dr Elżbieta Inglot-Brzęk

NOTA BIOGRAFICZNA

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Pracę doktorską obroniła na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Tytuł pracy: “Powstawanie klasy średniej. Studium “białych kołnierzyków” Rzeszowa”. Promotorem pracy był prof. dr hab. Daniel Markowski. Absolwentka kierunków historia i socjologia UR.

W latach 2002-2008 pracowała jako asystent w Wyższej Szkole Społeczno-Gospodarczej w Tyczynie. Brała udział w sześciu edycjach badań społecznych z cyklu “Podkarpacki Sondaż Społeczny” oraz kilkunastu innych projektach badawczych. Od 2008 r. pracownik Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Adiunkt w Katedrze Nauk o Polityce i Administracji. Członek Zespołu ds. Badań Edukacyjnych.

 


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA

Prowadzone przedmioty w semestrze letnim 2018/2019:

 • Negocjacje w biznesie
 • Metodologia badań
 • Seminarium dyplomowe – Psychologia w zarządzaniu

 


MATERIAŁY DLA STUDENTÓW

Materiały dla studentów są dostępne na platformie BlackBoard


PUBLIKACJE

 1. Ludność Podkarpacia wobec integracji Polski z Unią Europejską – raport z badań [w:] Oblicza europejskiego pluralizmu, Z. Drozdowicz (red.), Poznań 2003, s. 183-200.
 2. Tworzenie nowych „granic” dla likwidowania barier – działalność Euroregionu Karpaty [w:] Europa w nowych granicach czy Europa bez granic?, Z. Drozdowicz(red.), Poznań 2004, s. 91-108.
 3. Zawód jako wskaźnik kapitału intelektualnego. Urzędnicy – specyfika pracy i postaw,  “Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, z.6, cz. 1, Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych, Rzeszów 2005, s. 347-359.
 4. Prawa rynku czy opieka państwa – orientacje mieszkańców Podkarpacia w świetle badań 2005 [w:] Europa wspólnych wartości, Z. Drozdowicz (red.), Poznań 2005, s. 215-229.
 5. Wykształcenia jako wartość, tekst z konferencji we Lwowie „Europa wspólnych wartości”, [w:] „Tyczyńskie Zeszyty Naukowe” nr1-2, 2006.
 6. Wybory samorządowe w roku 2002 w gminie Tyczyn [w:] Wybory samorządowe w małej gminie, M. Niezgoda, T. Chrobak, M. Marcinkowski, P. Długosz (red.), WSSG Tyczyn 2006, s. 149-160.
 7. Urzędnicy Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego wobec integracji Polski z Unią Europejską na tle postaw ludności Podkarpacia [w:] Społeczeństwo Podkarpacia w badaniach rzeszowskiego ośrodka socjologicznego, M. Malikowski (red.), Rzeszów 2008, s.355-371.
 8. Zmiana w organizacji biurokratycznej, “Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”,  z. 15, Uwarunkowania instytucjonalne, Rzeszów 2009, s. 375-387.
 9. Społeczno-ekonomiczne procesy modernizacji gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji ustrojowej, “Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, z. 17, Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki, Rzeszów 2010, s. 265-277.
 10. Pomiędzy społeczeństwem analogowym a digitalnym – Podkarpacie i jego mieszkańcy w drodze do społeczeństwa informacyjnego [w:] Społeczeństwo informacyjne. Uwarunkowania społeczne i kulturowe, P. Setlak, P. Szulich (red.), Tarnobrzeg 2010, s. 67-88.
 11. System kształcenia dziennikarzy a rynek medialny. Absolwent studiów dziennikarskich na rynku pracy [w:] Dydaktyka dziennikarstwa. Opinie i postulaty, S. Gawroński (red.), Wydawnictwo WSIiZ, Rzeszów, 2011 (współ. L. Baran, M. Stopa)
 12. Brak dostępu do Internetu jako wskaźnik wykluczenia społecznego, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, z. 19, Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej, Rzeszów 2011, s. 374-385.
