prof. nadzw. dr hab. Bartłomiej Kamiński
Dane kontaktowe
ul. Sucharskiego 2, pok. RA109

tel. +48 (17) 866 1134 (prośba o kontakt z panem Łukaszem Cywińskim)

e-mail: bkaminski@wsiz.rzeszow.pl


Terminy konsultacji
Brak konsultacji w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018

W sprawach pilnych prośba o kontakt e-mailowy lub z Panem Łukaszem Cywińskim, e-mail: lcywinski@wsiz.rzeszow.pl

Nota biograficzna
Bartłomiej Kamiński mieszka w Stanach Zjednoczonych od 1981 roku. Ma żonę, syna oraz dwoje wnuków szybko się starzejących. Przed wyjazdem, studiował i pracował na Wydziale Ekonomii Politycznej Uniwersytetu Warszawskiego, któremu po wypadkach Marcowych 1968-roku zmieniono nazwę na Wydział Nauk Ekonomicznych. Uzyskał tam kolejno stopnie magistra, doktora oraz doktora habilitowanego. Był pracownikiem Wydziału Nauk Ekonomicznych: w 1982 r., formalnie zrezygnował z pracy na stanowisku docenta. Po przyjeździe do Stanów Zjednoczonych wykładał międzynarodowe finanse i handel zagraniczny na Uniwersytecie Stanowym Kent w Ohio. Po krótkim pobycie na Uniwersytecie Denver w stanie Kolorado przeniósł się na Wydział Nauk Rządowych Uniwersytetu Marylandzkiego w College Park niedaleko Waszyngtonu gdzie wykładał do 2014 roku. Kontynuuje on nadal badania w Centrum Studiów Pokomunistycznych Uniwersytetu Marylandzkiego oraz jest związany z Centrum Badan Środkowej Europy, Rosji i Euroazji tegoż Uniwersytetu. Założył on tam Ośrodek Badań Społeczeństw Pokomunistycznych, którym kierował w latach 1990-96. Choć mieszka zagranicą od prawie trzydziestu lat, Kamiński utrzymywał bliskie kontakty z Polską. W okresie Polski Ludowej w latach 1980-tych współpracował blisko z Międzynarodowym Biurem Solidarności w Brukseli oraz brał udział w pracach różnych organizacji polonijnych działających na emigracji. Jesienią 1989 roku przyjechał na zaproszenie Senatu, aby wraz z grupa ekonomistów polskich mieszkających zagranicą wziąć udział w dyskusjach zorganizowanych przez profesora Jana Winieckiego nad programem rozmontowania centralnego planowania. W latach 1992-95, brał on udział w pracach grupy badawczej PPRG (Poland Policy Research Group) Uniwersytetu Warszawskiego kierowanej przez profesora Marka Okólskiego. Był on również członkiem Centrum Adama Smitha w Warszawie oraz członkiem Rady Doradczej Polsko-Amerykańskiego Centrum Zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim.  Od 2008 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Działalność naukowo-dydaktyczna

Zainteresowania naukowe ewoluowały od badań operacyjnych, programowania sieciowego, optymalizacji systemów produkcji i zapasów poprzez modelowanie gospodarki światowej, analizę gospodarek centralnie planowanych do handlu międzynarodowego, integracji globalnej i regionalnej, oraz problematyki przejścia od gospodarki centralnie planowanej. Zmiany w sytuacji osobistej jak również olbrzymie zmiany w polityce światowej na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat kształtowały jego zainteresowania, które znalazły wyraz w publikacjach naukowych.

Bartłomiej Kamiński jest autorem lub współautorem siedmiu książek oraz redaktorem naukowym trzech publikacji książkowych (zobacz sekcje książki).  Współpraca z Bankiem Światowym (był on zatrudniony w Dziale Badań Handlu Zagranicznego w 1991-94) od ponad dwudziestu latach zaowocowała publikacjami z pogranicza teorii i jej zastosowań w polityce gospodarczej: były to zarówno artykuły opublikowane w czasopismach naukowych (sekcja artykuły) jak również w publikacjach Banku Światowego (sekcja publikacje Banku Światowego) oraz raportów (sekcja raporty).

Problematyka integracji europejskiej, a ściślej rozszerzanie Unii, była przedmiotem jego głównych zainteresowań w latach 1992-2008 (sekcja raporty techniczne). Brał on udział we wszystkich — z wyjątkiem Estonii i Litwy — raportach przygotowanych przez Bank Światowy na zamówienie rządów krajów pokomunistycznych mających na celu nakreślenie narodowych strategii wchodzenia do Unii Europejskiej w latach 1994-2005 (link rozdziały w pracach zbiorowych). Brał on również udział w raporcie Banku Światowego poświęconemu integracji Turcji z Unia Europejska w 2005-06 r. Ostatnie projekty wiązały się z rozszerzeniem Bałkańskim Unii Europejskiej: koncentrowały się one na kwestiach klimatu gospodarowania i polityki handlu zagranicznego Albanii, Bośni i Hercegowiny oraz Macedonii. Wiązały się one bezpośrednio z jego uczestnictwem w dwuletnim projekcie badawczym Banku Światowego w 2001-03 nad gospodarkami krajów Bałkańskich.

W miarę jak kolejne grupy państw weszły do Unii Europejskiej, punkt ciężkości zainteresowań i badan przesuwał sie do innych regionów: Azji Środkowej, krajów kaukaskich, oraz Afryki. W latach 2007-09 był on kierownikiem naukowym badan prowadzonych na zlecenie CAREC (Central Asia Regional Economic Cooperation)  poświęconym oszacowaniu zakresu oraz intensywności handlu miedzy krajami członkowskim w ramach tzw. nie-standardowych kanałów, tzn., handel indywidualny, przygraniczny oraz za pośrednictwem bazarów. W latach 2002-09 pracował on nad determinantami międzynarodowej konkurencyjności gospodarek Azerbejdżanu, Armenii oraz Gruzji. W Azerbejdżanie Kamiński przygotował memorandum wstąpienia tego kraju do Światowej Organizacji Handlu w 1997-98 r.

Największy projekt w Afryce to kierownictwo studium diagnostycznego sponsorowanego przez Światowa Organizacje Handlu  MFW, UNCTAD, Bank Światowy oraz UNDP w latach 2001-03. Studium  “WTO Integrated Framework: Diagnostic Trade Integration Study for Lesotho”  było jednym z kilkunastu diagnoz przygotowanych z inicjatywy Światowej Organizacji Handlu dla najbiedniejszych krajów świata. Jeśli chodzi o inne kraje Afryki, Kamiński pracował w ramach różnych projektów Banku Światowego w Afryce Północnej (Egipt, Maroko, Tunezja w latach 2001-08) oraz w Ghanie na zlecenie Komisji Europejskiej brał udział w ocenie pomocy zagranicznej Unii dla tego kraju w 2009 r.

