Dr Kamila Kurczewska
Dane kontaktowe
Katedra Prawa Administracyjnego

Lokalizacja:

Budynek Główny, II piętro pok. RA225, Rzeszów, Sucharskiego 2

Telefon: (17) 866-11-35(17) 866-11-35,  e-mail: kkurczewska@wsiz.rzeszow.pl


Terminy konsultacji
23.10;13.11;27.11;11.12;05.02;19.02
godz. 15:15 – 16:30

22.01  godz. 14:20-15:30; 24.10 
godz. 17:55- 19:30; 20.02
godz. 14:25 – 15:30

14.11; 12.12;23.01;06.02  godz. 16:10 – 17:30          

RA42
Nota biograficzna
Absolwentka VI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Reytana w Warszawie (1991), absolwentka Wydziału Prawa i Administracji (1997) i Wydziału Filozofii (1997) Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor nauk prawnych, magister Filozofii. Redaktor programu Lex Polonica (LexMedia 1995-1996). Współpraca z Fundacją Wspierania Inicjatyw Ekologicznych i Federacją Zielonych w Krakowie (1996 -1999). Aplikacja sędziowska (1998-2001). Praca w kancelarii radcowskiej (1998 -2000). Zatrudnienie w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2000 r. Temat rozprawy doktorskiej "Normy odsyłające w polskim prawie administracyjnym" (2002).  Prodziekan Wydziału Administracyjno-Informatycznego WSIiZ (2003-2005), Kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego (2003-2007), członek Senatu WSIiZ - przedstawiciel grupy adiunktów (2003-2005), ekspert Zespołu do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (od 2013) Zainteresowania naukowe: prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, prawo organizacji pozarządowych. W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania prowadzi zajęcia z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego,  sądowo-administracyjnego, egzekucyjnego, zastosowania informatyki w administracji oraz gier decyzyjnych i podstaw myślenia krytycznego dla kierunku Administracja.

Działalność naukowo-dydaktyczna


Projekty badawcze:


Odpowiedzialność dyscplinarna w środowisku akademickim /projekt zespołowy/

Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w wybranych formach działania administracji publicznej:
-Informatyzacja procedur opracowywania aktów planowania strategicznego w administracji publicznej
-Informatyzacja procedur opracowywania aktów planistycznych w administracji publicznej
-Informatyzacja procedur opracowywania aktów normatywnych w administracji publicznej
-Informatyzacja procedur opracowywania aktów indywidualnych w administracji publicznejSEMINARIUM

UAZ/2013/ABW

materiał do pobrania: lista tematów prac magisterskich 2014  

wybór tematu pracy:   do 30 listopada 2014
złożenie I rozdziału: do 07 lutego 2015
złożenie pracy:       do 30 maja 2015

1 termin obrony:      1 -15 lipca 2015
2 termin obrony:      15-30 września 2015


  ADMINISTRACJA OCHRONY ŚRODOWISKA

UAZ/2012 - 2

UAZ-BP/2012 - 2 

Wykład

materiał do pobrania: tematyka, warunki zaliczenia, literatura - syllabus na WU

materiał do pobrania: pytania

materiał do pobrania:  wykłady 2014

 

Projekt:

Zaliczenie tej formy zajęć można uzyskać po przygotowaniu zespołowego (grupy 2-3 osobowe) opracowania na zadany temat i przesłanie go przez AFD /akademickie forum dyskusyjne/ w terminie do dnia 15 czerwca. Opracowanie powinno być napisane przede wszystkim w oparciu obowiązujące ustawy, /dostępne na stronie: http://isip.sejm.gov.pl/ i liczyć nie więcej niż 5000-7500 znaków. Wszelkie pytania, wątpliwości proszę zgłaszać korzystając z AFD.

