dr hab. Marcin Szewczyk, prof. WSIiZ

NOTA BIOGRAFICZNA

* profesor nadzwyczajny (od 2015), adiunkt (2003-2014) w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
* pełnomocnik Dziekana WAiNS ds. seminariów doktoranckich – kierownik Seminarium doktoranckiego (od 2016)
* dyrektor Centrum Dokumentacji Europejskiej w Rzeszowie (od 2016)
* pełnomocnik Prorektora ds. Nauki dla WAiNS (2015-2016)
* kierownik Zakładu Migracji i Stosunków Etnicznych Katedry Nauk Społecznych WAiNS (2015-2016)
* dyrektor Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim (2014-2015)
* koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi (2013)
* kierownik Centrum Dokumentacji Europejskiej w Łodzi (2009-2014)
* animator RO EFS (2009-2010)
* kierownik Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Łodzi (1999-2012)
* kierownik, koordynator, ekspert w kilkudziesięciu projektach w ramach funduszy: EU-Consent, PRINCE, TEMPUS, CpF, PHARE, European SPES Forum, EFS, Polska Pomoc MSZ, MEN, UKIE (od 1996)
* pracownik Instytutu Europejskiego w Łodzi (1996-2014)

* stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o polityce uzyskany na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Temat rozprawy habilitacyjnej: Unia Europejska i Romowie. System wobec kultury etnicznej (2015)
* stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa uzyskany na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego
Temat rozprawy doktorskiej: Instytucjonalne uwarunkowania struktur programowych telewizji ogólnopolskich wobec integracji europejskiej (2002)
* absolwent Podyplomowych Studiów Europejskich Ośrodka Badań Europejskich Uniwersytetu Łódzkiego.
Temat pracy dyplomowej: Średniowiecze a granice Europy (1996)
* absolwent kierunku kulturoznawstwo, ze specjalizacją filmoznawstwo, katedry Teorii Literatury, Teatru i Filmu Uniwersytetu Łódzkiego.
Temat pracy magisterskiej: Analiza formalna filmu Yasujiru Ozu „Późna jesień” z elementami podejścia semiotycznego (1995)

 


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA

* członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych – sekcja polityki publicznej (od 2016)
* członek European Academic Network on Romani Studies (od 2015)
* członek Gypsy Lore Society (od 2015)
* członek Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich (od 2014)
* członek Team Europe (od 2004)
* pracownik dydaktyczny (od 1996)
* uprawnienia nauczycielskie (od 2011)
* stypendysta Jean Monnet Doctoral Grant
* staże naukowe na Uniwersytecie w Amsterdamie, Uniwersytecie w Aarhus, w ZKM – Karlsruhe oraz EMR – Saarbrucken i w Instytucie Europejskim we Florencji (European University Institute – Fiesole)
* redaktor naczelny Studenckiego Naukowego Czasopisma Internetowego TH!NK WSIiZ
* członek redakcji naukowej “Studia Romologica”
* redaktor tematyczny “Social Communication. Online Journal”
* opiekun kół naukowych: KN Antropologii kultury oraz Filmoznawczego KN
* tutor w programie Studia Ambitnego Studenta
* lider programu Podstawy krytycznego myślenia Rzeszowskiej Akademii Inspiracji

Recenzent
„Roczniki kulturoznawcze” Instytutu Kulturoznawstwa KUL
„Estetyka i Krytyka” kwartalnik filozoficzno-estetyczny Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego
„Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” Uniwersytetu Rzeszowskiego
„Ethos” Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL
„Studia Romologica”
„Profilkatyka Społeczna i Resocjalizacja” Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego
„Kultura i edukacja”

Redakcja wydawnictw
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi,  Pełnomocnik Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, Zarząd Główny Ligi Kobiet Polskich, Centrum Informacji Europejskiej UKIE, Wydawnictwo Instytutu Europejskiego w Łodzi, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Autorstwo kursów DL
Lobbing, Wybrane Polityki Wspólnotowe, Regionalizm i federalizm, Społeczeństwa i kultura Europy, Antropologia społeczna Europy

