prof. dr hab. n. med Yeven Dzis

WYKSZTAŁCENIE

Lwowski państwowy instytut medyczny (1970-1976 rr)

Stopień doktora nauk medycznych (1983 r.)

Stopień doktora habilitowanego (1992 r.)

Tytuł starszego pracownika naukowego (1988 r.)

Tytuł docenta (2000 r.)

Tytuł profesora (2003 r.)

 

PRZEBIEG DOTYCHCZASOWEGO ZATRUDNIENIA

1973-1975 II Szpital  Gruźlicy Dziecięcej we Lwowie (pielęgniarz)

1976-1977 Szpital Kliniczny Obwodu Lwowskiego (staż podyplomowy)

1977-1982 Lwowski Instytut naukowo-badawczy Hematologii i Transfuzjologii (pracownik naukowy)

1982-1992 Lwowski Instytut naukowo-badawczy Grużlicy (pracownik naukowy)

1992-1993  Specialistyczny Szpital Dziecięcy problem Czornobyla we Lwowie (learz)

1993-1999 Instytut naukowo-badawczy Hematologii i Transfuzjologii we Lwowie (kierownik oddzialu hematologii dziecięcej)

1999-2001 Lwowski Nacjonalny Uniwersytet Medyczny im. Danyła Galickiego (docent katedry chorób wewnętrznych)

2001          Lwowski Nacjonalny Uniwersytet Medyczny im. Danyła Galickiego (profesor katedry chorób wewnętrznych)

2004-2018 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administrasji w Zamościu (profesor katedry fizjoterapii)

2012          Wyższa Szkoła Zarządzania i Informatyki w Rzeszowie (profesor katedry fizjoterapii)

 

