dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ

NOTA BIOGRAFICZNA

W 1978 r. uzyskał stopnień naukowy doktora nauk technicznych, następnie w 1986 r. stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Absolwent kursów „Training of Trainers for Small and Medium Enterprises” organizowanego przez Management for Development Foundation oraz „Human Resource Management” organizowanego przez Polish Business Advisory Service, a także Francuskiego Instytutu Zarządzania w zakresie zasobów ludzkich i zarządzania firmą.

Do 1990 roku zajmował się przede wszystkim badaniami z obszaru inżynierii materiałowej. W ramach pracy doktorskiej opracował nową metodę pomiaru właściwości termodynamicznych stopów. Z kolei w pracy habilitacyjnej opracował metodę prognozowania tychże własności. W okresie 1973 – 1979 pracował w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach. W czasie 6 letniej pracy w Instytucie kierował zespołem, który rozwiązał problemy technologiczne związane z produkcją miedzi w Hucie Miedzi Głogów II.

Przez wiele lat pracownik naukowy Politechniki Rzeszowskiej, w której pełnił m.in. funkcje Prorektora w latach 1990 – 1993.

Obecnie główny obszar zainteresowań związany jest z problematyką zarządzania zasobami ludzkimi, jak też tworzeniem infrastruktury okołobiznesowej z zakresu edukacji, badań i doradztwa.

Pomysłodawca i główny twórca Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, a także współtwórca Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie. Założyciel i Prezes Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości i współorganizator jego agend. Pomysłodawca wielu inicjatyw edukacyjnych i społecznych m.in.: Rzeszowskiej Szkoły Menadżerów (RSM), sieci Centrów Wspierania Biznesu (CWB), Centrum Korespondencyjnego EURO INFO. Współzałożyciel prestiżowego wydawnictwa Copernicus Center Press, które powołano z inicjatywy ks. prof. Michała Hellera, laureata nagrody Templetona. W latach 1994 – 1996 współinicjator i trener pierwszego w Polsce szkolenia satelitarnego z zakresu zarządzania firmą dla firm i agencji rozwoju regionalnego. Był członkiem rad nadzorczych kilku firm. W latach 2004 – 2006, 2008 – 2016 sprawował funkcję Prezesa Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji Konfederacji Lewiatan.

Od wielu lat zaangażowany w działania na rzecz stworzenia systemu funkcjonowania szkolnictwa wyższego na zasadach rzetelnej konkurencji, wspierającego jakość. Autor wielu publikacji i ekspertyz na temat systemu szkolnictwa wyższego w Polsce.

Inicjator przedsięwzięć na rzecz unowocześniania polskich szkół wyższych (np. z systemu zarządzania szkołami wyższymi Uczelnia.XP, czy systemu antyplagiatowego, opracowanego przez pracowników WSIiZ, korzysta blisko 100 uczelni w całej Polsce).

Ponadto, WSIiZ przyczynia się również do rozwoju edukacji w Polsce w szkołach podstawowych, średnich i gimnazjalnych wdrażając w nich system „e-szkoła – wirtualny dziennik”, zapewniający elektroniczną oraz zdalną obsługę placówek edukacyjnych. Wszystkie te działania mają służyć podnoszeniu jakości procesu edukacyjnego oraz efektywności polskiej nauki.

Autor blisko 100 artykułów, 25 raportów, ponad 100 ekspertyz oraz 7 patentów. Odznaczony m.in. Krzyżem Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodą Polskiej Akademii Nauk za cykl publikacji oraz Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej.

 

SAM O SOBIE

„Życie na serio pełne jest wyzwań i problemów do rozwiązania, które zmieniają się jak w kalejdoskopie. Życie wygodne jest nudne i daje poczucie zmarnowanego czasu.”

Moją pasją jest kontakt z przyrodą, na łonie której staram się spędzać każdą wolną chwilę, chociaż tych chwil jest bardzo niewiele. Z pasją zbieram grzyby i wytwarzam owocowe nalewki wzmacniające zdrowie. Wielką radość sprawia mi zwiedzanie zespołów pałacowo-parkowych oraz zgłębianie procesów cywilizacyjnych, które wkrótce zmienią świat.

