Dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ

Prorektor ds. Nauczania WSIiZ w kadencji 05.09.2016 – 04.09.2021.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 1998 roku, początkowo na stanowisku asystenta,  a następnie adiunkta oraz profesora.

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika (Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, rok 2019), doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, rok 2004), magister socjologii (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Wydział Socjologiczno – Historyczny, rok 1998).

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: pedagogiki szkoły wyższej, psychologii społecznej, kształtowania i badania opinii publicznej. Autor wielu ekspertyz, publikacji naukowych oraz raportów badawczych.

Brał udział w pracach nad “Strategią rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010-2020” kierowanych przez Fundację Rektorów Polskich. Członek Forum Ekspertów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie (w okresie 2010 -2011). Ekspert Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Edukacji PKPP Lewiatan, kierownik Samodzielnego Zakładu Badań nad Szkolnictwem Wyższym WSIiZ w Rzeszowie oraz Sekretarz Centrum Analiz i Dialogu w Szkolnictwie Wyższym działającego przy Fundacji Rektorów Polskich w Warszawie (2010-2012). Członek Zespołu ds. strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce MNiSW (2014-2015) – współautor “Programu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego i Nauki na lata 2015-2030”. Konsultant Zespołu (Uniwersytet SWPS, Collegium Civitas, WSIiZ) – przygotowującego projekt założeń do nowego Prawa o Szkolnictwie Wyższym w ramach konkursu “Ustawa 2.0” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2016-2017).

Członek Interdyscyplinarnej Sieci Badawczej – Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie (2018). Licencjonowany Trener – Konsultant w zakresie zastosowania psychologii praktycznej w biznesie – absolwent Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie.

Pomysłodawca i twórca Rzeszowskiej Akademii Inspiracji – zestawu programów edukacyjnych skierowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W roku 2004 odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi Prezydenta RP.

Twórca współpracujący z Polskim Radiem. Jest entuzjastą psów rasy Cavalier King Charles Spaniel, prozy Beckett’a oraz twórczości grupy Kaleo. W wolnych chwilach pływa.

MONOGRAFIE I REDAKCJE NAUKOWE

 • Poza barierą czasu i przestrzeni, red. A. Rozmus, wyd.Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie,Rzeszów 2007, liczba stron: 297.
 • Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój – prawo –organizacja, red. S. Waltoś, A. Rozmus, wyd. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2008, liczba stron: 458.
 • Jaka ma być reforma szkolnictwa wyższego?, red. S.Waltoś, A. Rozmus, Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie, WSZiA w Zamościu, Rzeszów 2009, liczba stron: 137.
 • Wykładowca doskonały. Podręcznik nauczyciela akademickiego, red. A. Rozmus, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, liczba stron:220.
 • Między integracją a wykluczeniem. Wybrane problemy edukacji akademickiej osób niepełnosprawnych, red. M.Struck-Peregończyk, A. Rozmus, wyd. Konsorcjum Akademickie. Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie i WSZiA w Zamościu, Rzeszów 2011, liczba stron:172.
 • Młodzi o problemach szkolnictwa wyższego w Polsce. Uczelnie 2.0, red. A. Rozmus, Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie i WSZiA w Zamościu, Rzeszów 2011, liczba stron: 206.
 • Kariera naukowa w Polsce. Warunki prawne, społeczne i ekonomiczne, red. S. Waltoś,A. Rozmus, Wyd. Wolters Kluwer Polska – LEX, Warszawa 2012, liczba stron: 296.
  Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój – prawo –organizacja. Wydanie III rozszerzone i uaktualnione. Stan prawny na 15 listopada 2012 r., red. S. Waltoś, A. Rozmus, wyd. Wydawnictwo Konsorcjum Akademickiego, Kraków-Rzeszów-Zamość 2012, liczba stron: 549.
 • Wykładowca doskonały. Podręcznik nauczyciela akademickiego, wyd. II, red. A. Rozmus, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, liczba stron: 270.
 • Teraźniejszość totalna. Tezy o współczesności, red. A. Rozmus, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego i WSIiZ Rzeszów, Warszawa-Rzeszów 2015, liczba stron: 297.
 • Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój – prawo –organizacja. Wydanie IV. Stan prawny na 1 października 2016 r., red. S. Waltoś, A. Rozmus, wyd. Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2016, liczba stron: 722.
 • Alternatywy w edukacji, red. B. Śliwerski, A. Rozmus, wyd. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2018, liczba stron: 320.
 • Edukacja akademicka w perspektywie krytycznej. Studenci wobec neoliberalnej polityki kształcenia w szkole wyższej, Andrzej Rozmus, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Kraków – Rzeszów 2018, stron: 316.

