Co się kryje pod pojęciem „legalności”? Jaka jest definicja „cudzoziemca”? Jak wyglądają zasady zatrudnienia w Polsce? Tego rodzaju kwestie poruszone zostały podczas bezpłatnego szkolenia, pt. „Zatrudnienie obcokrajowców w Polsce”.

30 stycznia 2013 roku Biuro Karier WSIiZ zorganizowało w naszej uczelni szkolenie, dotyczące tej części prawa pracy, która mówi o zatrudnianiu obcokrajowców. Część merytoryczną poprowadził dr Marian Liwo – ekspert w dziedzinie prawa pracy, były Zastępca Głównego Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy. Szkolenie przeznaczone było w szczególności dla studentów zza naszej wschodniej granicy, tj. z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Mołdawii i Kazachstanu. Wśród uczestników znaleźli się także młodzi przedsiębiorcy, którzy zamierzają zatrudnić osoby, pochodzące z innych krajów.

Podczas szkolenia omówione zostały kwestie regulacji prawnych, związanych z uzyskaniem pracy w Polsce oraz formalności, jakie należy spełnić by starać się o zatrudnienie. Prowadzący przybliżył podstawowe pojęcia prawa pracy, jego źródła, ale przede wszystkim prawa i obowiązki zatrudniających i zatrudnionych.

Wśród zagadnień natury praktycznej znalazły się między innymi pojęcie „cudzoziemca” i wszelkie aspekty wydawania zezwolenia na pracę. Marian Liwo podał również adresy i telefony ważnych instytucji, w których pracownicy-obcokrajowcy mogą szukać pomocy. Prowadzący poruszył także ważną kwestię, dotyczącą poszukiwania pracy:

– Nie ulega wątpliwości, że niezwykle ważna jest dobra znajomość języka polskiego oraz wiedza merytoryczna, uzyskana na uczelni i związana z przyszłą pracą, a także z problematyką zakładu, w którym zamierzamy pracować – podkreśla dr Marian Liwo.

Na koniec szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymali opracowany przez Państwową Inspekcję Pracy informator dla pracodawców: „Legalność zatrudnienia cudzoziemców”, w którym zawarte są wszelkie zasady i warunki pracy obcokrajowców w Polsce.