Istotny fragment działalności poświęconej analizie i projektowaniu reform gospodarczych dotyczył tzw. krajów po-konfliktowych (choć nie wszędzie konflikt został w pełni zażegnany). Bezpośrednio po porozumieniu w Dayton, Kamiński pracował nad wprowadzeniem nowych instytucji handlu zagranicznego Bośni i Hercegowinie w latach 1996-98. Po zakończeniu wojny pracował on w Kosowie w latach 1999-2000 także w problematyce handle zagranicznego, a następnie w Iranie (2003 r.) oraz Palestynie w 2006 r.

 

Jest onrównież członkiem zespołu, powołanego przez Bank Światowy dla KomisjiEuropejskiej, zaangażowanego w opracowanie programu ekonomicznego, który madoprowadzić do unifikacji Cypru: pierwszy etap zakończony został w 2006 r.,drugi etap w 2010 (sekcja tematy badawcze); a obecnie od 2013 r. trwa trzecietap. W latach 2010-12 pracował on nad handlem zagranicznym dwu krajów (Zimbabweoraz Sri Lanki) i nad implikacjami unii celnej między Białorusią, Kazachstanemi Rosją dla gospodarek Kirgistanu oraz Tadżykistanu . W 2011 r., brał udział wprojekcie Banku Światowego poświęconemu ocenie roli korporacji wielonarodowychw pobudzaniu działalności “badania i rozwój” w trzech krajach Europy Środkowej—Bułgarii, Chorwacji, Polski oraz Rumunii.

 

Wprawdzie upłynęło prawie dwadzieścia pięć lat od upadku komunizmu, przekształcenia polityczne i gospodarcze procesów zarówno politycznych jak i ekonomicznych nadal pozostają przedmiotem zainteresowań badawczych Kamińskiego (sekcja tematy badawcze).


BIEŻĄCE TEMATY BADAWCZE:

 • Ewolucja instytucjonalna krajów pokomunistycznych
 • Inwestycje zagraniczne a globalizacja badan i rozwoju: implikacje lokalne
 • Integracja regionalna: Unia Europejska 
Materiały dla studentów
Prośba o kontakt z panem Łukaszem Cywińskim
Katedra Ekonomii WSIiZ RA109
e-mail: lcywinski@wsiz.rzeszow.pl
tel. +48 (17) 866 1134Publikacje

KSIĄŻKI:

 • Borderless Bazaars and Regional Integration in Central Asia: Emerging Patterns of Tradeand Cross-border Cooperation (co-authored with Saumya Mitra), The WorldBank, Washington D.C., 2012.
 • Klubok szelka: bezgranicznyje bazary I prigranicznaja torgovlia w Centralnoj Asii (Skeins of Silk: Borderless Bazaars and Cross-border trade in Central Asia), (co-authoredwith Saumya Mitra), The World Bank, Washington D.C., 2010.
 • The CaucasianTiger: Sustaining Economic Growth (co-authored with S. Mitra, D. Andrews, G.Gyulumyan, Paul Holden, Y. Kuznetsov and E. Vashkakmadze), The World Bank,Washington D.C., 2007.
 • Korupcja rzadow:krajepostkomunistyczn wobec globalizacji (Corruption of governance:post-communist countries and globalization), in Polish (co-authored with AntoniKaminski), Polish Academy of Sciences and Trio Press, 2004.
 • EconomicTransition in New Independent States of the Soviet Union, editor., M.E. Sharpe,Armonk, New England, 1996.
 • Foreign Trade inthe Transition: The International Environment and Domestic Policy, (co-authoredwith Z.K. Wang and L.A. Winters), Vol. 20., Studies of Economies in TransitionSeries, The World Bank, Washington D.C. 1996.
 • The Collapse ofState Socialism: The Case of Poland, Princeton University Press, Princeton,1991
 • Granicemodelowania globalnego (Limits to Global Modeling), (with Marek Okolski)Polish Scientific Publishers, Warsaw, 1982.
 • Racjonalnośćgospodarowania w socjalizmie (Economic Rationality in Socialism),(co-edited and co-authored with Aleksander Lukaszewicz), Polish EconomicPublishers, Warsaw, 1981.
 • Zasadność teoriiekonomicznych dla wspolczesnosci (Relevance of Economic Theories toContemporary Society), Proceedings of the Conference organized by theInternational Economic Association and Polish Economic Society, June 19-24,1978, Polish Economic Publishers, Warsaw, 1981 (co-editor).
 • System gospodarki światowej. Problemy rozwoju (System of WorldEconomy. Problems of Development), (co-authored with MarekOkolski), Polish Scientific Publishers, Warsaw, 1978.
 • Świat obecny, świat przyszły (Present World, Future World), (withMarek Okolski), Wiedza Powszechna Publisher, Warsaw, 1978.

ROZDZIAŁY W PRACACH ZBIOROWYCH:

 • „Transformacje pokomunistyczne,” (Postcommunist transformations, co-authored wth Antoni Z. Kaminski) in Agata Górny, Paweł Kaczmarek, Magdalena Lesińska, eds., Transformacje. Przewodnik po zmianach społeczno-ekonomicznych w Polsce, Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2016.
 • „Koalicje, strategie, bezpieczeństwo regionalne: Polska w zmiennym otoczeniu geopolitycznym,” (Coalitions, strategies, regional outcomes: Poland in evolving geopolitical environment, co-authored with Antoni Z. Kaminski) in Witold Morawski, ed., Wobec wyzwań jutra. Warsaw: Wolter Kluver, Polska, 2016
 • "Pokomunistyczne transformacje: Decyzje ustrojowe i ichskutki". (Post-communisttransformations: systemic choices and their implications, co-authored withAntoni Z. Kaminski) in Witold Morawski, ed., Powiązania zewnętrzne.Modernizacja Polski (External links: Modernization of Poland), Wolter KluverPolska, Warsaw 2012.
 • "Economicsof Policy-Induced Disintegration: The Costs of Closures Regime to West Bank andGaza ", (co-authored with Sebnem Akkaya, Norbert Fiess, and GaelRaballand) in Wim Naudé, Amelia U. Santos-Paulino, and Mark McGillivray, eds.,Fragile States and Fragile Groups in the Global Economy: How to Tackle Economicand Social Vulnerability, Oxford University Press, Oxford and New York, 2011.
 • “Foreign TradeRegime and Trade Liberalization in Turkey”, (co-authored with SubideyTogan) in S. Togan, ed., Economic Liberalization and Turkey, Routledge, Londonand New York, 2010.
 • "Economicsof Policy-Induced Disintegration: The Costs of Closures Regime to West Bank andGaza," (co-authored with Sebnem Akkaya, Norbert Fiess, and Gael Raballand)in Fragile States and Fragile Groups in the Global Economy: How to TackleEconomic and Social Vulnerability, Oxford University Press (forthcoming in2010).
 • “Road to‘People’s Poland:’ Stalin’s Conquest Revisited,” (co-authored with Antoni Z.Kaminski) in V. Tismaneanu, ed., Stalinism Revisited: The Establishment ofthe Communist Regimes in East Central Europe and the Dynamics of the SovietBloc, Central European University Press, New York, 2009
 • “How to AttractFDI and Maximize its Benefits,” (ca-authored with Beata Javorcik) in J.Winiecki, ed., Competitiveness of New Europe, Routledge, London andNew York, 2009.
 • “MultinationalCorporations and Export Competitiveness,” ca-authored with Beata Javorcik) inJ. Winiecki, ed., Competitiveness of New Europe, Routledge, London and NewYork, 2009.
 • “Outsourcing andIndustrial Restructuring. New Europe’s Success,” in E. Pauss, ed., GlobalCapitalism Unbound: Winners and Losers from Offshore Outsourcing, Palgrave,London, 2007.
 • “Linkagesbetween Foreign Direct Investment and Trade Flows,” (co-authored with BeataJavorcik) in H. Broadman, ed., From Disintegration to Integration: EasternEurope and the former Soviet Union in International Trade, The World Bank,Washington, D.C., 2006.
 • “Trade Policy inthe Transition Process,” (co-authored with Boris Majcen) in M. Mrak, M. Rojecand C. Silva-Jauregui, eds., Slovenia: From Yugoslavia to the EuropeanUnion, The World Bank, Washington, D.C., 2004.
 • “Latvia’sInternational Trade and Labor Market,” in C. Monga, ed., The Quest forJobs and Growth: A World Bank Country Economic Memorandum. Vol. II., The WorldBank Publication, Washington, D.C. 2004.
 • “Policy-InducedIntegration in Balkans: Policy Options and their Assessment,” (co-authored withManuel de la Rocha) in D. Gressani, ed., Trade Policies and Institutionsin the Countries of South Eastern Europe in the EU Association andStabilization Process, The World Bank, Washington D.C. 2003.
 • “Country Study:Albania,” in D. Gressani, ed., Trade Policies and Institutions in thecountries of South Eastern Europe in the EU Association and StabilizationProcess, The World Bank, Washington D.C. 2003.
 • “Kosovo” in D.Gressani, ed., Trade Policies and Institutions in the countries of SouthEastern Europe in the EU Association and Stabilization Process, The WorldBank, Washington D.C., 2003.
 • “Governance inTransition: The Challenge of Subverting Corruption,” (co-authored with AntoniZ. Kaminski), Chapter 5 in Economic Survey of Europe, No. 2, 2001, UnitedNations, New York and Geneva.
 • “PoliticalEconomy of the New Europe: EU Eastern Enlargement,” in Sabina A-M. Crisen,ed. NATO and Europe in the 21st Century: New Roles for a ChangingPartnership, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington D.C.2000.
 • “The ‘EU Factor’in Transition: Credibility of Commitment, Institutional Change andIntegration,” in S. Antohi and V. Tismaneanu eds., Between Past andFuture: The Revolutions of 1989 and the Struggle for Democracy in Central andEastern Europe, Central European University Press, Budapest, 2000.
 • “Związki międzystabilizacja makroekonomiczna, liberalizacja a reorientacja eksportu,” (Linksbetween macroeconomic stabilization, liberalization and export reorientation)in T. Kowalik and J. Hausner, eds., Polscy ekonomisci w Swiecie(Polisheconomists abroad), Scientific Publishers, Warsaw, 2000.
 • “Foreign Trade:Policies and Performance,” in Richard Staar, ed., Transition to Democracyin Poland, St. Martin’s Press, New York, 1998.
 • “ExternalFinance, Policy Conditionalities, and Transition from Central Planning,“ (co-authoredwith Z.K. Wang) in The International Dimension of Post-CommunistTransitions in Russia and the New States of Eurasia, K. Dawisha, ed., M.E.Sharpe, Armonk, New England, 1997.
 • “Comment onInstitututional Structures, Labor Interests, and Evolving PrivatizationBargains in Poland,” in The Political Economy of Property Rights:Institutional Change and Credibility on the Road from Serfdom, D. L. Weimer,ed., Oxford University Press, Oxford and New York, 1997.
 • “Introduction”in Economic Transition in Russian and New States of Eurasia, B. Kaminski,ed., M.E. Sharpe, Armonk, New England, 1996.
 • “Liberalizationand Foreign Trade Reorientation,” in Economic Transition in Russian andNew States of Eurasia, B. Kaminski, ed., M.E. Sharpe, Armonk, New England, 1996.
 • “Dziedzictwoprzeszlosci a transformacja handlu zagranicznego” (The legacy of the past andforeign trade transformation), in M.Okolski and U.Sztanderska,eds., Studia nad reformowana gospodarka: Aspekty instytucjonalne(Studiesof an economy in reform: institututional aspects), Wydawnictwa Naukowe PWN,Warszawa 1996.
