Komunikaty w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa).

Szanowni Państwo,

od kilku miesięcy wszyscy funkcjonujemy w warunkach zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. W związku z tym, doświadczyliśmy (i nadal doświadczamy) wielu ograniczeń w różnych sferach naszego życia. Ograniczenia te dotknęły również naszą Uczelnię, w której tradycyjne formy działalności w znacznym stopniu musiały zostać zastąpione przez różne formy pracy zdalnej i kształcenia zdalnego, ze swoimi pozytywnymi, ale także niestety i negatywnymi następstwami.

W ostatnim czasie mamy do czynienia ze stopniowym znoszeniem ograniczeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa. Proces ten objął także uczelnie wyższe, w wyniku czego pojawiła się m.in. możliwość częściowego powrotu do tradycyjnych form kształcenia. Z formy tej skorzystała również nasza Uczelnia w przypadku kilku kierunków studiów, w ramach których osiągnięcie części efektów uczenia się nie jest możliwe na drodze kształcenia zdalnego.

Przygotowanie się do prowadzenia zajęć w tradycyjnej formie (na terenie Uczelni) wymagało podjęcia wielu działań mających na celu z jednej strony zapewnienie bezpieczeństwa studentom i pracownikom naszej Uczelni, z drugiej zaś, spełnienie wymogów reżimu sanitarno-epidemiologicznego. Jednym z etapów tych działań było opracowanie zasad organizacji pracy i funkcjonowania Uczelni w okresie epidemii, których stosowanie ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz zapewnienie ciągłości funkcjonowania Uczelni w nowych warunkach.

Informacje napływające z kraju i ze świata mówią o pojawianiu się nowych ognisk zapalnych oraz możliwej drugiej fali epidemii w okresie jesiennym. Sugeruje to, że proces znoszenia ograniczeń w funkcjonowaniu Uczelni należy realizować bardzo ostrożnie, co znalazło swoje odzwierciedlenie w opracowanych zasadach. W zależności od przebiegu epidemii, podejmowane będą stosowne działania mające na celu dostosowanie opracowanych zasad do aktualnej sytuacji epidemicznej.

W trosce o zdrowie wszystkich członków naszej społeczności akademickiej, zwracam się do Państwa z apelem o bezwzględne przestrzeganie wprowadzonych zasad. Wierzę, że dzięki temu bezproblemowo przejdziemy przez ten trudny okres funkcjonowania Uczelni.

Z szacunkiem

Dr Wergiliusz  Gołąbek, Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczęło stopniowe znoszenie ograniczeń w działalności uczelni wprowadzonych w związku z pandemią.

25 maja br. weszło w życie rozporządzenie MNiSW, zgodnie z którym wszystkie zajęcia dydaktyczne, które można przeprowadzić z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość muszą być do końca semestru prowadzone zdalnie. W siedzibie Uczelni (tradycyjnie) mogą odbywać się wyłącznie te zajęcia, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być prowadzone w sposób zdalny (np. specjalistyczne ćwiczenia i laboratoria) oraz zajęcia przewidziane do realizacji na ostatnim roku studiów, których realizacja jest niezbędna do terminowego ukończenia studiów.

Finalną decyzję o powrocie do tradycyjnego kształcenia (w dozwolonym przez rozporządzenie zakresie) podejmuje rektor uczelni, który musi określić warunki realizacji zajęć oraz korzystania z infrastruktury uczelni zapewniające bezpieczeństwo osób prowadzących zajęcia i studentów. Określając te warunki (przygotowując zarządzenia i procedury), rektor powinien kierować się szczegółowymi wytycznymi opublikowanymi przez MNiSW w dokumencie „Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni” (dokument ma akceptację Głównego Inspektora Sanitarnego).

Zatem nawet częściowy powrót do tradycyjnego kształcenia wymaga od Uczelni wielu przygotowań związanych z narzuconym reżimem sanitarnym. Po szczegółowym przeanalizowaniu listy zajęć dydaktycznych zaplanowanych do realizacji w tym semestrze oraz wymogów sanitarnych, w trosce o Państwa bezpieczeństwo, Władze Uczelni podjęły następujące decyzje:

 • Od 13 czerwca br. zostaną przywrócone do realizacji w tradycyjnej formie tylko wybrane zajęcia ćwiczeniowe i laboratoryjne i tylko na 4 kierunkach studiów: Dietetyka, Fizjoterapia, Kosmetologia, Grafika komputerowa i produkcja multimedialna (zestawienie zajęć, które od 13 czerwca będą realizowane tradycyjnie, znajduje się w załączonym pliku).   
 • Pozostałe zajęcia dydaktyczne oraz wszystkie egzaminy, zaliczenia i obrony prac dyplomowych będą do końca semestru realizowane w formie zdalnej.

