Rok akademicki 2014/2015 był rekordowym pod względem liczby habilitacji uzyskanych przez pracowników naukowych WSIiZ oraz innych sukcesów na polu nauki. Pięcioro doktorów otrzymało tytuł doktora habilitowanego, praca doktorska jednego z dydaktyków została wyróżniona w konkursie Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji, znacząco wzrosła też liczba pracowników wyjeżdżających na staże w ramach projektu „Europa 2020”. O sukcesach i planach naukowców WSIiZ na następny rok już wkrótce w cyklu materiałów pod hasłem: #nauka.

W roku akademickim 2014/2015 pięciu naukowców naszej uczelni uzyskało stopień doktora habilitowanego: dr hab. Marcin Szewczyk, dr hab. Sławomir Gawroński, dr hab. Marian Liwo, dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka oraz dr hab. Rafał Matyja.

Dr hab. Marcin Szewczyk uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o polityce na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Unia Europejska i Romowie. System wobec kultury etnicznej”, oceny dorobku naukowego, kolokwium i wykładu habilitacyjnego.

Dr hab. Sławomir Gawroński przedstawił do oceny Radzie Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego książkę „Pozabiznesowe obszary wykorzystywania komunikacji marketingowej w warunkach polskich”. Wykład i kolokwium habilitacyjne Pana Profesora oraz dorobek naukowy zostały ocenione bardzo wysoko.

Dr. hab. Marian Liwo uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa administracyjnego na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Status służb mundurowych i funkcjonariuszy w nich zatrudnionych”. Pozytywnie ocenione zostały również dorobek naukowy oraz wykład i kolokwium habilitacyjne naukowca.

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo przyznała dr hab. Agacie Jurkowskiej-Gomułce Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych PAN, wysoko oceniając dorobek naukowy Pani Profesor.

Rada Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Rywalizacja polityczna w Polsce”, oceny dorobku naukowego oraz kolokwium i wykładu habilitacyjnego podjęła uchwałę o nadaniu dr. hab. Rafałowi Matyji stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce.

Na tym sukcesy naszych dydaktyków się nie kończą. Praca dra Leszka Gajeckiego została wyróżniona w prestiżowym konkursie Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji na najlepszą pracę doktorską. Dr Gajecki pracował nad problemem modelowania języka naturalnego (polskiego) dla potrzeb systemu rozpoznawania mowy klasy LVCST.

WSIiZ, w ramach wspierania rozwoju naukowego swoich pracowników umożliwia im wyjazdy stażowe do najlepszych ośrodków naukowych na świecie, m.in. w ramach programu stypendialnego dla doktorantów i młodych doktorów „Europa 2020. Podejmij wyzwanie”. Ze swoich staży wrócili już: dr Konrad Szocik, który odwiedzał Oxford, dr Robert Pater i mgr Łukasz Cywiński, którzy byli w Universitat Pompeu Fabra, wróciły również: dr Monika Struck-Peregończyk z Lancaster i Leeds w Wielkiej Brytanii i mgr Sylwia Mazur z European University Institute we Florencji. W najbliższym czasie wyjadą też: Mgr Olesia Iefremova i mgr Kateryna Lysenko do University of Vaasa w Finlandii i mgr Dobrochna Minich do Maastricht University.

Dopełnieniem aktywności naukowej uczelni i jej pracowników są nowe projekty badawcze, finansowane z zewnętrznych źródeł. Jednym z nich jest projekt pt. „Inteligentne nieliniowe systemy o płytkich i głębokich architekturach”. Kierownikiem projektu jest prof. B. Wilamowski. Wyniki będziemy mogli poznać w 2017 roku.

Kolejnym projektem badawczym jest „Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny szczebla gminnego” pod kierownictwem prof. Tomasza Mickiewicza. Podsumowanie zaplanowane jest na 2016 rok. Poznaniem nowych metod logiczno-matematycznych w naukach stosowanych i modelowaniu procesów podejmowania decyzji zajmują się naukowcy pod nadzorem prof. dr hab. Jana Woleńskiego. Wyniki tych badań poznamy już niebawem, bo koniec projektu zaplanowany jest na 11 lipca 2015 roku.

W sierpniu będziemy mogli zapoznać się również z rezultatem badań projektu „Organizacja pamięci semantycznej i epizodycznej w uczeniu motywowanym robotów”, realizowanego pod kierownictwem prof. nadzw. dr hab. Janusz Starzyka. Głównym celem projektu jest zaprojektowanie wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy mechanizmów tworzenia i organizacji pamięci semantycznej i epizodycznej w uczeniu motywowanym (ang. motivated learning, ML).

Do finansowania w ramach konkursu OPUS 8 został zakwalifikowany projekt pt. „Wpływ nanocząstek na proces przerzutowania nowotworów – mechanizmy epigenetyczne” prof. dr hab. Marcina Kruszewskiego, pracownika Katedry Biologii Medycznej i Badań Translacyjnych Wydziału Medycznego.

Rozwój naukowy uczelni to jeden z filarów jej funkcjonowania. Ważny nie tylko dla samych badaczy, ale również dla studentów i otoczenia uczelni. Tym bardziej cieszą sukcesy naukowe naszych pracowników.