dr Małgorzata Paszkowska

NOTA BIOGRAFICZNA

Absolwentka Wydziału Prawa UMCS i Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW oraz studiów podyplomowych z zarządzania na URz a także aplikacji sądowej i adwokackiej. Prawnik i socjolog. Wpisana na listę adwokatów w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Rzeszowie. Od wielu lat doradca i wykładowca w zakresie prawa i zarządzania w ochronie zdrowia.  Współorganizator kierunku zdrowie publiczne oraz uczelnianego centrum rehabilitacyjno-medycznego REH-MEDIQ. Prowadzi zajęcia ze studentami w szczególności na kierunku: administracja, zdrowie publiczne, dietetyka, fizjoterapia m.in. z prawa w ochronie zdrowia, podstaw prawnych funkcjonowania podmiotów leczniczych, podstaw prawnych wykonywania zawodu dietetyka, systemu prawnego UE. Ponadto prowadzi wykłady na studiach podyplomowych z prawa działalności leczniczej, odpowiedzialności prawnej w ochronie zdrowia, systemu ubezpieczenia zdrowotnego, mediacji w ochronie zdrowia oraz z marketingu i public relations w ochronie zdrowia a także ze zdrowia publicznego/prawa medycznego na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy.

Opiekun merytoryczny i autorka programów studiów podyplomowych:

 1. Zarządzanie w ochronie zdrowia, https://podyplomowe.wsiz.pl/studia-podyplomowe/zarzadzanie-w-ochronie-zdrowia/
 2. Fizjoterapia geriatryczna i uzdrowiskowa, https://podyplomowe.wsiz.pl/studia-podyplomowe/fizjoterapia-geriatryczna-i-uzdrowiskowa/

Promotor ponad 150 prac dyplomowych(przede wszystkim z dziedziny prawa medycznego i organizacji ochrony zdrowia). Zainteresowania naukowe: prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo europejskie,socjologia medycyny,  telemedycyna a przede wszystkim zarządzanie i prawo ochrony zdrowia. Współpracownik m.in.miesięcznika Ogólnopolski Przegląd Medyczny, Twój Przegląd Stomatologiczny, Rehabilitacja w Praktyce, Na Ratunek oraz ekspert serwisu i programu specjalistycznego Prawo i Zdrowie wyd. Wolters Kluwer. Autorka ponad 200 publikacji( w tym 7 książek) naukowych i popularnonaukowych.

 


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA

Prowadzone przedmioty na studiach 1 i 2 stopnia:


1. PODSTAWY PRAWA,

2. PRAWO W OCHRONIE ZDROWIA ,

3.PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW LECZNICZYCH,

4. PODSTAWY PRAWNE I EKONOMICZNE W OCHRONIE ZDROWIA,

5. PRAWO KONTRAKTOWE,

6. ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE,

7. SYSTEM OCHRONY PRAWNEJ W UE,

8. PODSTAWY PRAWNE WYKONYWANIA ZAWODU DIETETYKA

9.SEMINARIUM DYPLOMOWE.

Prowadzone przedmioty na studiach podyplomowych dla ochrony zdrowia m.in.:

1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W POLSCE,
2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA W OCHRONIE ZDROWIA,
3. SYSTEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO,
4. MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH I PUBLIC RELATIONS W OCHRONIE ZDROWIA,
5. MEDIACJE W OCHRONIE ZDROWIA,
6. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W OCHRONIE ZDROWIA.

 


