prof. nadzw. dr hab. Sławomir Gawroński, MBA

NOTA BIOGRAFICZNA

Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Profesor nadzwyczajny w Katedrze Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. 

2015 – stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o polityce uzyskany na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie rozprawy Pozabiznesowe obszary wykorzystania komunikacji marketingowej w warunkach polskichWybrane aspekty.

2005 – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce uzyskany na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie rozprawy: Współpraca dziennikarzy i specjalistów public relations. Koncepcja rozwiązanie modelowego.

Ukończył studia Executive MBA  – Apsley Business School London (2019) oraz studia podyplomowe na kierunku “Audyt wewnętrzny” (2016). Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego (2002). Studiował także na Wydziale Języko- i Literaturoznawstwa oraz Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Trewirze (Niemcy). 

Były dziennikarz radiowy i prasowy. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje na pozabiznesowych obszarach wykorzystania komunikowania marketingowego. Redaktor naczelny czasopisma naukowego “Social Communication. Online Journal” (https://content.sciendo.com/view/journals/sc/sc-overview.xml). Autor kilkudziesięciu publikacji poświęconych problematyce komunikacji społecznej i mediów masowych.

Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programów POWER i POIR, ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwa Rozwoju, Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz regionalnych programów operacyjnych w województwach: dolnośląskim, lubelskim, łódzkim, śląskim i warmińsko-mazurskim. 

 


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA

Przedmioty realizowane w semestrze zimowym 2018/2019

 • Marketing w mediach
 • Podstawy komunikacji marketingowej
 • Proseminarium doktoranckie
 • Seminarium dyplomowe
 • Seminarium magisterskie
 • Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów
 • Zintegrowane komunikowanie marketingowe

 


MATERIAŁY DLA STUDENTÓW

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Blackboard.


PUBLIKACJE

Autorstwo monografii:

 • Gawroński, Pozagospodarcze obszary wykorzystania komunikacji marketingowej. Wybrane aspekty w warunkach polskich, Aspra-JR, Warszawa 2013
 • Gawroński, Media relations służb mundurowych w Polsce. Analiza wybranych formacji, Konsorcjum Akademickie, Kraków-Rzeszów-Zamość 2011 Bezpłatny dostęp
 • Gawroński, Branding narodowy w praktyce. Studium przypadku Księstwa Liechtensteinu, Wyd. BBConsult, Rzeszów 2011 Bezpłatny dostęp
 • Gawroński, R. Polak, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – nowe wyzwania. Kierunki zmian w kształceniu w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej, Wyd. Konsorcjum Akademickie, Kraków-Rzeszów-Zamość2010 Bezpłatny dostęp
 • Gawroński, Komunikacja marketingowa samorządów terytorialnych. Świadomość i praktyka działalności podkarpackich jednostek samorządu terytorialnego, Wyd. BBConsult, Rzeszów 2009 Bezpłatny dostęp
 • Gardziel, S. Gawroński, Wybory 2007. Partie, programy, kampania wyborcza, Wyd. WSIiZ, Rzeszów 2008 Bezpłatny dostęp
 • Gawroński, Media relations. Współpraca dziennikarzy i specjalistów PR, Wyd. WSIiZ, Rzeszów 2006 Bezpłatny dostęp

Wybrane artykuły naukowe:

 • Gawroński, The World of Journalism – The World of Public Relations. Assessment of Changes in Relations Between Journalists and PR Managers in Poland, „Social Communication”, vol. 1 (2016), pp.6-12
 • Gawroński, Ponowoczesny indywidualizm a państwo opiekuńcze, [w:] Teraźniejszość totalna. Tezy o współczesności, red. A. Rozmus, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego-WSIiZ, Warszawa-Rzeszów 2015
 • Gawroński, Word of mouth marketing i Marketing 2.0 – jako nietradycyjne formy komunikowania marketingowego, [w:] Problemy mediów i komunikacji społecznej – uwarunkowania polskie i ukraińskie, red. S. Gawroński, I. Leonowicz-Bukała, WSIiZ-Wydawnictwo Naukowe IVG, Rzeszów-Szczecin 2014
 • Gawroński,Identyfikacja wizualna w systemie politycznego zintegrowanego komunikowania marketingowego – wybrane aspekty,  „Społeczeństwo i polityka” Nr 1(11)/2013
 • Gawroński, M. Ulita, Press officers in Polish police – specific character of uniform force’s spokes person, w: D. Patranova, S. Magal (red.), Zadpovednost v mediach,Univerzita s. Cyrila a Metoda v Trnave, Trnava 2012
 • Gawroński, Standardy kształcenia dziennikarzy w Polsce. Ocena stanu bieżącego i kierunki zmian, w:J. Los (red.), Współczesna kultura medialna. Kontent, koncepcje, perspektywy (doświadczenia ukraińsko-polskie), Wydawnictwo Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franka, Lwów-Rzeszów 2012
 • Gawroński, Prasa firmowa – narzędzie walki polskich wydawców z kryzysem na rynku prasowym, w: D. Rott, M. Kaczmarczyk (red.), Media w gospodarce i społeczeństwie. Wyzwania ery konwergencji, Verbum, Praga 2012
 • Gawroński, Rynek prasowy w Księstwie Liechtensteinu – historia i teraźniejszość, „Zeszyty Prasoznawcze” Nr 1-2/2012
 • Gawroński, System medialny Księstwa Liechtenstein, w: A. Jaskiernia, J. W. Adamowski (red.), Systemy medialne w XXI wieku. Wspólne czy różne drogi rozwoju?, ASPRA-JR, Warszawa 2012
 • Gawroński, Relacje Służby Więziennej z mediami – diagnoza i postulaty, „Przegląd Więziennictwa Polskiego, Nr 74-75, Warszawa 2012
 • Gawroński, Rzecznik prasowy w Państwowej Straży Pożarnej – w pogoni za standardami, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Służby Pożarniczej”, Nr 43/2012
 • Gawroński,Sztuka przyprawiania gęby i podkładania świń. Medialna manipulacja wizerunkiem przeciwnika politycznego, w: A. Kasińska-Metryka, R. Miernik (red.), MY i ONI. Rola, miejsce i znaczenie konfliktów w polityce, cz. 2, Wyd. UJK, Kielce 2012
 • Gawroński, Internet w systemie komunikacji jednostek samorządu terytorialnego z otoczeniem. Doświadczenia podkarpackich samorządów, w: M. Jeziński (red.), Nowe media w systemie komunikowania. Polityka, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011
 • Gawroński,Profesjonalizacja komunikacji społecznej w działaniach służb mundurowych w Polsce – diagnoza przyczyn zjawiska, w: L. Pavera et al., Marketingová a mediální komunikace dnes, Verbum, Praga 2011
 • Gawroński, Jak kształcić dziennikarzy? W poszukiwaniu nowych standardów kształcenia dziennikarzy w Polsce, [w:] I. Hofman (red.), Studia nad dziennikarstwem, Lublin 2011
 • Gawroński, Identyfikacja wizualna w brandingu narodowym – przykład Księstwa Liechtensteinu, [w:] R. Polak (red.), Oblicza komunikowania wizualnego, Wyd. Konsorcjum Akademickie, Kraków-Rzeszów-Zamość 2011
 • Gawroński, Komunikacja wewnętrzna i wewnętrzne public relations w jednostkach samorządu terytorialnego. Wyniki badań empirycznych, „Marketing i Rynek”, Nr 3/2011
 • Gawroński, Internal Public Relations and Internal Communication in local government units, [w:] J. Striss  et al., Marketing Development In Theory and Practice, Žilina 2010
 • Gawroński, A concept of Integrated Marketing Communication in politics, [w:] S. Hittmar et al., Theory of Management 2 – The Solution of Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base, Žilina 2010
 • Gawroński, Dziennikarz radiowy – przyszłość profesji, [w:] R. Polak (red.), Konteksty dziennikarstwa, Wyd. Konsorcjum Akademickie, Rzeszów 2010

 

 


 

DANE KONTAKTOWE

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania 
ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów
pokój: 246
tel. 17 866 14 87
e-mail: sgawronski@wsiz.rzeszow.pl 


TERMINY KONSULTACJI

Środy – 11:00-12:30

Do 15 września przebywam na urlopie. Konsultacje nie będą realizowane.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019