 • “SlovakiaComment,” in From Association to Accession: The Impact of the AssociationAgreements on Central Europe’s Trade and Integration with the European Union,K. Mizsei and A. Rudka, eds., Institute for East-West Studies, New York 1995.
 • “The Limits ofMirror Statistics of Foreign Trade” (co-authored with G. Zarubin) in M.Belkindas and O. Ivanova, eds.,Foreign Trade Statistics in the USSR andSuccessor States, Studies of Economies in Transition 18, The World Bank,Washington DC, 1995.
 • "TradePerformance and Access to OECD Markets," in Trade of the NewIndependent States, C. Michalopoulos and D. Tarr, eds., The World Bank:Washington D.C. 1994.
 • "The Legacyof Communism," in East-Central European Economies in Transition.Study Papers Submitted to the Joint Economic Committe, Congress of the UnitedStates, U.S. Government Printing Office, Washington D.C. 1994.
 • "Instytucjonalnywymiar transformacji," (Institutional dimension of the transformation),in Ekonomia wobec zagadnien transformacji (Economics andtransformation), edited by Zbigniew Hockuba, University of Warsaw PPRG Press,Warsaw 1994.
 • "The Roleof the State in Promoting and Managing Economic Development: The Case of Polandin the 1980s," in The Role of the Public Sector in Promoting theEconomic Development in Developing Countries, New York: United Nations,1994
 • "EmergingPatterns of Foreign Trade," in Transition to Democracy in Poland,edited by Richard F. Staar, New York: St. Martin's Press, 1993.
 • "LocalGovernment Reform," (co-authored with James F.Hicks) in Transition toa Market-Based Democracy in Poland, edited by Richard F. Staar, New York: St.Martin's Press, 1993.
 • "SystemicUnderpinnings of the Transition in Poland: The Shadow of the RoundtableAgreements," in Economics and Politics of Transition, edited byChristopher Saunders, London: Macmillan, 1992.
 • "The Roleof the Socialist State in Managing Economic Development. Polish Experience inthe 1980s," in United Nations Interregional Seminar on the Role ofthe Public Sector in Promoting the Economic Development of DevelopingCountries. Report of the Meeting, Nairobi, Kenya, 9-15 January 1991, UnitedNations; New York 1991 (pp.77-102).
 • "TheFramework of Soviet-East Central European Economic Relations in the1990s," in The USSR and East Central Europe, edited by Richard F.Staar, New York: St. Martin's Press, 1991
 • "Councilfor Mutual Economic Assistance in 1990: The Last Year Before Its FinalDemise?" in 1991 Yearbook on International Communist Affairs, editedby Richard F. Staar, Stanford: The Hoover Institution Press, 1991.
 • "EconomicReform and Directive Capacity of the Polish State in the 1980s."in Economic Reform in Poland: Transition to the Second Stage, ArizonaState University and Univeristy of Minnesota Consortium for Russian and EastEuropean Studies Press, 1991, edited by David Kemme
 • "Councilfor Mutual Economic Assistance: Disintegrating Tendencies."in Yearbook on International Communist Affairs, Stanford: The HooverInstitution Press,1990, edited by Richard F. Staar
 • "TheEconomic System and Forms of Government Controls in Poland in the 1980's,"in Pressures for Reform in the Eastern European Economies, Joint EconomicCommittee, United States Congress, Washington D.C.: U.S. Government PrintingOffice, 1989, edited by John P. Hardt and Richard Kaufman
 • "Councilfor Mutual Economic Assistance: Divisions and Conflicts at its 40thAnniversary," in Yearbook on International Communist Affairs,Stanford: The Hoover Institution Press, 1989, edited by Richard F. Staar
 • "TowardsDe-Etatization and Democracy: The Challenge of the "Round Table"Agreement," in Pressures for Reform in the Eastern EuropeanEconomies, Joint Economic Committee, United States Congress, Washington D.C.:U.S. Government Printing Office, 1989, edited by John P. Hardt and RichardKaufman
 • "Poland'sExternal Economic Relations in the 1980's: Complex Challenges and SimpleResponses" in The Economies of Eastern Europe and Their ForeignEconomic Relations, NATO, Brussels 1987, edited by Philip Joseph
 • "Modelsystemy rozrodczosci" (Model of the Birth System in Poland), (with MarekOkolski and Marcin Rybicki) inZagadnienia modelowaniademongraficznego (Problems of Demographic Modeling), Polish ScientificPublishers, Warsaw, 1983.
 • "GlobalStudies of the World Economy" (with Marek Okolski) in Perspectives ofthe World Economy, Ossolineum Publishing House of the Polish Academy ofScience, Warsaw 1983, edited by Jan Winiecki
 • "Optimizationof the Perspective Pattern of East-West Economic Relations" (with MaciejPerczynski and Jan Winiecki), in Jan Winiecki, ibid.
 • "Transfersof Capital, Labor and Technology in the World Economy.  A ConceptualFramework and a Look at 1980's" (with Marek Okolski) in J. Winiecki, ibid.
 • "Racjonalnosw swietle prawa entropii," (Rationality in View of the Entropy Law), (withMarek Okolski) in:Racjonalnosc gospodarowania w socjalizmie (EconomicRationality in Socialism), edited by Bartlomiej Kaminski and AleksanderLukaszewicz, Polish Economic Publishers, Warszawa 1981
 • "Modelowanieglobalne: zarys technik i zastosowan" (Global Modeling: An Outline ofTechniques and Applications), (with Marek Okolski) in Rozwojspoleczny--system swiatowy--potrzeby ludzkie (Social Development - WorldSystem - Human Needs), Ossolineum Publishers, Wroclaw 1979
 • "Krytycznaanaliza modelu prognostycznego Europejskiej Komisji Gospodarczej"(Critical Appraisal of ECE UN Forecasting Model), (with Marek Okolski)in Perspektywy gospodarki swiatowej, (Perspectives of the World Economy),edited by J. Winiecki, Ossolineum Publishers, Wroclaw 1979.
 • "Regulacjaautonomiczna w wieloelementowym systemie produkcji i obrotu" (AutonomousControl in Multielement Production System) in Problems of Management,edited by Tadeusz Kuligowski, Polish Scientific Publishers, Warszawa 1974.
 • "Optymalizacjasterowania produkcja, zatrudnieniem i zapasami" (Optimal Rules forProduction, Employment and Inventory Control) in Badania operacyjne wewspolczesnym zarzadzaniu (Operations Research in Modern Management),edited by Tadeusz Kasprzak, Polish Economic Publishers, Warszawa 1974.

