Prof. Josip Łoś

W roku 1959 ukończył Wydział Dziennikarstwa Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu imienia Iwana Franki. Pracował jako dziennikarz prasowy w różnych redakcjach, prowadził również własny program w Telewizji Lwowskiej.
Od marca 1971 roku – wykładowca, a od roku 1974 – starszy wykładowca Katedry Historii Dziennikarstwa Uniwersytetu Lwowskiego.
W roku 1977 obronił pracę doktorską, a w roku 1995 – rozprawę habilitacyjną (Wolny Uniwersytet Ukraiński, Niemcy). Od roku 1982 pracował na stanowisku docenta, a od 1998 – na stanowisku profesora.
W roku 1991 został wybrany na kierownika Katedry Historii Dziennikarstwa, a w roku 1993 – kierownika Katedry Zagranicznej Prasy i Informacji Uniwersytetu Lwowskiego. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Ukrainy (1969) oraz nowojorskiej Akademii Nauk (2000). Wyróżniony jako zasłużony dziennikarz Ukrainy (1998).
Profesor ma 39-letnie doświadczenie w pracy naukowo-dydaktycznej na Uniwersytecie Lwowskim, gdzie prowadzi wykłady z dwóch fundamentalnych dyscyplin: „Prasa zagraniczna: historia, teoria, funkcjonowanie, współczesna praktyka” oraz „Współczesna publicystyka zagraniczna oraz tendencje rozwoju świata”, prowadzi dyscyplinę specjalistyczną „Radio Wolna Europa”. na całym świecie taka dyscyplina jest prowadzona jedynie na Uniwersytecie Lwowskim, co zostało zauważone i wyróżnione przez kierownictwo rozgłosni z okazji 50-lecia Radia Wolna Europa. Prof. Łoś był zapraszany do wygłaszania wykładów na Wolnym Uniwersytecie Ukraińskim (Monachium), Narodowym Uniwersytecie Czerkaskim oraz innych uczelniach.
Od października 2009 zatrudniony na stanowisku profesora Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Katedrze Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

 

Wybrane:

J. Łoś. Publicystyka oraz tendencje rozwoju świata: Pomoce dydaktyczne dla uczelni wyższych o ІІІ-ІV poziomie akredytacji: W 2 cz. – Cz. 1. – Lwów: ПАІС, 2008. – 376 s.

J. Łoś. Polityczna publicystyka pisma „Kultura”: podręcznik dla uczelni wyższych o ІІІ-ІV poziomie akredytacji. – Lwów: Wydawnicze centrum Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. I. Franki. – 382 s.

Łoś J. (wspólnie z W. Szklarem i O. Mukomełą). Prasa ukraińska. Wczoraj. Dzisiaj. Jutro (Roździał „Na progu złotego wieku” informacji). – Kijów, 1997. – S. 96-132.

Łoś J. Świadomość własnej misji. Poszczególne myśli na temat tendencji rozwoju prasy w świecie oraz na Ukrainie (Zbiór naukowy Ukraińskiego Uniwersytetu Wolnego. Materiały konferencji „Ukraińskie Wolny Uniwersytet: z przeszłości w przyszłość. Z okazji 70-lecia załażenia”). – Monachium-Lwów, 1992. – S. 263-290.

Łoś J. Środki masowego przekazu oraz moralna interpretacja przeszłości jako problem poznania historycznego // Biuletyn Uniwersytetu Lwowskiego. Ukraińskie dziennikarstwo: kształtowanie współczesnego oblicza. Wyp. 18. . – Lwów. – 1993. – S. 3-12.

Łoś J. Conditio sine gva non! // Dzwon. – 1993. – styczeń. – S. 80-87.

Łoś J., Prokopec M, Łapyczak D. Salina (księga dokumentalistyki oraz publicystyki). – Lwów, 1995. – 244 s.

Josyp Los. Finding the Balance beetwen Contending Forces in Media Development in Ukraine and Developing a New Philosophy for Actions // Challenges for International Broadcasting. – Toronto, Canada, 1997. – P. 16-23.

Łoś J. Iwan Franko: misja publicysty // Iwan Franko – pisarz, myśliciel, obywatel. – Lwów: Świat, 1998. – S.592-603.

Łoś J. Prawda słowa // Zbiór artykułów naukowych. Publicystyka oraz tendencje rozwoju świata. – Lwów, 1999. – S.4-44.

Łoś J. Współczesna prasa na świecie oraz problemy moralno-etycznego kryzysu na przełomie epok // Cerkiew oraz problemy społeczne (zbiór międzynarodowy). – Lwów, 2000. – S. 457-468.

J. Łoś. Punkt orientacyjny: środki masowego porozumienia // Zbiór prac Katedry Prasy Ukraińskiej. Wypusk 3. – Lwów, 2000. – S.169-176.

J. Łoś. Widzieć wielkie prawdy (Publicystyka oraz tendencje świata) / W: Biuletyn Uniwersytetu Lwowskiego. Wyp. 21. – 2001. – S. 26-40.

