dr Tomasz Skica

NOTA BIOGRAFICZNA

Tomasz Skica doktor nauk ekonomicznych. Rozprawę doktorską przygotowaną pod opieką Prof. dr hab. Krzysztofa Surówki obronił z wyróżnieniem w 2007 roku na Wydziale Finansów Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. W roku 2000 uzyskał tytuł licencjata administracji, a w roku 2002 tytuł magistra ekonomii o specjalności gospodarka i administracja publiczna. W trakcie studiów wyróżniany za wyniki i osiągnięcia w nauce, (za które uzyskał m.in. nagrodę Rektora WSIiZ).
W latach 2001-2002 współpracownik Leżajskiego Stowarzyszenia Rozwoju (LSR). Od roku 2002 związany zawodowo z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W latach 2002-2003 współpracownik Stowarzyszenia Absolwentów i Studentów WSIiZ. Odpowiedzialny za projekty rozwojowe, analizy i opracowania studialne. Organizator seminariów, autor programów, kursów i szkoleń. W latach 2002-2004 inicjator i koordynator projektów badawczych realizowanych przy współpracy z Instytutem Gospodarki (IG) WSIiZ. Od 2004 roku członek zespołu redakcyjnego Finansowego Kwartalnika Internetowego e-Finanse, a od 2011 redaktor tematyczny odpowiedzialny za tematykę finansów publicznych. Od marca 2007 adiunkt w Katedrze Finansów i Bankowości, a od 2009 roku w Katedrze Makroekonomii WSIiZ. Autor, współautor i koordynator merytoryczny kursów Distance Learnig z przedmiotów Mikroekonomia, Finanse publiczne, Finanse publiczne II oraz Public Finance. Wykładowca studiów podyplomowych WSIiZ. Trener Cisco Entrepreneur Institute (CEI). Od marca 2010 Kierownik Pionu Badań i Nauki Instytutu Badań i Analiz Finansowych (IBAF) w Rzeszowie. Obecnie Dyrektor ds. Badań i Nauki IBAF. Adiunkt w Katedrze Finansów WSIiZ w Rzeszowie. W latach 2010-2016 (włącznie) członek rady nadzorczej spółki komunalnej. Ekspert z zakresu finansów publicznych (w szczególności finansów JST).
Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, publikacji książkowych, rozdziałów monografii, opracowań i raportów analitycznych, a także strategii i programów naprawczych w obszarze finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem finansów jednostek samorządu terytorialnego.

 


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA

Tematyka prowadzonych zajęć dydaktycznych obejmuję następujące przedmioty: Podstawy Ekonomii, Podstawy Finansów, Mikroekonomia, Makroekonomia, Finanse Publiczne, Public Finance, Microeconomics, Polityka Fiskalna, Finanse Samorządu Terytorialnego, Zarządzanie Finansami Publicznymi, Gospodarka Budżetowa, Ekonomika i Finansowanie w Ochronie Zdrowia, Przygotowanie do Prowadzenia Działalności Gospodarczej, Analiza Rynku Usług Zdrowotnych, Biznes plan.

 


