dr Barbara Przywara

NOTA BIOGRAFICZNA

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Adiunkt w Katedrze Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Z Uczelnią związana od 1998 r.

W latach 2002-2016 Kierownik Zespołu ds. Badania Potrzeb, prowadzącego badania socjologiczne, marketingowe, ewaluacyjne, analizy związane z jakością kształcenia, a także projekty komercyjne. Specjalista ds. metodologii i realizacji badań oraz ewaluacji w wielu projektach. Pomysłodawca i członek zespołu projektu badawczego #Bezsieci:

W roku akademickim 2017/2018 koordynator Akademii 50+.

Prodziekan Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej ds. kierunków Dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa

Autorka kilku kursów distance learning, autorka lub współautorka kilkuset raportów z badań, autorskich kursów i warsztatów.

W latach 1995-2001 współpracownik Radia Via w Rzeszowie. Obecnie prowadzi w tej rozgłośni wraz z mężem autorską audycję “Muzykologia” (soboty, 21:30). Wielokrotnie gościła jako ekspert na antenie Polskiego Radia Rzeszów, Radia Via, w programach publicystycznych i informacyjnych TVP3 Rzeszów oraz na łamach lokalnej prasy.

Trener umiejętności miękkich w zakresie komunikacji interpersonalnej, negocjacji w biznesie, budowania zespołu, autoprezentacji i wystąpień publicznych, metod aktywizujących w grupach.

Zainteresowania: socjologia Internetu i nowych mediów, socjologia kultury, literatura współczesna.

 


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA

Prowadzone przedmioty w semestrze zimowym 2019/2020:

Socjologia internetu, komunikacja w biznesie, psychospołeczne aspekty internetu,  seminarium dyplomowe.

Realizowane projekty badawcze:

  1. Społeczne aspekty internetowego wigilantyzmu
  2. Mediatyzacja religii a budowanie wspólnoty – wraz z dr. hab. Andrzejem Adamskim, prof. WSIiZ

 


MATERIAŁY DLA STUDENTÓW

Wszystkie materiały dydaktyczne dla studentów umieszczane są na platformie Blackboard