 

MOIM ZDANIEM

Szanowni Państwo,

zamieszczone poniżej publikacje w dużej mierze koncentrują się na koniecznych reformach w zakresie edukacji, nauki i systemu szkolnictwa wyższego. Zawierają one nie tylko diagnozę problemów w systemie szkolnictwa wyższego ale również propozycje rozwiązań. Na szczególną uwagę zasługuje zupełnie inny od dotychczasowego system finansowania nauki i edukacji na poziomie wyższym. Upieram się, że jest to system zdecydowanie lepiej rokujący niż obecny, bardziej efektywny i dostosowany do prawideł gospodarki rynkowej.

Mimo wielu publikacji oraz podejmowanych działań do tej pory nie udało się zainteresować polityków proponowanymi przez nas rozwiązaniami. Mam jednak pewną satysfakcję z faktu, iż od kilku lat – również dzięki m.in.: naszym staraniom – studenci uczelni niepaństwowych otrzymują stypendia finansowane z budżetu państwa. Jest to pierwszy – ale mam nadzieję nie ostatni – krok we właściwym kierunku.

Pragnę zapewnić o mojej gotowości i determinacji do dalszych starań o wprowadzenie koniecznych reform i zmian w polskim szkolnictwie wyższym.

Biorąc pod uwagę inne bariery rozwoju naszego kraju, uważam, że jeśli zamienimy bezinteresowną zawiść i nieufność na uznanie i chęć uczenia się od lepszego, to Polska będzie krajem mlekiem i miodem płynącym.

 


SEKCJA WŁASNA

 

AKTUALNOŚCI:

18 stycznia 2017 r. – Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa.

grudzień 2016 r. – Nagroda I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za organizację rzeszowskiej uczelni oraz wkład w rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce.

 

Wywiad z prof. T.Pomiankiem – “Dramatem polskiego szkolnictwa wyższego jest sposób jego finansowania

 

 


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA

PREZENTACJE

1. Pomianek T., Prezentacja_Finansowanie kształcenia w szkołach wyższych_T. Pomianek, wystąpienie w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dn. 15 października 2015 r.
2. Pomianek T., Czy uczelnie są w punkcie zwrotnym?, materiał pokonferencyjny – konferencja z dnia 20 kwietnia 2012 r. pt. „Finansowanie i partnerstwo publiczno-prywatne w systemie szkolnictwa wyższego”.

 