Prowadzone przedmioty
Główne

Analiza dyskursu medialnego, Pragmatyka językowa, Język perswazji i reklamy, Stylistyka języka polskiego, 
Redakcja tekstów, Protokół dyplomatyczny, Główne nurty kultury światowej i polskiej XX i XXI wieku, Polityka imigracyjna, Podstawy krytycznego myślenia, Lokalizm, regionalizm, Unia Europejska, Społeczeństwa i kultura Europy, Terminologia Unii Europejskiej, Regionalizm i federalizm w Europie, Europejski system praw człowieka, Lobbing, Dyplomacja
Dodatkowe
Media a komunikacja międzykulturowa, Nauka o komunikowaniu, Współczesne media na świecie, Komunikowanie międzynarodowe, Język reklamy, Stylistyka i kultura języka, Antropologia społeczna Europy, Społeczne i kulturowe aspekty integracji europejskiej, Warsztaty europejskie, Podstawowe mechanizmy rynku wewnętrznego,  System instytucjonalny i decyzyjny, Wybrane polityki wspólnotowe

 


MATERIAŁY DLA STUDENTÓW

Udostępniane przede wszystkim na platformie Balckboard.

Ponadto w zależności od oczekiwań studentów i aktualnych potrzeb materiały (lub ich lokalizacja) są udostępniane:
– w chmurze (wetransfer, chomikuj, dropbox, inne);
– pocztą elektroniczną (w ramach potrzeb indywidualnych).

Lektury do poszczególnych przedmiotów wskazane są w każdym z syllabusów dostępnych na Wirtualnej Uczleni.