 13. Durkheimowskie pojęcie religii [w:] Emil Durkheim – badacz i inspirator, Wł. Majkowski, U. Bejma (red.), UKSW, 2012.
 14. Przemiany demograficzne a rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce, “Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, z. 26, Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu, Rzeszów 2012, s. 216-229.
 15. Wyzwania dla szkolnictwa wyższego w perspektywie zmiany pokoleniowej i sytuacji na rynku pracy [w:] L. Woszczek, T. Grabiński, S. Sorys, A. Tabor, Z badań nad procesami z pogranicza psychologii, socjologii i edukacji, WSPiM, Chrzanów 2012, s. 139-158, (współ. B. Przywara).
 16. Równi ale różni. Studia nad kryzysem i rozwojem społeczeństwa polskiego, [w:] A. Bobko, B. Marek-Zborowska (red.), Migracje poakcesyjne – kontynuacja tradycji i nowe trendy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, s. 98-122.
 17. Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa, P. Chmielicki (red.), LexisNexis, Warszawa 2014 (współautor podręcznika akademickiego).
 18. Determinants of Polish Exports to the Ukrainian Market, “Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, jęz. angielski, 2014, Nr 3 (2014), pp. 1-16, (współ.  A. Lewandowska, R. Harasym).
 19. Zbiorowości i społeczności – rozważania o zmianie i trwaniu [w:] Teraźniejszość totalna. Tezy o współczesności. Profesor Jerzy Chłopecki im memeoriam, Wyd. UW, Warszawa 2015, s. 67-78.
 20. Kapitał społeczny – od modelu teoretycznego do rozwiązań pragmatycznych, “Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, zeszyt 43 (2/2015), Rzeszów 2015, s. 240-250.
 21. Nowe konteksty „starych” pograniczy. Przypadki ukraińskich studentów w rzeszowskiej uczelni, Na pograniczach. Kulturowe obrazy ludzi i miejsc, A. Chudzik (red.), PWSZ Sanok, 2015, s.229-245, (współ. M. Stopa).
 22. European integration of Ukraine: the perspective of Ukrainian and Poles,  “Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, jęz. angielski, 2015, nr 13(2), s.17-24, (współ.  A. Lewandowska).
 23. Partycypacja jako społeczno-obywatelski wymiar kapitału społecznego [w:] Społeczeństwo polskie w drugiej dekadzie XXI wieku: wymiary, problemy, idee, WSGE, Józefów 2016, s. 87-112.
 24. Reduction of entrepreneurial risk as the purpose of legislative initiatives: research results, Studia Prawa Publicznego, 2016, t. 1, z. 13 (współ. P. Chmielnicki, I. Styn).
 25. Znaczenie roli władz samorządowych w kształtowaniu partycypacji obywatelskiej, “Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, zeszyt 50 (2/2017), Rzeszów 2017, s. 329-348.
 26. Zróżnicowanie efektów stosowania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny z uwagi na kryterium kategorii rodzajowej gminy, “Samorząd Terytorialny”, z. 6 (318), czerwiec 2017, s. 24-53, (współ. T. Skica).
 27. Kapitał społeczny jako czynnik determinujący skuteczność instrumentów wspierania przedsiębiorczości, “Samorząd Terytorialny”, z. 7-8 (319-320), lipiec-sierpień 2017, s. 57-82, (współ. T. Skica)
 28. Investment Climate in the Spa Municipalities. Case Studies, Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, jęz. angielski, 2017, nr 15(2), s. 85-92, (współ.  A. Lewandowska).

Inne publikacje:

 1. B. Przywara, E. Inglot-Brzęk, M. Stopa, Społecznościowy e-learning. Czy świat nowego porządku dydaktycznego?, „Dialog Edukacyjny”, 2013.
 2. A. Lewandowska, E. Inglot-Brzęk, M. Stopa, Concrete Knowledge. On Stereotypes of Knowledge Quality in Web2.0 Era [w:] ICERI Proceedings, 7th International Conference of Education, Research and Innovation. November 17th-19th, 2014 ed. by L. Gomez Chova, A. Lopez Martinez, I. Candel Torres,  IATED Academy, Sevilla 2014, p. 5961-5961.