 1. Dzis Y., Filipyuk A.L. Przerost lewej komory jako czynnik prognostyczny przewlekłej choroby niedokrwiennej serca / Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збір.мат.конф (4 червня 2009), Тернопіль: ТДМІ «УКРМЕДКНИГА», 2009. с.15-16.
 2. Dzis Y. Tomashevskaya Olexandra Yaremivna В кн.: Зіменковський Б.С., Гжегоцький М.Р., Луцик О.Д. Професори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1784-2009. – Львів, Наутілус, 2009 с. 323.
 3. Filipyuk A.L., Dzis Y.I., Tomashevska O.Y.: Znaczenie prognostyczne wskaźników lipidów i hemostazy w przebiegu przewlekłej choroby niedokrwiennej serca. Практична медицина. – 2009.- № 1.- т.XV, с.59-67.
 4. Tomashevska O.Y., Dzis Y.I., Tomashevsky Y.I.: Czynniki związane z zwapnieniem zwyrodnieniowym zastawek serca u pacjentów z otyłością i zespołem metabolicznym. Матеріали Х Національного конгресу кардіологів України (23-25 вересня 2009 р.), Тези наукових доповідей. Київ, 2009, с. 214-215.
 5. Tomashevska O.Y., Dzis Y.I., Filipyuk A.L., Dzis I.Y.: Preparaty przeciwpłytkowe w profilaktyce niedokrwiennego udaru mó Український Медичний Часопис, 1 (75) І/ІІ, 2010, с. 98-101. www.umj.com.ua
 6. Radchenko O.M., Dzis Y.I., Chubuchna I.I., Szuflat T.A., Tomashevska O.Y., Byelova L.A., Huk-Leshnevska Z.O., Komarytsya O.Y.: Materiały dla kontroli wiedzy studentów 5 roku wydziału medycznego. Moduł 3. Choroby narzędów układu krążenia, układu kostno-mięśniowego, tkanki łącznej, układu moczowego oraz zagadnienia ogólne medycyny wewnętrznej, Lwów 2009: 97 str.
 7. Byelova L.A., Shuflat T.A., Chubuchna I.I., Huk-Leshnevska Z.O., Tomashevska O.Y., Dzis Y.I., Komarytsya O.Y. pod red. O.M. Radchenko: Rekomendacje metodyczne z uczenia medycyny wewnętrznej. Moduł 3. Choroby narzędów układu krążenia, układu kostno-mięśniowego, tkanki łącznej, układu moczowego oraz zagadnienia ogólne medycyny wewnętrznej. Dla wykładowców i studentów 5 roku wydziału medycznego (lecznictwo, kierunek medyczno-profilaktyczny), Lwów 2009: 51 str.
 8. Patchenko O.M, DzisI., Fedoriv Y.M. i inni. Zalecenia metodyczne do nauczania chorób wewnętrznych. Moduł 4. Prowadzenie pacjentów z chorobami układów krążenia, mięśniowo-szkieletowego i tkanki trawiennego, oddychowego, krwiotwórczego oraz moczowego. Dla wykładowców i studentów szóstego roku wydziału lekarskiego (medycyna praktyczna, medycyna profilaktyczna). Lwów, 2010.-102 str.
 9. Dzis Y.I., Tomashevska O.Y.: Związki wzajemne między nadciśnieniem tętniczym i zaburzeniami przemiany materii, hemostazy, zapaleniem układowym u pacjentów z otyłością i zespołem metabolicznym. Галицький лікарський вісник. – 2010.- № 3.- т.XVІІ, с.41-43.
 10. Dzis Y.I., Tomashevska O.Y.: Związki wzajemne między nadciśnieniem tętniczym i zaburzeniami przemiany materii, hemostazy, zapaleniem układowym u pacjentów z otyłością i zespołem metabolicznym. Артеріальна гіпертензія: виявлення, поширеність, диспансеризація, профілактика та лікування, Матеріали науково-практичної конференції (18 березня 2010 р.). Івано-Франківськ, 2010, с. 30.
 11. Tomashevska O.Y., Dzis Y.I.: Czynniki ryzyka ostrych zdarzeń naczyniowych u pacjentów z zespołem metabolicznym. ХІІI конгрес світової федерації Українських лікарських товариств (30 вересня-3 жовтня 2010 р. м. Львів), тези доповідей, 275, Львів-Франківськ-Київ-Чікаґо, 2010, с. 252-253.
 12. Tomashevska O.Y., Dzis Y.I., Tomashevsky Y.I.: Niezależne predyktory oporności na insulinę u pacjentów z zespołem metabolicznym. Кримський терапевтичний журнал. – 2011. – Т. 2, № 2. – С. 198-200.
 13. Dzis Y.I., Tomashevska O.Y., Dzis I.Y.: Choroby wewnętrzne. Rozdział: Hematologia (Przewodnik do nauczania dla studentów wydziału stomatologicznego), Lwów 2010: 124 str.
 14. Dzis Y.I., Dzis I.Y., Tomashevska O.Y.: Ptotrombotyczne zaburzenia hemostazy u chorych na raka i nowotwory hematologiczne // Кровообіг та гемостаз. – 2010. – nr 3. – С. 69-74.
 15. Tomashevska O.Y., Dzis Y.I.: Objawy zespołu metabolicznego powiązane z rozwojem strukturowo-czynnościowych zmian lewych kamer serca / Acta Medica Leopoliensia. – 2011. – Т. 17, nr 2. – С. 21-26.
 16. Dzis Y.I., Tomashevska O.Y., DzisI.Y.: Znaczenie rehabilitacji w kompleksowej pomocy hematoonkologicznym Клінічні та експериметальні аспекти гематології та трансфузіології. Збірник матеріалів науково-практичної конференції за участю міжнародниї спеціалістів 26-27 травня 2011 р. Львів. 2011. С. 61.
