Głodni wiedzy mogą się nie martwić. W semestrze zimowym 2015/2016 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania ponownie organizuje akcję „Wykłady dla chętnych”. Oprócz zajęć w ramach swojego planu studiów, każdy student może bezpłatnie skorzystać z możliwości uczęszczania na wybrane wykłady na zasadzie wolnego słuchacza, czyli bez konieczności rejestrowania obecności czy zdawania egzaminu.

Oferta otwartych wykładów w semestrze zimowym 2015/2016:

Administracja

Historia państwa nowoczesnego – prof. nadzw. dr hab. Rafał Matyja (1LAD – 16 godzin).
Prawo karne i prawo wykroczeń – prof. dr hab. Stanisław Waltoś (3LAD – 20 godzin).
Administracja ochrony środowiska – prof. nadzw. dr hab. Adam Habuda (1UAZ – 10 godzin).
Wykład monograficzny (Prawo i moralność) – prof. dr hab. Jan Woleński (1UAZ – 10 godzin).

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Zwalczanie terroryzmu – dr Kazimierz Kraj (3LBD – 20 godzin).
Historia państwa nowoczesnego – prof. nadzw. dr hab. Rafał Matyja (1LBD – 16 godzin).
Bezpieczeństwo społeczne – dr Monika Struck-Peregończyk (1LBD – 14 godzin).
Współczesne aspekty bezpieczeństwa militarnego (dla terminowych studentów) – dr inz. Maciej Milczanowski (1LBD – 10 godzin).

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Pragmatyka językowa – prof. dr hab. Marcin Szewczyk (UDD/2015-1 – 10 godzin).
Komunikowanie międzynarodowe – dr Anna Siewierska-Chmaj (UDZ/2014-3 – 10 godzin).
Stylistyka języka polskiego – prof. dr hab. Marcin Szewczyk (LID/2014/ANG-4 – 15 godzin).
Główne nurty kultury światowej i polskiej XX i XXI w. – prof. dr hab. Wojciech Pelczar (UDD/2015-1 – 10 godzin).

Filologia

Wstęp do językoznawstwa – prof. A. Łyda (1LID; 1LIZ – 24 godziny; 16 godzin).
Socjolingwistyka z elementami psycholingwistyki – prof. A. Łyda (3LJD – 10 godzin).
Historia kultury i literatury amerykańskiej – prof. Z. Kolbuszewska (3LID; 3LIZ – 25 godzin).
Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego – prof. Z. Kolbuszewska (3LID – 15 godzin).

Logistyka

Ekonomika transportu – dr Krzysztof Feret (1ILD – 20 godzin).
Inżynieria systemów i analiza systemowa – dr Piotr Kozik (3ILD – 20 godzin).
Infrastruktura logistyczna – prof. Sabina Kauf (5ILD – 10 godzin).
Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce – mgr Janusz Maksymowicz (5ILD – 20 godzin).

Ekonomia oraz finanse i rachunkowość

Globalizacja procesów gospodarczych – prof. Bartłomiej Kamiński (LED – 30 godzin).
Zarządzanie – prof. Waldemar Karwowski (LED – 10 godzin).
Finanse międzynarodowe – dr Agata Gemzik-Salwach (LFD – 10 godzin).
Instytucje Zachodu (dla terminowych studentów) – prof. Jan Winiecki (LED – 20 godzin).

Informatyka

Modelowanie biznesowe i wspomaganie decyzji – dr Andrzej Szelc (2UIZ; 2UID – 18 godzin).
Pozyskiwanie i odzyskiwanie danych elektronicznych – dr Mirosław Hajder (2UIZ; 2UID – 18 godzin).
Inżynieria oprogramowania – dr Arkadiusz Lewicki (7IID – 22 godziny).
Grafika komputerowa – dr Krzysztof Groń (3IID – 15 godzin).

Kosmetologia

Receptura kosmetyczna – dr hab. Tomasz Wasilewski (3LKoD – 20 godzin).
Estetyka – dr n. med. Joanna Bartosińska (3LKoZ – 10 godzin).
Kosmetologia pielęgnacyjna – dr Dalia Chrzanowska (3LKoD – 10 godzin).
Perfumeria – prof. dr hab. Kazimierz Głowniak (5LKoD – 15 godzin).

Zdrowie publiczne i fizjoterapia

Zarządzanie ryzykiem w ochronie zdrowia – dr Ryszard Palczak (UZZ/2014/OZOZ-3 – 12 godzin).
Rynek usług farmaceutycznych – prof. dr hab. Zofia Olszowy (UZZ/2014/OZOZ-3 – 10 godzin).
Choroby cywilizacyjne – prof. dr hab. Jan Gmiński (UZZ/2015-1 – 10 godzin).
Psychologia zdrowia i medycyny – dr Ewa Janeczko (UZZ/2014-3 – 10 godzin).

Turystyka i rekreacja

Turystyka uzdrowiskowa – prof. J. Krupa (3UZZ – 10 godzin).
Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych – prof. A. Nowakowska (5LTD – 10 godzin).
Anatomia z elementami fizjologia – dr. D. Sawaryn (1LTD – 16 godzin).
Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne – prof. H. Wachowiak (3LTD – 10 godzin).

Dietetyka

Biochemia ogólna i żywności – prof. Jan Gmiński (1LDiZ – 12 godzin).
Biologia medyczna i genetyka – prof. Zofia Olszowy (1LDiZ – 12 godzin).
Tradycje żywieniowe na świecie – prof. Jan Gmiński (3LDiD; 3LDiZ – 20 godzin; 10 godzin).
Parazytologia – mgr Konrad Szychowski (3LDiD; 3LDiZ – 20 godzin; 10 godzin).

Ścieżki anglojęzyczne

Wprowadzenie do zarządzania lotnictwem i polityki lotniczej – prof. Ulrich Desel (3LED-A-AV/2014; 3ILD-A/2014 – 30 godzin).
Lotnictwo i środowisko – prof. Hansjohen Ehmer (5LED-A-AV/2015; 5ILD-A/2015 – 20 godzin).
Nawigacja powietrzna i operacje lotnicze – inż. Joachim Fischer (5LED-A-AV/2015; 5ILD-A/2015 – 25 godzin).
Mikroekonomia – prof. Andrzej Cwynar (1LED-A-AV/2015; 1ILD-A/2015 – 15 godzin).

Aby zgłosić się na wykłady, należy wypełnić formularz.

Pobierz harmonogram wykładów!