  

 kierunek

grupa

tematy

2UAD/2013

SP02, GP01

lista tematów

 

2UAZ/2013

GP01

lista tematów

2UAZ/2013

GP02

lista tematów

2UAZ-BP/2013

SP03

 lista tematów

2UAZ-BP/2013

SP04

 lista tematów


 

POSTĘPOWANIE SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE

UAZ/2013

Wykład

materiał do pobrania: tematyka, warunki zaliczenia, literatura - syllabus na WU

materiał do pobrania: pytania

materiał do pobrania:  wykłady 2014

 

 

UAD/2013

 

Wykład

materiał do pobrania: tematyka, warunki zaliczenia, literatura - syllabus na WU

materiał do pobrania: pytania na egzamin ustny

materiał do pobrania:  wykłady 2014

 

  

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

 

UAZ/2013

 

Wykład

materiał do pobrania: tematyka, warunki zaliczenia, literatura - syllabus na WU

materiał do pobrania: lista pytań egzaminacyjnych, lista pytań podstawowych

materiał do pobrania:  wykłady 2014

 

Ćwiczenia:

zaliczenie tej formy zajęć  można uzyskać przez przygotowanie rozwiązań kazusów z zakresu postępowania egzekucyjnego W przypadku nieobecności konieczne jest przesłanie przygotowanych kazusów na adres: kkurczewska{AT}wsiz.rzeszow.pl

materiał do pobrania: kazus(1), kazus(2), lazus(3), kazus(4), kazus(5), kazus(6)

 


  

SYSTEMY INFORMATYCZNE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

 

UAZ/2011/eA - 4

 

Wykład

materiał do pobrania: tematyka, warunki zaliczenia, literatura - syllabus na WU

materiał do pobrania: pytania

materiał do pobrania:  wykłady 2012

 

materiał:

https://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2012/04/MAC-Panstwo-2-0-Nowy-start-dla-e-administracji-4-2012_raport_web.pdf

http://www.itl.waw.pl/publikacje_pliki/statutowe/pliki/454.pdf 

 

1 termin egzaminu: /szczegółowa informacja na WU/

2 termin egzaminu: /szczegółowa informacja na WU/

 

laboratorium

zaliczenie polega na pisemnym scharakteryzowaniu 3 wskazanych systemów informatycznych -  w opracowaniu powinny znaleźć się informacje o zidentyfikowanych przepisach regulujących sprawy objęte systemem, celu jaki ma osiągnąć stosowanie systemu, technice prowadzenia systemu oraz zakresie informacyjnym systemu (opis podstawowych funkcjonalności). proszę szczególną uwagę zwrócić na systemy wymienione w pkt: 1,3,6,9,12,13,23,24,25,35.

 

materiał do pobrania: tematyka, warunki zaliczenia, literatura - syllabus na WU

materiał do pobrania: lista systemów


 

ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

 

UAZ/2012/eA - 3

 

Wykład

materiał do pobrania: tematyka, warunki zaliczenia, literatura - syllabus na WU

materiał do pobrania: pytania

materiał do pobrania:  wykłady 2013


1 termin egzaminu: /szczegółowa informacja na WU/

2 termin egzaminu: /szczegółowa informacja na WU/

 

laboratorium

Zaliczenie tej formy zajęć można uzyskać po przygotowaniu pisemnych zespołowych (grupy 2-3 osobowe) opracowań na tematy przydzielone podczas zajęć - ewentualne braki należy uzupełnić w terminie do 15 lutego.2014

 

temat 1; temat 2, temat 3,


 

ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

 

UAZ/2012/eA - 3

 

Wykład

materiał do pobrania: tematyka, warunki zaliczenia, literatura - syllabus na WU

materiał do pobrania: pytania

materiał do pobrania: wykłady 2013


1 termin egzaminu: /szczegółowa informacja na WU/

2 termin egzaminu: /szczegółowa informacja na WU/

 

Laboratorium

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest przygotowanie dokumentu  w formacie .doc w którym będą opisane czynności wykonywane w systemie edok przez sekretarkę, referenta, kierownika, dyrektora podczas załatwiania sprawy przydzielonej przez prowadzącego. Opisując kolejne kroki podejmowane w sprawie/funkcjonalności/czynności proszę wkleić każdorazowo „zrzut ekranu” przed dokonaniem czynności i po dokonaniu czynności. Po wykonaniu pracy proszę przesłać opis wraz z podaniem składu zespołu na adres kkurczewska{AT}wsiz.rzeszow.pl

   


 

INFORMATYZACJA  ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

UAD/2013  - 2

UAD/2013  - 4

UAZ/2012 - 2 

UAZ/2012 - 4

UAZ-BP/2013 - 2

UAZ-BP/2012 - 4

UAD-BP/2013  - 2

 

Wykład

materiał do pobrania: tematyka, warunki zaliczenia, literatura - syllabus na WU

materiał do pobrania: pytania (prosze szczególną uwagę zwrócić na pytania zaznaczone wyboldowanym drukiem)

materiał do pobrania:  wykłady 2014

 

przydatne publikacje:

 

1. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050640565+2014%2405%2411&min=1 

 

2.Państwo 2.0

https://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2012/04/MAC-Panstwo-2-0-Nowy-start-dla-e-administracji-4-2012_raport_web.pdf


3.Program zintegrowanej informatyzacji

https://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2013/12/PZIP_finalny_2013.11.14_v.1.1.pdf


4.Długookresowa strategia rozwoju kraju

http://monitorpolski.gov.pl/MP/2013/121

https://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2011/12/Polska2030_final_november2012.pdf


5.Strategia sektorowa Sprawne Państwo

http://monitorpolski.gov.pl/mp/2013/136/1


 

 


1 termin egzaminu: /szczegółowa informacja na WU/

2 termin egzaminu: /szczegółowa informacja na WU/


 

ZASTOSOWANIE INFORMATYKI  W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

 

LAZ/2011 - 5

LAZ/2012 - 3

 

Wykład

materiał do pobrania: tematyka, warunki zaliczenia, literatura - syllabus na WU

materiał do pobrania: pytania

materiał do pobrania:  wykłady 2013


1 termin egzaminu: /szczegółowa informacja na WU/

2 termin egzaminu: /szczegółowa informacja na WU/

 

Projekt:

Zaliczenie tej formy zajęć można uzyskać po przygotowaniu zespołowego (grupy 2-3 osobowe) opracowania na zadany temat i przesłanie go przez AFD /akademickie forum dyskusyjne/ w terminie do dnia 30  stycznia. Opracowanie powinno być napisane przede wszystkim w oparciu obowiązujące ustawy, /dostępne na stronie: http://isip.sejm.gov.pl/ i liczyć nie więcej niż 5000-10000 znaków. Wszelkie pytania, wątpliwości proszę zgłaszać korzystając z AFD.

 

 kierunek

grupa

tematy

LAZ/2011 - 5

GP01

lista tematów

 

LAZ/2011 - 5

GP02

lista tematów

 LAZ/2012 - 3

GP01

lista tematów


 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I  INFORMACJI NIEJAWNYCH

 

LAZ/2012 - 3

LBD/2011 - 5

LBZ/2011 - 5

 

Wykład:

materiał do pobrania: tematyka, warunki zaliczenia, literatura - syllabus na WU

materiał do pobrania: pytania 2013 (wersja zaktualizowana),

materiał do pobrania: wykłady 2013 (wersja zaktualizowana),

 

1 termin egzaminu: /szczegółowa informacja na WU/

2 termin egzaminu: /szczegółowa informacja na WU/

 

Ćwiczenia:

zaliczenie tej formy zajęć  można uzyskać przez przygotowanie rozwiązań kazusów z zakresu prawa ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych (waga 60%) oraz napisania testu na ostatnich zajęciach (waga 40%). W przypadku nieobecności proszę o przesłanie przygotowanych kazusów na adres: kkurczewska{AT}wsiz.rzeszow.pl

 

materiał do pobrania: decyzja (1), odwołanie (2), skarga (3), wniosek do GIODO (4), wniosek o rejestrację zbioru danych (5), pismo administratora (6)

 

materiał do pobrania: lista pytań zaliczeniowych z ćwiczeń

 

informacja o wynikach:

 

LAZ/2012 - 3,

 

LBD/2011 - 5, zadania-wyniki, test-wyniki, ocena końcowa z ćwiczeń

 

LBZ/2011 - 5

 

 

Projekt:

Zaliczenie tej formy zajęć można uzyskać po przygotowaniu zespołowego (grupy 2-3 osobowe) opracowania na zadany temat i przesłanie go przez AFD /akademickie forum dyskusyjne/ w terminie do dnia 30  stycznia. Opracowanie powinno być napisane przede wszystkim w oparciu obowiązujące ustawy, /dostępne na stronie: http://isip.sejm.gov.pl/ i liczyć nie więcej niż 5000-7500 znaków. Wszelkie pytania, wątpliwości proszę zgłaszać korzystając z AFD.