PUBLIKACJE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH

1. Szychowski K., Rybczyńska-Tkaczyk K., Tobiasz J., Yelnytska-Stawarz V., Pomianek T., Gmiński J. Biological and anticancer properties of Inonotus obliquus extracts. PROCESS BIOCHEMISTRY, 2018, 73: 180-187. ISSN 1359-5113
2. Pomianek T., Onderka B., Romanowska J., Wnuk G., Wypartowicz J., Solubility of lead in liquid iron and the assessment of Fe-Pb system [w:] Archives of Metallurgy and Materials, Volume 49, Issue 1, 2004, Pages 143-15
3. Pomianek T., Wnuk G., Romanowska J., Influence of In on the activity of zinc in liquid (tin+zinc+indium), [w:] Journal of Chemical Thermodynamics, Volume 35, Issue 5, May 2003, Pages 711-717
4. Pomianek T., Skica T., Pater R., Tarnawska E., Sektor publiczny w Polsce. Efektywność w dobie kryzysu, Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse nr 3/2009
5. Pomianek T., Conditions for Success in a Contemporary Education Market, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, nr 1/2003;
6. Romanowska, J., Pomianek, T., Wnuk, G., An experimental study on thermodynamics of the Cu-Fe-As and Cu-Fe-As-RE liquid solutions, Archives of Metallurgy, Volume 46, Issue 3, 2001, Pages 258-259
7. Wnuk, G., Pomianek, T., Romanowska, J., Rychlewski, M., Influence of Ag on the activity of Zn in {(1 – X1 – X2)Sn + X1Zn + X2Ag}(l) at T = 903 K, [w:] Journal of Chemical Thermodynamics Volume 29, Issue 9, September 1997, Pages 931-939
8. Midura, J., Pomianek, T., Activity of Pb in the alloy: {(1 – x)Cu + xPb} (l), [w:] The Journal of Chemical Thermodynamics, Volume 26, Issue 5, May 1994, Pages 507-513
9. Pomianek, T., Midura, J., Wnuk, G., Influence of ianthanum on the activity of Pb in {(1 – x1 – x2)Cu + x1Pb + x2La}(I) for x1, x2 ≪ 1 at the temperature 1473 K, [w:] The Journal of Chemical Thermodynamics, Volume 23, Issue 8, August 1991, Pages 803-807
10. Pomianek, T., Midura, J., Influence of Ce on the activity of Pb in {(1 – x1 – x2)Cu + x1Pb + x2Ce}(l) for x1, x2 ≪ 1 at the temperature 1473 K, [w:] The Journal of Chemical Thermodynamics, Volume 22, Issue 10, October 1990, Pages 949-954,IN1-IN2,955
11. Pomianek, T., LEAD ACTIVITY IN Ni-Pb-B AND Ni-Pb-Cr LIQUID DILUTED SOLUTIONS, [w:] Transactions of the Japan Institute of MetalsVolume 29, Issue 3, Mar 1998, Pages 216-223
12. Pomianek T., Influence of aluminium and copper, as well as of relative difference of ionic volumes, on the activity of Pb in {(1 – x1 – x2)Ni + x1Pb + x2(Al or Cu)} for x1, x2 ≪ 1, The Journal of Chemical Thermodynamics, Volume 20, Issue 6, June 1988, Pages 665-674
13. Rychlewski M., Koperski S., Pomianek T., INFLUENCE OF TIN ON LEAD ACTIVITY IN Cu-Pb-Sn DILUTE SOLUTIONS, Transactions of the Japan Institute of Metals Volume 28, Issue 10, Oct 1987, Pages 781-787
14. Pomianek T., Thermodynamic Properties of Lead in Ni-Pb Solutions [THERMODYNAMISCHE EIGENSCHAFTEN DES BLEIS IN Ni-Pb-LOESUNGEN.], Zeitschrift fuer Metallkunde/Materials Research and Advanced Techniques, Volume 77, Issue 6, June 1986, Pages 388-392
15. Pomianek T., Rychlewski M., EQUILIBRIUM SATURATION WITH METAL VAPOUR – A COMPETITIVE METHOD OF ACTIVITY DETERMINATION, Zeitschrift fuer Metallkunde/Materials Research and Advanced Techniques, Volume 77, Issue 2, February 1986, Pages 112-115
16. Pomianek, T., Golonka, J. Thermodynamic properties of dilute Cu–Fe–Pb solutions, Metals Technology, Volume 6, Issue 1, 1 November 1979, Pages 433-438

 