 Aktualnie trwają prace nad takim ułożeniem harmonogramu zajęć, aby zajęcia w formie tradycyjnej były zaplanowane w innych dniach, niż pozostałe zajęcia realizowane zdalnie dla danej grupy studentów. Zajęcia tradycyjne będą też układane tak, aby zminimalizować liczbę przyjazdów na teren Uczelni.

W najbliższych dniach zainteresowane grupy Studentów i Nauczyciele otrzymają szczegółowe wytyczne dotyczące zasad realizacji zajęć w formie tradycyjnej, korzystania z infrastruktury Uczelni, a także zaktualizowany harmonogram zajęć.

Wykaz zajęć przywracanych do realizacji w trybie klasycznym

Z wyrazami szacunku

Dr Wergiliusz  Gołąbek, Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania

Szanowni Państwo, Wykładowcy i Studenci WSIiZ,

od przyszłego poniedziałku (tj. 18 maja) będzie obowiązywała zmiana rozporządzeń ograniczających działalność uczelni, polegająca na częściowym przywróceniu możliwości tradycyjnego kształcenia. Rząd RP przewiduje, że od 25 maja przywrócona zostanie możliwość prowadzenia zajęć, które nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zwłaszcza zajęć na ostatnich latach studiów. Równocześnie Ministerstwo podkreśla i jednoznacznie rekomenduje, by we wszystkich przypadkach, gdzie możliwe jest kształcenie „zdalne” było ono kontynuowane w tej formie.

W związku z tym, w naszej Uczelni trwają intensywne prace nad przygotowaniem się do realizacji powyższych wytycznych. Rozważamy wznowienie realizacji niektórych zajęć (głównie specjalistycznych ćwiczeń i laboratoriów) w formie tradycyjnej od 13 czerwca. Do tego czasu wszystkie zajęcia zaplanowane w harmonogramach realizujemy nadal online. Jesteśmy o tyle w dobrej sytuacji, że zajęcia zdalne realizowane są u Nas z wykorzystaniem profesjonalnej platformy BB Collaborate Ultra. Przewidujemy więc, że w tym semestrze zdecydowana większość zajęć oraz egzaminy/zaliczenia i obrony prac dyplomowych zostaną zrealizowana w formie zdalnej – zgodnie z rekomendacją MNiSW oraz w trosce o Państwa bezpieczeństwo.

Czas do 13 czerwca wykorzystamy na przygotowanie Uczelni do prowadzenia wybranych zajęć (wytypowanych przez Dziekanów do realizacji w formie tradycyjnej) z zachowanie tzw. reżimu epidemicznego.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o szczegółach naszych działań.

Z wyrazami szacunku

Dr Wergiliusz  Gołąbek, Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania

Szanowni Państwo, Nauczyciele akademiccy WSIiZ,

w związku z ostatnimi decyzjami Rządu RP, tj.:

 • o przeprowadzeniu w czerwcu egzaminów maturalnych i egzaminówm ośmioklasisty (co daje nadzieję, że w czerwcu również uczelnie wyższe będą mogły przeprowadzać egzaminy i zaliczenia w tradycyjnej formie w siedzibie uczelni),
 • o uzupełnieniu ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” o nowe zapisy dot. zasad zdalnego przeprowadzania egzaminów (co narzuca na uczelnie obowiązek przygotowania pewnych formalnych i technicznych rozwiązań w zakresie przeprowadzania egzaminów),

Władze Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania podjęły decyzję o przesunięciu w bieżącym semestrze terminów egzaminów i zaliczeń z wykładów i konwersatoriów na drugą połowę czerwca i lipiec br.

W tym terminie albo przeprowadzimy zaliczenia i egzaminy w sposób tradycyjny, albo będziemy w 100%-ach gotowi na rzetelne egzaminowanie online.