ARTYKUŁY NAUKOWE

 • Rozmus A., Czy menedżer jest człowiekiem sukcesu? – studium na temat wykorzystania wiedzy socjologicznej i psychologicznej w budowaniu obrazu współczesnego menedżera [w:] Fundament fachowych kompetencji. Nauki społeczne w kształceniu menedżerów, pod red. J.Chłopecki, Zeszyty Naukowe WSIiZ 4/1999
 • Rozmus A., Tworzydło D., Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania badań marketingowych, [w:] Fundament fachowych kompetencji. Nauki społeczne w kształceniu menedżerów, pod red. J. Chłopecki, Zeszyty Naukowe WSIiZ4/1999
 • Rozmus A., Metody kształtowania wizerunku organizacji – specyfika działań kreujących wizerunek wyższej szkoły [w:] Dylematy skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem, pod red. D. Tworzydło, Zeszyty Naukowe WSIiZ 4/2000
 • Rozmus A., Tworzydło D., Public relations w szkolnictwie wyższym niepaństwowym [w:] Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji, pod red. S. Ślusarczyk, J. Świda, D.Tworzydło,t. II, Rzeszów 2001, s. 97-104
 • Rozmus A., Pomianek T., Polskie szkolnictwo wyższe – antidotum na problemy rynku pracy czy kuźnia bezrobotnych [w:] Wiedza i kwalifikacje w okresie zmian – Rynek pracy intelektualnej w regionach peryferyjnych w dobie globalizacji, pod red. R. Fedyna, „Studia o gospodarce” 1/2002, WSIiZ Rzeszów 2002, s. 113-134
 • Rozmus A, Pomianek T., Czy nasza młodzież to szansa czy problem? – Dylematy polskiego rynku pracy i polskiego szkolnictwa wyższego na tle krajów Unii Europejskiej, [w:] Sektor Prywatny w Szkolnictwie Wyższym w Polsce w Warunkach Integracji z Unią Europejską, Kielce 2003.
 • Rozmus A. Motywy wyboru i oczekiwania wobec uzupełniających studiów magisterskich – na podstawie badań wśród studentów WSIiZ w Rzeszowie, [w:] Dylematy studiów dwustopniowych, pod red. J. Dietla, Z. Sapijaszki, Łódź 2005
 • Rozmus A., Wizerunek uczelni niepaństwowej – empiryczne studium na temat postrzegania i oceny niepublicznego sektora usług edukacyjnych w Polsce,[w:] Uniwersytet, społeczeństwo, gospodarka, pod red. J.Chłopeckiego, Rzeszów 2006, s. 147-172
 • Rozmus A., Edukacja wobec zmiany społecznej: od Condorceta do Druckera – selektywny przegląd sposobu definiowani roli wiedzy i edukacji w koncepcjach klasyków,[w:] Poza barierą czasu i przestrzeni. Księga jubileuszowa dla Jerzego Chłopeckiego, pod red. A. Rozmus, Rzeszów 2007,181-198
 • Rozmus A., Świda J., Kursy distance-learning – przyszłość edukacji czy koniec uniwersytetu?, [w:] Edukacja bez granic – mimo barier, pod red. T. Smal i A. Zduniak, Wyd. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Poznań 2008, s.433-439.
 • Rozmus A, Ordon A., Prawno-społeczne warunki powstawania i likwidacji szkół wyższych w Polsce, [w:] Szkolnictwo wyższe wPolsce. Ustrój – prawo– organizacja, pod red. S. Waltoś, A. Rozmus, wyd.Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2008,s. 49-74.
 • Rozmus A., Świda J., Ocena wykorzystania multimedialnego pakietu edukacyjnego w aspekcie zwiększenia skuteczności realizowanego procesu dydaktycznego, [w:] Edukacja bez granic – mimo barier. Przestrzeń Tworzenia, pod red. T. Smal i A. Zduniak, Wyd. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Poznań 2008, s. 440 – 450
 • Rozmus A., Świda J., Jakość usług edukacyjnych jako czynnik różnicujący ofertę dydaktyczną szkół wyższych [w:] Jakość wyrobów i usług w gospodarce rynkowej, Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2008
 • Rozmus A., Uczelnia platformą działania. Przykłady aktywności obywatelskiej studentów z USA i Wielkiej Brytanii [w:] Rola uczelni w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, pod red. J. Dietl, Z. Sapijaszka, wyd. FEP, Łódź 2009, str.285 -293
