Dr Kamila Kurczewska
Dane kontaktowe
Katedra Prawa Administracyjnego

Lokalizacja:

Budynek Główny, II piętro pok. RA225, Rzeszów, Sucharskiego 2

Telefon: (17) 866-11-35(17) 866-11-35,  e-mail: kkurczewska@wsiz.rzeszow.pl


Terminy konsultacji
strona w przebudowie
Nota biograficzna
Absolwentka VI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Reytana w Warszawie (1991), absolwentka Wydziału Prawa i Administracji (1997) i Wydziału Filozofii (1997) Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor nauk prawnych, magister Filozofii. Redaktor programu Lex Polonica (LexMedia 1995-1996). Współpraca z Fundacją Wspierania Inicjatyw Ekologicznych i Federacją Zielonych w Krakowie (1996 -1999). Aplikacja sędziowska (1998-2001). Praca w kancelarii radcowskiej (1998 -2000). Zatrudnienie w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2000 r. Temat rozprawy doktorskiej "Normy odsyłające w polskim prawie administracyjnym" (2002).  Prodziekan Wydziału Administracyjno-Informatycznego WSIiZ (2003-2005), Kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego (2003-2007), członek Senatu WSIiZ - przedstawiciel grupy adiunktów (2003-2005), ekspert Zespołu do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (od 2013) Zainteresowania naukowe: prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, prawo organizacji pozarządowych. W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania prowadzi zajęcia z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego,  sądowo-administracyjnego, egzekucyjnego, informatyzacji administracji oraz gier decyzyjnych.
Działalność naukowo-dydaktyczna


Projekty badawcze:


Odpowiedzialność dyscplinarna w środowisku akademickim /projekt zespołowy/

Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w wybranych formach działania administracji publicznej:
-Informatyzacja procedur opracowywania aktów planowania strategicznego w administracji publicznej
-Informatyzacja procedur opracowywania aktów planistycznych w administracji publicznej
-Informatyzacja procedur opracowywania aktów normatywnych w administracji publicznej
-Informatyzacja procedur opracowywania aktów indywidualnych w administracji publicznej


  ADMINISTRACJA OCHRONY ŚRODOWISKA

Wykład
materiał do pobrania: tematyka, warunki zaliczenia, literatura - syllabus na WU

materiał do pobrania: pytania
materiał do pobrania:  wykłady 

Projekt:

Zaliczenie tej formy zajęć można uzyskać po przygotowaniu zespołowego (grupy 2-3 osobowe) opracowania na zadany temat i przesłanie go przez BB w terminie do dnia 15 czerwca. Opracowanie powinno być napisane przede wszystkim w oparciu obowiązujące ustawy, /dostępne na stronie: http://isip.sejm.gov.pl/ i liczyć nie więcej niż 5000-7500 znaków. Wszelkie pytania, wątpliwości proszę zgłaszać korzystając z BB.


POSTĘPOWANIE SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE

Wykład

materiał do pobrania: tematyka, warunki zaliczenia, literatura - syllabus na WU

materiał do pobrania: pytania
materiał do pobrania: pytania na egzamin ustny
materiał do pobrania:  wykłady   

   POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

Wykład

materiał do pobrania: tematyka, warunki zaliczenia, literatura - syllabus na WU

materiał do pobrania: lista pytań egzaminacyjnych, lista pytań podstawowych
materiał do pobrania:  wykłady

Ćwiczenia:

zaliczenie tej formy zajęć  można uzyskać przez przygotowanie rozwiązań kazusów z zakresu postępowania egzekucyjnego W przypadku nieobecności konieczne jest przesłanie przygotowanych kazusów na adres: kkurczewska{AT}wsiz.rzeszow.pl

materiał do pobrania: kazus(1), kazus(2), lazus(3), kazus(4), kazus(5), kazus(6)

 


  SYSTEMY INFORMATYCZNE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Wykład

materiał do pobrania: tematyka, warunki zaliczenia, literatura - syllabus na WU

materiał do pobrania: pytani
materiał do pobrania: lista systemów

laboratorium

zaliczenie polega na pisemnym scharakteryzowaniu 3 wskazanych systemów informatycznych -  w opracowaniu powinny znaleźć się informacje o zidentyfikowanych przepisach regulujących sprawy objęte systemem, celu jaki ma osiągnąć stosowanie systemu, technice prowadzenia systemu oraz zakresie informacyjnym systemu (opis podstawowych funkcjonalności). proszę szczególną uwagę zwrócić na systemy wymienione w pkt: 1,3,6,9,12,13,23,24,25,35.


 ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Wykład
materiał do pobrania: tematyka, warunki zaliczenia, literatura - syllabus na WU
materiał do pobrania: pytania
materiał do pobrania:  wykłady

laboratorium

Zaliczenie tej formy zajęć można uzyskać po przygotowaniu pisemnych zespołowych (grupy 2-3 osobowe) opracowań na tematy przydzielone podczas zajęć - ewentualne braki należy uzupełnić w terminie do 15 lutego


ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Wykład

materiał do pobrania: tematyka, warunki zaliczenia, literatura - syllabus na WU

materiał do pobrania: pytania
materiał do pobrania: wykłady

Laboratorium

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest przygotowanie dokumentu  w formacie .doc w którym będą opisane czynności wykonywane w systemie edok przez sekretarkę, referenta, kierownika, dyrektora podczas załatwiania sprawy przydzielonej przez prowadzącego. Opisując kolejne kroki podejmowane w sprawie/funkcjonalności/czynności proszę wkleić każdorazowo „zrzut ekranu” przed dokonaniem czynności i po dokonaniu czynności. Po wykonaniu pracy proszę przesłać opis wraz z podaniem składu zespołu na adres kkurczewska{AT}wsiz.rzeszow.pl


INFORMATYZACJA  ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Wykład

materiał do pobrania: tematyka, warunki zaliczenia, literatura - syllabus na WU

materiał do pobrania: pytania (prosze szczególną uwagę zwrócić na pytania zaznaczone wyboldowanym drukiem)
materiał do pobrania: wykłady

1 termin egzaminu: /szczegółowa informacja na WU/

2 termin egzaminu: /szczegółowa informacja na WU/


ZASTOSOWANIE INFORMATYKI  W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Wykład

materiał do pobrania: tematyka, warunki zaliczenia, literatura - syllabus na WU

materiał do pobrania: pytania
materiał do pobrania:  wykłady

Projekt:

Zaliczenie tej formy zajęć można uzyskać po przygotowaniu zespołowego (grupy 2-3 osobowe) opracowania na zadany temat i przesłanie go przez AFD /akademickie forum dyskusyjne/ w terminie do dnia 30  stycznia. Opracowanie powinno być napisane przede wszystkim w oparciu obowiązujące ustawy, /dostępne na stronie: http://isip.sejm.gov.pl/ i liczyć nie więcej niż 5000-10000 znaków. Wszelkie pytania, wątpliwości proszę zgłaszać korzystając z BB.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I  INFORMACJI NIEJAWNYCH

Wykład:

materiał do pobrania: tematyka, warunki zaliczenia, literatura - syllabus na WU

materiał do pobrania: pytania 
materiał do pobrania: wykłady

Ćwiczenia:

zaliczenie tej formy zajęć  można uzyskać przez przygotowanie rozwiązań kazusów z zakresu prawa ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych (waga 60%) oraz napisania testu na ostatnich zajęciach (waga 40%). W przypadku nieobecności proszę o przesłanie przygotowanych kazusów na adres: kkurczewska{AT}wsiz.rzeszow.pl

materiał do pobrania:
decyzja (1), odwołanie (2), skarga (3), wniosek do GIODO (4), wniosek o rejestrację zbioru danych (5), pismo administratora (6)

Projekt:

Zaliczenie tej formy zajęć można uzyskać po przygotowaniu zespołowego (grupy 2-3 osobowe) opracowania na zadany temat i przesłanie go przez BB  w terminie do dnia 30  stycznia. Opracowanie powinno być napisane przede wszystkim w oparciu obowiązujące ustawy, /dostępne na stronie: http://isip.sejm.gov.pl/ i liczyć nie więcej niż 5000-7500 znaków. Wszelkie pytania, wątpliwości proszę zgłaszać korzystając z BB.


