prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Skowronek
Dane kontaktowe

Prof. nadzw. dr hab.
Grzegorz Skowronek

Wyższa Szkoła Informatyki
i Zarządzania w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2

pok. RA 42

tel. 017 866 11 35 

e-mail: gskowronek@wsiz.rzeszow.pl 

Terminy konsultacji
Weekendy zjazdowe po zajęciach zgodnie z harmonogramem na WU – pokój RA42

 

           
Nota biograficzna

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Rozprawa doktorska pt: "Organy administracji celnej  w postępowaniu  w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe”. Rozprawa habilitacyjna pt. "Prawne aspekty hazardu". Przewód doktorski (2004) oraz kolokwium habilitacyjne (2014) przeprowadzone na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania: żeglarstwo, narciarstwo, jazda konna, wycieczki górskie.

Działalność naukowo-dydaktyczna

Prawo karne i prawo wykroczeń, Prawo karne skarbowe, Postępowanie w sprawach o wykroczenia, Zarządzanie informacjami prawnie chronionymi, Prawo celne, Kryminologia. 
Publikacje

  

KSIĄŻKI

Monografie Prawnicze:

Prawne aspekty hazardu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, ss. 474.  

Ewolucja instytucji procesowych w prawie karnym skarbowym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005, ss. 256.

 

Komentarz:

Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006

 

Biblioteka Monitora Prawniczego:

Model postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2006  

 

WYBRANE PUBLIKACJE

 1. Rola interwenienta w postępowaniu karnym skarbowym, Przegląd Policyjny 2001, nr 2.
 2. Praktyczne zastosowanie postępowania w stosunku do nieobecnych w świetle przepisów Kodeksu   karnego skarbowego, Przegląd Policyjny 2002, nr 2.
 3. Podstawy prawne współpracy organów administracji celnej z Policją po utworzeniu izb celnych, Przegląd Policyjny 2002, nr 3-4.
 4. Nowatorskie rozwiązania Kodeksu karnego skarbowego na przykładzie  postępowania mandatowego, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny (Poznań), 2003, nr 1.
 5. Współpraca urzędu celnego z Policją w świetle przepisów Kodeksu karnego skarbowego, Studia Prawnoustrojowe (Olsztyn), 2003, nr 2.
 6. Pierwotne i wtórne aspekty przemytu celnego. Część pierwsza, Gazeta Sądowa 2004, nr 3.
 7. Pierwotne i wtórne aspekty przemytu celnego. Część druga, Gazeta Sądowa  2004, nr 4.
 8. Rys historyczny prawa karnego skarbowego, Gazeta Sądowa 2004, nr 7-8.
 9. Zmiany w prawie karnym skarbowym po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Europejski Przegląd Prawa (European Law Review), Warszawa-Bruksela, 2004, nr 2.
 10. Postępowanie w stosunku do nieobecnych w Kodeksie karnym skarbowym de lege lata i de lege ferenda, Wiadomości Celne (Warszawa), 2004, nr 5-6.
 11. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialno­ści na gruncie Kodeksu karnego  skarbowego, Prokuratura i Prawo 2005, nr 3.
 12. Szczególne strony postępowania w sprawach karnych skarbowych, Prokuratura  i Prawo 2005, nr 7-8.
 13. Z problematyki zmian w prawie karnym skarbowym po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2005, nr 1.
 14. Sposoby zakończenia postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, Acta Universitatis Wratislaviensis, Przegląd Prawa i Administracji LXXIII, Wrocław 2005.   
 15. Tryby  szczególne w postępowaniu przed sądem w świetle przepisów Kodeksu karnego skarbowego, Przegląd Sądowy 2006, nr 3.
 16. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe na tle nowelizacji KKS z 29.7.2005r., Monitor Prawniczy 2006, Nr 20.
 17. Prawnofinansowe i karnoskarbowe aspekty urządzania i prowadzenia gier oraz zakładów wzajemnych, Gdańskie Studia Prawnicze-Studia Prawnofinansowe, Tom XVI, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2007, nr 2.
 18. Zatrzymanie dowodów przestępstw skarbowych przeciwko organizacji gier hazardowych, [w], Z problematyki funkcji procesu karnego, materiały Zjazdu Katedr Postępowania Karnego, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Łódź 19-21 września 2011, redakcja naukowa: T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, R. Olszewski, Wydawnictwo Lex a Wolters Kluwer, Warszawa 2013.  
 19. Hazard online w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i w prawie polskim, Przegląd Policyjny 2014, nr 2(114).
 20. O pojęciu wygranej i grach hazardowych bez wygranej, Przegląd Policyjny 2015, nr 3(119).
 21.  Prawne aspekty ograniczeń reklamy i promocji gier hazardowych, Monitor Prawniczy 2015, nr 22.
 22. Analiza pojęć reklama i promocja gier hazardowych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2015, nr 4.
 23. Hazard on-line jako zjawisko świata wirtualnego, Przegląd Policyjny 2016, nr 3 (123).
 24. Konsekwencje prawne umożliwienia udziału w grze hazardowej osobie, która nie ukończyła osiemnastego roku życia, [w], Na styku prawa karnego i prawa o wykroczeniach. Zagadnienia materialnoprawne oraz procesowe. Konferencja naukowa Wrocław 26 września 2016 r. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Bojarskiemu pod redakcją J. Sawickiego i K. Łucarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016.
 25. Charakter prawny dokumentu potwierdzającego udział w grze hazardowej, [w], Ewolucja instytucji polskiego prawa papierów wartościowych. W 80-lecie Prawa wekslowego z dnia 28 kwietnia 1936 r., Konferencja naukowa organizowana przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie, redakcja naukowa monografii: J. Mojak, J. Widło, A. Żywicka, Lublin 2016.
 26. Penalizacja uczestnictwa na terytorium kraju w grze hazardowej na tle prawodawstwa Unii Europejskiej. [w], Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2-15-2016. Konferencja naukowa w rocznicę śmierci Profesor Moniki Zbrojewskiej, Łódź 8 grudnia 2016 r. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej pod redakcją T. Grzegorczyk i R. Olszewskiego, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2017