 • Rozmus A., Pomianek T., Czy polską naukę i szkolnictwo wyższe stać na zmiany? [w:] Problemy nauki i szkolnictwa wyższego, podred. R. Maciołek, W. Maik, K. Sikora,Wydawnictwo Uczelniane WSG Bydgoszcz 2009, s. 127 – 146
 • Rozmus A., Kursy typu distance learning jako nowa forma przekazu dydaktycznego szkoły wyższej – doświadczenia, ograniczenia i perspektywy, [w:] Doskonalenie usług edukacyjnych w szkołach wyższych w procesie integracji z Unią Europejską, pod red.J. Mączyński, A. Pawlak-Wolanin, W. Demecki, wyd. Wyższa Szkoła Menadżerska w Legnicy, Legnica 2009, str. 233-243
 • Rozmus A., Niezbędność reformy szkolnictwa wyższego z perspektywy pracownika naukowego uczelni niepublicznej, [w:] Jaka ma być reforma szkolnictwa wyższego?, pod red. S. Waltoś i A. Rozmus, wyd. Konsorcjum Akademickie, Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie,WSZiA w Zamościu, Rzeszów 2009, str.41-56
 • Rozmus A., Świda J., Tożsamość współczesnej szkoły wyższej – miedzy kulturą akademicką a kulturą biznesu, [w:] Kreowanie tożsamości szkoły, red. K. Chałas, B. Komorowska, wyd. KUL, Lublin 2009, str. 587-595
 • Rozmus A., Świda J., Krajowe struktury kwalifikacji jako narzędzie poprawy jakości usług edukacyjnych, [w:] Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia, pod red. A. Czajkowska, W. Otwinowski, wyd.Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Bydgoszcz 2009, str.357-365
 • Rozmus A., Pado K., Finansowanie szkolnictwa wyższego w Polsce – wybrane dylematy i sugerowane rozwiązania, „Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse” 2/2009
 • Rozmus A., Kurek O., Ścieżki i rozdroża polskiej nauki i edukacji, Zeszyty Naukowe Zakładu Europeistyki, 2 (10) 2009, Rzeszów 2009, str.164-177
 • Rozmus A, Cyran K., Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej w Polsce i innych krajach – diagnoza i próba oceny, Kwartalnik e-Finanse, 4/2009
 • Rozmus A., Prywatne źródła finansowania kształcenia w szkołach wyższych – wybrane dylematy ekonomiczno-społeczne, „Kwartalnik e-Finanse”, vol. 6, nr 4/2010
 • Rozmus A., Cyran K., Rola wiedzy we współczesnych społeczeństwach [w:] Rynek pracy w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, pod red. T. Pomianek, „Studia o gospodarce”, nr 1/2010(13), wyd. Instytut Gospodarki WSIiZ Rzeszów 2010, s.89 -133.
 • Rozmus A., Problemy kształtowania wizerunku – ujecie interdyscyplinarne, [w:] Public relations w procesie kształcenia relacji z otoczeniem, pod red. D. Tworzydło, Z. Chmielewski, Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie, WSZiA w Zamościu, Rzeszów 2010, s. 299-312
 • Rozmus A., Polska w europejskiej przestrzeni kształcenia ustawicznego – diagnoza oraz bariery rozwoju, [w:] Edukacja nieustająca wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego, pod red. M.Gawrońska-Garstka i A. Zduniak , Wyd. WSB, Poznań 2010, s. 95-103
 • Rozmus A., Indywidualny styl prowadzenia zajęć, [w:] Wykładowca doskonały. Podręcznik nauczyciela akademickiego, pod red. A. Rozmus, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, str. 87-116
 • Rozmus A., Pomianek T., Modernizacja finansowania szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce [w:] Sporne kwestie strategii rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego, pod red. H. Samsonowicz, J. Sławiński, L. Szczucki, W. Tygielski, M. Ziółkowski , Fundacja Nauki Polskiej, Warszawa 2010, s. 58-79
 • Rozmus A,, Pomianek T., In Quest for the Right Way. Polish Scienceand Higher Education. Against International Background, [w:] Poland– Serbia. The Challenges of the Scientific Cooperation, red. Z.Paszek, wyd. Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., Kraków 2010
