of the education system of the public service (by V. Korzhenko)
• The experiences of the civil service education reforms in the Middle-East Europe countries (by L. Prokopenko)
• modernization of the civil service professional education in the context of the standards adopted in the EU (by D. Dzvinchuk).

After the end of the plenary session the participants could join to the parallel sessions where the guests, including dr Kamilla Kurczewska of University of Information Technology and Management in Rzeszów, presented their lectures. The issues we discussed about was linked with problems like: models of professionalization of the public service, managing the personnel, particular and practical solutions relating to the various problems of this professional group and influence of international standards to shaping of the rules for appointment, education and a work performance of the professional civil service officials.

The WSIZ representation`s lectures focused on informing about important aspects of standards transferred under the rules contained both in binding and in non-binding acts to the order of national law of EU Member States. The reading of professor Drummer Niżnik contained three ways of indirect influence of the EU constitution and organization of the public administration of the Member States: firstly – continuation of Europe’s history legacy as a basis to create solutions to the EU, secondly – necessity to accept and adaptation EU principles and values which will be condition for accession of those countries to the EU and a third – modernization of administrative policy in the Member States under the influence of the EU. The reading also raised the issues of new legal institutions which public administrations of EU Member States must face during entering to the organization, such as: cooperative model of law enforcement, "the network of institutions" concept in the place of the previous hierarchical concept, “the transnational administrative act” and, as well, a new concept of legitimacy of public administration. Dr. Kamilla Kurczewska`s lecture, under the title: “The methods of implementing EU legislation in national legal system (for example: relating to persons employed in the public service)”, was focused on theoretical aspects and practical solutions of adaptation to domestic order rules as a result of the binding acts – primary and secondary – of the EU, such as: regulations and directives on how to hire and work by employees, including public officials, by using the examples of Polish solutions.

Among various and very interesting results of the Conference in Yaremche, there is one we want to highlight: a monograph “The transformation of state and local government management in the European integration” that soon will be written. We could put there all the lectures which were introduced by representatives of WSIZ during the plenary and sectional deliberations in extended versions.

Aside from conference activity, organizers have provided a rich tourist program which main point was sightseeing of Yaremche. After the last panel, there were thanks to all those present for the days spent together and invited on a trip to a tourist complex Bukovel. The issues that concerned the conference were both interesting and various just as presentations and discussions we had opportunity attend to. They showed us very different research perspectives and points of view of people from other countries. All these aspects enhanced how important are those issues and that there is necessity of confrontation and experience exchanging in future. For the Polish representation, the Yaremche meeting was also an opportunity to establish contacts with participants, in particular with partners from Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas and from Vasyl Stefanyk Precarpathian National University and discussions on the possibilities of cooperation in science and education in areas of interest. Particularly interesting was also exchange views on the distinctiveness and similarities of the public administration with representatives of the civil service ministries of Azerbaijan and Moldova.

Outstanding hospitality of our hosts will remain in our memory for a very long time. There was a short break, during the journey to Ivano-Frankivsk, when we had an opportunity sightseeing Lviv. By courtesy of Mr. Gienadiy Stasiuk we were introduced to IFNTUNG and its employees with the presence of the Dean – professor Dmytro Ivanovych Dzvinchuk while the town Ivano-Frankivsk we saw with the professor dr. Witaliy Malimon. Bearing in our memories the organizers hospitality and deliberations about the possibility of cooperation in the fields of science and education in the training of future public administration employees, we hope for their return visit on the October conference organized by the Department of Administrative Law on WSIZ in Rzeszów.