 

ustawa o ochronie informacji niejawnych w aktualnym brzmieniu:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101821228,

kodeks postępowania administracyjnego w aktualnym brzmieniu:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168+2012%2403%2407&min=1 


W związku z Państwa uwagami (LBZ/2011 i LBD/2011) dotyczącymi trudności w zdobyciu materiałów i opracowania projektu na podstawie danych uzyskanych z samorządowych jednostek organizacyjnych, uzupełniam listę tematów o drugi teoretyczny temat alternatywny dla każdej z grup – umieszczony w odpowiedniej rubryce. Możecie Państwo opracowywać temat pierwotny, albo wybrać nowy, w ramach już wybranego numeru grupy/tematu.

 

  

 kierunek

grupa

tematy

 LAZ/2012 - 3

 GP01

lista tematów

 LBZ/2011 - 5

 GP01

lista tematów
nowa uzupełniona lista 

 LBD/2011 - 5

  GP01

lista tematów
nowa uzupełniona lista


 

PRAWNE PODSTAWY OCHRONY INFORMACJI W POLSCE

 

LBZ/2011 - OIN

 

Wykład:

materiał do pobrania: tematyka, warunki zaliczenia, literatura - syllabus na WU

materiał do pobrania: pytania 2014 

materiał do pobrania: wykłady 2014 (uwaga: część materiału została omówiona bez wykorzyatnia prezentacji ppt) 

 

1 termin egzaminu: /szczegółowa informacja na WU/

2 termin egzaminu: /szczegółowa informacja na WU/

 

Ćwiczenia:

zaliczenie tej formy zajęć  można uzyskać przez przygotowanie rozwiązań kazusów z zakresu prawa ochrony informacji W przypadku nieobecności konieczne jest przesłanie przygotowanych kazusów na adres: kkurczewska{AT}wsiz.rzeszow.pl

materiał do pobrania: kazus(1), kazus(2), lazus(3), kazus(4), kazus(5), kazus(6)

 

Projekt:

Zaliczenie tej formy zajęć można uzyskać po przygotowaniu zespołowego (grupy 2-3 osobowe) opracowania na zadany temat i przesłanie go przez AFD /akademickie forum dyskusyjne/ w terminie do dnia 30  stycznia. Opracowanie powinno być napisane przede wszystkim w oparciu obowiązujące ustawy, /dostępne na stronie: http://isip.sejm.gov.pl/ i liczyć nie więcej niż 5000-7500 znaków. Wszelkie pytania, wątpliwości proszę zgłaszać korzystając z AFD. Lista tematów jest dostępna na AFD


 

ZASADY OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

 

LBZ/2011 - OIN

 

Wykład:

materiał do pobrania: tematyka, warunki zaliczenia, literatura - syllabus na WU

materiał do pobrania: pytania 2014

materiał do pobrania: wykłady 2014

 

1 termin egzaminu: /szczegółowa informacja na WU/

2 termin egzaminu: /szczegółowa informacja na WU/

 

Projekt:

Zaliczenie tej formy zajęć można uzyskać po przygotowaniu zespołowego (grupy 2-3 osobowe) opracowania na zadany temat i przesłanie go przez AFD /akademickie forum dyskusyjne/ w terminie do dnia 30  stycznia. Opracowanie powinno być napisane przede wszystkim w oparciu obowiązujące ustawy, /dostępne na stronie: http://isip.sejm.gov.pl/ i liczyć nie więcej niż 5000-7500 znaków. Wszelkie pytania, wątpliwości proszę zgłaszać korzystając z AFD. Lista tematów jest dostępna na AFD


 

PRAWNE PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA

 

 

LBZ/2012 - 1

 

Projekt:

Zaliczenie tej formy zajęć można uzyskać po przygotowaniu zespołowego (grupy 2-3 osobowe) opracowania na zadany temat i przesłanie go przez AFD /akademickie forum dyskusyjne/ w terminie do dnia 30  stycznia. Opracowanie powinno być napisane przede wszystkim w oparciu obowiązujące ustawy, /dostępne na stronie: http://isip.sejm.gov.pl/ i liczyć nie więcej niż 5000-7500 znaków. Wszelkie pytania, wątpliwości proszę zgłaszać korzystając z AFD.