AUTORSTWO W MONOGRAFIACH/PODRĘCZNIKACH AKADEMICKICH

1. Pomianek T., Chłopecki J., Paszczyński S., W poszukiwaniu syntezy. O problemach szkolnictwa wyższego nie tylko w Polsce, wyd. WSIiZ Rzeszów 2004, str. 144, ISBN: 83-87658-65-0
2. Pomianek T., Chłopecki J., Hall A., Misiąg W., Rybiński K. I., Szczepański M. S., Śpiewak P., Czas na sanację, wyd. WSIiZ Rzeszów 2003, ss.118, ISBN: 8387658480
3. Pomianek T. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, wyd. WSIiZ Rzeszów 1999, ss. 151
4. Pomianek T., Wspólny Rynek Europejski – szanse i bariery dla małych i średnich przedsiębiorstw, Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości, Rzeszów 1998, s. 92
5. Pomianek T., Program promocji województwa rzeszowskiego, Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości, Rzeszów 1996, ss. 225
6. T. Pomianek, A. Rozmus, In Quest for Right Way. Polish Science and Higher Education Against International Background, [in:] Poland – Serbia. The Challenges of the Scientific Cooperation, ed. Zbigniew Paszek, wyd. A. Frycz Modrzewski Kraków University, Kraków 2010, str. 229-245
7. Pomianek. T., Rozmus A., Modernizacja finansowania szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce [w:] Sporne kwestie strategii rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego, pod red. H. Samsonowicz, J. Sławiński, L. Szczucki, W. Tygielski, M. Ziółkowski , Warszawa 2010, s. 58-79.
8. Pomianek T., Rozmus A., Czy polską naukę i szkolnictwo wyższe stać na zmiany? [w:] Nauka i szkolnictwo wyższe, red. Maciołek R., Maik W., Sikora K., Bydgoszcz 2009, s. 127 – 146
9. Pomianek T., Uczelnia a rynek pracy – w poszukiwaniu utraconej synergii [w:] Uniwersytet – społeczeństwo – gospodarka, red. Chłopecki J., Wydawnictwo WSIiZ, 2006, s.75 – 109
10. Pomianek T., Chłopecki J., Pokolenie Jana Pawła II, [w:] „Jakie państwo?”, red. ks. Cypryś A., ks. Grabarz A., Szluz B., wyd. WSIiZ Rzeszów 2005, ISBN 83-89326-07-8
11. Pomianek T., Co z tą edukacją? Nie do końca subiektywna analiza stanu polskiej nauki i szkolnictwa wyższego [w:] W poszukiwaniu syntezy. O problemach szkolnictwa wyższego nie tylko w Polsce, red. Chłopecki J., Paszczyński S., Pomianek T., wyd. WSIiZ Rzeszów 2004
12. Pomianek T., Rozmus A., Polskie szkolnictwo wyższe – antidotum na problemy rynku pracy czy kuźnia bezrobotnych? [w:] Wiedza i kwalifikacje w okresie zmian. Rynek pracy intelektualnej w regionach peryferyjnych w dobie globalizacji, red. R. Fedyna, Studia o gospodarce 1/2002, Rzeszów 2002, s. 113-134
13. Pomianek T., Czy pasywność i nieudolność władzy szkodzi czy pomaga polskim uczelniom? [w:] Poza barierą czasu i przestrzeni. Księga jubileuszowa dla Jerzego Chłopeckiego, red. A. Rozmus, wyd. WSIiZ Rzeszów 2007, str. 147-163
14. Pomianek T., Rozmus A., Czy nasza młodzież to szansa czy problem? – Dylematy polskiego rynku pracy i polskiego szkolnictwa wyższego na tle krajów Unii Europejskiej, [w:] Sektor prywatny w szkolnictwie wyższym w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską, Kielce 2003

Autor licznych materiałów dydaktycznych z zakresu zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi głównie dla studiów podyplomowych i kursów m.in.:
1. Zarządzanie zasobami ludzkimi – we współpracy z Duńskim Instytutem Technologicznym (szkolenie małych i średnich firm), 1997
2. Zarządzanie projektem – na zlecenie Funduszu Współpracy dla pracowników Krajowej Izby Gospodarczej,1996
3. Aplikacje o środki pomocowe – na zlecenie Funduszu Współpracy w Warszawie, 1995
4. Zarządzanie zasobami ludzkimi – na zlecenie Ministerstwa Pracy w Warszawie (szkolenie kierowników urzędów pracy z całej Polski), 1995
5. Przygotowanie studium przedinwestycyjnego Feasibility Study – na zlecenie Biura Projektów zakładów Azotowych w Tarnowie, 1994
6. Zarządzanie firmą – szkolenie satelitarne (w wersji video) na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, 1993

 