 17. Dzis Y., Tomaszewska Predyktory strukturalno-czynnościowych zmian serca u pacjentów z otyłością i zespołem metabolicznym oraz ich zależność od płci // Potrzeby i standardy rehabilitacji w chorobach i po urazach ośrodkowego układu nerwowego. III Międzynarodowe dni rehabilitacji (Rzeszów 3-4 marca 2011 r.). Streszczenia. – Rzeszów, 2011. – S. 15.
 18. Tomashevska O.Y., Dzis Y.I., Miklosh L.Y.: Różnice genderowe w związkach między otyłością i strukturalno-czynnościowymi parametrami serca. Матеріали ХІІ Національного конгресу кардіологів України (Київ, 21-24 вересня 2004 р.), Тези наукових доповідей. Український кардіологічний журнал, Додаток. 1/2011 с. 97-98.
 19. Tomashevska O.Y., Dzis Y.I., Dzis I.Y.: Współczynniki asocjowane ze zwyrodnieniowym zwapnieniem zastawek serca u pacjenytów z otyłością // Acta Medica Leopoliensia. – 2011. – Т. 17, 3. – С. 7-10.
 20. Filipyuk A.L., Tomashevska O.Y., Dzis Y.I., Bek N.S.: Prognostyczne znaczenie ciśnienia pulsowego u chorych na przewlekłą CNS w pojednaniu z nadciśnieniem tętniczym // Актуальні питання медичної науки та практики: Зб. наук. пр. ДЗ «ЗМАПО МОЗ України». – Випуск 78, Т. 2, Книга 1. – Запоріжжя: Дике Поле, 2011. С. 141-146.
 21. Dzis Y.I., Tomashevska O.Y., Komarytsia O.Y. i in.: Rekomendacje metodyczne z nauczania medycynie wewnętrznej dla wykładowców i studentów 3 roku wydziału Stomatologii. Modul 1. Choroby układów oddychowego, krążenia, trawienniego i kostno-mięśniowego. – Lviv, 2011. – 61 str.
 22. Dzis Y.I., Tomashevska O.Y., Dzis I.Y.: Testy dla szkolenia studentów 4 roku Wydziału Stomatologii do zajęć praktycznych i końcowej kontroli modulu. Modul Modul treściowy «Choroby układu krwiotwórczeg». – Lviv, 2012. – 75 str.
 23. Tomashevska O.Y., Dzis Y.I. Różnice w klinicznych i laboratoryjnych objawach związanych ze zwyrodnieniowym zwapnienieniem zastawek serca u mężczyzn i kobiet z otyłością // Український кардіологічний журнал. – Додаток 1. – 2012. – С. 80.
 24. Biłous, Minasyan, O. Petelko, M. Neznanovskiy, D. Wójcik, . Y. Dzis. Jakość życia u pacjentów z chorobami limfoproliferacyjnymi w aspekcie edukacji na temat choroby. Konferencja naukowa ”Jakość życia osób z chorobami cywilizacyjnymi” (Zamość, 16 listopada 2012 r.), Streszczenia prac. S. 11.
 25. Dzis Y., Tomashevska O., Dzis I. Czynniki wpływające na jakość życia pacjentów leczonych z powodu chorób limfoproliferacyjnych // Konferencja naukowa „Jakość życia osób z chorobami cywilizacyjnymi”. Program konferencji. Streszczenia prac. Zamość, 16 listopada 2012 r. – S. 11.
 26. Dzis I.Y., Tomashevska O.Y., Dzis Y.I., Vyhovska Y.I.: Kliniko-laboratoryjne aspekty ryzyka zarzepicy u pacjentów z nowotworami hematologicznymi // Український журнал гематології та трансфузіології. – 2012. – nr 4 (15). – С. 5-11.
 27. Dzis Y.I., Tomashevska O.Y., Dzis I.Y.: Medycyna wewnę Choroby układu krwiotwórczego / Podręcznik dla studentów Wydziału Stomatologii (wydanie drugie, uzupełnione). – Lviv, 2012. – 132 s.
 28. Dzis Y., Dzis I., Tomashevska O. Factors affected quality of life of patients treated for lymphoproliferative diseases // Zamojskie Studia i Materiały. Seria: Fizjoterapia. Tom 14, zeszyt 2. – Zamość, 2012. – 9-20.
 29. Filipyuk A., Dzis Y., Tomashevska O.: Prognostyczne znaczenie czynników ryzyka sercowo-naczyniowego w przebiegu przewlekłej choroby niedokrwiennej serca i ich związek z wskaźnikami hemostazy // Zamojskie Studia i Materiały. Seria: Fizjoterapia. Tom 14, zeszyt – Zamość, 2012. – S. 35-44.
 30. Dzis I.Y., Dzis Y.I., Tomashevska O.Y.: Socjodemograficzne i kliniczne determinanty jakości życia pacjentów z chorobami limfoproliferacyjnymi. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Злоякісні захворювання системи крові та лімфоїдної тканини: досягнення і перспективи» присвяченої 65-річчю відділення захворювань кровотворної та лімфоїдної систем ДУ «Інституту гематології та трансфузіології НАМН України» м. Київ, 10-11 жовтня 2013, С. 80-84.
 31. Dzis Y., Skwarek J., Sapuła R., Tomashevska O.: Erazm Sykst – wybitna postać epoki Renesansu // Konferencja naukowa „Wielochorobowość w rehabilitacji. Rehabilitacja kardiologiczna. Nowa definicja niepełnosprawności”. – Zamość, WSZiA, Katedra fizjoterapii, 15 listopada 2013 r. – S. 22-23.
