Dr Kateryna Lysenko-Ryba

Prodziekan Kolegium Zarządzania ds. kierunku Logistyka.

Adiunkt w Katedrze Logistyki i Inżynierii Procesowej

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, rok 2019), temat rozprawy doktorskiej  „System zwrotów a zarządzanie obsługą klienta w relacjach B2C”.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: logistyki zwrotnej, zarządzania obsługą klienta, Smart city oraz CSR. Wspólnie z dr Krzysztofem Feretem jest założycielką  i opiekunem Logistycznego Koła Naukowego LOGIKON.

 

https://orcid.org/0000-0003-1560-1063

 1. K. Lysenko, “Analiza transportu intermodalnego pod kątem koncepcji zrównoważonego rozwoju na przykładzie III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego”, Monografia “Ekonomia – wybrane zagadnienia w ujęciu globalnym, regionalnym i lokalnym”, AT Wydawnictwo, Kraków 2014, ISBN: 978-83-63910-25-9, s. 133
 2. K. Lysenko, K. Gałuszka, Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie ochrony środowiska”, monografia Politechniki Łódzkiej “Współczesne problemy zarządzania a społeczna odpowiedzialność biznesu”, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2014, ISBN: 978-83-7283-632-8
 3. K. Lysenko,  Zrównoważona gospodarka odpadami na przykładzie Rzeszowa, Studia Miejskie, Opole, 2014, Tom 15, s. 31-41
 4. K. Lysenko, Logistyka zwrotna jako źródło korzyści konkurencyjnych” Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2015, Nr 249, s. 193 – 203
 5. K. Lysenko “Zwroty jako element zarządzania łańcuchem dostaw” Monografia pokonferencyjna Wyzwania współczesnej gospodarki – aspekty teoretyczne i praktyczne” ISBN 978-83-7583-639-4, j. polski, 2015, Wydawnictwo SGGW,  s. 286-294
 6. K. Lysenko, K. Gałuszka „Analiza ryzyka celów Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywy  do 2030 r.) na postawie metody S.M.A.R.T.” Monografia pokonferencyjna Odpowiedzialność w Logistyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015 ISBN 978-83-930820-5-6, 2015, s.46-58
 7. K. Lysenko-Ryba, S. Kauf, A. Tłuczek, CSR i jego znaczenie dla kształtowania relacji z klientami w świetle badań ankietowych, Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska   Zeszyt: 92, 2016, Strony: 155-167
 8. K. Lysenko-Ryba, K. Szocik, Ś. Banaś, Ś. Mazur, Political and legal challenges in a Mars colony. Space Policy, 2016. ISSN 0265-9646
 9. K. Lysenko, A. Bąk,  Prawne aspekty Logistyki zwrotnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka  Tom: 65, 2017, Strony: 25-35
 10. K. Lysenko-Ryba, K. Szocik, S. Banaś, S. Mazur, Etyczne i polityczne uwarunkowania kolonizacji Marsa, Przyszłość. Świat-Europa-Polska   Tom: 34, Zeszyt: 2, 2017, Strony:109-125
 11. K. Lysenko-Ryba, K. Szocik, D. Minich, A. Kędzior, S. Banaś, S. Mazur,  Bezpieczeństwo ludzkości w przyszłości, Studia Politologiczne   Tom: 45, 2017, Strony: 195-214
 12. K. Lysenko-Ryba, Wykorzystanie systemu klasy ERP– SAP jako warunek sprawnego zarządzania zwrotami, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie, Tom: 1, Zeszyt: 25, 2017, Strony: 246-253
 13. K. Lysenko-Ryba, S. Kauf,, Społeczna odpowiedzialność biznesu – wiedza i postrzeganie przez konsumentów, Logistyka Odzysku   Tom: 2, Zeszyt: 23, 2017, Strony: 48-53
 14. K. Lysenko-Ryba, The Impact of Reverse Logistics on Customers Satisfaction, Przedsiębiorczość i Zarządzanie   Tom: XVIII, Zeszyt: 8, cz. 2, 2017, Strony: 137-146
 15. K. Lysenko-Ryba, S. Kauf, A. Tłuczek, The Effects of Perceived CSR and Ecological Awareness on Purchase Decisions in Poland , Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy   Tom: 2, Zeszyt: 38,  2017, Strony: 47-652.
 16. K. Lysenko-Ryba, K. Szocik, R. Marques, S. Abood, A. Kędzior, D. Minich, Biological and social challenges of human reproduction in a long-term Mars base. FUTURES, 2018, 100: 56-62. ISSN 0016-3287
 17. K. Lysenko-Ryba. The Use of Modeling in the Process of Customer Return Management. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2019. Tom XX, Zeszyt 7, ss. 83–95. ISSN: 2543-819

Wyjazdy naukowe, staże, wyróżnienia:

13.04 – 18.04.2015 staż naukowy na Europejskim Uniwersytecie w Madrycie, Hiszpania w ramach programu Erasmus+ STT
sierpień – październik 2015 – odbycie 3 miesięcznego stażu w firmie GAMTECH w ramach projektu „Nauka idzie w praktykę” zorganizowanego przez RARR
07.06 – 21.06.2015 staż naukowy na Uniwersytecie w Vaasa, Finlandia w ramach projektu Europa 2020
26.07 – 29.07.2016 – wyjazd studyjny na lotniska we Frankfurcie i Kolonii (Niemcy) w ramach projektu Logistyka Kariery
18.09 – 26.09.2016 staż naukowy na Uniwersytecie Pompeu Fabra w Barcelonie, Hiszpania w ramach działalności statutowej

21.09 – 25.09.2017 – wyjazd naukowy na Uniwersytet Pompeu Fabra w Barcelonie w ramach programu Erasmus +
20.10. 2017 – otrzymanie nagrody Rektora i Kanclerza WSIZ za osiągnięcia naukowe

20.08-24.08.2018 – udział w w Międzynarodowej Szkole Letniej dla doktorantów w Połądze, Litwa

Prowadzone przedmioty:

Ekonomika transportu, Logistyka w obrocie międzynarodowym, Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Warsztat Logistyczny, Zarządzanie ładunkiem lotniczym (angl), Logistyka przedsiębiorstw transportowych, Podstawy Logistyki (angl i pl), Seminarium dyplomowe

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

Artykuł na stronie internetowej Nauka w Polsce , pt. “Naukowcy z rzeszowskiej uczelni badają możliwości kolonizacji Marsa”

 Artykuł na stronie internetowej Futurist

Artykuł na blogu naukowym WSIZ  Świąteczne zakupy Polaków

DANE KONTAKTOWE

Dr Kateryna Lysenko-Ryba
Katedra Logistyki i Inżynierii Procesowej
e-mail: klysenko@wsiz.rzeszow.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386
p. KA109 
tel. 17 /866 15 26

 


KONSULTACJE

Proszę kontaktować się mailowo – klysenko@wsiz.rzeszow.pl

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020