 

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH NAUKOWYCH:

 • “Inżynieria konstytucyjna w pokomunistycznych przemianach ustrojowych,” (Constitutional engineering in post-communist transformations), (co-authored with Antoni Kaminski), Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Sociologiczny, w druku No. 2, 2016.
 • "Siły motoryczne rozwoju społeczno-gospodarczego: refleksje na kanwie koncepcji Acemoglu-Robinsona,” (Engines of economic growth: exploring Acemongle-Robbinson approach) (co-authored with Antoni Kaminski), Kultura i Spoleczenstwo (Culture and Society), No. 4, 2015.
 • “Rosja, Niemcy i Ukraina w dwudziestowiecznych debatach o polskiej racji stanu” (Russia, Germany and Ukraine in Debates about Poland’s geopolitics) (co-authored with Antoni Kaminski), Sprawy Międzynarodowe (International Affairs, No 4, 2014.
 • “Impact ofZimbabwe’s Decade of ‘Dynamics In Reverse’ on its Exports Performance andPoverty,” (co-authored with Francis Ng), Journal of Pro-Poor Growth, Vol. 1,No. 1, 2013 (pp. 01-18);
 • “Kryzys euro a handel zagraniczny krajow Unii Europejskiej.” (Crisis of euro and foreign trade of the European Union: co-authored withFrancis Ng), forthcoming in Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Sociologiczny(Journal of Law, Economics and Sociology), No. 3, 2013
 • “Miedzy Brukselaa Moskwa: Bezpieczenstwo Polski i regionu w podzielonej Europie,” (BetweenBrussels and Moscow: Security of Poland and her Neighbors in Divided Europe),(co-authored with Antoni Kaminski), Sprawy Miedzynarodowe, (Foreign Affairs)No.4, 2012, 7-30.
 • “’Asiaregio’Institutional Model as a Tool of Deepening Integration among Border Regions ofCentral Asia”, (co-authored with Matin Kholmatov, Saumya Mitra, and GaëlRaballand), Global Journal of Emerging Economies Vol. 2, Issue 3, September2010, 347-360.
 • “Cooperative”Mode of Dismantling Communism: From Ground-breaking toOrdinary, (co-authored with Antoni Kaminski), Humanities Research JournalVol. XVI, No. 3, 2010, 117-134. 
 • “Cooperative” Modeof Dismantling Communism: From Ground-breaking to Ordinary, (co-authored withAntoni Kaminski), accepted for publication in a special issueof Humannities Research in 2010.
 • ‘’Entrepôt forChinese Consumer Goods in Central Asia : The Puzzle of Re-exports throughKyrgyz Bazaars. » (co-authored with Gael Raballand), Eurasian Geographyand Economics, Vol. 50, No 5, 2009.
 • “Globalizationand Evolving Nature of Financial Crises,” (co-authored with Brian Cognato),in "e-Finanse", No 3, 2009.
 • “ La déferlante économiquechinoise en Asie centrale.” (Chineseeconomic penetration of Central Asia), (co-authored with GaelRaballand), Monde chinois, No. 11, Automne (fall) 2007
 •  “Turkey’sEvolving Trade Integration into Pan-European Markets.” (co-authored withFrancis Ng)The Journal of International Trade and Diplomacy. Vol. 1. No. 2, Fall2007.
 • “Bulgaria’sIntegration into the Pan-European Economy,” (co-authored with FrancisNg) Beyond Transition Vol. 18, No. 1, January—March 2007.
 • “Krytyczne wybory ustrojowe w pokomunistycznej transformacji,” (Criticalconsitutional choices in postcommunist transformations), (co-authored withAntoni Kaminski), Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Sociologiczny", No.1. 2007
 • “ProductionDisintegration and Integration of Central Europe into Global Markets,”(co-authored with Francis Ng),International Review of Economics and Finance,14, 2005.
 • “ProductionFragmentation and Trade Integration in Enlarged Europe: How MNCs Have SucceededWhere CMEA Had Failed.” Papeles del Est:. Transiciones Postcommunistas No.9, 2004.
 • “The ‘EU Factor’and Slovakia’s Globalization: The Role of Foreign Direct Investment.”(co-authored with Beata Javorcik), Czech Review of Economics and Finance,Vol. 54,  No. 9-10, 2004.
 • “Rola AparatuPanstwowego (Sensu Largo) i Organizacji Panstwowych w Zwalczaniu i ZapobieganiuKorupcji,” (The role of state administration (sensu largo) and stateorganizations in combating and preventing corruption), co-authored with A.Kaminski, Kontrola Panstwowa (State Auditing), Special Issue, XLVIII, 1. May, 2003.
 • “Integrationinto global production and distribution networks through FDI: The case ofPoland” (co-authored with Beata Smarzynska) Communist Economies &Economic Transformation, Vol. 13. No. 4, 2001.
 • “IndustrialRestructuring as Revealed in Hungary’s Pattern of Integration into EUMarkets” Europe-Asia Studies, vol. 52 no. 3, 2000.
 • “Foreign TradePolicies and Institutions: Getting Ready for Accession,” Greater Europe:Natolin Review, vol. 1, no. 1, 1998.
 • “Foreign Tradeand FDI in Hungary and Slovenia: Different Paths—Different Outcomes.” Transition, Vol. 8,No. 6, 1998.
 • “Poland’sTransition from the Perspective of Performance in EU Markets,” CommunistEconomies & Economic Transformation, Vol. 10. No. 2, 1998.
 • “Exportperformance in transition economies” (co-authored with Z.K.Wang and L.A.Winters), Economic Policy, October 1996.
 • “TradePerformance Depends on Bold Reform,” Transition, Vol. 6, No. 9-10, October1995.
 • "TheSignificance of Europe Agreements for Central European Industrial Exports," Russianand East European Finance and Trade, Vol. 31, No. 1.(9-48), 1995.
 • "LocalGovernment Reform and Transition from Communism: The Case ofPoland," Journal of Developing Societies, co-authored with James F.Hicks, Vol. XI, 1. (1-20), 1995
 • "OECD Barriersto Trade with the Successor States of the Soviet Union," Russian andEast European Finance and Trade, co-authored with Alexander Yeats, Vol. 31,No.2 (40-75), 1995
 • "CentralEuropean Access to EC Markets: Hard or Easy? An UnorthodoxView," Transition, Vol. 4, Number 7, September 1993.
 • "SystemUnderpinnings of the Transition in Poland: The Shadow of the RoundtableAgreements," Studies in Comparative Communism, Vol. XXIV, No. 2, June1991.
 • "TheDisintegration of Comecon: Can it survive the collapse of command economicsystems?" Journal of Social and Behavioral Sciences, Tokyo, Vol. 34, 1991.
 • "TheInternational Finance and East-West Relations" Journal of Businessand Economic Perspectives, Vol. 15, No. 2, 1989
 • "TheEvolution of Communism," International Political Science Review, Vol.10, No. 4, 1989 (co-authored with Karol Soltan).
 • "TheAnatomy of the Directive Capacity of the SocialistState," Comparative Political Studies, No. 1, 1989.
 • "EconomicRationale for Eastern Europe's Third World Policy," Problems ofCommunism, March-April, 1988 (co-authored with Robert Janes).
 • "TheExternal Dimension of Balance of Payments Adjustment in EasternEurope," Ost-Europa Wirtschaft, No. 2, 1988.
 • "EasternEurope and the Third World: Increasing Opportunity, Decreasing Capability" InternationalJournal, Vol. 43, No. 1, Winter 1987-1988 (co-authored with Robert Janes).
 • "Pathologiesof Central Planning," Problems of Communism, March-April, 1987.
 • "The DyingCommand Economy: Solidarity and the Polish Crisis," Journal of ContemporaryStudies, Vol. VII, No. 1, 1985.
 • "PoliticalDimension of Global Modeling," Man, Environment, Space, Time, CornellUniversity, No. 1, 1983.
 • "'Teoriadualnosci' Henryka Greniewskiego." (Henry Greniewski's 'DualityTheory'), Progress in Cybernetics, No. 6, 1983 (co-authored with WladyslawSwitalski).
 • "TheExperience of the First Global Modeling Efforts," Development andPeace, Vol. 2., No. 1, Spring 1981 (co-authored with Marek Okolski).
 • "Towardsthe Theory of World Economy," Oeconomica Polona, No. 3, 1980(co-authored with Marek Okolski).
 • "Entropyand Economics," Oeconomica Polona, No. 1, 1980 (co-authored withMarek Okolski).
 • "AConceptual Framework for the Analysis for the World EconomicSystem," Oeconomica Polona, No. 3, 1979 (co-authored with Marek Okolski).
 • "Economy ofNatural Resources and European Cooperation," Polish Foreign Trade,No. 5, 1978 (in English and French); (co-authored with Marek Okolski).
 • "Metodologiczne aspekty modelowania systemowego," (MethodologicalProblems of System Modeling) Ekonomista, No. 3, 1977 (co-authored withMarek Okolski).
 • "Podstawy teoretyczne modelowania systemu swiatowego,"(Theoretical Foundations of World System Modeling),Ekonomista, No. 2, 1977(co-authored with Marek Okolski).
 • "Ewolucja modelowania globalnego," (Evolution of the World SystemModeling), Miesiecznik Literacki, No. 1, 1976 (co-authored with MarekOkolski).
 • "Criticismof the Reports to the Club of Rome," Poland, No. 6, 1975 (in English,French, German and Spanish), (co-authored with Marek Okolski).
 • "Projektowanie systemowe," (System Design) Biuletyn NaukowyWydzialu Nauk Ekonomicznych, No. 29, University of Warsaw, 1973
 • "Modele optymalizacji zapasow," (Models of Inventory Optimization), Biuletyn Naukowy Wydzialy Nauk Ekonomicznych, No. 27, 1971
 • "Zastosowania taksonomii wroclawskiej," (Applications of WroclawTaxonomic Method), Biuletyn Naukowy Wydzialu Nauk Ekonomicznych, No. 26,1971 (co-authored with Antoni Moskwa).
 • "Zastosowanie taksonomii wroclawskiej do wyboru samochodu osobowego:jaka licencje kupic?," (The Application of the Wroclaw Taxonomic Method tothe Choice of the Automobile Licence), Przeglad Techniczny, April, 1971(co-authored with Antoni Moskwa).
 • "Analiza porownawcza zmian w systemie planowania i zarzadzania wwybranych krajach socjalistycznych" (Comparative Analysis of Changes inPlanning and Management Systems in Selected SocialistCountries), Gospodarka Planowa, No. 7, 1970 (co-authored with Tadeusz Kasprzak).
 • "Strukturalny model prognozy popytu na samochody osobowe, (StructuralForecasting Model of Demand for Automobiles), Biuletyn Naukowy WydzialuNauk Ekonomicznych, No. 24, 1969 (co-authored with Artur Sliwinski).