MATERIAŁY KONFERENCYJNE O ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM

1. Pomianek T., Autonomia tak, ale i odpowiedzialność, [w:] Autonomia uczelni i środowiska akademickiego – odpowiedzialność i etos akademicki, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha, Warszawa 2017, str. 76-79.
2. Pomianek T., Kształcenie obcokrajowców szansą dla polskiej gospodarki oraz szczególnie efektywny sposób kompensacji skutków niżu demograficznego, [w:] Świat współpracy – świat konfrontacji. Wybory strategiczne dla Małopolski i Polski w warunkach podwyższonej niepewności, red. J. Woźniak, Wydawca Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2015, s.187 – 206.
3. Wystąpienie podczas obchodów 10–lecia Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, [w:] Perspektywy uczelni niepublicznych w strategiach rozwoju szkolnictwa wyższego, pod red. J. Malec, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o. o. – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2010, s. 33-37.
4. Pomianek T., Rozmus A., Nauka – Uczelnie – Innowacje [w:] I Kongres Innowacyjnej Gospodarki; Warszawa 25 czerwiec 2010
5. Pomianek T., Rozmus A., Modernizacja finansowania szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce [w:] Konferencja Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: Sporne kwestie strategii rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego, Warszawa 17-18 luty 2010
6. Pomianek T., Bariery współpracy gospodarczej pomiędzy polską i Ukrainą – Raport [w:] Szczyt gospodarczy Polska-Ukraina 23-24 maja 1998, Rzeszów 1998, s. 7-21
7. Pomianek T., Instytut Współpracy Gospodarczej – Projekt [w:] Szczyt gospodarczy Polska –Ukraina 23-24 maja 1998, Rzeszów 1998, s. 24-31

 

ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I POPULARNONAUKOWE

1. Pomianek T., “Niszcząca pogoń za studentem“, Forum Akademickie nr 12/2015
2. Pomianek T., Szelc A., “Co premiuje algorytm?“, Forum Akademickie nr 12/2015
3. Pomianek T., Czy musimy wrócić do jaskiń? [w:] Teraźniejszość totalna. Tezy o współczesności, red. A. Rozmus, W Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2015, s. 239- 242.
4. Pomianek T., Dywersyfikacja źródeł przychodów a nie pogoń za studentem, [w:] Idea Uniwersytetu Reaktywacja, red. P. Sztompka, K. Matuszek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s.253 – 266.
5. Pomianek T., Zmiana systemu finansowania to konieczność polskich uczelni – część 1, PAUza Tygodnik Polskiej Akademii Umiejętności, nr 270, listopad 2014, str. 3-4.
6. Pomianek T., Zmiana systemu finansowania to konieczność polskich uczelni – część 2, PAUza Tygodnik Polskiej Akademii Umiejętności, nr 271, listopad 2014, str. 2-3.
7. Pomianek T., Miejmy wreszcie odwagę, [w:] Misja i służebność uniwersytetu w XXI wieku, red. J. Woźnickiego, Warszawa 2013, s. 227 – 232.
8. Pomianek T., Panie Boże daj nam zdrowie, Rzeczpospolita, 15.11.2013.
9. Pomianek T., Bez rzetelnej konkurencji, Forum Akademickie nr 11/2012.
10. Pomianek T., Jak szkolnictwo wyższe powinno wzmocnić innowacyjność gospodarki, [w:] Biuletyn Forum Debaty Publicznej „Szkolnictwo wyższe dla innowacyjności gospodarki”, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Nr 1 styczeń 2011., s. 20-21.
11. Pomianek T., Rozmus A., The lack od competition mechanisms damages Polish universities and isolates them from the economic environment, [w:] Polish Market, Nr 3/2011, s. 50
12. Pomianek T., Konieczne zmiany w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, PAUza Tygodnik Polskiej Akademii Umiejętności, Nr 79, Kraków 2010, str. 2-3.
13. Pomianek.T., Rozmus A., Czy polską naukę i szkolnictwo wyższe stać na zmiany? [w:] Nauka i szkolnictwo wyższe, pod red. R. Maciołek, W. Maik, K. Sikora, Bydgoszcz 2009, s. 127 – 146.
14. Pomianek T., Batalia o Jakość Nauki i Edukacji Polskiej, Gazeta Wyborcza; 26.10.2009.
15. Pomianek T., Skica T., Efektywność sektora publicznego w Polsce. Próba oceny, Bistro.edu.pl, 8.06.2009.
16. Pomianek T., Szkolnictwo wyższe na rozdrożu, Bistro.edu.pl, 6.02.2009.
17. Pawłowski K., Pomianek T., Co grozi Polsce?, Bistro.edu.pl, 6.07.2009.
18. Pawłowski K., Pomianek T., Państwo przed bramą wyższej uczelni, „Rzeczpospolita” 30.06.2009.
19. Pomianek T., Prywatne szkoły chcą pieniędzy z budżetu, The Wall Street Jurnal. Polska, 27 listopada 2008
20. Pomianek T., Batalia o jakość nauki i edukacji polskiej (Czyli czy jakość jest możliwa bez konkurencji?), 2008.
21. Pomianek T., Czy pasywność i nieudolność władzy szkodzi czy pomaga polskim uczelniom? [w:] Poza barierą czasu i przestrzeni. Księga jubileuszowa dla Jerzego Chłopeckiego, red. A. Rozmus, Rzeszów 2007.
22. Pomianek T., Z informatyką za pan brat, Computerword Polska, październik 2007, s. 18-22
23. Pomianek T. Nie wierzymy, że możemy sobie pomagać, Gazeta Wyborcza, Rzeszów, grudzień 2007
24. Pomianek T., Zarządzać inaczej, Ergo… Miesięcznik oświatowy, Rzeszów, 2006
16. Pomianek T., Właśnie nadszedł czas dla lepszych, Kwartalnik Edukacyjny Rzeszów, 2006
25. Pomianek T., Uczelnia wielu możliwości, Biały Orzeł, Rzeszów, grudzień 2006
26. Pomianek T., Udana dekada, Nowiny, Rzeszów, 31.05.2006
27. Pomianek T., Dać szansę każdemu, ale pomagać przede wszystkim lepszym,10-lecie WSIiZ Wydawnictwo Jubileuszowe, Rzeszów, czerwiec 2006
28. Pomianek T., Informatyczny Potentat, Super Nowości, Rzeszów, 02.06.2006
29. Pomianek T., Lepsi zawsze sobie poradzą, Życie Warszawy, 16.05.2006
30. Chłopecki J., Pokolenie Jana Pawła II, współautor Pomianek T. [w:] „Jakie państwo?”, Rzeszów 2005.
31. Pomianek T., Walne zgromadzenie zarządu polskiej gospodarki, Home & Market, 1 grudnia 2004
32. Pomianek T., Efektywność czy żebractwo?, Tygodnik Powszechny 5 grudnia 2004
33. Pomianek T., Rozmus A., Szkoły wyższe: czas zmienić ofertę, Rzeczpospolita 17 lipca 2002
34. Pomianek T., Misja cywilizacyjna, Przegląd Przemysłowy i Gospodarczy nr 3/2002, marzec 2002
35. Pomianek T., Jaki model edukacji, Przegląd Przemysłowy i Gospodarczy, luty 2002
36. Pomianek T., Bon edukacyjny potrzebny od zaraz, Super Nowości, 23 stycznia 2002
37. Pomianek T., Zreformować sektor publiczny!, Wprost, 4 listopada 2001
38. Pomianek T., Wykształciliśmy kilkuset absolwentów, Eksperyment, 14 września 2001
39. Pomianek T., Informacja – czynnik sukcesu, VIP, październik 2001
40. Pomianek T., Bezrobocie odroczone, czyli z uczelni do urzędu pracy, Gazeta Wyborcza, luty 2002
41. Pomianek T., Zreformować sektor publiczny!, „Wprost” 4 listopada 2001.