 

  

 kierunek

grupa

tematy

LBZ/2012 - 1

GP01

lista tematów

 

LBZ/2012 - 1

GP02

lista tematów

 LBZ/2012 - 1

GP03

lista tematów

 LBZ/2012 - 1

GP04

 lista tematów 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE W KROŚNIE

 

UKŁAD ORGANIZACYJNY I KOMPETENCJE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

 

materiał do pobrania: prezentacje, 

materiał do pobrania: lista pytań egzaminacyjnych,

 

INFORMATYZACJA USŁUG PUBLICZNYCH

 

materiał do pobrania na stronie:

http://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2012/04/MAC-Panstwo-2-0-Nowy-start-dla-e-administracji-4-2012_raport_web.pdf

 

PRAWO ADMINISTRACYJNE - CZĘŚĆ I

 

materiał do pobrania: prezentacje

materiał do pobrania: lista pytań egzaminacyjnych

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DZIAŁANIA FUNKCJONARIUSZY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

 

materiał do pobrania:

odpowiedzialność cywilnoprawna -

odpowiedzialność majątkowa -

odpowiedzialność dyscyplinarna i porządkowa -

odpowiedzialność karna -

odpowiedzialnośc karnoskarbowa -

odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych -


 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA Z ELEMENTAMI E-ADMINISTRACJI - STUDIA PODYPLOMOWE W RZESZOWIE 

 

UKŁAD ORGANIZACYJNY I KOMPETENCJE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

 

egzamin: 1 lutego 2014 

materiał do pobrania: prezentacje - wysłane drogą mailową

materiał do pobrania: lista pytań egzaminacyjnych

 

POSTĘPOWANIE I E-POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

 

egzamin: 15 lutego 2014 

materiał do pobrania: prezentacje - wysłane drogą mailową

materiał do pobrania: podstawowa lista zagadnień
materiał do pobrania: rozbudowana lista zagadnień (dla chetnych)

 

WYDAWANIE AKTÓW INDYWIDUALNYCH W FORMIE TRADYCYJNEJ I ELEKTRONICZNEJ

 

zaliczenie: 15 lutego2014 

materiał do pobrania: prezentacje - wysłane droga mailową

 

INFORMATYZACJA USŁUG PUBLICZNYCH

 

zaliczenie: 16 lutego 2014 

materiał do pobrania: wykłady 2014

materiał do pobrania: pytania

 

SYSTEMY INFORMATYCZNE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

 

zaliczenie: 16 lutego 2014 

materiał do pobrania: prezentacje, 

materiał do pobrania: lista pytań egzaminacyjnych

 

ELEKTRONICZNA PLATFORMA USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

 

zaliczenie: 16 lutego 2014 

materiał do pobrania: prezentacje, 

materiał do pobrania: lista pytań egzaminacyjnych

 


 

SPOŁECZNE, ETYCZNE I PRAWNE ASPEKTY INFORMATYKI - STUDIA PODYPLOMOWE W ZAMOŚCIU

 

Zaliczenie  konwersatorium można uzyskać po przygotowaniu  opracowania na  zaproponowany i zaakceptowany przez prowdzącego lub wybrany z listy temat i przesłanie go do dnia 18 lutego 2014 na adres kkurczewska{AT}wsiz.rzeszow.pl

 

materiał do pobrania: lista proponowanych tematów

 

przydatne publikacje:

 

1.społeczeństwo informacyjne w liczbach

https://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2013/09/Spoleczenstwo-informacyjne-w-liczbach-2013.pdf

2.Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego do 2013 r.

https://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2011/12/Strategia-v.3.03.pdf

3.Długookresowa strategia rozwoju kraju

http://monitorpolski.gov.pl/MP/2013/121

https://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2011/12/Polska2030_final_november2012.pdf

4.Średniookresowa strategia rozwoju kraju

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_za._7_SSRK_2020.pdf

https://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/SRK_2020/Documents/Strategia_Rozwoju_Kraju_2020.pdf

 


ADMINISTRACJA OCHRONY ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE W RZESZOWIE 

 

Wykład:

materiał do pobrania: tematyka, warunki zaliczenia, literatura - syllabus na WU

materiał do pobrania: wykłady 2013

 

1 termin egzaminu: /szczegółowa informacja na WU/

2 termin egzaminu: /szczegółowa informacja na WU/

 


  POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

awans/różnice programowe

materiał do pobrania: lista pytań egzaminacyjnych, lista pytań podstawowych

termin egzaminu: proszę się zgłaszać w terminach dyżuru indywidualnie. Egzamin jest w formie ustnej 


 

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I DANYCH OSOBOWYCH

awans/różnice programowe

materiał do pobrania: lista pytań

termin egzaminu: proszę się zgłaszać w terminach dyżuru indywidualnie. Egzamin jest w formie ustnej