Inne publikacje (podlegające recenzji) od 1993 r.:

 • “Regional Outcomes: why Europe remains the zone of confrontation.” (co-authored with Antoni Kaminski) WSIiZ Working Paper 16, University of Information Technology and Management, January 2016.
 • “Unexplored Potential of Intra-Cyprus Trade: the cost of a lingering conflict,” WSIiZ Working Paper 15, University of Information Technology and Management, May 2015
 • “Economic Regime and Innovative Entrepreneurship: Compatibility Index.” (co-authored with Antoni Z. Kaminski) WSIiZ Working Paper 12, University of Information Technology and Management, July 2014.
 • “Economic Regime and Innovative Entrepreneurship: Compatibility Index.” (co-authored with Antoni Z. Kaminski) WSIiZ Working Paper 12, University of Information Technology and Management, July 2014.
 • “Increase in Protectionism and Its Impact on Sri Lanka’s Performance in Global Markets.”(co-authored with Francis Ng), Policy Research Working Paper 6512, Development Research Group, The World Bank, June 2013.
 • “Bosnia andHerzegovina’s Surprising Export Performance: Back to the Past in a New Veil butWill It Last?” (co-authored with Francis Ng) Policy Research WorkingPapers Series 5187, Development Research Group, The World Bank,2010
 • "Economicsof Policy-Induced Disintegration: The Costs of Closures Regime to West Bank andGaza," (co-authored with Sebnem Akkaya, Norbert Fiess, and GaelRaballand), Middle East and North Africa Working Papers Series No. 50, TheWorld Bank, January 2008
 • “Turkey’sEvolving Trade Integration into Pan-European Markets,” (co-authored withFrancis Ng), Policy Research Working Papers Series No. 3908, The WorldBank, 2006.
 • “Bulgaria’sInstitutions and Policies: Integrating into Pan-European Markets,” PolicyResearch Working Papers Series 3864, Development Economics-Trade ResearchGroup, The World Bank, 2006.
 • “Bulgaria’sIntegration into the Pan-European Economy and Industrial Restructuring,”(co-authored with Francis Ng),Policy Research Working Papers Series3863, Development Economics-Trade Research Group, The World Bank, 2006.
 • “Romania’sIntegration into European Markets: Implications for Sustainability of CurrentExport Boom,” (co-authored with Francis Ng), Policy Research Working PapersSeries No. 3451, The World Bank, 2004.
 • “Leveraging WTOAccession to Design Strategy of Economic Reforms for NewIraq,” Reconstructing Iraq Working Paper No. 4, The World Bank,November 2004.
 • “Economic Regimefor Iraq: The Foreign Trade Perspective.” Studies & Analyses CASE No. 259.Warsaw, November 2003. “Economic Regime for Iraq: The Foreign TradePerspective.” Studies & Analyses CASE No. 259. Warsaw, November 2003.
 • “Stabilizationand Association Process in the Balkans: Integration Options and theirAssessment,” (co-authored with Manuel de la Rocha) Policy Research WorkingPapers Series 3108, The World Bank, June 2003.
 • “Never too Late to Get Together Again: The Czech and Slovak Customs Union—A Stepping Stone for EU Integration?” (co-authored with Beata Smarzynska) Policy Research Working Papers Series 2954, The World Bank., January 13, 2003
 • “Integrationinto Global Production and Distribution Networks through FDI: The Case ofPoland,”  (co-authored with Beata Smarzynska) Policy Research Working Paper Series 2646. The World Bank, Development Research Group-Trade,Washington DC, July 2001.
 • “Trade andProduction Fragmentation: Central European Economies in EU Networks of Production and Marketing,” (co-authored with Francis Ng), Policy Research Working Paper 2582. The World Bank, Development Research Group-Trade,Washington DC, May 2001.
 • “How Accessionto the European Union Has Affected External Trade and Foreign Direct Investmentin Central European Economies,” Policy Research Working Paper2578. The World Bank, Development Research Group-Trade, Washington DC,April 2001.
 • “Trade andForeign Investment in Poland: Will exports recover?” (co-authored with CarlosCavalcanti and Beata Smarzynska), A World Bank Study, The World Bank,Washington DC., 2000.
 • “ForeignInvestment and Restructuring: The Evidence from Hungary,” (co-authored withMichelle Riboud), The World Bank Technical Paper No. 453, Europe andCentral Asia Poverty Reduction and Economic Management Series, The World Bank,Washington DC, 2000.
 • “The EU Factorin Trade Policies of Central European Countries.” Policy Research WorkingPaper 2239. The World Bank, Development Research Group-Trade, WashingtonDC, November 1999.
 • “Hungary:Foreign Trade Issues in the Context of Accession to the EU.” The WorldBank Technical Paper No. 441, Europe and Central Asia Poverty Reduction andEconomic Management Series, The World Bank, Washington DC, 1999.
 • “The Role ofForeign Direct Investment and Trade Policies in Poland’s Accession to theEuropean Union,” The World Bank Technical Paper No. 442, Europe andCentral Asia Poverty Reduction and Economic Management Series, The World Bank,Washington DC, 1999.
 • “Hungary’sIntegration into EU Markets. Production and Trade Restructuring.” PolicyResearch Working Paper 2135, The World Bank, Development Research Group-Trade,Washington D.C. June 1999.
 • “Trade, ForeignDirect Investment and the Competition Framework.” In Poland: Reform andGrowth on the Road to the EU. A World Bank Country Economic Study, TheWorld Bank, Washington D.C. 1997.
 • "TheSignificance of the 'Europe Agreements' for Central European Industrial Exports," PolicyResearch Working Paper1314, The World Bank, Washington D.C., 1994.
 • "TheInstitutional Dimension of the Transition from Communism," PPRGDiscussion Paper 26, Polish Policy Research Group, Warsaw University, 1994.
 • "How theTransition Affected the Export Performance of Central EuropeanEconomies," Policy & Research Working Papers Series,  WPS1179, The World Bank, September 1993.
 • "OECD TradeBarriers Faced by the Successor States of the Soviet Union," (co-authoredwith Alexander Yeats), Policy & Research Working Papers, WPS 1175, TheWorld Bank, September 1993.
 • "TheForeign Trade Dimension of Market Transition in Poland: The Surprising ExportPerformance and Its Sustainability," Policy & Research WorkingPapers Series, WPS 1144, World Bank, Washington D.C., June 1993 (reprintedin Competitiveness of the Polish Economy, Policy Research Group DiscussionPaper No.20, October 1993).
 • "Communism,Constitutionalism and Transition to Market-Based Democracy" (co-authoredwith Stephen Elkin, and Cass Sunstein), IRIS Working Paper No. 91,September 1993.
 • "Overviewof Local Government Finance in Poland's Public Sector," in Poland:Decentralization and Reform of the State, A World Bank Country Study, The WorldBank, Washington D.C. 1992.
 • "Review ofBudget Execution for a Sample of Gminas,"in Poland: Decentralizationand Reform of the State, A World Bank Country Study, The World Bank, WashingtonD.C. 1992
 • "PolishLocal Government in International Perspective," in Poland:Decentralization and Reform of the State, A World Bank Country Study, The WorldBank, Washington D.C. 1992.

