20 czerwca 2016 roku w murach Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyła się konferencja „Prawo administracyjne i administracja wobec współczesnych ryzyk”. Naukowcy z całej Polski poszukiwali optymalnych rozwiązań, dzięki którym prawo administracyjne i organy administracji publicznej miałyby odpowiadać na dzisiejsze zagrożenia.

– Ryzyko w społeczeństwie stechnicyzowanym jest coraz większe. Różnorodność tych zagrożeń stanowi dla ustawodawców istotne wyzwanie, co do tego, w jaki sposób je regulować, przewidywać i minimalizować. Dlatego wszelkie kroki w kierunku poprawy tego problemu są bardzo ważne i, mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie też przyczyni się do postępu w tej sprawie – powitał uczestników prof. dr hab. Jan Woleński, Prorektor WSIiZ ds. Nauki.

Program konferencji obejmował cztery sesje tematyczne. Na początek omówiono regulację ryzyka w wymiarze europejskim.

Dorobek polskiej doktryny jest tu bardzo mały. Nasi prawnicy, jeśli zajmują się tym problemem, to tylko konkretną sytuacją, a nie znalezieniem globalnego rozwiązania.

– Ryzyko towarzyszyło człowiekowi od zawsze. Jednak jeśli kiedyś można było oszacować przynajmniej charakter zagrożenia, a niewiadomą była tylko jego skala, to teraz jest to prawie niemożliwe – rozpoczęła prelekcję prof. nadzw. dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka. – Taka sytuacja wymaga od państwa skutecznej reakcji: identyfikacji zagrożeń, analizy sytuacji, kalkulowania prawdopodobieństw i dobierania narzędzi zapobiegania ryzyku.

O podstawie ograniczania swobód gospodarczych w imię bezpieczeństwa mówiła dr Magdalena Michalak z Uniwersytetu Szczecińskiego, natomiast jak wygląda niewypłacalność jednostek władzy terytorialnej we Włoszech i na Węgrzech opowiedział Mateusz Langer z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Druga sesja dotyczyła niebezpieczeństw w wybranych obszarach stosunków społecznych i gospodarczych. Podczas wystąpień próbowano wyjaśnić, jak ochrona przed ryzykiem może uzasadniać ograniczenie praw i wolności, zwłaszcza tych gwarantowanych konstytucyjnie.

Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz WSIiZ omówili m.in.: problematykę ryzyka na rynku kapitałowym, w stosunkach pracy i służbowych, bezpieczeństwo informacji w jednostkach samorządu terytorialnego.

– Blokowanie połączeń telekomunikacyjnych lub przekazów informacji jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi prawnych służących zwalczeniu nielegalnego hazardu w Internecie – przekonywał adwokat Wojciech Lachowicz.

Trzecia sesja przebiegła pod hasłem „Ochrona przed ryzykiem w działalności organów administracji”. Tutaj o rodzajach ryzyka dla organów administracji publicznej, m.in. o zasadach jawności w postępowaniach administracyjnych mówili Tomasz Marek z UJ oraz Aleksandra Kędzior ze WSIiZ.
Ostatnia sesja swoja tematyką obejmowała ochronę zdrowia i dobrostanu człowieka oraz jego otoczenia. Sylwia Banaś przedstawiła mechanizm regulacji cywilizacyjnych zjawisk zdrowotnych w nowej ustawie o zdrowiu publicznym. Dr Małgorzata Paszkowska z kolei opowiadała o bezpieczeństwie zdrowotnym pacjentów.

– Żeby skutecznie regulować współczesne ryzyka niezbędna jest współpraca jednostek administracyjnych ze środowiskiem naukowym – przekonywała współorganizator konferencji, prof. Agata Jurkowska-Gomułka. – Dlatego w konferencji uczestniczyli pracownicy naukowi, reprezentujący różne dyscypliny nauki, jak również pracownicy organów administracji publicznej i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Organizatorem konferencji była Katedra Nauk o Administracji na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Konferencję zrealizowano w ramach projektu „Regulacje administracyjno-prawne a ryzyko”, finansowanego ze środków statutowych WSIiZ.

Zobacz zdjęcia z wydarzenia