prof. nadzw.dr hab. Andrzej Adamski

NOTA BIOGRAFICZNA

Medioznawca i publicysta. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu nauk o mediach i komunikacji społecznej, jak również artykułów popularnonaukowych i prasowych. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół komunikacji internetowej i cyfrowej, nowych mediów oraz polskiego systemu medialnego, historii mediów i prasy dla dzieci, a także teologii mediów i komunikacji.

STUDIA I DYPLOMY

Studia magisterskie z teologii z przygotowaniem katechetycznym na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie (1992-1998);
2007 – doktorat z nauk teologicznych w zakresie teologii środków społecznego przekazu na podstawie rozprawy “Bł. ks. Ignacy Kłopotowski (1866-1931) jako redaktor, dziennikarz i teoretyk mediów”; promotor: ks. prof. dr hab. Antoni Lewek.
2013 – habilitacja z nauk teologicznych w zakresie teologii środków społecznego przekazu na podstawie książki “Media w analogowym i cyfrowym świecie. Wpływ cyfrowej rewolucji na rekonfigurację komunikacji społecznej” (Warszawa 2012).

PRACA NAUKOWA:

 • Od 1 października 2007 r. do 30 września 2016 r. – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, Katedra Internetu i Komunikacji Cyfrowej.
 • – 2007-2014 – adiunkt;
  – 2015-2016 – profesor nadzwyczajny;
  – 2010-2016 – dyrektor Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa;
  – 2013-2016 – kierownik Katedry Internetu i Komunikacji Cyfrowej.
 • Od 1 października 2016 r. – profesor nadzwyczajny w Katedrze Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

ZAGRANICZNE GRANTY, STYPENDIA I PROJEKTY:

Award of Bogliasco Foundation Fellowship – jesień 2015 – projekt pt. The media as an intersphere of human life on the example of religion, sport and culture. Stypendium badawcze przyznawane przez Fundację Bogliasco osobom z wybitnymi osiągnięciami w zakresie sztuki i nauk humanistycznych. Więcej: www.bfny.org.
The Interfaces of the Science in Post-Digital Age. The Mediatization of the Science. Staż badawczy w Instytucie Literatury Światowej Słowackiej Akademii Nauk, w ramach the Visegrad Scholarship Program (październik 2016 – marzec 2017).

INNE:

 • Promotor 1 rozprawy doktorskiej (dr Magdalena Kap, pt. „Współczesne przemiany technologiczne i kulturowe wobec misji muzeów. Studium teologiczno-medioznawcze” (Wydział Teologiczny UKSW, teologia środków społecznego przekazu, grudzień 2017).
 • Recenzent w 2 postępowaniach habilitacyjnych i 10 przewodach doktorskich (w tym 1 za granicą), autor 10 recenzji wydawniczych monografii naukowych.
 • 17 referatów na konferencjach naukowych za granicą, 53 referaty na konferencjach naukowych w Polsce (stan na 15.12.2017).
 • Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (od 2012 r.).
 • Członek European Communication Research and Education Association (ECREA) – od 2012 r.


DOŚWIADCZENIE PRACY W MEDIACH:
1. Redaktor naczelny miesięcznika „Różaniec” – Wydawnictwo Sióstr Loretanek w Warszawie (2003-2010);
Osiągnięcia: Współtworzenie nowej koncepcji wydawniczej i edytorskiej pisma, redefinicja grupy docelowej, zwiększenie i ustabilizowanie nakładu pisma z ok. 27 tys. do ok. 40 tys. egzemplarzy, dwukrotny redesign szaty graficznej, poszerzenie bazy autorów, działania na rzecz promocji pisma.

2. Zastępca redaktora naczelnego i asystent kościelny tygodnika „Echo Katolickie”, wydawanego przez SOW „Podlasie” w Siedlcach (2007-2018);
Osiągnięcia: Współtworzenie nowej koncepcji edytorskiej i wydawniczej pisma, redesign pisma, ustabilizowanie sytuacji finansowej i nakładu.

3. Redaktor naczelny internetowego kwartalnika naukowego Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie „Kultura-Media-Teologia” (2009-2016, 2016-2018 – redaktor).
Osiągnięcia: Główny pomysłodawca powstania pisma, stworzenie logotypu i szaty graficznej (layoutu), kierowanie pismem (8 punktów na liście MNiSW za lata 2015-2018).