 • Rozmus A., Uczelnia platformą integracji społecznej, [w:] Między integracją a wykluczeniem. Wybrane problemy edukacji akademickiej osób niepełnosprawnych, pod. red. M. Struck-Peregończyk, A. Rozmus, wyd. Konsorcjum Akademickie. Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie i WSZiA w Zamościu, Rzeszów 2011, s. 13-32.
 • Rozmus A., Na co stać szkolnictwo wyższe w Polsce?, [w:] Młodzi o problemach szkolnictwa wyższego w Polsce. Uczelnie 2.0, pod red. A. Rozmus, Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie i WSZiA w Zamościu, Rzeszów 2011, s. 15-42
 • Rozmus A., Cyran K., Rola wiedzy we współczesnych społeczeństwach [w:] Rynek pracy w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, pod red. T. Pomianek, wyd. X, poszerzone i uaktualnione, wyd. WSIiZ, Rzeszów 2011, s.70-106.
 • Rozmus A., Współczesny uniwersytet: między elitarnością a rynkowym pragmatyzmem, [w:] Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej, pod. red. A. Cudowskiej, Wyd. TransHumana, Białystok 2011, s. 477-484
 • Rozmus A., Cyran K., Kurek O., Struck-Peregończyk M., Ścieżki kariery naukowej pracownika uczelni – rozwiązania wybranych uczelni partnerskich, [w:] Kariera naukowa w Polsce. Warunki prawne, społeczne i ekonomiczne, pod red. S. Waltosia i A. Rozmusa, Wyd. Wolters Kluwer Polska – LEX, Warszawa 2012, s. 273-295
 • Rozmus A. Wybrane mierniki potencjału polskiej nauki – widziane przez pryzmat kariery naukowej, [w:] Kariera naukowa w Polsce.Warunki prawne, społeczne i ekonomiczne, pod red. S. Waltosia i A.Rozmusa, Wyd. Wolters Kluwer Polska – LEX, Warszawa 2012, s. 207-232
 • Rozmus A., Cyran K., Economic conditions of government expenditure on education in higher education system, Financial Internet Quarterly “e-Finanse” 2012, vol. 8, nr 1
 • Rozmus A., Dziennikarze jako przywódcy opinii publicznej na temat szkoły wyższej, [w:] Współczesna kultura medialna: kontent, koncepcje, perspektywy. Doświadczenia ukraińsko-polskie, pod red. J. Łoś, Wyd. Uniwersytetu im. Ivana Franka we Lwowie, Lwów-Rzeszów, 2012, s. 70-84
 • Rozmus A., Cyran K., Diversification of university income – polish practice and international solutions, Financial Internet Quarterly “e-Finanse” 2012, vol. 8, nr 4
 • Rozmus A., Cyran K., Kurek-Ochmańska O., Maj-Solarz D., Struck-Peregończyk, Między autonomią a urzędniczymi wymaganiami. Praktyka działania tzw. ram kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich. Wybrane aspekty, Studia Edukacyjne, 2015, nr 37: 135-152
 • Rozmus A., Kurek-Ochmańska O., Dynamika szkolnictwa wyższego w okresie transformacji, [w:] Szkolnictwo wyższe, uniwersytet, kształcenie akademickie w obliczu koniecznej zmiany: ekspertyza Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2015: 41-59
 • Rozmus A., Eksploracja ukrytego programu kształcenia szkół wyższych – rozważania metodologiczne, [w:] Edukacja w badaniach pedagogicznych. Problemy – koncepcje – rozwiązania, pod red. H. Hetmańczyk, E. Kawiak i M. Musioła, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, s. 90-106
 • Rozmus A., Kreowanie alternatyw w edukacji – idee, uwarunkowania, oblicza, [w:] Alternatywy w edukacji, pod red. B. Śliwerskiego i A. Rozmusa, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2018, s. 291-313
 • Rozmus A., Kurek-Ochmańska O., Version 2.0 of the individual style of conducting classes by an academic teacher in the context of contemporary changes and trends in education, 2018, e-mentor, nr 2(74), s. 4-9.