 

OTHERS INCLUDING UNPUBLISHED TECHNICAL REPORTS ANDON-LINE PUBLICATIONS (since 1990):

 • “Green LineTrade in Goods Ten Years Later: Unexplored Benefits,” background report for theWorld Bank study on economic unification of Cyprus, The European Commission andthe World Bank, April 2014.
 • “Revival ofInward-Orientation and its Impact on Sri Lanka’s Performance in GlobalMarkets.” (co-authored with Francis Ng) WSIiZ Working Paper 2, University ofInformation Technology and Management, July 2013. 
 •  “Institutions, Policies, and Sri Lanka’sPerformance in Global Markets: The challenge of unleashing country’spotential?” and “Sri Lanka’s Trade Performance, 1990-2010: Back to the Future?”(co-authored with Francis Ng and Francis Rowe), World Bank 2012
 • “Customs Unionbetween Belarus, Kazakhstan and Russia: Potential Impact on Kyrgyzstan andTajikistan,” (co-authored with Yulia Mironova and Eka Vashkanadze) EuropeCentral Asia, World Bank, June 2011
 •  “Snapshots of R&D Intensive FDI inBulgaria, Croatia, Poland and Romania,” background paper for the high-levelPolicy Workshop on "Innovating through the Crisis – How to Do It?"organized by the World Bank Institute on June 8-11, 2011, Dubrovnik, Croatia
 • “Zimbabwe’sForeign Trade Performance during the Decade of Economic Turmoil: Will ExportsRecover?” (co-authored with Ian Gillson and Francis Ng), Africa, World Bank,February 2011
 • “Zimbabwe’sForeign Trade Performance: Developments, Trends, Implications,” (co-authoredwith Francis Ng), Africa, World Bank, May 2010
 •  “Patterns of Integration into Global Marketsof the Turkish Cypriot Community in Comparative Perspective: Need for RadicalStructural Reforms,” background report for the World Bank study on economicunification of Cyprus, The European Commission and the World Bank, April 2010
 • “Kazakhstan’sEntry into Customs Union Agreement with Belarus and Russia: PreliminaryObservations,” research note prepared for Europe Central Asia, World Bank,February 2010.
 • “Foreign Tradeand “Soft” Constraints to Private Sector Development: 10th European DevelopmentFund Mid-Term Review in Ghana” background report for the project “Ghana -Support for the Implementation of the 10th  European Development FundMid-Term Review” commissioned by the European Commission and the EC Delegationin Ghana, Accra, September 2009
 • “GlobalRecession and Uzbekistan’s Foreign Trade Developments in 2009-2011: PreliminaryAssessment,” (co-authored with Yulia Mironova), research note prepared forEurope Central Asia, World Bank, May 2009.
 • “Georgia’sGlobal Competitiveness: Institutions, Policies, and Performance,” Europe andCentral Asia, World Bank, June 2009.
 • “DeepeningIntegration in Border Regions within CAREC,” (principal investigator andauthor), report commissioned by member-states of CAREC (Central Asia RegionalEconomic Cooperation): Project conducted in the World Bank at the request ofthe CAREC ministerial meeting and funded by the Swiss Foundation, June 2009
 • “Encouraging aBroader, more Competitive Private Sector” (co-author of Chapter 5) inAzerbaijan’s Country Economic Memorandum, Staying Focused onDiversification, ECA, World Bank, Washington D.C., January 2009.
 • “Azerbaijan’sCustoms in the Mirror of OECD countries’ Exports Statistics in 2006,” note forAzerbaijan’s Country Economic Memorandum, World Bank, World Bank, March 2008
 • “Note on Customsin Azerbaijan: Is it a barrier to trade,” background note for Azerbaijan’sCountry Economic Memorandum, World Bank, World Bank, December 2007
 • “WTO accessionand reforms,” background note for Azerbaijan’s Country Economic Memorandum,World Bank, Washington D.C., December 2007
 • “Technicalstandards legislation,” background note for Azerbaijan’s Country EconomicMemorandum, World Bank, Washington, D.C., November 2007
 • “Bazaars andTrade Integration of CAREC Countries” (principal investigator and author)report commissioned by member-states of CAREC (Central Asia Regional EconomicCooperation): Project conducted in the World Bank at the request of the CARECministerial meeting and funded by the Swiss Foundation, September 2008
 • “Governance andForeign Trade Performance of Bosnia and Herzegovina: The Challenge ofSustaining Impressive External Performance.” Background report prepared forCountry Economic Memorandum for Bosnia and Herzegovina, World Bank, July 2008.
 • “Multilateraland Regional Tariff Liberalization in Albania: Gains from harmonizing MFNtariffs on industrial products with the EU” Background report prepared forCountry Economic Memorandum for Albania, World Bank, June 2008
 • “MaximizingBenefits Offered by the EU Balkan Enlargement: Macedonia’s Trade Policy.”Background report prepared for Country Economic Memorandum for Macedonia, WorldBank, May 2008
 • “How Kyrgyzstanhas seized opportunities offered by Central Asia’s economic revival.”Background report for Country Economic Memorandum for Kyrgyzstan, World Bank,February 2008. Available athttp://siteresources.worldbank.org/INTKYRGYZ/Resources/2_Bart_Eng.pdf
 • “Cross-BorderTrade within the Central Asia Regional Economic Cooperation,” (principalinvestigator and author) report commissioned by member-states of CAREC (CentralAsia Regional Economic Cooperation): Project conducted in the World Bank at therequest of the CAREC ministerial meeting and funded by the Swiss Foundation,August 2007.
 • “Tariff and‘Tariff-Equivalent’ Barriers to Imports of Goods into Uzbekistan.” Backgroundreport for Europe Central Asia (ECA), World Bank, May 2007
 • “Uzbekistan’sForeign Trade Performance and Policies.” Background report for EuropeCentral Asia (ECA), World Bank, April 2007
 • “Morocco’sIntegration into the European Common Aviation Area: Should Tunisia follow?”Background report for Tunisia Global Integration Study: Further IntegratingServices and Manufacturing Sectors to Boost Growth, Country Economic Study,World Bank, Washington D.C. 2007.
 • “What doInternational Surveys tell us about Policy-Induced Barriers to Growth of theKyrgyz Economy?” Report for ECA, World Bank, November 2006
 • “LoweringTransaction Costs of Foreign Trade in Kyrgyzstan.” Report for ECA, World Bank,September 2006
 • “Barriers tocompetitiveness: Recommendations of an Integrated Trade Development Strategy:Georgia (World Bank 2003) and their implementation as of June 2006.” Tbilisi,June 2006
 • “Can ExportsBecome an Engine of Growth in an Uncertain Environment.” Background report,co-authored with Gael Raballand, for the Country Economic Memorandum: WestBank and Gaza: Prospects for Economic Growth, The World Bank, May 2006.