 

RAPORTY I EKSPERTYZY

1. Pomianek T., Rynek pracy w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, opracowanie zbiorowe, marzec 2010 (uaktualnienie).
2. Pomianek T. (współautor), Utworzenie Energetyki Podkarpackiej, styczeń 2005.
3. Pomianek T. (współautor), Analiza ekonomiczno-finansowa do koncepcji utworzenia Energetyki Podkarpackiej, luty 2005.
4. Pomianek T., Opinie i sugestie do Programu Operacyjnego “Wiedza i kompetencje”, WSIiZ Rzeszów 2005.
5. Pomianek T., Nowe podejście do standardów nauczania, WSIiZ Rzeszów 2005.
6. Pomianek T., Rozmus A., Witkowski K., Bienia M., Rynek pracy w Unii Europejskiej, WSIiZ, Rzeszów 2005 (uaktualnienie).
7. Pomianek T., Rozmus A., Witkowski K, Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej, wyd. WSIiZ, marzec 2003.
8. Pomianek T., Chłopecki J., Grygiel P., Grzesik A., Strojny J., Witkowski K., Raport o Województwie Podkarpackim, Rzeszów 2003.
9. Pomianek T., Dr Nerb G., Wargacki M., Nill S., Stangl A., Dąbrowska M., The World Economic Survey – Badania dla Polski, czerwiec 2003.
10. Pomianek T. i in. Recenzja raportu IBnGR: Sytuacja szkolnictwa wyższego w Polsce, Rzeszów 2001, s. 16.
11. Pomianek T., Tittinger A., Pudło M., Kapusta A., Pulewski T., Restrukturyzacja przedsiębiorstw w wiodących ośrodkach miejskich województwa. Możliwości dywersyfikacji struktury gospodarczej w ośrodkach przemysłowych, ekspertyza dla Urzędu Marszałkowskiego, Rzeszów 2001.
12. Pomianek T., Chłopecki J., Paszczyński S., Raport o szkolnictwie wyższym, szkic na temat stanu aktualnego i jego genezy oraz niektóre propozycje zmian, Rzeszów 2000 , s. 24.
13. Pomianek T. i in., Bariery współpracy gospodarczej pomiędzy polską i Ukrainą – Raport [w:] Szczyt gospodarczy Polska-Ukraina 23-24 maja 1998, Rzeszów 1998, s. 7-21.
14. Pomianek T., Instytut Współpracy Gospodarczej – Projekt [w:] Szczyt gospodarczy Polska –Ukraina 23-24 maja 1998, Rzeszów 1998, s. 24-31.
15. Pomianek T., „Raport o szkolnictwie wyższym”, 1998.
16. Pomianek T., „Stan małych i średnich przedsiębiorstw w południowo-wschodniej Polsce:, (2 raporty: 1993 rok i 1997 rok, obejmował 4 województwa).
17. Pomianek T., (współautor), Strategia Województwa Podkarpackiego na lata 1999 – 2006, Rzeszów.
18. Pomianek T., i in., Raport o stanie small business’u w regionie południowo – wschodniej Polski, Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości, Rzeszów 1997, s. 442;
19. Pomianek T. i in., Program promocji województwa rzeszowskiego, Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości, Rzeszów 1996, s. 225.
20. Pomianek T. i in., Raport o stanie i kondycji small business’u w regionie południowo-wschodniej Polski, Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości, Rzeszów 1994, s. 311.

 

 


MATERIAŁY DLA STUDENTÓW

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

Linki zdalnego dołączenia do wykładów z przedmiotu Kierowanie zespołami ludzkimi: pobierz plik


 

SEKCJA WŁASNA

 

 

 

WSIiZ Rzeszów - Tadeusz Pomianek

DANE KONTAKTOWE

Prezydent WSIiZ
dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ
e-mail: tpomianek@wsiz.rzeszow.pl

 

Kierownik Biura Prezydenta
Magdalena Chyłek
tel.: 17/8661570
e-mail: mchylek@wsiz.rzeszow.pl


TERMINY KONSULTACJI

wtorek: 12:00 – 12:30 
czwartek: 12.00 – 14.00

po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania z Panią Magdaleną Chyłek, tel. 17/ 866 15 70. Miejsce: Biuro Rady Prezydenckiej, p. KM14

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019