Trzecia edycja rankingu U-Multirank potwierdziła wysoką pozycję WSIiZ. Uczelnia uzyskała najwyższe noty – bardzo dobry „A” lub dobry „B” – aż w 18 podkategoriach.

U-Multirank

Badania naukowe mocną stroną WSIiZ

Uczelnia została doceniona w zakresie badań naukowych, dydaktyki, transferu wiedzy, umiędzynarodowienia i zaangażowania w regionie, uzyskując w poszczególnych podkategoriach po 9 not bardzo dobrych i dobrych. Najwyższej oceniono działalność WSIiZ w zakresie badań naukowych, w tym wysoki odsetek publikacji interdyscyplinarnych. W tej podkategorii WSIiZ jest jedyną uczelnią prywatną w Polsce wśród tych biorących udział w rankingu, która otrzymała ocenę bardzo dobrą. Wśród uczelni publicznych tę notę otrzymały: Gdański Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Łódzki. W kategorii badania, WSIiZ jest liderem wśród uczelni prywatnych również w trzech innych podkategoriach: najczęściej cytowane publikacje (brak innych uczelni publicznych i niepublicznych z taką samą oceną – dobry lub wyższą), wskaźnik cytowań i zewnętrzne przychody z badań. We wspomnianej kategorii uczelnia została doceniona także za liczbę pracowników naukowych z tytułem doktora habilitowanego, uzyskując najwyższą ocenę – „A”. Wśród uczelni państwowych ocenę bardzo dobrą otrzymały: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Najwyższa nota za anglojęzyczne programy studiów

Badania, to nie jedyna mocna strona WSIiZ. W zakresie działalności dydaktycznej uczelnię doceniono za wysoki wskaźnik absolwentów II stopnia oraz terminową graduację na studiach II stopnia. W dziedzinie umiędzynarodowienia WSIiZ została wysoko oceniona w podkategorii programy studiów prowadzone w języku obcym na I stopniu, uzyskując ocenę „A”. Uczelnią państwową, która uzyskała notę bardzo dobrą jest Politechnika Warszawska. Z kolei w podkategorii międzynarodowa kadra akademicka WSIiZ otrzymała ocenę dobrą. Wśród uczelni publicznych notę „B” w tej dziedzinie przyznano Uniwersytetowi Adama Mickiewicza w Poznaniu. Transfer wiedzy to również mocna strona uczelni, która może pochwalić się oceną bardzo dobrą w trzech podkategoriach: wysokość przychodów pochodzących ze źródeł prywatnych oraz tych pochodzących z ustawicznego rozwoju zawodowego, a także liczbą firm spin-off. W tej ostatniej podkategorii WSIiZ otrzymała najwyższą notę – „A”. Wśród uczelni państwowych ocenę bardzo dobrą uzyskały m.in.: Politechnika Wrocławska i Politechnika Krakowska. Szkoła wyższa potwierdziła swoje zaangażowanie w regionie, otrzymując najwyższą ocenę za liczbę absolwentów I i II stopnia studiujących i pracujących w regionie. Wśród uczelni publicznych ocenę „A” otrzymały: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Politechnika Krakowska.

Są jednak obszary działalności, nad którymi WSIiZ musi popracować, m.in.: liczba patentów, publikacje we współpracy z przemysłem, a także we współpracy regionalnej czy międzynarodowej.

U-Multirank – liczą się indywidualne potrzeby

W trzeciej edycji europejskiego rankingu U-Multirank wzięło udział 1300 szkół wyższych, 1800 wydziałów i 7500 programów z 80 krajów. Polskę reprezentowały 44 uczelnie.

Ranking U-Multirank powstaje w oparciu o dane z kilku źródeł, dostarczając w ten sposób kompleksowych informacji użytkownikom. Oceny przyznane zostają na podstawie danych dostarczonych przez instytucje, pobranych z międzynarodowych baz danych bibliometrycznych i patentowych, z ankiet wypełnionych przez ponad 100 000 studentów uczelni z całej Europy.

Twórcy U-Multiranku podkreślają, iż jego zadaniem jest umożliwienie przyszłym studentom wytypowanie uczelni, która spełnia ich oczekiwania, nie zaś wskazanie tej najlepszej. Ranking pozwala użytkownikom wskazać silne i słabe strony danej instytucji lub wybrać te aspekty, które ich interesują. Dlatego też U-Multirank może być przydatny maturzystom w znalezieniu dobrej uczelni.

O rankingu

U-Multirank to ogólnoświatowy ranking uczelni, który został wprowadzony przez Komisję Europejską w 2013 roku i służy do międzynarodowego porównania wyników uniwersytetów biorących w nim udział. Ranking został opracowany przez niezależne konsorcjum kierowane przez Center for Higher Education (CHE) w Niemczech, Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) Uniwersytetu Twente i Centre for Science and Technology Studies (CWTS) Uniwersytetu Leiden w Holandii. Ten europejski ranking różni się od innych rankingów globalnych, np. szanghajskiego, kryteriami branymi pod uwagę podczas oceny. U-Multirank nie odnosi się tylko do badań naukowych, ale uwzględnia również: jakość kształcenia, umiędzynarodowienie, zaangażowanie w regionie, transfer wiedzy.

Odwiedź stronę rankingu: www.umultirank.org