J. Łoś. Moralny typ myślenia w publicystyce (Europejskie tradycje oraz ukraińskie realia) / W: Aktualne problemy dziennikarstwa: Zbiór prac nauk. – Użhorod. – 2001. – S. 144-156.

J. Łoś. Publicystyka światopoglądowa jako formotwórczy czynnik społeczeństw/ W: EX PROFESSO: Zbiór prac naukowych. – Dniepropietrowsk. – 2001. – Wyp. 3. – S. !07-121.

J. Łoś. Słowo powinno wyzwalać, a nie zniewalać. Jan Paweł II o roli mediów we współczesnym świecie / W; Światło. – 2001. – Cz. 1. – S. 270-271.

J. Łoś. Odnaleźć swoje sacrum / W: Forum. – 2001. – Cz. 1. – S.17-34.

J. Łoś. Potęga prawdy / W; Dzwon. – 2001. – Cz. 1. – S.94-110.

J. Łoś. Energia dobra / W: Frosar Andre. Świat Jana Pawła II. – Lwów, 2001. – S.5-10.

J. Łoś. Yeni bin yila baslarken… (Kontemplacje w przededniu nowego tysiąclecia) / W: da (dialog. Avrasya). – Stambul. – 2002. – S.28-31.

J. Łoś. Pismo „Kultura” (Paryż) oraz osobliwości kształtowania opinii społecznej na Ukrainie oraz w Polsce (1991-2000) / W: Biuletyn Uniwersytetu Lwowskiego. Seria Dziennikarstwo. – Wyp. 23. – 2003. – S. 182-194.

J. Łoś. Dziennikarstwo przed nowym wyzwaniem / W: Biuletyn Uniwersytetu Lwowskiego. Seri Dziennikarstwo. – Wyp. 25. – 2004. – S. 18-43.

J. Łoś. Kreatywny potencjał informacji / W: Ukraińskie dziennikarstwo w kontekście doby: Materiały ogólno ukraińskiej konferencji naukowo-praktycznej, 23-24 września 2004. – Lwów, 2004. – S. 361-367.

J. Łoś. Na klasycznych wzorcach europejskich / W: Pamięć wieków. – 2004. – Cz. 3-4. – S.145-157.

J. Łoś. Motywacja twórczości dziennikarza a współczesny świat / W: Media a demokracja. – Lublin, 2007. – S.85-90.

J. Łoś. Nasza doba. Koncepcja tendencji rozwoju świata. – Dzwon. – 2008. – Cz.4. – S.104-108.

J. Łoś. Wspólnota wartości (Ukraina – Europa: aspekt medialny) // Listy do Przyjaciół (Ogólnoukraiński Magazyn Społeczno-religijny). – 2009. – marzec.

J. Łoś. „Rzymskie wakacje” Mykoły Gogola. Z okazji 200-lecia z dnia urodzin // Listy do Przyjaciół. – 2009. – marzec.

J. Łoś Energiczny optymizm (tendencje rozwoju świata i zasoby medialne) // Listy do Przyjaciół. – 2009. – czerwiec.

J. Loss. Pour une alliance des valeurs // Les Jalons. Cent ans aprиs. – Lviv-Paris, 2009. – P. 83-107.

J. Loś Miejsce światopogladowej publicystyki w systemie społeczeństwa informacyjnego // Dziennikarskie perspektywy specjalizacji/ Redakcja naukowa Rafal Pоlak. Krakow-Rzeszow-Zamość.– 2010 – S.57-64.

J. Loś Ksztalcenie dziennikarzy a wspołczesny świat. – Studia dziennikarskie. Uwarunkowanie teraźniejszosci, wyzwania przyszłości // Krakow-Rzeszow-Zamość.– 2011. – S. 237-252.

J. Loś Orientyry wartościowe wolności twórczej // Współczesna kultura medialna: kontent, koncepcje, perspektywy (doświadczenia ukraińsko-polskie). Monografia zbiorowa. Redakcja naukowa – prof. Josyp Łoś. – Lwow-Rzeszów, 2012. Львів-Жешув, 2012. – С.22-48.

J. Loś The perapectives of worldview publicistics // CyberEmpathy. Magazine of Visual Communication and New media in Art, Science, Humanities, Design and Technology (Augmented Reality, Visual & Media Studies). –2012. – 2. –Dostęp: http://www.cyberempathy.com/#!issue2article3/c1fq5

Los J. Perspektywy publicystyki światopoglądowej. Podręcznik dla dziennikarzy. – Lwów, 2014. – 415 s.

Los J. Prawda a poezja: współczesne przeczytanie akcentów europejskich poezji Juliusza Słowackiego i Tarasa Szewczenki // Діалог двох культур. Dialog dwoch kultur. Rocznik YIII. Zeszyt 1-2. Річник УШ. Зошит 1-2. – Krzemeniec. 3-7 wrzecnia. 2013. Кременець. 3-7 вересня. 2013. – Warszawa-Lublin. 2014. – S.113-126.

Prowadzone przedmioty:

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Katedra Mediów, Dziennikarstwa

i Komunikacji Społecznej

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

pok. 227

tel. 17 866 14 63

E-MAIL: jlos@wsiz.rzeszow.pl


KONSULTACJE

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020