PRAWNE PODSTAWY OCHRONY INFORMACJI W POLSCE

Wykład:

materiał do pobrania: tematyka, warunki zaliczenia, literatura - syllabus na WU

materiał do pobrania: pytania 
materiał do pobrania: wykłady

Ćwiczenia:

zaliczenie tej formy zajęć  można uzyskać przez przygotowanie rozwiązań kazusów z zakresu prawa ochrony informacji W przypadku nieobecności konieczne jest przesłanie przygotowanych kazusów na adres: kkurczewska{AT}wsiz.rzeszow.pl

materiał do pobrania: kazus(1), kazus(2), lazus(3), kazus(4), kazus(5), kazus(6)

Projekt:

Zaliczenie tej formy zajęć można uzyskać po przygotowaniu zespołowego (grupy 2-3 osobowe) opracowania na zadany temat i przesłanie go przez BB /akademickie forum dyskusyjne/ w terminie do dnia 30  stycznia. Opracowanie powinno być napisane przede wszystkim w oparciu obowiązujące ustawy, /dostępne na stronie: http://isip.sejm.gov.pl/ i liczyć nie więcej niż 5000-7500 znaków. Wszelkie pytania, wątpliwości proszę zgłaszać korzystając z BB. Lista tematów jest dostępna na BB


 ZASADY OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Wykład:

materiał do pobrania: tematyka, warunki zaliczenia, literatura - syllabus na WU

materiał do pobrania: pytania 
materiał do pobrania: wykłady

Projekt:

Zaliczenie tej formy zajęć można uzyskać po przygotowaniu zespołowego (grupy 2-3 osobowe) opracowania na zadany temat i przesłanie go przez BB  w terminie do dnia 30  stycznia. Opracowanie powinno być napisane przede wszystkim w oparciu obowiązujące ustawy, /dostępne na stronie: http://isip.sejm.gov.pl/ i liczyć nie więcej niż 5000-7500 znaków. Wszelkie pytania, wątpliwości proszę zgłaszać korzystając z BB. Lista tematów jest dostępna na BB


PRAWNE PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA

Projekt:

Zaliczenie tej formy zajęć można uzyskać po przygotowaniu zespołowego (grupy 2-3 osobowe) opracowania na zadany temat i przesłanie go przez BB w terminie do dnia 30  stycznia. Opracowanie powinno być napisane przede wszystkim w oparciu obowiązujące ustawy, /dostępne na stronie: http://isip.sejm.gov.pl/ i liczyć nie więcej niż 5000-7500 znaków. Wszelkie pytania, wątpliwości proszę zgłaszać korzystając z BB.


ADMINISTRACJA PUBLICZNA Z ELEMENTAMI E-ADMINISTRACJI 
STUDIA PODYPLOMOWE W RZESZOWIE 

UKŁAD ORGANIZACYJNY I KOMPETENCJE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
materiał do pobrania: prezentacje - wysłane drogą mailową 
materiał do pobrania: lista pytań egzaminacyjnych

POSTĘPOWANIE I E-POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

materiał do pobrania: prezentacje - wysłane drogą mailową
materiał do pobrania: podstawowa lista zagadnień
materiał do pobrania: rozbudowana lista zagadnień (dla chetnych)

WYDAWANIE AKTÓW INDYWIDUALNYCH W FORMIE TRADYCYJNEJ I ELEKTRONICZNEJ

materiał do pobrania: prezentacje - wysłane droga mailową 

WYDAWANIE AKTÓW NORMATYWNYCH  W FORMIE TRADYCYJNEJ I ELEKTRONICZNEJ

materiał do pobrania: prezentacje - wysłane droga mailową 

INFORMATYZACJA USŁUG PUBLICZNYCH

materiał do pobrania: 
materiał do pobrania: pytania

SYSTEMY INFORMATYCZNE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

materiał do pobrania: prezentacje, 
materiał do pobrania: lista pytań egzaminacyjnych

ELEKTRONICZNA PLATFORMA USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

materiał do pobrania: prezentacje, 
materiał do pobrania: lista pytań egzaminacyjnych