4. Artykuły publicystyczne:
Trudna do oszacowania liczba (kilkaset?) artykułów publicystycznych i popularno-naukowych w prasie drukowanej i Internecie.

 


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2018/2019:

 • Zarządzanie informacją;
 • Etyka mediów i komunikacji społecznej;
 • Etyka dziennikarska;
 • Badania rynku mediów;
 • Proseminarium (dla doktorantów);
 • Seminarium dyplomowe (magisterskie i licencjackie).

 


PUBLIKACJE

MONOGRAFIE:

 1. Kapłan i dziennikarz, Warszawa 2008, ss. 319, ISBN 978-83-7257-321-6.
 2. The Church in Poland in the Mirror of the Press, Ružomberok 2012, ss. 124, ISBN 978-80-8084-884-2.
 3. Media w analogowym i cyfrowym świecie. Wpływ cyfrowej rewolucji na rekonfigurację komunikacji społecznej, Warszawa 2012, ss. 410, ISBN 978-83-7151-924-6.

ARTYKUŁY NAUKOWE:

A. ZAGRANICZNE:

 1. Press market in Poland A.D. 2010, „Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae In Ružomberok” 2011 nr 2, rocznik XL, s. 100-109.
 2. Is there any difference between a blogger and a journalist? The Polish experience in juxtaposition with Europe and the world, w: Magal S., Petranova D., Solik M. (eds.), Nove diskurzy medialnych studii – megatrendy a media, Trnava 2011, ISBN 978-80-8105-253-8, s. 55-76.
 3. Role of the children’s press in the process of education – the Polish experience, w: Conference proceedings, vol. 2, Milano 2011, s. 211-215, ISBN 978-88-7647-648-8.
 4. The Polish Children Press and the Education, w: Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference on “Sapere Aude 2012. EDUCATION AND NOWADAYS WORLD”, March 26 – 30, 2012, Hradec Králové, The Czech Republic, vol. II., ISBN 978-80-904877-9-6, s. 233-239.
 5. “Non omnis moriar”… on the Internet. The archiving of Web resources, w: Petranova D., Solik M., Plencner A. (red.), Nove diskurzy medialnych studii – Megatrendy a Media 2012, Trnava 2012, s. 5-16, ISBN 978-808105-391-7.
 6. Mass Media vs. Public and National Safety, “Ad Alta. Journal of Interdisciplinary Research” 2012 vol. 2, issue 2, s. 7-10.
 7. Od konwergencji do dekonstrukcji? Obecne przemiany własnościowe w Grupie ITI a wcześniejsza strategia firmy, w: Kaczmarczyk M., Rott D. (red.), Media w gospodarce i społeczeństwie. Wyzwania ery konwergencji, Praga 2012, s. 121-130, ISBN 978-80-905177-7-6.
 8. Media a bezpieczeństwo publiczne i narodowe w kontekście zjawiska terroryzmu, „Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae In Ružomberok” 2012 nr 4, s. 154-164.
 9. A blog – a place of expressing yourself or rather creating a virtual identity? –“Journalism Research, English edition” 2011 nr 4, s. 23-32.
 10. Media as the intersphere of human life. Another view on the mediatization of communication theory, in: Dana Petranová, Slavomír Magál (eds.), Megatrends and Media. Media Farm – Totems and Taboo, Trnava 2015, pp. 16-39. Przetłumaczony na język słowacki: Médiá ako intersféra ľudského života a teórie mediosféry a mediatizácie, translated into Slovak by J. Ciesielska, in: Suwara B. (ed.), {Staré a //nové (rozhrania) interfejsy// Literatúry}, Bratislava 2014, pp. 117-137.
 11. Scientist – Celebrity or Expert? New Media as a Tool for Building a Scientist’s Personal Brand, in: Dana Petranová, Jozef Matúš, Dáša Mendelová, (eds.), MARKETING IDENTITY. Brands we love – part I, Trnava 2016, pp. 398-409, ISBN 978-80-8105-840-0.
 12. Andrzej Adamski, Bogumiła Suwara, New forms of knowledge design and their presence/absence in Central Europe. Prolegomena to the issues. “World Literature Studies” 2017(3), vol. 9, pp. 98-110.