PUBLIKACJE

O skutkach nadmiernej eksploracji stylistyki – „Zerwany kłos”, „Kultura i edukacja” 1/2019 (w druku)
– z Adamem Bartoszem, Cyganie/Romowie w Polsce – początki, [w:] Romowie, Beata Machul-Telus (red.), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2018/2019 (w druku)
– „Wyrok na Węgrzech” – analiza kontekstowo dyskursywna, „Studia Romologica”, 11/2018 (w druku)
– redakcja naukowa z: Barcz Jan, Domaradzki Spasimir, Kuligowski Rafał, Polska w Unii Europejskiej. Nowe wyzwania, Komisja Europejska. Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa 2018
Treści online ponad granicami, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, w ramach cyklu “Europa okiem eksperta”
Wpływu sformalizowanych struktur reprezentacji Romów na kształt polityki romskiej w Polsce, w: Wielowymiarowość polityk publicznych – między centralizmem a lokalizmem, Robert Kmieciak, Paweł Antkowiak (red.), Wydawnictwo Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań 2017, ss. 21-32 
W poszukiwaniu swojego miejsca, „Studia Romologica”, 10/2017, ss. 268-275 
Krytyczna analiza „cygańskiego” dyskursu internetowego (społecznościowego), [w:] Komunikowanie społeczne w dobie nowych technologii, Dorota Piontek, Szymon Ossowski, Wydawnictwo ToC, Nowy Targ 2017, ss. 217-230
– Pop-ewolucja czwartej władzy, [w:] Nauki o mediach i komunikacji społecznej. Krystalizacja dyscypliny w Polsce. Tradycje, nurty, problemy, rezultaty, Andrzej Adamski, Sławomir Gawroński, Marcin Szewczyk (red.), ASPRA, Warszawa 2017, ss. 337-349
– redakcja naukowa: Reklama. Teorie, koncepce, modely, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2017
– redakcja naukowa z: Andrzej Adamski, Sławomir Gawroński, Nauki o mediach i komunikacji społecznej. Krystalizacja dyscypliny w Polsce. Tradycje, nurty, problemy, rezultaty, ASPRA, Warszawa 2017
– Romanipen – największa wartość kultury romskiej? [w:] Światy Cyganów. Problemy Romów, Cezary Olbracht-Prondzyńśki, Bronisława Dejna (red.), Nadbałtyckie Centrum Kultury, Gdańsk 2017, s. 35-55
Modernizacja etnicznego kapitału ludzkiego – przypadek Romów, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, 3/2017, ss. 305-315
Cyfrowe wykluczenie z dyskursu, z tłumaczeniem na język romski, “Romano Atmo” 2017, 2(69), s. 26-29
Ubóstwo społeczne, z tłumaczeniem na język romski, “Romano Atmo” 2017, 2(69), s. 36-39
Unia Europejska i Romowie. System wobec kultury etnicznej, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie/Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Rzeszów-Tarnów 2016 (wydanie II, elektroniczne, poprawione i opatrzone posłowiem autora) [pełna wersja publikacji]
„Zutylizować cygana” – językowy antycyganizm w internecie[w:] Wymiary dyskryminacji oraz wykluczenia Romów w Polsce – język – kultura – instytucje publiczne, Andrzej Sakson, Lidia Janiszewska (red.) 2016
Bezpiecznie w Czechach?, recenzja naukowa, „Studia Romologica”, 9/2016, s. 258-263
Efektywność polityki wobec Romów w Polsce jako polityki publicznej, „Polityka i Społeczeństwo” 4/2016, s. 36-51
Polityka wobec Romów jako polityka publiczna – pomiędzy poziomem lokalnym a regionalnym, [w:] Administracja a strategie i polityki publiczne, Agata Jurkowska-Gomułka (red.), Wyd. Difin, Warszawa 2016, s. 139-153
– z Aleksandrą Kędzior, Organizacja i prowadzenie badań naukowych w szkole wyższej, [w:] Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój, prawo, organizacja, Stanisław Waltoś, Andrzej Rozmus (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2016 s. 639-669
Prowzrostowa orientacja polityki wobec Romów w Europie, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, 47 (3/2016), s. 290-301
Wstęp do struktury zombizmu (czyli film i serial jako pretekst), [w:] Zombie w kulturze, Olkusz K. (red.), Kraków 2015, Ośrodek Badawczy Facta Ficta, s. 71-86
Romni 2015. Debata, sprawozdanie, „Studia Romologica”, 8/2015, s. 247-250
Akcja – reakcja, recenzja, „Studia Romologica”, 8/2015, s. 211-214
Unia Europejska – Romowie. Wzajemne uwarunkowania polityki, „Studia Romologica”, 8/2015, s. 99-114
– “How I Had Not Been Surviving World War II” – How a Precise Combination of Text and Images Has the Ability to Evoke Emotions, [w:] Education for Remembrance of the Roma Genocide. Scholarship, Commemoration and the Role of Youth, Mirga-Kruszelnicka A., Acuña C. E., Trojanski P. (red.), Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2015, s. 165-175
 – Unijne Ramy i polska strategia integracji Romów – sposób zgodności, [w:] Romowie w Polsce i w Europie. Od dyskryminacji do tolerancji, Bartosz A., Borek P., Gryszkiewicz B. (red.), Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2015, s. 193-209 
Dwa lata unijnej strategii dla Romów: niesprawiedliwa równość społeczna czy wymóg spójności gospodarczej?, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, 42 (2/2015), s. 211-221
Pragmatyczna nielogika odesłań i przywołań bibliograficznych w e-publikacjach, [w:] W kierunku gospodarki elektronicznej – wyzwania, narzędzia, dobre praktyki, Tom 2, Publikacje elektroniczne w nauce i praktyce, Powichrowska B. M. (red.), Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2014, s. 34-49
Pragmatyczna instrumentalność czy źle stawiane pytania?, [w:] Rozmus A. (red) Teraźniejszość totalna. Tezy o współczesności. Profesor Jerzy Chłopecki in memoriam, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 203-211
Kobieta podwójnie wykluczona, czyli jak na romską kobietę patrzy Unia Europejska, „Studia Romologica”, 7/2014, s. 89-108
Mała książka o Sinti, recenzja, „Studia Romologica”, 7/2014, s. 241-243
Jak nie przeżyłem II wojny światowej, recenzja, „Studia Romologica”, 7/2014, s. 245-248
Romowie i zdrowie, infografika, „Romano Atmo”, 2014, 1(49), s. 16-17
Zintegrowane podejście do społeczno-gospodarczego wymiaru romskiego dylematu: rozwiązania Unii Europejskiej i polska płaszczyzna krajowa, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, 39 (3/2014), s. 366-382
Kulturowy wymiar europeizacji polityki UE wobec Romów, [w:] Subocz E. (red.) 25 lat funkcjonowania mniejszości narodowych, etnicznych i regionalnych w demokratycznej Polsce, Forum Dialogu Publicznego, Olsztyn 2013, s. 179-197
Wprowadzenie do pragmatyki przypisów, „Komunikacja społeczna”, 3(7)/2013, s. 11-23
Unia Europejska i Romowie. System wobec kultury etnicznej, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2013 (księgarnia)