Już od dziś Dział Logistyki przystępuje do pracy i będzie przeplanowywał egzaminy i zaliczenia z wykładów i konwersatoriów (zaplanowane aktualnie na maj i pierwszą połowę czerwca br.) na ww. późniejsze terminy. Jeśli okaże się, że nowy termin egzaminu/zaliczenia zaproponowany przez Dział Logistyki będzie kolidował z Państwa innymi zobowiązanami, proszę o zgłoszenie tego do Działu Logistyki, który uwzgledni takie sytuacje.

Terminy zaliczeń ćwiczeń i laboratoriów nie ulegają zmianie.

Jednocześnie została przygotowana zmiana zarządzenia o organizacji roku akademickiego, tj. przesunięcie okresu egzaminów i zaliczeń w terminie podstawowym do końca lipca br., terminów poprawkowych do końca września br., a terminów warunkowych do końca października br.

Z wyrazami szacunku

dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ
Prorektor ds. Nauczania Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania

Szanowni Państwo,

w związku z utrzymującą się sytuacją epidemiczną, przedłużam do odwołania obowiązywanie wydanych dotychczas zarządzeń regulujących funkcjonowanie Uczelni, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych i egzaminów w formie zdalnej.

Z wyrazami szacunku

Dr Wergiliusz  Gołąbek, Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania

Szanowni Państwo,

Pan Premier Jarosław Gowin ogłosił decyzję o przedłużeniu ograniczenia działania wszystkich uczelni do 10 kwietnia 2020 r. Jednocześnie Ministerstwo wydało stosowne rozporządzenie, dotyczące m. in. kształcenia zdalnego.

W związku z powyższym informuję Państwa, że w okresie od 26 marca do 10 kwietnia br. wszystkie zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, których zakres merytoryczny lub metodyczny to umożliwia, będą nadal prowadzone w formie zdalnej, tj. przy użyciu narzędzia Colaborate na platformie e-learningowej Blackboard. W terminach wynikających z harmonogramu zajęć studenci zobowiązani są dołączyć do zajęć korzystając z własnych komputerów, zgodnie z instrukcją i zasadami, które już Państwo znają. Te zajęcia, które nie mogą zostać przeprowadzone zdalnie, zostaną przełożone na późniejsze terminy.

Przypominam, że osoby prowadzące zajęcia mogą realizować zajęcia zdalne z domu, pod warunkiem, że dysponują odpowiedniej jakości sprzętem (komputer z dobrym mikrofonem i kamerą). W innych przypadkach proszę korzystać z zasobów sprzętowych Uczelni. Informuję, że Uczelnia wydłuża termin realizacji egzaminów warunkowych do 15 kwietnia. Jednocześnie przypominam Państwu, że już od kilku dni jest możliwość przeprowadzania egzaminów warunkowych za pomocą platformy e-learningowej Blackboard. Egzaminy mogą być przeprowadzane ustnie lub pisemnie. Aktualnie Uczelnia przygotowuje rozwiązanie umożliwiające zdalne przeprowadzanie egzaminów dyplomowych. Egzaminy będą również przeprowadzane za pomocą platformy platformy e-learningowej Blackboard. O szczegółach będą informowani zainteresowani prowadzący (promotorzy i recenzenci) oraz studenci.

Jednocześnie przypominam, że nadal:

 • zawieszone są służbowe wyjazdy zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Uczelni,
 • wstrzymane są przyjazdy gości zagranicznych na Uczelnię,
 • pracownicy są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania telefonicznie i mailowo kierownika jednostki o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez koronawirusa bądź fakcie objęcia kwarantanną,
 • w komunikacji wewnątrzuczelnianej zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych oraz ograniczenie kontaktów bezpośrednich.

Zwracam się do nauczycieli akademickich Uczeni – osoby, które mają zaległe urlopy, a nie muszą w najbliższych tygodniach realizować obowiązków dydaktycznych, organizacyjnych bądź naukowych, proszone są o wykorzystanie tych urlopów.  Wszelkie informacje o dalszych działaniach związanych z zaistniałą sytuacją będą do Państwa wysyłane sukcesywnie.