 • “Foreign TradePerformance, Policies and Integration into the EU,” Chapter 6in Sustainability and Sources of Economic Growth in the Northern Part ofCyprus. Volume II: Technical Reports. World Bank, Washington, D.C. 2006.
 • “Real and FormalEase of Doing Business in Armenia in Comparative Perspective:Implications for Regulatory Reforms” in Vol. 2: The Roar of the CaucasianTiger: Policies to Sustain Growth in Armenia, World Bank, Washington, D.C.2006.
 • “Armenia’sExternal Performance and Policy Remedies,” in Vol. 2: The Roar of theCaucasian Tiger: Policies to Sustain Growth in Armenia, World Bank, Washington,D.C. 2006.
 • “Turkey:Technical standards regime and trade: Background note,” background paperfor Turkey: A Country Economic Memorandum Promoting Sustained Growth andConvergence with the European Union, Poverty Reduction and Economic ManagementUnit Europe and Central Asia Region, World Bank, Washington, D.C. 2005.
 • “MaximizingBenefits from Turkey’s Integration into the EU,” background paperfor Turkey: A Country Economic Memorandum Promoting Sustained Growth andConvergence with the European Union, Poverty Reduction and Economic ManagementUnit Europe and Central Asia Region, World Bank, Washington, D.C. 2005.
 • “Turkey’sSurprising Mode of Trade Integration into Pan-European Markets,” backgroundpaper for Turkey: A Country Economic Memorandum Promoting Sustained Growthand Convergence with the European Union, Poverty Reduction and EconomicManagement Unit Europe and Central Asia Region, World Bank, Washington, D.C.2005.
 • “Integrationinto Pan-European Economy and Industrial Restructuring,” background paper forBulgaria’s Country Economic Memorandum on accession to the European Union,Poverty Reduction and Economic Management Unit Europe and Central Asia Region,World Bank, Washington, D.C. 2005.
 • Bulgaria’sInstitutions and Policies: Integrating into Pan-European Markets,” backgroundpaper for Bulgaria’s Country Economic Memorandum on accession to the EuropeanUnion, Poverty Reduction and Economic Management Unit Europe and Central AsiaRegion, World Bank, Washington, D.C. 2005.
 • “Armenia’sExternal Performance and Policy Remedies.” Background paper for Armenia:Country Economic Memorandum, The World Bank, May 2005.
 • “Bulgaria’sInstitutions and Policies: Integrating into Pan-European Markets.” Backgroundpaper for Bulgaria: Country Economic Memorandum, The World Bank , April 2005.
 • “Integrationinto Pan-European Economy and Industrial Restructuring.” Background paper forBulgaria: Country Economic Memorandum, The World Bank, April 2005.
 • “External andDomestic Trade Barriers to Integration:  ‘WTO Rules and Beyond’ as Vehicleof Kyrgyz Regional and Global Integration” in Kyrgyz Republic: CountryEconomic Memorandum: An Integrated Strategy for Growth and Trade, The WorldBank, 2004.
 • “Albania’sIntegration into Global Economy in Regional Perspective: Distinctive Featuresand Challenges.” Background paper for Albania: Country Economic Memorandum, TheWorld Bank, October 2004.
 • “Armenia’sIntegration into Global Economy: Emerging Patterns of Competitiveness andBarriers.” Report prepared for the World Bank, November 2004.
 • “Integrationinto “Pan-European” Economic Structures and Foreign Trade Policies: The Case ofRomania,” background paper for Romania: Country Economic Memorandum, The WorldBank, December 2003.
 • “Trade andCustoms Regime for Iraq: Preliminary Assessment,” report prepared for the WorldBank, September 2003.
 • “Latvia’sInternational Trade and Labor Market,” report prepared for the World Bank, May2003.
 • “Barriers toIntegration into World Trading Environment:: Lesotho, Diagnostic Trade Study”(lead author of the final report), The World Bank, January 2003.
 • “Is Accession tothe WTO in Economic Interest of Azerbaijan?” report prepared for the WorldBank, December 2002.
 • “Could DeeperIntegration within Czech and Slovak Customs Union Provide A Boost to Slovakia’sParticipation in International Production Networks?” background paper forSlovak Republic Development Policy Review, The World Bank, September 2002.
 • “Bulgaria’sTariff Structure: potential for improvement,” report prepared for the WorldBank, June 2002.
 • “Egypt:Challenge of Integration,” mimeo, The World Bank, Washington D.C., May 2001.
 • “Contestabilityof Domestic Markets,” background study for the Bulgaria Country EconomicMemorandum: The Dual Challenge of Transition and Accession, World BankCountry Study, Washington, D.C. 2000.
 • “Foreign TradeSector,” in Czech Republic: Toward EU Accession, A World Bank CountryStudy, The World Bank, Washington, D.C. 1999.
 • “Trade Policiesin Central European Countries: Protectionist Temptation and the EU Factor,”report prepared for Research Department, World Trade Organization, Geneva 1999.
 • “Foreign TradeSector.” In Slovenia: Economic Transformation and EU Accession. Volume II:Main Report. A World Bank Country Economic Study, The World Bank, WashingtonD.C. 1999.
 • Slovenia. TradeSector Issues, Report No. 18456-SLO, PREM (ECSPE), Europe and Central AsiaRegional Office, Document of the World Bank, September 29, 1998.
 • “Czech Republic:Trade Sector Report.” Europe and Central Asia Regional Office, The World Bank,September 1998.
 • “The Role ofForeign Direct Investment and Trade Policies in Poland’s Accession to theEuropean Union,” background paper to Poland: Strategies and Policy Optionson the Road to European Union Membership, January 1997, The World Bank
 • Impediments toEstablishing  Economic Foundations for a Viable State of Bosnia and Herzegovina,report commissioned by the World Bank, December 1996.
 • “ExternalAssistance and Progress in Transition,” (co-authored with Z,W, Wang),background report to the 1996 World Development Report: From Plan toMarket, December 1995.,The World Bank, Washington D.C.
 • "The Impactof the Dissolution of the Soviet Union on Primary Commodities Markets,"background paper for Global Economic Perspectives 1994, The World Bank,Washington, D.C. December 1993.
 • "TheDynamics of Dismantling Communism and Western Assistance,"(co-authoredwith Stephen Wojcik), mimeo, University of Maryland, June 1992
 • "FormerSoviet Union Inter-Republic Trade and Revealed Comparative Advantage," TheWorld Bank, mimeo, May 1992
 • "The FormerSoviet Union in the World Economy," background paper for GlobalEconomic Perspectives 1993, April 1992, The World Bank, Washington D.C.
 • The Role of theState in Promoting and Managing Economic Development: The Case of Poland in the1980s, A report commissioned by the Department of Technical Cooperation, UnitedNations, New York, 1990.