Edukacyjne i kulturowe uwarunkowania dostępu Romów do usług medycznych, „Studia Romologica”, 6/2013, s. 173-186
O składnikach romskiego ducha, „Studia Romologica”, 6/2013, s. 203-208
Strategia Unii Europejskiej dotycząca wspólnych ram integracji Romów: korelacje na poziomie krajowym, [w:] Borek P. (red.) Studia o Romach w Polsce i w Europie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2013, s. 36-54
Charakterystyka aktywności UE w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu Romów oraz jego romskie uwarunkowania (Romanipen), [w:] Subocz E. (red.), Współczesne wyzwania polityki wobec romskiej mniejszości etnicznej – edukacja, dyskryminacja, wykluczenie społeczne, Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”, Warszawa 2012, s. 41-78
Komponent romski PO KL w województwie łódzkim. Case study, [w:] Błaszczyk M. C. (red.), Europejski Fundusz Społeczny w województwie łódzkim. Wybrane aspekty, Wydawnictwo Instytutu Europejskiego, Łódź 2012, s. 101-121
Wewnątrzunijna migracyjność Romów w systemie Unii Europejskiej, „Studia Romologica”, 5/2012, s. 141-156
Życie zmusiło nas do wędrówki… a my ją pokochaliśmy, recenzja naukowa, „Studia Romologica”, 5/2012, s. 273-280
Migracja czy mobilność – wykorzystywanie przez Romów prawa do swobodnego przemieszczania się osób, „Wspólnoty Europejskie”, 5/2012, s. 35-42
Uwarunkowania i perspektywa integracji Romów z rynkiem pracy w ramach instrumentu finansowania polityki społecznej UE, „Studia Europejskie”, 4/2012, s. 197-213
Społeczność romska – instytucjonalne wyzwanie dla paradygmatu spójności Unii Europejskiej, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, z. 26/2012, s. 328-340
Rom wiecznie non-govermental,  [w:] W. Gizicki (red.), Organizacje międzynarodowe wobec politycznych i społecznych problemów świata, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 263-286
Romanipen – podstawa funkcjonowania Romów we współczesnym świecie, [w:] Homa T. SJ, Bandoł Ł., Daraż-Duda K., Naród. Społeczeństwo. Kultura, Wydawnictwo EPISTEME, Kraków 2011, s. 177-195
Przemysły kultury w kontekście – nie tylko innowacyjnej – gospodarki, [w:] Partnerskiej sieci współpracy i wymiany doświadczeń dotyczących interwencji w ramach PO Kapitał Ludzki wspierających realizację Regionalnych Strategii Innowacji “INTREGRISNET”, Łódzki Urząd Marszałkowski w Łodzi (POKL), Łódź 2011, s. 167-170
Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym a Romowie, [w:] Borek P. (red.), Zapomniani sąsiedzi. Studia o Romach w Polsce i w Europie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2011, s. 67-85
Dziennikarstwo i nowe media a tworzenie sfery publicznej w Europie, [w:] S. Gawroński (red.), Studia dziennikarskie – uwarunkowania teraźniejszości, wyzwania przyszłości, Wyd. Konsorcjum Akademickie, Kraków-Rzeszów-Zamość 2011, s. 219-236
Zabezpieczenie interesów odbiorców przekazu treści on-line w konsultacjach społecznych: Public Consultation on „Content On-line” October 2009, [w:] Soin M., Baran L. (red.), Oblicza mediatyzacji. Analiza krytyczna, Konsorcjum Akademickie, Kraków–Rzeszów–Zamość 2011, s. 149-169
Policy making – rola państwa w tworzenia polityk Unii Europejskiej, [w:] W. Gizicki, (red.), Polityczne wyzwania współczesnych państw, T. 2, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 257-271
Studia dziennikarskie – pomiędzy europejskimi wymogami a systemem oświatowym, [w:] R. Polak (red.), Konteksty dziennikarstwa, Wyd. Copyright by Konsorcjum Akademickie, Kraków–Rzeszów–Zamość 2010
Aktywność legislacyjna Unii Europejskiej podejmowana od ostatniego jej rozszerzenia wobec romskiego problemu na przykładzie Opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Integracja mniejszości — Romowie”, [w:] Piotr Borek (red.) O Romach w Polsce i w Europie. Tożsamość, historia, kultura, edukacja, Collegium Columbinum, Kraków 2009
Nadawca publiczny jako składnik europejskiego modelu demokracji, [w:] D. Gizicka, (red.), Współczesne oblicza demokracji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010
–  Wspomaganie treningu rozciągającego w curlingu ćwiczeniami hatha-jogi według metody B.K.S. Iyengara, „Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego”, 4/2009, s. 293-303
Uwarunkowania przekazu prasowego Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Zakładu Europeistyki WSIiZ”, 3/2008
z: Agata Jurkowska, Anna Warzybok, Pomoc państwa dla mediów publicznych, „Prawo Europejskie w Praktyce”, 5/2008, s. 49-61, na podstawie Konsultacje – Przegląd Komunikatu Komisji w sprawie udzielania pomocy państwa dla radiofonii i telewizji publicznej, w skrócie dostępne także w: „Zeszyty Naukowe Zakładu Europeistyki WSIiZ”, 1/2008. Pełne wyniki Konsultacji
Romowie i Sinthi w systemie Unii Europejskiej, [w:] Piotr Borek (red.) Romowie w Polsce – historia, prawo, kultura, Prace Monograficzne Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków 2007
Nowa dyrektywa telewizyjna w kontekście działalności usługowej telewizji, [w:] Agata Jurkowska (red.), Swoboda przepływu usług w Unii Europejskiej. Dylematy liberalizacji, WSIiZ, Rzeszów 2007
Ogólnoeuropejskie elementy edukacji regionalnej, [w:] Barbara Muras (red.), Łódź – nasza mała ojczyzna, Wydawnictwo ŁCDNiKP, Łodź 2007
W poszukiwaniu nowego paradygmatu telewizji publicznej – uwarunkowania europejskie, [w:] A. M. Zarychta, Ł. Donaj (red.), Media i polityka, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, Łódź 2007
Zmiany w telewizyjnym prawie wspólnotowym i polskim – oddziaływanie na poziomie insty-tucjonalnym i programowym, [w:] M. Szpunar (red.), Media – między władzą a społeczeństwem, WSIiZ, Rzeszów 2007
– modułu Boundaries of Europe w ramach EU-CONSENT Conventional Teaching Units, (dostępne po zalogowaniu). Pełna wersja
Instytucjonalnie uwarunkowane lokalne aspekty subsydiarności, „Zeszyty Naukowe Zakładu Europeistyki WSIiZ”, 1/2006
Polityka audiowizualna. Unia Europejska-Polska, UKIE, Warszawa 2002
Japońskie umiłowanie formy – “Późna jesień” Yasujiro Ozu, „Studia Filmoznawcze”, XIX/1998, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 