Raporty:

 1. L. Baran, E. Inglot-Brzęk, B. Przywara, Kształcenie na odległość.  Analiza danych zastanych w zakresie praktyk stosowanych w polskich i zagranicznych uczelniach, WSE, Kraków 2012, s. 74
 2. L. Baran, E. Inglot-Brzęk, B. Przywara,  Studenci i absolwenci o e-learningu. Raport z fokusów eksperckich, WSE, Kraków 2012, s.79
 3. L. Baran, E. Inglot-Brzęk, B. Przywara,  Pracownicy uczelni o e-learningu. Raport z wywiadów eksperckich z pracownikami uczelni, WSE, Kraków 2012, s. 67
 4. L. Baran, E. Inglot-Brzęk, B. Przywara,   Pracodawcy o e-learningu. Raport z wywiadów eksperckich z pracodawcami, WSE, Kraków 2012, s. 43
 5. E. Inglot-Brzęk, Cz. Wal, „Przedsiębiorcze Szkoły” Podsumowanie projektu realizowanego przez WSIiZ z siedzibą w Rzeszowie, WSIiZ, 2013, s. 118
 6. L. Baran, E. Inglot-Brzęk, M. Janiec, A. Lewandowska, R. Pater, B. Przywara, J. Rodzinka, M. Stopa, Ewaluacja klastrów i inicjatyw klastrowych w woj. podkarpackim – raport, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2013, s.147
 7. E. Inglot-Brzęk, M. Stopa, Badania profilu turysty w gminie Krasnobród, Rymanów i Solec Zdrój, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2013, s.68.
 8. E. Inglot-Brzęk, M. Stopa, Atrakcyjność turystyczna w gminie Krasnobród, Rymanów i Solec Zdrój, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2013, s. 121
 9. A. Lewandowska, M. Janiec, E. Inglot-Brzęk, M. Stopa, Studia nad innowacyjnością województwa podkarpackiego. Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań wśród „Liderów Innowacji”. 2014 Raport, IG WSIiZ; Rzeszów, 2014, s. 65
 10. E. Inglot-Brzęk, M. Stopa, M. Skała, K. Szpara, Natężenie ruchu turystycznego w gminie Krasnobród, Rymanów i Solec-Zdrój, WSIiZ; Rzeszów, 2014, s. 137
 11. E. Inglot-Brzęk, M. Stopa, Polityka społeczna i rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w powiecie leskim, IG WSIiZ, Rzeszów 2014, s. 127
 12. E. Inglot-Brzęk, M. Stopa, Edukacja i wychowanie w powiecie leskim, IG WSIiZ, Rzeszów 2014, s. 120
 13. E. Inglot-Brzęk, M. Stopa, Rozwój gospodarczy i przedsiębiorczość w powiecie leskim, IG WSIiZ, Rzeszów 2014, s. 74
 14. E. Inglot-Brzęk, Raport monitorujący projekt „WSIiZ: wiedza-staże-informacja-zatrudnienie”, WSIiZ 2014, s.54
 15. E. Inglot-Brzęk, A. Lewandowska, M. Stopa, Badanie współpracy przedsiębiorców z branży lotniczej z podmiotami naukowymi i JBR, Raport z badań dla Politechniki Rzeszowskiej, marzec 2015, s. 73
 16. E. Inglot-Brzęk, M. Stopa, Zestaw analiz i opracowań o charakterze diagnostycznym pn. „Rozwój dydaktyki cyfrowej w Jaśle”, Raport z badań wśród nauczycieli i uczniów jasielskich placówek edukacyjnych, październik 2015, s. 75 (plus tabele w Aneksie)

 


 

DANE KONTAKTOWE

Katedra Nauk o Polityce i Administracji
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów
tel. (17) 866 11 96
e-mail: einglot@wsiz.rzeszow.pl


TERMINY KONSULTACJI

Konsultacje w czwartki od 10.00 do 11.30 w sali RA 245

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019