 

HISTORIA ADMINISTRACJI

awans/różnice programowe

materiał do pobrania: lista zagadnień

termin egzaminu: proszę się zgłaszać w terminach dyżuru indywidualnie. Egzamin jest w formie ustnej


 

PRAWO ADMINISTRACYJNE 1

awans/różnice programowe

materiał do pobrania: lista zagadnień

termin egzaminu: proszę się zgłaszać w terminach dyżuru indywidualnie. Egzamin jest w formie ustnej  


 

PRAWO ADMINISTRACYJNE 2

awans/różnice programowe

materiał do pobrania: lista zagadnień

termin egzaminu: proszę się zgłaszać w terminach dyżuru indywidualnie. Egzamin jest w formie ustnej


 

PRAWO ADMINISTRACYJNE UAZ

awans/różnice programowe

materiał do pobrania : lista pytań

termin egzaminu: proszę się zgłaszać w terminach dyżuru indywidualnie. Egzamin jest w formie ustnej

 

termin (I) egzaminu pisemnego:   19 stycznia 2013, 11.55 - 14.25, RA53

termin (II) egzaminu pisemnego:  26 stycznia 2013, 07.45 - 9.20 RA53 oraz 13.40- 14.25, RA53
termin (III) egzaminu pisemnego: koniec lutego 2014


 

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

awans/różnice programowe

 

materiał do pobrania: lista zagadnień

termin egzaminu: proszę się zgłaszać w terminach dyżuru indywidualnie. Egzamin jest w formie ustnej


POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE UAZ

awans/różnice programowe

 

materiał do pobrania: lista zagadnień

termin egzaminu: proszę się zgłaszać w terminach dyżuru indywidualnie. Egzamin jest w formie ustnej

 

termin (I) egzaminu pisemnego:   19 stycznia 2013, 11.55 - 14.25, RA53,

termin (II) egzaminu pisemnego:  26 stycznia 2013, 07.45 - 9.20 RA53 oraz 13.40- 14.25, RA53
termin (III) egzaminu pisemnego: koniec lutego 2014


 

 

USTRÓJ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

awans/różnice programowe

 

materiał do pobrania: lista pytań

termin egzaminu: proszę się zgłaszać w terminach dyżuru indywidualnie. Egzamin jest w formie ustnejPublikacje
K. Kurczewska Методи імплементації правових акті в Європейського Союзу в систему регіонального права (на прикладі акті в, що стосуються осіб, які працюють в д ержавних адміністраціях на посадах державних службовців) [Eng. the method of implementation of acts of the European Union into national law] w: Координати управління, Збірник наукових праць red. Dmitro Dzwinczuk, wyd.Міністерство Oсвіти і Науки України, Івано-Франківський національний технічний університет нафти та газу, 2013

K. Kurczewska Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów [Eng. Student disciplinary responsibility], w: Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój – prawo – organizacja , (S. Waltoś, A. Rozmus eds.), Wydawnictwo Konsorcjum Akademickiego, Kraków-Rzeszów-Zamość 2012

K.Kurczewska, T. Pomianek Nieprzystawalność obecnego paradygmatu legislacji do potrzeb zmieniającego się środowiska społecznego [Eng. Incompatibility of the current paradigm of legislation to the needs of a changing communities] w [w] S. Grodziski, A. Dziadzio (red.) Regnare Gubernare Administrare. Z dziejów administracji sądownictwa i nauki prawa Kraków, 2012

K. Kurczewska E-partycypacja społeczności lokalnych w planowaniu zagospodarowania przestrzennego [Eng. E- participation of local communities in land use planning]  2012

K. Kurczewska Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów [Eng. Student disciplinary responsibility] (in:) Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój - Prawo-Organizacja (first issue), (S. Waltoś, A. Rozmus eds.),WSIiZ, Rzeszów 2008

K. Kurczewska Ochrona baz danych w ustawie z 27 lipca 2001 o ochronie baz danych [Eng.Database protection in the Act of 27 July 2001 on the protection of databases] w: Prawne aspekty e-biznesu red. Wacław Mendys, Rzeszów 2005

K.Kurczewska Płatności w Internecie [Eng. Internet payments] w: Prawne aspekty e-biznesu red. Wacław Mendys, Rzeszów  2005