B. POLSKIE

CZASOPISMA NAUKOWE:

 1. Mikołaj, prezenty i Betlejem. Rola czasopism dziecięcych w wychowaniu religijnym na przykładzie obrazu świąt Bożego Narodzenia w wybranych czasopismach dziecięcych z lat 2004-2007, „Cywilizacja” 2008 nr 24, s. 130-139.
 2. Internet a polskie prawo prasowe – stan obecny i propozycje zmian, „Kultura i Historia” 2010 nr 17, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/;
 3. Strony internetowe a wymóg rejestracji prasy, „Państwo i Prawo” 2010 nr 2, s. 30-43;
 4. Kościół a obraz rodziny w mediach, „Cywilizacja” 2010 nr 34, s. 172-183.
 5. Internet – medium, prasa czy środowisko komunikacyjne?, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 10.1, s. 247-264;
 6. Ksiądz w blogosferze, „Kultura-Media-Teologia” 2010 nr 2(2), s. 99-111 (online: http:www.kmt.uksw.edu.pl, link bezpośredni: http://www.kmt.uksw.edu.pl/ksiadz-w-blogosferze-artykul (dostęp 16 listopada 2010 r.).
 7. Bł. ks. Ignacy Kłopotowski (1866-1931) – wychowawca świadomych, krytycznych i aktywnych odbiorców środków przekazu, „Biuletyn Edukacji Medialnej” 2010 nr 1, s. 74-86.
 8. Tysiąc kłamstw na tysiąclecie. „Trybuna Ludu” o Kościele w latach 1965-1966, „Biuletyn Edukacji Medialnej” 2011 nr 1, s. 127-145.
 9. Kto i jak na kogo wpływa, czyli o wzajemnym przenikaniu mediów i polityki, „Cywilizacja” 2011 nr 39, s. 20-28.
 10. Prześladowania chrześcijan w świetle wybranych publikacji prasowych z lat 2007-2009, „Słowo Krzyża. Rocznik poświęcony teologii krzyża oraz duchowości i historii pasjonistów” 2010 nr 4, s. 80-89.
 11. Ks. prof. dr hab. Antoni Lewek (1940-2010) i jego zasługi dla edukacji medialnej, „Biuletyn Edukacji Medialnej” 2012 nr 1, s. 118-128.
 12. Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa – historia, teraźniejszość i przyszłość, „Studia Theologica Varsaviensia” 2013 nr 1, s. 167-180.
 13. A. Adamski, K. Kwasik, Social Networking as a Tool for Building the Image and Popularity of Sportsmen. Case Study: Members of the Polish Men’s Volleyball National Team, “Biuletyn Edukacji Medialnej” 2015 nr 2, s. 51-69.
 14. A. Adamski, G. Łęcicki, Teologia i nauki o mediach: interdyscyplinarność jako płaszczyzna wspólnej refleksji naukowej o środkach społecznego przekazu, „Studia Medioznawcze” 2016 nr 1(64), s. 11-20.
 15. A. Adamski, G. Łęcicki, Teologia mediów i komunikacji – na styku nauk o mediach oraz nauk teologicznych, „Studia Medioznawcze” 2016 nr 2(65), s. 11-21.
 16. Benedykt XVI jako „teolog komunikacji cyfrowej” w świetle jego orędzi na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu, „Biuletyn Edukacji Medialnej” 2016 nr 1, s. 143-155.
 17. Free Media in Poland – Historical and Contemporary Threats, Questions and Problems, “Kultura-Media-Teologia” 2017 nr 27, s. 173-191.
 18. Człowiek zmediatyzowany, “Studia Theologica Varsaviensia” 2017 nr 1, s. 59-74.

ROZDZIAŁY W RECENZOWANYCH MONOGRAFIACH NAUKOWYCH:

 1. Kościół ma „dobrą prasę”? Stan prasy katolickiej w Polsce, w: Przybysz M., Marcyński K. (red.), Media i Kościół. Polityka informacyjna Kościoła, Warszawa 2011, s. 118-134, ISBN 978-83-7151-006-9.
 2. Media narzędziem humanizacji w świetle nr. 73. encykliki Benedykta XVI „Caritas in veritate”, w: Laskowska M., Guzek K. (red.), Człowiek w medialnym labiryncie, Warszawa 2011, s. 163-174, ISBN 978-83-7151-019-9.
 3. Blogi a dziennikarstwo obywatelskie, w: Adamski A., Laskowska M. (red.), Nowe media – możliwości i pułapki, Poznań-Opole 2011, ISBN 978-83-62625-17-8, s. 103-114.
 4. Media według bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego – myśl i realizacja, w: Marcyński K.SAC, Szaniawski J., Twardy J. (red.), Media na przełomie. Dziennikarstwo kaznodziejstwo edukacja medialna. Śp. Ksiądz Profesor Antoni Lewek (1940-2010) – księga pamiątkowa, Warszawa 2011, s. 654-663, ISBN 978-83-7072-705-5.
 5. Fotografia a słowo w prasie, w: Adamski A., Gralczyk A., Kwasik K., Laskowska M. (red.), Media audiowizualne i cyfrowe wobec wyzwań współczesnego społeczeństwa, Warszawa 2012, s. 275-289, ISBN 978-83-7151-094-6.
 6. Telewizja w analogowym i cyfrowym świecie, w: Adamski A., Gralczyk A., Kwasik K., Laskowska M. (red.), Media audiowizualne i cyfrowe wobec wyzwań współczesnego społeczeństwa, Warszawa 2012, s. 290-298, ISBN 978-83-7151-094-6.
 7. Obraz nauczyciela w mediach, w: Stępień K. (red.), Zawód: nauczyciel. Trudności i perspektywy, Lublin 2010, s. 115-140.
 8. Prawo prasowe a Internet. O prawnych pułapkach prowadzenia stron internetowych, w: Ogonowska A. (red.), Oblicza nowych mediów, Kraków 2011, s. 257-267, ISBN 978-83-60560-68-6.
 9. Fotoreportaż jako forma narracji, w: Wolny-Zmorzyński K., Furman W., Snopek J. (red.), Mistrzowie literatury czy dziennikarstwa?, Kraków 2011, s. 139-149, ISBN: 78-83-7561-188-5.
 10. Od teologii środków społecznego przekazu do dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Studia dziennikarskie na UKSW w Warszawie – historia i teraźniejszość, w: Gawroński S. (red.), Dydaktyka dziennikarstwa. Opinie i postulaty, Kraków-Rzeszów-Zamość 2011, s. 345-352.
 11. Opowiadanie obrazem – o relacji między fotografią a słowem, w: Barańska A. (red.), Wielokodowość komunikacji, Łódź 2011, s. 74-80, ISBN 978-83-62157-37-2.
 12. Kapłan – bloger, w: Adamski A., Kwasik K., Łęcicki G. (red.), Kapłan i rodzina w mediach, Warszawa 2012, s. 37-47.
 13. Rodzina jako miejsce wychowania do korzystania z mediów w świetle nauczania Kościoła Katolickiego, w: Adamski A., Kwasik K., Łęcicki G. (red.), Kapłan i rodzina w mediach, Warszawa 2012, s. 129-136.
 14. Obraz rodziny na łamach wybranych polskich czasopism dziecięcych w latach 2007-2008, w: Adamski A., Kwasik K., Łęcicki G. (red.), Kapłan i rodzina w mediach, Warszawa 2012, s. 101-116.
 15. „Trybuna Ludu” o wyborze Jana Pawła II i jego I Pielgrzymce do Ojczyzny, w: Adamski A., Kwasik K., Łęcicki G. (red.), Kapłan i rodzina w mediach, Warszawa 2012, s. 61-70.
 16. Rada kontra telewizja, czyli spór o miejsce na multipleksie, w: Adamski A., Kwasik K., Łęcicki G. (red.), Kapłan i rodzina w mediach, Warszawa 2012, s. 71-86.
 17. Mieszane uczucia. O proponowanej nowelizacji ustawy Prawo prasowe w odniesieniu do Internetu, w: Pucek Z., Bierówka J. (red.), Polska w mediach, media w Polsce, Kraków 2012, s. 137-150, ISBN 978-83-7571-264-3.
 18. Dziennikarze, blogerzy i Web 2.0, w: Baranowski M., Mika B. (red.), Społeczeństwo sieciowe – między wolnością a zniewoleniem, Poznań 2012, s. 160-167, ISBN 978-83-87653-84-2.
 19. Historia i teraźniejszość prasy dla dzieci w Polsce, w: Niesporek-Szamburska B., Wójcik-Dudek M. (red.), Nowe opisanie świata. Literatura i sztuka dla dzieci i młodzieży w kręgach oddziaływań, Katowice 2013, s. 321-334, ISBN 978-83-226-2121-9.
 20. Refleksja teologiczna nad naturą Kościoła rzymskokatolickiego a jego wizerunek medialny, w: Bogołębska B., Worsowicz M., Dialog wiary z nauką i kulturą, Łódź 2013, ISBN 978-83-7969-069-5, s. 41-60.
 21. Funkcjonowanie radia i telewizji w Internecie w świetle prawa polskiego, w: (KO)media. Konteksty dyskursu medialnego, red. J. Gołuchowski, D. Konieczna, K. Zdanowicz-Cyganiak, CeDeWu, Wydanie I, ISBN 978-83-7556-660-4, Warszawa 2014, s. 11-20.
 22. A. Adamski, K. Kwasik, Środki społecznego przekazu: narzędzie głoszenia Ewangelii czy teren misyjny? O wizji mediów według papieża Franciszka, w: D. Lipiec (red.), Duszpasterstwo w świetle nauczania papieża Franciszka, Lublin 2015, s. 145-161.
 23. Katolicki, świecki, regionalny. „Echo Katolickie” – tygodnik jedyny w swoim rodzaju, w: J. Sobczak, J. Skrzypczak (red.), Media religijne i wyznaniowe w Polsce i na świecie, Poznań 2015, s. 140-165.
 24. Pluralizm wartości jako wyzwanie dla wychowania, W; B. Bogołębska, M. Worsowicz (red.), Chrześcijańska kultura, myśl i edukacja, Łódź 2016, s. 139-151. ISBN 978-83-8088-024-5.
 25. Tematyka środków społecznego przekazu w pracach II Synodu Diecezji Siedleckiej, w: Adamowski J., Wallas T., Kakareko K. (red.), Między Klio a Themis. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Jackowi Sobczakowi, Warszawa-Poznań 2016, s. 75-84, ISBN 978-83-64447-80-8.
 26. Praca w mediach jako jeden ze sposobów realizacji powszechnego powołania do świętości: możliwe zagrożenia oraz sposoby ich neutralizacji w świetle nauczania Kościoła na temat mediów, w: Kietliński K. (red.), Wezwani do świętości (seria: Moralność i społeczeństwo), Warszawa 2016, s. 29-41, ISBN 978-83-63476-15-1.
 27. Obraz Kościoła rzymskokatolickiego na łamach miesięcznika „Nowe Drogi” w latach 1965-1966, w: E. Czaczkowska (red.), 1966. Milenium Chrztu Polski Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Perspektywa teologiczno-społeczna, Warszawa 2016, s. 293-308, ISBN 978-83-8090-220-6.
 28. Czasopisma dla dzieci: pomiędzy prasą a literaturą, w: A. Adamski, S. Gawroński, M. Szewczyk (red.), Nauki o mediach i komunikacji społecznej. Krystalizacja dyscypliny w Polsce. Tradycje, nurty, problemy, rezultaty, Rzeszów 2017, s. 363-375.