RAPORTY BADAWCZE

 • Rozmus A., Cyran K., Kurek-Ochmańska O., Struck-Peregończyk M. (2014). Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich. Rzeszów: WSIiZ.
 • Rozmus A., Cyran K. (2010). Analiza oferty edukacyjnej uczelni wyższych – Projekt „Uczelnia Jutra”, Rzeszów: WSIiZ.
 • Rozmus A., Pado K., Kurek O. (2008). Uwarunkowania międzynarodowe i internacjonalizacja szkolnictwa wyższego, Rzeszów: WSIiZ.
 • Rozmus A., Ordon A., Stasiak A. (2007). Analiza rankingów szkół wyższych, Rzeszów: WSIiZ.
 • Rozmus A., Stępień J. (2007). Kapitał ludzki w Polsce i na świecie. Czy Polska dogoni świat?, Rzeszów: WSIiZ
 • Rozmus A., Ordon A., Nowakowska J. (2007). Wizerunek uczelni niepaństwowych wśród maturzystów w Polsce, Rzeszów: WSIiZ.
 • Rozmus A., Ordon A. (2006). Prognoza liczby maturzystów na lata 2007-2010, Rzeszów: WSIiZ.
 • Rozmus A., Ordon A. (2006). Wyższe Szkolnictwo Zawodowe w Polsce. WSIiZ na tle konkurencji – podstawowe fakty, Rzeszów: WSIiZ.
 • Rozmus A., Ordon A. (2005). Bramy Uniwersytetów, Rzeszów: WSIiZ.
 • Rozmus A. (2005). Scenariusz zmian w finansowaniu szkolnictwa wyższego w Polsce, Rzeszów: WSIiZ.
 • Rozmus A., Nowakowska J. (2005). Bon edukacyjny w Polsce, Rzeszów: WSIiZ.
 • Rozmus A., Nowakowska J. (2005). Finansowanie szkolnictwa wyższego w Polsce, Rzeszów: WSIiZ.

Rozmus A., Pomianek T., Szkoły wyższe: czas zmienić ofertę, Rzeczpospolita, z dnia 17.07.2002,
Rozmus A., Współzawodnictwo w sektorze usług edukacyjnych, Nowe Życie Gospodarcze, nr 3/2005
Rozmus A., Młodzi ludzie muszą czuć się doceniani, Nowiny, z dnia 10.12.2007 (wywiad)
Rozmus A., Trzeba zmienić finansowanie edukacji, Nowiny, z dnia 13.02.2008
Rozmus A., Trzeba stworzyć warunki dla uczciwej konkurencji między uczelniami, Gazeta Wyborcza – Rzeszów, z dnia 16.11.2009
Rozmus A., W poszukiwaniu straconego czasu, Home&Market, nr 4/2010
Rozmus A., Pomianek T., The lack of competition mechanisms damages Polish universities and isolates them from the economic environment, Polish Market No. 3 (176) 2011
Rozmus A., WSIiZ idzie na Chiny i Malezję, Gazeta Wyborcza – Rzeszów, z dnia 12.12.2014 (wywiad)
Rozmus A., Zdobywamy miliony na lepszy start absolwentów, Gazeta Wyborcza – Rzeszów, z dnia 05.03.2016 (wywiad)
Rozmus A., Jak wypromować uczelnię z małego miasta?, Business Insider Polska, 15.09.2016 (wywiad)

Prowadzone przedmioty: Komunikacja w biznesie, Lider w organizacji, Marketing, Public relations w zarządzaniu firmą, Seminarium dyplomowe na kierunku Psychologia.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

Andrzej Rozmus prorektor WSIiZ

DANE KONTAKTOWE

e-mail: arozmus@wsiz.rzeszow.pl
tel. (017) 8661103
pok. RA201, ul. Sucharskiego 2, Rzeszów


TERMINY KONSULTACJI

Konsultacje prorektorskie: czwartki
11:00 – 13:00

Konsultacje dydaktyczne: poniedziałki
11:00 – 13:00

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020