Dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ

Prorektor WSIiZ ds. Nauki.

Kierownik Katedry Nauk o Polityce i Administracji.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 1999 roku, początkowo na stanowisku asystenta,  a następnie adiunkta oraz profesora.

Doktor habilitowany z zakresu nauk prawnych (PAN, Instytut Nauk Prawnych, rok 2014), doktor nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, rok 2004), magister prawa (Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, rok 1999).

Jej aktualne zainteresowania naukowe oscylują wokół różnych aspektów działania administracji publicznej, specjalizuje się m. in. w zagadnieniu tzw. społecznej odpowiedzialności administracji oraz bezczynności administracji (administrative silence).

Autorka licznych publikacji z zakresu ochrony konkurencji i regulacji sektorowej (w tym współautorka komentarzy do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy o dochodzeniu roszczeń z tytułu naruszenia prawa konkurencji, ustawy – Prawo pocztowe, ustawy o transporcie drogowym, a także komentarza do „Traktatu o funkcjonowaniu UE”).

Stała współpracowniczka Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Członkini kolegiów redakcyjnych czasopism: “Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies” i “Internetowy Kwartalnik Antymonopolowo-Regulacyjny”. Stała korespondentka krajowa czasopisma “European Competition Law Review”.

Pasjami czytuje biografie wybitnych postaci z różnych okresów historycznych, lubi bycie „w drodze”: dalsze i całkiem bliskie podróże są dla niej świetną okazją do poszerzenia wiedzy oraz poznawania innych i siebie samej.

Prowadzone przedmioty: Ochrona konkurencji i konsumentów (zajęcia w j. polskim i angielskim), Ochrona konkurencji na rynku mediów (wykład dla seminarium doktoranckiego), Prawo (zajęcia w j. angielskim), Prawo gospodarcze (zajęcia w j. angielskim), Prawo lotnicze (zajęcia w j. angielskim), Prawo międzynarodowe (zajęcia w j. angielskim), Społeczna odpowiedzialność biznesu i instytucji publicznych, Seminarium dyplomowe na kierunku Ekonomia.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

DANE KONTAKTOWE

Prorektor WSIiZ ds. Nauki
Dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ
ajurkowska@wsiz.rzeszow.pl
Biuro Rektora, pok. RA201


KONSULTACJE REKTORSKIE

Po uprzednim ustaleniu terminu:
Asystentka Prorektora – mgr Małgorzata Baran
tel. 17/866 14 12, e-mail: mbaran@wsiz.rzeszow.pl


KONSULTACJE DYDAKTYCZNE

Po uprzednim ustaleniu terminu w sposób mailowy:
11.05, 8:00-9:00
12.05, 8:00-9:00
25.05, 8:00-9:00
26.05, 8:00-9:00
8.06, 15:00-16:00
22.06, 8:00-9:00

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020