MATERIAŁY DLA STUDENTÓW


PUBLIKACJE

 WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI Z LAT 2007-2017

1. Jednolity rynek europejski w ochronie zdrowia, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2/2006.
3. Finansowanie świadczeniodawców rynku usług medycznych w Polsce, E-finanse 1/07.
4. Transplantacje w świetle dyrektywy 2004/23/WE, Wspólnoty Europejskie 2/07.
5. Transplantacje w świetle nowej ustawy cz. I, Ogólnopolski Przegląd Medyczny 4/07.
6. Dokumentacja medyczna ZOZ, Ogólnopolski Przegląd Medyczny 6/07.
7. Ustawowe zyski, Menadżer Zdrowia 3/07.
8. Prawa pracowników delegowanych- świadczenia zdrowotne w UE , Praca i Zdrowie 3/07.
9. Badania profilaktyczne pracowników, Praca i Zdrowie 5/07.
10. Ogólne zasady prawa w systemie prawnym Unii Europejskiej, ZNZE WSIiZ 2/07.
11. E-promocja zdrowia, Menadżer Zdrowia 9/2007.
12. Prawo pacjenta do planowego leczenia w UE, Prawo i Medycyna 3/2007.
13. Kompetencje UE w ochronie zdrowia, Wspólnoty Europejskie nr 4/2007.
14. Przymusowe udzielanie świadczeń zdrowotnych w polskim prawie karnym, Jurysta nr 9/2007.
15. Podstawy prawne funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej, Jurysta nr 11/2007.
16. Samorząd terytorialny jako organ założycielski SPZOZ, Przegląd Prawa Publicznego nr 10/2007.
17. Powszechne prawa polskiego pacjenta Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie nr 1-2/2007.
18. Podstawy prawne polityki zdrowotnej UE, OPM nr 3/2008.
19. Prawo nauczycieli do ochrony zdrowia, Atest nr 6/2008.
20. Grupowa praktyka medyczna w formie spółki partnerskiej, OPM nr 6/2008.
21. Ochrona prawna „bohatera” materiału prasowego Jurysta nr 7-8/2008.
22. Leczenie zagraniczne polskich ubezpieczonych, OPM nr7/2008.
23. Prawo do świadczeń zdrowotnych w zakładzie karnym, Przegląd Prawa Publicznego nr 4/2008.
24. Pracodawca jako klient na rynku usług medycznych w: Ochrona zdrowia i gospodarka, praca zbiorowa red. K. Ryć, Z. Skrzypczak, Wyd. UW WZ Warszawa 2008.
25. Prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne, e-Finanse nr 2/2008.
26. Wpływ Internetu na rozwój prawnych instrumentów ochrony e-konsumenta ,SCENO. Zeszyt Naukowy nr 8.
27. Rola lekarza w postępowaniu karnym, OPM nr 11/2008.
28. Pacjent ubezwłasnowolniony OPM nr 12/2008.
29. Urlop zdrowotny dla nauczyciela, Praca i Zdrowie nr 12/2008.
30. Rola ETS w systemie ochrony prawnej UE, Jurysta nr 11-12/2008.
31. Rola Internetu w promocji zdrowia, Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 3/2008.
32. Problematyka suwerenności państw członkowskich UE, Przegląd Prawa Publicznego nr 1/2009.
33. Reklama w „okowach” prawa-produkty lecznicze, Lekarz nr 1-2/2009.
34. Rekrutacja i selekcja w ochronie zdrowia OPM nr 9/2009.
35. Prawa pacjenta w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Lekarz nr 11/2009.
36.Prywatne ubezpieczenia zdrowotne dla pracowników, Praca i Zdrowie nr 12/2009.
37. Telekardiologia jako nowoczesna forma opieki medycznej na odległość s.77-86,w: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne 3/2009.
38. Kompetencje organizacyjne i personalne organu założycielskiego zakładu rehabilitacji, Rehabilitacja w Praktyce nr 1/2010.