Z wyrazami szacunku

Dr Wergiliusz  Gołąbek, Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania

Szanowni Państwo,

ze względu na ogłoszoną przez Pana Premiera Jarosława Gowina decyzję o konieczności zawieszenia klasycznych zajęć dydaktycznych w szkołach wyższych w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa, uprzejmie informuję o najważniejszych zmianach w zasadach funkcjonowania naszej Uczelni w okresie od 12 do 25 marca br. Wszystkie zajęcia dydaktyczne dla studentów stacjonarnych, zaplanowane w dniach 12 i 13 marca 2020 r. (czwartek-piątek), zostają przeniesione na późniejszy termin.

Od dnia 14 marca 2020 r. (sobota) wszystkie zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, których zakres merytoryczny lub metodyczny to umożliwia, będą prowadzone w formie zdalnej, tj. przy użyciu narzędzia Colaborate na platformie Blackboard, która od wielu lat jest wykorzystywana na naszej uczelni. Amerykańska platforma Blackboard Learn w wersji  9.1 (jedna z najbardziej rozbudowanych platform edukacyjnych na świecie) funkcjonuje  również w wersji mobilnej, a studenci mogą korzystać z aplikacji mobilnej dostępnej zarówno dla systemu Android oraz IOS. Poza standardową komunikacją tekstową platforma ta umożliwia również komunikację głosową i wideo oraz pozwala moderować dyskusję z uczestnikami.

Zajęcia, które muszą zostać zrealizowane w sposób tradycyjny, zostają przeniesione na inny termin. Do studentów obcokrajowców wystosowany został apel, aby pozostali w swoim miejscu zamieszkania i nie wykorzystywali najbliższych dni na jakiekolwiek podróże. Zajęcia dydaktyczne nadal się odbywają i są obowiązkowe, tyle, że zmienia się forma ich realizacji: z metod tradycyjnych na metody online. Wszelkie informacje o dalszych działaniach związanych z zaistniałą sytuacją będą komunikowane sukcesywnie.

Z wyrazami szacunku
Dr Wergiliusz  Gołąbek, Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania

Szanowni Państwo,

ze względu na dynamiczną sytuację epidemiologiczną oraz rosnącą liczbę przypadków zakażenia koronowirusem w Polsce informuję, że władze WSIiZ podjęły do tej pory następujące działania:

 1. Odwołano zagraniczne wyjazdy pracowników zajmujących się rekrutacją międzynarodową.
 2. Europejscy studenci, którzy przebywają na WSIiZ w ramach programu Erasmus, otrzymali informację o zakazie podróży w czasie trwania nauki na uczelni. Niezastosowanie się do tego ograniczenia będzie oznaczać dla nich automatyczne skreślenie z listy studentów.
 3. Od początku roku pracownicy uczelni pozostają w regularnym kontakcie ze studentami obcokrajowcami, informując o zagrożeniach związanych z koronawirusem oraz ryzykiem związanym z podróżami, ze względu na zaistniałą sytuację studenci zostali poproszeni o wstrzymanie się z wyjazdami do domu w okresie międzysemestralnym oraz ograniczenie innych podróży.
 4. Wstrzymano lub przełożono terminy przyjazdów zagranicznych gości na uczelnię.
 5. Wszyscy pracownicy oraz studenci, zarówno polscy jak i zagraniczni, otrzymują komunikaty oparte na zaleceniach Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia, dotyczące zasad profilaktyki, procedur związanych z ewentualnym wystąpieniem niepokojących objawów, a także zalecenia dotyczące powstrzymywania się od podróży do krajów, w których pojawił się koronawirus.
 6. Na dwóch kampusach uczelni zamontowano ponad 30 dozowników ze środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu. Dwa razy dziennie dezynfekowane są takie przedmioty jak klamki, klucze czy blaty w pomieszczeniach przeznaczonych do kontaktu ze studentami.

Władze WSIiZ zdają sobie sprawę z zagrożenia, jakie niesie rozprzestrzenianie się  koronawirusa i podejmują oraz będą podejmować wszelkie działania niezbędne do tego, aby pracownikom i studentom uczelni zapewnić bezpieczeństwo epidemiologiczne.

Przypominam, że została  uruchomiona specjalna infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa. Infolinia działa całodobowo, siedem dni w tygodniu pod numerem telefonu 800-190-590. Ponadto, sprawdzone informacje na temat koronawirusa można uzyskać na stronach internetowych: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/ oraz https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

Dr Wergiliusz Gołąbek,
Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania