Od lipca ubiegłego roku kontrolę nad uczelnią w Tyczynie sprawowała Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Do czasu ogłoszenia przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzji o włączeniu WSSG w Tyczynie do WSIiZ w Rzeszowie, tymczasowo, funkcję rektora tyczyńskiej uczelni pełnił prof. nadzw. dr hab. Piotr Kłodkowski, prorektora dr Krzysztof Feret, dziekana Wydziału socjologiczno – politologicznego, dr Małgorzata Lorenc – Szpila.

Przez prawie rok trwały prace mające na celu wprowadzanie nowoczesnych metod zarządzania, nadzór nad sprawnością i skutecznością systemu dydaktycznego. Na przełomie 2007/2008 m. in. została zmodernizowana sieć informatyczna w budynkach dawnej WSSG w Tyczynie. Obecnie w większości sal wykładowych istnieje możliwość połączenia się z internetem. Końcem ubiegłego roku została wymieniona część przestarzałych komputerów w laboratoriach komputerowych, w części sal ulepszono oświetlenie, które obecnie spełnia odpowiednie normy w tym zakresie. Do budynku Sądu Grodzkiego został przeniesiony punkt kasowy, który jest czynny dla studentów od poniedziałku do soboty. Władze WSIiZ w Rzeszowie rozpoczęły również starania o przywrócenie, utraconych przez WSSG uprawnień do prowadzenia studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Socjologia.

Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie została założona w 1996 r. przez „SCIENTIA” Sp. z o.o wraz z ówczesnymi władzami samorządowymi. Oferta edukacyjna WSSG adresowana była głównie do młodzieży Podkarpacia i Euroregionu Karpackiego. W Tyczynie studiowała bowiem także młodzież z Ukrainy. W gronie absolwentów WSSG znajdują się także obywatele Słowacji. Na przełomie 1996/97 roku uczelnia rozpoczęła kształcenie studentów na studiach zawodowych w ramach kierunku Socjologia. Następnie, w 2001 roku, uzyskała zgodę Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na prowadzenie studiów magisterskich na tymże kierunku. W lipcu ubiegłego roku, uprawnienia te zostały cofnięte przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze względu na brak spełnienia minimum kadrowego wymaganego do prowadzenia studiów II stopnia (magisterskich).