 


SEKCJA WŁASNA

Naukowo zdominowany przez zgłębianie codziennych pragmatycznych relacji językowych, krytyczny odbiór dostrzeganego we wszystkim dyskursu i wiarę w praktyczny wymiar trzeciego sensu Rolanda Barthes’a.

Życiowo curler, longboardzista, miejski rowerzysta, nie potrafi się oprzeć swojemu gotowaniu, górom, podróżowaniu po Europie Wschodniej i temu co piękne. Zwolennik metody “na trzmiela” i życiowej maksymy Felicjana Dulskiego. Od lat migracyjnie rozerwany pomiędzy Rzeszowem (Heimat – z niem.) i Łodzią (Fatherland – z ang.).

 

DANE KONTAKTOWE

e-mail
blog Nie pa Rromanes ale o Romach
facebook
google+
Academia.edu
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
blog Ziemioobiecanin w Rzeszowie


TERMINY KONSULTACJI

Konsultacje on-line:
na bieżąco: mszewczyk@wsiz.rzeszow.pl

w RA246:
w dowolnym terminie po wcześniejszym umówieniu

oraz:
zgodnie z harmonogramem konsultacji (w RA246)
środy: 09.10.2019, 23.10.2019, 27.11.2019, 11.12.2019, 15.01.2020, 29.01.2020 – 16:15-17:00
czwartki: 10.10.2019, 24.10.2019, 28.11.2019, 12.12.2019, 16.01.2020, 30.01.2020 – 11:45-13:15; 7.11.2019 – 16:15-17:00
piątki: 4.10.2019, 11.10.2019, 25.10.2019, 15.11.2019, 29.11.2019, 13.12.2019, 17.01.2020, 31.01.2020 – 11:00-11:45; 8.11.2019 – 9:00-9:45; 17.01.2020 – 13:30-14:15
soboty: 16.11.2019, 30.11.2019, 14.12.2019, 04.01.2020 – 10:00-10:45; 12.10.2019, 16.11.2019 – 11:00-11:45; 04.01.2020, 08.02.2020 – 12:45-13:30; 05.10.2019 – 11:00-12:30; 26.10.2019 – 13:45-14:30; 14.12.2019 – 13:45-14:30; 01.02.2020 – 11:05-11:50; 12.10.2019 – 14:40-15:15 (sala KM111)

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019