Katedra Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Instytut Administracyjno-Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie mają przyjemność zaprosić Państwa na Konferencję pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich – Pani prof. dr hab. Ireny Lipowicz: „Zastosowanie public governance w prawie publicznym w Europie Środkowej i Wschodniej”

Konferencja odbędzie się 21 października 2013 roku w Rzeszowie w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego ul. Ł. Cieplińskiego 4 w godz. 11.00 do 17.00.

Idea Konferencji nawiązuje do powszechnie aprobowanej tezy podnoszącej wzajemną przenikalność dorobku nauki prawa administracyjnego i nauki administracji. Temat osadzony jest w przestrzeni prawnej Europy Środkowej i Wschodniej z uwagi na planowanych Uczestników z Ukrainy, Słowacji i Węgier.

Celem Konferencji jest ustalenie w jakim stopniu i zakresie normy prawa publicznego określonego w tytule obszaru geograficznego odzwierciedlają ideę modelu administracji zwanego public governance. Istotą tego modelu jest zniesienie dystansu pomiędzy rządem a społeczeństwem przez podkreślenie znaczenia i skutków uczestniczenia społeczeństwa obywatelskiego w procesie decyzyjnym sektora publicznego i wykonywaniu zadań publicznych. Ten problem badawczy jest szczególnie aktualny w Europejskim Roku Obywateli 2013 – stąd też idea Patronatu Rzecznika Praw Obywatelskich.

W Radzie Naukowej Konferencji zasiadają:

prof. dr hab. H. Zięba-Załucka WSIiZ i Uniwersytet Rzeszowski, prof. dr hab. J. Łukasiewicz Uniwersytet Rzeszowski, dr hab. P. Chmielnicki, prof. WSIiZ, dr hab. I. Niżnik-Dobosz, prof. WSIiZ, dr hab. D. Dzvinchuk Dziekan Wydziału Administracji oraz Działalności Informacyjnej Narodowego Uniwersytetu Technicznego Ropy i Gazu w Iwano-Frankiwsku,
dr hab. J. Sotolar, prof. WSIiZ i Uniwersytetu w Koszycach, dr hab. A. Nita, prof. PWSZ w Tarnowie,
doc. dr A. Gądek Dyrektor Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego PWSZ w Tarnowie, dr K. Kurzępa-Dedo Prodziekan WSIiZ.

Referat wprowadzający wygłosi dr Grzegorz Krawiec z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich na temat: „Założenia koncepcji good governance wobec materialnych, proceduralnych i ustrojowych zasad prawa administracyjnego”.

W ramach wygłaszanych referatów znajdą się następujące obszary tematyczne:

  • E-partycypacja, E-komunikowanie, E-zarządzanie w administracji publicznej.
  • Administracja publiczna jako kwalifikowany uczestnik sieci podmiotów wykonujących zadania publiczne.
  • Rola i cele polityki administracyjnej w społeczeństwie obywatelskim.
  • Instytucje, instrumenty i środki uczestnictwa społeczeństwa obywatelskiego w procesie decyzyjnym i wykonywaniu zadań publicznych.
  • Łączenie zasobów publicznych i prywatnych, budżet partycypacyjny, partycypacja jednostki w finansach publicznych.