 32. Dzis Y., Chubuchna Ocena edukacji na temat choroby pacjentów z chorobami układu krążenia / IX Konferencja naukowa ”Wielochorobowość w rehabilitacji. Rehabilitacja kardiologiczna. Nowa definicja niepełnosprawności” (Zamość, 15 listopada 2013 r.), Streszczenia prac. S. 25.
 33. Propedeutykachorób wewnętrznych: podręcznik / [К. О. Bobkovych, Y. І. Dzis, V. М. Rzebel, … О. Y. Tomashevska i in.] ; red. prof. М. S. Rasin. – Вінниця : Нова Книга, 2014. – 208 с.
 34. Choroby wewnętrznedlastomatologów: podręcznik / [К. О. Bobkovych, Y. І. Dzis, V. М. Rzebel, … О. Y. Tomashevska i in.] ; red. М. S. Rasin. – Вінниця : Нова Книга, 2015. – 328 с.
 35. Tomashevska O.Y., Dzis Y.I.: Wpływ czynników socjodemograficznych i klinicznych na jakość życia chorych na CNS i nadciśnienie tętnicze // Український кардіологічний журнал. – Додаток 4/2014. – С. 88-89.
 36. Tomashevska O.Y., Dzis Y.I.: Hiper- i hipoholesterolemia jako objawy insulinooporności // XV конґрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ) (м. Чернівці, 16-18 жовтня 2014 р.) – Матеріали. – Чернівці-Київ-Чікаґо, 2014. – С. 221-222.
 37. Dzis I.Y., Vyhovska Y.I., Tomashevska O.Y., Dzis Y.I.: Hemostatyczne i zapalne biomarkery jako predyktory zakrzepicy u pacjentów z chorobami Вісник проблем біології і медицини. Міжвідомчий збірник ”Гематологія і переливання крові”, вип. 38, Київ, 2015, с.374-376.
 38. Dzis I.Y., Morhun Y.O., Shan Y.I., Tomashevska O.Y., Bilous I.I., Makar T.R., Dzis Y.I.: Analiza zależności między wskaźnikami leukocytów we krwi obwodowej pacjentów z chłoniakiem wielkokomórkowym z komórek B // Міжвідомчий збірник ”Гематологія і переливання крові”, вип. 38, Київ, 2015, с.376-378.
 39. Dzis I.Y., Vyhovska Y.I., Tomashevska O.Y., Dzis Y.I.: Koagulacyjne i zapalne markery jako predyktory zakrzepicy u pacjentów z chorobami limfoproliferatywnymi // Biuletyn problemów biologii i medycyny. – 2015. – Wydanie 3, T. 2 (123). – S. 116-121.
 40. Radchenko O., Filipyuk A., Panchyshyn Y., Slaba O., Beck N., Strilchuk L., Komarytsya O., Kondratyuk M., Zimba O., Derkach Z., Sorokopud O., Korolyuk O., Zhakun I., Tomashevska O., Dzis Y., Zenin V., Huk-Leshnevska Z., Pylypiv L., Huta R.: Wpływ otyłości na przebieg chorób układów krążenia, oddechowego, pokarmowego i wydalniczego / ed. Radchenko O., Filipyuk A. Львів, Ліга-Прес. – 2016. – 324 с..
 41. Dzis I.Y.,Tomashevska O.Y., Dzis Y.I., Danysh O.Y. Wartość prognostyczna markerów zapalenia układowego dla postępu chłoniaków nieziarniczych i przewlekłej białaczki limfatycznej / Укр. мед. часопис. – 2017. – T. 119, 3. – c. 153-156.
 42. Dzis I.Y.,Tomashevska O.Y., Dzis Y.I., Tomashevska N.Y. Poziom cholesterolu HDL jako prognostyczny marker przebiegu nowotworów limfoidalnych z dojrzałych komórek B. Ліки України плюс. – 2017. – Т. 32, № 3. – С. 24. – (Конгрес «Профілактика. Антиейджинг. Україна», 28-29 вересня 2017 року, м. Харків : тези доп.).
 43. Dzis I.Y., Tomashevska O.Y., Dzis Y.I., Tomashevska N.Y. Cholesterol HDL jako czynnik prognostyczny u chorych na chłoniaki nieziarnicze i przewlekłą białaczkę limfatyczną oraz jego związek z zapaleniem układowym i jakością życia. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2017. – Т. 17, вип. 4 (60), част. 1. – c. 98-103.
 44. Dzis I.Y., Tomashevska O.Y., Vyhovska Y.I., Dzis Y.I. Wartość prognostyczna hiperfibrynogenemii i hiperkoagulacji dla przebiegu nowotworów limfoidalnych z dojrzałych komórek B // Журнал НАМН України. – 2017. – T. 23, 1-2. – c. 98-103.
 45. Dzis Y.I. Niedokrwistość z niedoboru żelaza / Народне здоров’я. – 2017. 1(334). – c. 7.
 46. Radchenko O.M., Zenin V.V., … Dzis Y.I. i współautorzy. Zalecenia metodyczne i materiały edukacyjne dodatkowe do nauczania i wykładu terapii wojskowej dla studentów 5 roku Wydziału Lekarskiego (praktyka lekarska) i nauczycieli / Lwów, 2017 r. – 54 str.
 47. Dzis Y., Dzis I. Hemocytogram (kliniczne badanie krwi) [wydanie drugie, uzupełnione] / Lwów, 2017, 42 s.
 48. Dzis I.Y., Tomashevska O.Y., Dzis Y.I., Morhun Y.O. Jakość życia pacjentów z chłoniakami nieziarniczymi i przewlekłą białaczką limfatyczną, jej kliniczne i laboratoryjne predyktory oraz związek z przeżyciem / Український журнал медицини, біології та спорту. – 2018. – T. 3, 4 (13). – c. 66-72.

 

Prowadzone przedmioty:

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021 prowadzone są za pośrednictwem poczty mailowej.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020