PUBLIKACJE

1. T. Skica, R. Pater, R. Harasym, Konkurencyjność i rozwój Polski Wschodniej, Samorząd Terytorialny, 2018, Nr 5, ss. 64-77, ISSN 0867-4973, ss. 64-77, (Lista B, 11 pkt.).
2. T. Skica, O. Dvoulety, Quantification of the Size of Local Public Administration: Empirical Study of Polish Regions, European Spatial Research and Policy: The Journal of University of Lodz, 2018, No 1, Vol 25, ISSN: 1231-1952, DOI: 10.18778/1231-1952.25.1.05 ss. 75-92, (Lista B, 14 pkt.).
3. T. Skica, T. Mroczek, M. Leśniowska-Gontarz, The Impact of the Selected Factors on a A New Firms Formation in the Private Health Care Sector, International Entrepreneurship and Management Journal, Springer 2018, Print ISSN 1554-7191, Online ISSN 1555-1938, https://doi.org/10.1007/s11365-018-0530-7 ss. 1-14 (Lista A, 45 pkt).
4. T. Skica, J. Rodzinka, T. Mroczek, Application of probabilistic inference in defining impact of general government sector’s size on economy and determining size of sector by economy, Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse, Vol 14, No 1, ss. 1-11, ISSN: 1529-7373, DOI: 10.2478/fiqf-2018-0001 (Lista B 14 pkt.).
5. T. Skica, L. Opioła, Komentarz do Art. 272-296, [w:] W. Misiąg (red. nauk.), Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2016, ISBN: 978-83-255-6281-6, ss. 873-913.
6. T. Skica, L. Opioła, Komentarz do Art. 68-71, [w:] W. Misiąg (red. nauk.), Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2016, ISBN: 978-83-255-6281-6, ss. 310-320.
7. T. Skica, E. Inglot – Brzęk, Zróżnicowanie efektów stosowania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny z uwagi na kryterium kategorii rodzajowej gminy, Samorząd Terytorialny, 2017, 6(318), ISSN 0867-4973, ss. 24-54.
8. T. Skica, E. Inglot – Brzęk, Kapitał społeczny, jako czynnik determinujący skuteczność instrumentów wspierania przedsiębiorczości Samorząd Terytorialny, 2017, 7-8(319-320), ISSN 0867-4973, ss. 57-82.
9. T. Skica, J. Rodzinka, R. Harasym, Impact of Financial Policies of Local Authorities on Entrepreneurship: Comprehensiveness of Policy Matters. In: Jajuga K., Orlowski L., Staehr K. (eds), Contemporary Trends and Challenges in Finance. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham (Indexed in Thompson Reuters Web of Knowlegde DOI: 10.1007/978-3-319-54885-2_24, Print ISBN 978-3-319-54884-5, Online ISBN 978-3-319-54885-2, ss. 257-269.
10. T. Skica, J. Rodzinka, T. Mroczek, Selection of relevant variables identifying the relationship between the general government sector size and the economy, Modern Economic Review, vol. XXI, 23 (3/2016), p-ISSN 2300-6366, e-ISSN 2353-0758, ss. 131-167.
11. T. Skica, J. Rodzinka, R. Harasym, The Size of Local Administration and the Level of Entrepreneurship, Abstract opublikowany w materiałach pokonferencyjnych (RSA Conference Book), “Building Bridges: Cities and Regions in a Transnational World” RSA Annual Conference 2016, Graz, Austria, April 2016, Regional Studies Association, ISBN No: 978-1-897721-58-2, ss. 164-165.
12. R. Pater, R. Harasym, T. Skica, Polska Wschodnia. Konkurencyjność i Rozwój. Raport powstał w ramach badań statutowych Wydziału Ekonomicznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania (realizowanych przez Katedrę Finansów i Katedrę Makroekonomii), pn. „Wpływ krótko- i długookresowych wstrząsów gospodarczych – Polska na tle świata”, Rzeszów 2016, ss. 144.
13. T. Skica, T. Mickiewicz, J. Rodzinka, Lokalna polityka wsparcia przedsiębiorczości: Klasteryzacja, promocja, doradztwo i kapitał społeczny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, ISBN 978-83-255-8879-3 (C.H. Beck) oraz ISBN 978-83-64286-61-2 (WSIiZ), ss. 1-159.
14. T. Skica, J. Rodzinka, B. Fryc, Selection and assortment of the variables describing relationship between the economy and the general government sector size by application of the LEM2 algorithm, (Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse e-finance 2016, Vol. 12 Nr 3 ISSN: 1734-039X, ss. 69-84 DOI: DOI: 10.1515/fi qf-2016-0003).

 


 

DANE KONTAKTOWE

Instytut Badań i Analiz Finansowych (IBAF) w Rzeszowie
Pok. RA248 (2p.) Budynek Główny w Rzeszowie
Tel. 17 866 11 73
e-mail: tskica@wsiz.rzeszow.pl


TERMINY KONSULTACJI

W semestrze zimowym 2018/2019 konsultacje odbywać się będą w środy w godzinach 8.15 – 9.45 pok. RA248.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019