Dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ

NOTA BIOGRAFICZNA

Doktor habilitowany nauk prawnych (Instytut Nauk Prawnych PAN, 2014), doktor nauk prawnych (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 2004), absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (1999). W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania jestem zatrudniona od 1999 r., początkowo na stanowisku asystenta, potem – adiunkta, a wreszcie profesora. W latach 2007-2013 byłam zatrudniona również na stanowisku adiunkta na Wydziale Zarządzania UW.

Od 2016 r. pełnię funkcję Prorektora ds. Nauki w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Współpracuję również jako doradca (of counsel) z Kancelarią Modzelewska & Paśnik w Warszawie.

 


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA

NAUKA

Aktualne zainteresowania naukowe oscylują wokół różnych aspektów działania administracji publicznej, w tym zagadnienia tzw. społecznej odpowiedzialności administracji oraz bezczynności administracji (administrative silence).

Autorka licznych publikacji z zakresu ochrony konkurencji i regulacji sektorowej (w tym współautorka komentarzy do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,  ustawy o dochodzeniu roszczeń z tytułu naruszenia prawa konkurencji, ustawy – Prawo pocztowe, a także komentarza do Traktatu o funkcjonowaniu UE).

Jestem stałą współpracowniczką akademicką Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych w Warszawie.

Członkini kolegiów redakcyjnych czasopism: “Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies” i “internetowy Kwartalnik Antymonopolowo-Regulacyjny”. Stała korespondentka krajowa czasopisma “European Competition Law Review”.

DYDAKTYKA

W semestrze zimowym prowadzę zajęcia z przedmiotów: LAW (na ścieżkach anglojęzycznych), Publiczne prawo konkurencji, Ochrona konkurencji i konsumentów (na ścieżkach anglojęzycznych i polskojęzycznych).

W roku akademickim 2018/19 prowadzę seminarium magisterskie dla studentów studiów II stopnia na kierunku Administracja.

 


MATERIAŁY DLA STUDENTÓW

Materiały dla studentów dostępne są poprzez platformę BlackBoard.

Warunki zaliczenia opisane są w sylabusach dostępnych przez Wirtualną Uczelnię.


PUBLIKACJE

Najnowsze publikacje (2018)

Jurkowska-Gomułka, A., Competition Authority in a Trap? A Few (Bitter) Words on Making Public Policy by Counteracting an Unfair Use of  a Contractual Advantage in Agri-Food Sector in Poland, Central European Public Administration Review, 2018, vol. 16(1), s. 51-66

Jurkowska-Gomułka, A., Comparing outsourcing of public services and liberalization of markets, [w:] J. Nemec, V. Potier, M.S. de Vries (red.), Alternative Service Delivery,  International Association of Schools and Institutes of Public Administration, Brussels 2018, s. 104-111

Pełna lista publikacji dostępna w bazie PBN: https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/persons/967848/

 


SEKCJA WŁASNA

Aktywny udział w konferencjach i seminariach (2018)

“Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej – perspektywa regionalna”, 24.10.2018 r., Rzeszów

“Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji”, 18.10.2018 r., Warszawa

2018 EGPA (European Group of Public Administration) Annual Conference, 5-7.09.2018 r., Lozanna

European Distribution Day, 3.05.2018 r., Bruksela

“Programowanie rozwoju: elektromobilność”, 15.03.2018 r., Poznań

 

DANE KONTAKTOWE

Dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ

Katedra Nauk o Polityce i Administracji

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

ajurkowska@wsiz.rzeszow.pl


TERMINY KONSULTACJI

Konsultacje w semestrze zimowym 2018/19:

poniedziałki: 15.10, 19.11, 21.01, 4.02: godz. 17.00-17.50

poniedziałki: 3.12, 17.12: godz. 17.50-18.35

niedziele (zjazdy kierunków: Administracja, Zarządzanie): po zajęciach

Wszystkie konsultacje odbywają się w p. RA42.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019