 LATA 2011-2016

 1. Rola samorządu zawodowego w zakresie odpowiedzialności zawodowej lekarzy, Przegląd Medyczny UR nr 4/2011.
 2. Dopuszczalność prawna transplantacji, Przegląd Medyczny UR nr 4/2011.
 3. Organy i instytucje ochrony prawnej UE, Jurysta nr 3/2011.
 4. SPZOZ po zmianach legislacyjnych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie t.XIII zeszyt 5.
 5. Odpowiedzialność dentysty za przewinienia zawodowe,  TPS nr7-8/2012.
 6. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ochronie zdrowia  OPM nr 7/2012.
 7. Formy zatrudniania i czas pracy w podmiotach leczniczych Praca i Zdrowie nr 6/2012.
 8. Podstawy prawne działalności leczniczej, Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 8/2012.
 9. Rzecznik Praw Pacjenta w systemie ochrony praw pacjentów, OPM nr 8/2012.
 10. Gospodarka odpadami a ochrona zdrowia, Praca i Zdrowie nr 1 /2013.
 11. Elementy e-marketingu w działalności praktyki stomatologicznej, TPS nr 1-2/2013.
 12. Prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego i jego weryfikacja, TPS nr 3/2013.
 13. Prawo polskiego pacjenta do planowanego leczenia zagranicznego, Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 3/2013.
 14.  Normatywne ograniczenia reklamy związane z działalnością leczniczą, Przegląd Prawa Publicznego nr 4/2013.
 15. Ochrona pracy kobiet w laboratorium, Laboratorium nr/2013.
 16. Prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej w gabinecie stomatologicznym – aspekty prawne – cz. I, TPS nr 5/2013.
 17. Private health insurance as a source of financing the healthcare system in Poland (author: Jacek Rodzinka, Małgorzata Paszkowska)e-Finanse nr /2013 vol.9 nr1. 9
 18. Prawo  i etyka w pracy diagnosty laboratoryjnego, Laboratorium nr 7-8/2013.
 19. Rozstrzyganie roszczeń pacjenta w trybie administracyjnym, Zdarzenia medyczne, Przegląd Prawa Publicznego nr7-8/2013.
 20. Podstawy prawne wystawiania recept, TPS nr 9/2013.
 21. Ubezpieczenia  obowiązkowe szpitali  -aspekty prawne i praktyczne, Przedsiębiorczość i Zarządzanie t.XIVzeszyt 10/2013.
 22. Zarządzenie podmiotami leczniczymi:aspekty prawne, Amelia Rzeszów 2014.
 23.  Medical entities –financing types and sources in light of the act on medical activity, e-Finanse vol.9 nr 4/2014.
 24.  Podstawy prawne rehabilitacji, Przegląd Prawa Publicznego nr 5/2014.
 25. Podstawy prawne i zakres opieki medycznej dla osadzonych, Przegląd Prawa Publicznego nr 2/2015.
 26. Nowelizacje ustawy ubezpieczeniowej i ich skutki dla świadczeniodawców, Ogólnopolski Przegląd Medyczny nr 1-2/2015.
 27. Eksperymenty medyczne w świetle prawa, Laboratorium nr 7-8/2015.
 28. Mediacje w ochronie zdrowia  Ogólnopolski Przegląd Medyczny nr 6/2015.
 29. Prywatna opieka medyczna dla pracowników, Promotor  nr 6/2015.
 30.  Zarządzanie podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, DIFIN 2015.
 31. System ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, DIFIN 2015.
 32. Kontrola zakładu rehabilitacji przez NFZ, Rehabilitacja w Praktyce, nr 2/2016.
 33. Medycyna pracy w podmiotach leczniczych, OPM nr 3/2016.
 34. Ustawowe standardy wykonywania zawodu ratownika medycznego, Na Ratunek nr 2/2016.
 35. Nowe uprawnienia zawodowe pięlęgniarek i położnych, OPM nr 5/2016.
 36. Odpowiedzialność zawodowa fizjoterapeutów w świetle nowej ustawy, Rehabilitacja w Praktyce, nr 3/2016.
 37. Dokumentacja medyczna praktyki zawodowej dentysty w świetle nowych przepisów, TPS nr 5/2016.
 38. Prawo dla fizjoterapeutów, DIFIN 2016.
 39. Prawo dla ratowników medycznych DIFIN 2016.
 40. Prawo dla lekarzy DIFIN 2016.
 41. Prawo dla pielęgniarek DIFIN 2017.
 42. Uzdrowiska w systemie ochrony zdrowia DIFIN 2017.
 43. Prawne aspekty wykonywania zawodu nauczyciela DIFIN 2018.
 44. Prawo dla fizjoterapeutów wyd. 2 zm., DIFIN 2018.
 45. Prawo dla ratowników medycznych wyd.2 zm. , DIFIN 2019.
 46.  Zarządzanie działalnością leczniczą, DIFIN 2019.

Więcej publikacji:   https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/967895#

 


 

DANE KONTAKTOWE

Sucharskiego 2, pokój 108

Telefon: 17-86-61-1158

e-mail: mpaszkowska@wsiz.rzeszow.pl

TERMINY KONSULTACJI

WTORKI 

GODZ.11.00-12.30  p.108.

Uwaga: w dniu 11 lutego 2020 konsultacje zostają odwołane i przesunięte na środę 12 lutego godz.11-12.30.

 

 

 

 

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020