9 stycznia 2015 roku odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe realizowane w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki pt. „Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny szczebla gminnego”. Organizatorami seminarium byli: Instytut Badań i Analiz Finansowych oraz Katedra Finansów we współpracy z Katedrą Makroekonomii.

Celem seminarium było wytyczenie wspólnych obszarów dla badań międzynarodowych poświęconych problematyce skuteczności stosowanych przez samorząd terytorialny narzędzi wspierania przedsiębiorczości przy wskazaniu na lokalny kapitał społeczny jako czynnik determinujący efektywność działań samorządowych.

Uczestnikami seminarium byli przedstawiciele: Comenius University in Bratislava Faculty of Management, University of Tartu Faculty of Economics and Business Adminstration Estonia, Stockholm School of Economics in Riga, School of Economics and Business in Sarajevo, Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze, Politechniki Lubelskiej, oraz UMCS w Lublinie.

Zespół realizujący projekt „Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny szczebla gminnego”:

Prof. WSIiZ dr hab. Tomasz Mickiewicz (kierownik projektu),
dr Tomasz Skica,
dr Jacek Rodzinka,
dr hab. Przemysław Zbierowski,
dr Elżbieta Inglot,
mgr Aleksandra Wojnarowska-Dygdoń,
mgr Rusłan Harasym.