SPOŁECZNE, ETYCZNE I PRAWNE ASPEKTY INFORMATYKI - STUDIA PODYPLOMOWE 

Zaliczenie  konwersatorium można uzyskać po przygotowaniu  opracowania na  zaproponowany i zaakceptowany przez prowdzącego lub wybrany z listy temat i przesłanie go  na adres kkurczewska{AT}wsiz.rzeszow.pl 

materiał do pobrania: tematy


ADMINISTRACJA OCHRONY ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE  

Wykład:

materiał do pobrania: tematyka, warunki zaliczenia, literatura - syllabus na WU

materiał do pobrania: wykłady 

  POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

awans/różnice programowe

materiał do pobrania: lista pytań egzaminacyjnych, lista pytań podstawowych

termin egzaminu: proszę się zgłaszać w terminach dyżuru indywidualnie. Egzamin jest w formie ustnej 


OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I DANYCH OSOBOWYCH

awans/różnice programowe

materiał do pobrania: lista pytań

termin egzaminu: proszę się zgłaszać w terminach dyżuru indywidualnie. Egzamin jest w formie ustnej


HISTORIA ADMINISTRACJI

awans/różnice programowe

materiał do pobrania: lista zagadnień

termin egzaminu: proszę się zgłaszać w terminach dyżuru indywidualnie. Egzamin jest w formie ustnej


PRAWO ADMINISTRACYJNE 1

awans/różnice programowe

materiał do pobrania: lista zagadnień

termin egzaminu: proszę się zgłaszać w terminach dyżuru indywidualnie. Egzamin jest w formie ustnej  


 PRAWO ADMINISTRACYJNE 2

awans/różnice programowe

materiał do pobrania: lista zagadnień

termin egzaminu: proszę się zgłaszać w terminach dyżuru indywidualnie. Egzamin jest w formie ustnej


 PRAWO ADMINISTRACYJNE UAZ

awans/różnice programowe

materiał do pobrania : lista pytań

termin egzaminu: proszę się zgłaszać w terminach dyżuru indywidualnie. Egzamin jest w formie ustnej 


 POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

awans/różnice programowe

materiał do pobrania: lista zagadnień

termin egzaminu: proszę się zgłaszać w terminach dyżuru indywidualnie. Egzamin jest w formie ustnej


POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE UAZ

awans/różnice programowe

materiał do pobrania: lista zagadnień

termin egzaminu: proszę się zgłaszać w terminach dyżuru indywidualnie. Egzamin jest w formie ustnej


 USTRÓJ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

awans/różnice programowe

materiał do pobrania: lista pytań

termin egzaminu: proszę się zgłaszać w terminach dyżuru indywidualnie. Egzamin jest w formie ustnejPublikacje
K. Kurczewska Методи імплементації правових акті в Європейського Союзу в систему регіонального права (на прикладі акті в, що стосуються осіб, які працюють в д ержавних адміністраціях на посадах державних службовців) [Eng. the method of implementation of acts of the European Union into national law] w: Координати управління, Збірник наукових праць red. Dmitro Dzwinczuk, wyd.Міністерство Oсвіти і Науки України, Івано-Франківський національний технічний університет нафти та газу, 2013

K. Kurczewska Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów [Eng. Student disciplinary responsibility], w: Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój – prawo – organizacja , (S. Waltoś, A. Rozmus eds.), Wydawnictwo Konsorcjum Akademickiego, Kraków-Rzeszów-Zamość 2012

K.Kurczewska, T. Pomianek Nieprzystawalność obecnego paradygmatu legislacji do potrzeb zmieniającego się środowiska społecznego [Eng. Incompatibility of the current paradigm of legislation to the needs of a changing communities] w [w] S. Grodziski, A. Dziadzio (red.) Regnare Gubernare Administrare. Z dziejów administracji sądownictwa i nauki prawa Kraków, 2012

K. Kurczewska E-partycypacja społeczności lokalnych w planowaniu zagospodarowania przestrzennego [Eng. E- participation of local communities in land use planning]  2012

K. Kurczewska Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów [Eng. Student disciplinary responsibility] (in:) Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój - Prawo-Organizacja (first issue), (S. Waltoś, A. Rozmus eds.),WSIiZ, Rzeszów 2008

K. Kurczewska Ochrona baz danych w ustawie z 27 lipca 2001 o ochronie baz danych [Eng.Database protection in the Act of 27 July 2001 on the protection of databases] w: Prawne aspekty e-biznesu red. Wacław Mendys, Rzeszów 2005

K.Kurczewska Płatności w Internecie [Eng. Internet payments] w: Prawne aspekty e-biznesu red. Wacław Mendys, Rzeszów  2005