Redagowane monografie zbiorowe:

 1. Adamski A., Kwasik K., Konopacka-Bąk S., Wirtualne targowisko. O reklamie, marketingu i promowaniu się w Internecie. Tom 2, ss. 182, Warszawa 2016, Dom wydawniczy „Elipsa”, ISBN 978-83-8017-161-9.
 2. Adamski A., Gawroński S., Szewczyk M. (red.), Nauki o mediach i komunikacji społecznej. Krystalizacja dyscypliny w Polsce. Tradycje, nurty, problemy, rezultaty, Rzeszów 2017.

 


 

DANE KONTAKTOWE

aadamski@wsiz.rzeszow.pl

ORCID:


TERMINY KONSULTACJI

Konsultacje: semestr zimowy 2018/2019

25.10.2018 – 16.00-17.00;
26.10 – 10.00-11.00;
27.10 – 15.00-16.00;
09.11 – 10.00-11.00;
15.11 – 11.30-12.30;
16.11 – 16.00-17.00;
17.11 – 10.00-11.00;
29.11 – 13.30-14.30;
30.11 – 10.00-11.00;
01.12 – 09.30-10.00;
13.12 – 11.30-12.30;
14.12 – 10.00-11.00;
15.12 – 09.30-10.00;
17.01.2019 – 13.30-14.30;
18.01 – 13.30-14.30;
19.01 – 10.30-11.00;
01.02 – 13.30-14.30;
15.02 – 10.00-11.00;
16.02 – 10.00-11.00

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019