Dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ

NOTA BIOGRAFICZNA

Doktor habilitowany nauk prawnych (Instytut Nauk Prawnych PAN, 2014), doktor nauk prawnych (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 2004), absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (1999). W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania jestem zatrudniona od 1999 r., początkowo na stanowisku asystenta, potem – adiunkta, a wreszcie profesora. W latach 2007-2013 byłam zatrudniona również na stanowisku adiunkta na Wydziale Zarządzania UW.

Od 2016 r. pełnię funkcję Prorektora ds. Nauki w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Współpracuję również jako doradca (of counsel) z Kancelarią Modzelewska & Paśnik w Warszawie.

 


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA

NAUKA

Aktualne zainteresowania naukowe oscylują wokół różnych aspektów działania administracji publicznej, w tym zagadnienia tzw. społecznej odpowiedzialności administracji oraz bezczynności administracji (administrative silence).

Autorka licznych publikacji z zakresu ochrony konkurencji i regulacji sektorowej (w tym współautorka komentarzy do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,  ustawy o dochodzeniu roszczeń z tytułu naruszenia prawa konkurencji, ustawy – Prawo pocztowe, ustawy o transporcie drogowym, a także komentarza do Traktatu o funkcjonowaniu UE).

Jest stałą współpracowniczką akademicką Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych na Wydziale Zarządzania w Warszawie.

Członkini kolegiów redakcyjnych czasopism: “Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies” i “internetowy Kwartalnik Antymonopolowo-Regulacyjny”. Stała korespondentka krajowa czasopisma “European Competition Law Review”.

DYDAKTYKA

W semestrze zimowym prowadzi zajęcia z przedmiotów: Law (na ścieżkach anglojęzycznych), Economic Law, International law, Ochrona konkurencji i konsumentów/Competition and consumer protection (na ścieżkach anglojęzycznych i polskojęzycznych), Społeczna odpowiedzialność biznesu i instytucji publicznych.

W semestrze letnim prowadzi zajęcia z przedmiotu: Aviation law.

W roku akademickim 2019/20 prowadzę seminarium dyplomowe dla studentów studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie.

 


MATERIAŁY DLA STUDENTÓW

Materiały dla studentów dostępne są poprzez platformę BlackBoard.

Warunki zaliczeń i egzaminów opisane są w sylabusach dostępnych przez Wirtualną Uczelnię.


PUBLIKACJE

Pełna lista publikacji dostępna tutaj:

https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=SlngXXcAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

https://rzeszow-pl.academia.edu/AgataJurkowskaGomulka

 


SEKCJA WŁASNA

Aktywny udział w konferencjach i seminariach (2019-2019)

“Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej – wymiar informacyjny”, 17.10.2019 r., Rzeszów (

“New challenges in EU competition law enforcement by national judges”, 4-6.04.2019 r., Porto (Portugalia)

“Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej – perspektywa regionalna”, 24.10.2018 r., Rzeszów

“Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji”, 18.10.2018 r., Warszawa

2018 EGPA (European Group of Public Administration) Annual Conference, 5-7.09.2018 r., Lozanna (Szwajcaria)

European Distribution Day, 3.05.2018 r., Bruksela (Belgia)

“Programowanie rozwoju: elektromobilność”, 15.03.2018 r., Poznań

 

DANE KONTAKTOWE

Dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ

Katedra Nauk o Polityce i Administracji

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

ajurkowska@wsiz.rzeszow.pl


TERMINY KONSULTACJI

Konsultacje w semestrze zimowym 2019/2020:

17.11; 1.12; 15.12; 19.01; 2.02 – godz. 14.30-15.15 (p. RA222)
19.11; 3.12; 17.12; 4.02 godz. 18.45-19.30 (p. RA222)
20.01: 8.00-8.45 (Rektorat)

 

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019