PUBLIKACJE

Elementy teorii małych grup społecznych w pracy menedżerskiej [w:] Fundament fachowych kompetencji. Nauki społeczne w kształceniu menedżerów, red. J. Chłopecki, Zeszyty Naukowe WSIiZ 4/1999
Public relations w zarządzaniu potencjałem ludzkim organizacji [w:] Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji. Materiały z konferencji, red. S. Ślusarczyk, J. Świda, D. Tworzydło, t. I, Rzeszów 2001, s. 165-174
Człowiek w Sieci. Socjologiczne studium przypadku [w:] Jednostka – grupa – cybersieć. Psychologiczne, społeczno-kulturowe i edukacyjne aspekty społeczeństwa informacyjnego, red. M. Radochoński, B. Przywara, Rzeszów 2004
Internet – rozważania na temat nowego typu więzi społecznych, [w:] Chłopecki J., Siewierska-Chmaj A. red.,Współczesna Wieża Babel, Rzeszów 2003
Cyberspołeczności czy wirtualne zbiorowości? [w:] Haber L. H., red. Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość, t.1, Kraków 2004
Radochoński M., Przywara B. (red.), Jednostka – grupa – cybersieć. Psychologiczne, społeczno-kulturowe i edukacyjne aspekty społeczeństwa informacyjnego, Rzeszów 2004
Człowiek w sieci. Socjologiczne ujęcie więzi wirtualnych, w: Oblicza Internetu. Internet a globalne społeczeństwo informacyjne, red. M. Sokołowski, Elbląg 2005.
Więzi społeczne w rzeczywistości wirtualnej, w: Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, red. M. Niezgoda, L. H. Haber, Kraków 2006
Dzieci neostrady – nowe pokolenie w społeczeństwie informacyjnym, [w:] Społeczeństwo informacyjne, Wódz K., Wieczorek T. red., Dąbrowa Górnicza 2007
Psychospołeczne aspekty oceniania, [w:] Rozmus A. (red.) Wykładowca doskonały. Poradnik dla nauczycieli akademickich, Wolters Kluwer, Warszawa 2010
Współczesne formy autokreacji – blogi publicystyczne, serwisy społecznościowe, czaty, [w:] J. Mucha (red.)Nie tylko Internet. Nowe media, przyroda i “technologie społeczne” a praktyki kulturowe, NOMOS, Kraków 2010;
M. Czyżewska, A. Tomaka, W. Pitura, B. Przywara, L. Orenkiewicz, K. Pado, Przedsiębiorcze postawy młodych a zapotrzebowanie na finansowanie speed capital, E-Finanse 4/2008.
K. Cyran, B. Przywara, “Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania kariery naukowej w Polsce”, w: “Kariera naukowa w Polsce. Warunki prawne, społeczne i ekonomiczne”, S. Waltoś, A. Rozmus (red.), Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
Wyzwania dla szkolnictwa wyższego w perspektywie zmiany pokoleniowej i sytuacji na rynku pracy [w:] L. Woszczek, T. Grabiński, S. Sorys, A. Tabor, Z badań nad procesami z pogranicza psychologii, socjologii i edukacji, WSPiM, Chrzanów 2012, s. 139-158, (współ. E. Inglot-Brzęk).
O. Kurek, B. Przywara, “Studenci i absolwenci dziennikarstwa WSIiZ wobec wyzwań rynku pracy”, w: “Dydaktyka dziennikarstwa. Opinie i postulaty”; S. Gawroński (red.); Wydawnictwo WSIiZ, Rzeszów 2011
B. Przywara, P. Przywara, “Między czwartą a piątą władzą – dziennikarze a blogerzy. Doświadczenia amerykańskie i polskie”, Kraków – Rzeszów – Zamość nr 1/2012 komunikacjaspoleczna.edu.pl
B. Przywara, Psychologiczna pułapki oceniania w: Wykładowca doskonały. Podręcznik nauczyciela akademickiego, wyd. II rozszerzone i uaktualnione, red. A. Rozmus, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 158-165
B. Przywara, E. Szczepaniak, Jak przygotować dziecko, żeby było mądre przed szkodą?, “Klucz do przyszłości”, nr 1 2013, s. 14-17
B. Przywara, E. Inglot-Brzęk, M. Stopa, Społecznościowy e-learning. Czy świat nowego porządku dydaktycznego?, “Dialog edukacyjny” 2013
B. Przywara, A. Tomaka, “Desk research – postrzeganie miejscowości Krasnobród, Solec-Zdrój, Rymanów”, Rzeszów 2013
L. Baran, E. Inglot-Brzęk, M. Janiec, A. Lewandowska, R. Pater, B. Przywara, J. Rodzinka, M. Stopa,Ewaluacja klastrów i inicjatyw klastrowych w województwie podkarpackim – raport, Rzeszów 2013
Fast friends w “społecznościowej” rzeczywistości [w:] Teraźniejszość totalna. Tezy o współczesności. Profesor Jerzy Chłopecki im memeoriam, Wyd. UW, Warszawa 2015, s. 163-16
K. Kmiotek, B. Przywara, K. Podraza, Wydłużanie aktywności zawodowej mieszkańców Polski Wschodniej – szanse i zagrożenia, Wyd. Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości, Rzeszów 2015
B. Przywara, Technologia (nie)pamięci, „Refleksje. Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy”, nr 2 (2017) s. 13-21 http://refleksje.zcdn.edu.pl/wp-content/uploads/2017/03/REFLEKSJE-marzec-kwiecie%C5%84-2017-.pdf

 


 

DANE KONTAKTOWE

Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

Dyżury dla studentów – pok. 29.

Telefon: 17 866 15 00

e-mail: bprzywara@wsiz.rzeszow.pl


TERMINY KONSULTACJI

Wtorki, godz. 9.00-11.00, pok. 29

 

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019