Dr Kamila Kurczewska
Dane kontaktowe
Katedra Prawa Administracyjnego

Lokalizacja:

Budynek Główny, II piętro pok. RA225, Rzeszów, Sucharskiego 2

Telefon: (17) 866-11-35(17) 866-11-35e-mail: kkurczewska@wsiz.rzeszow.pl


Terminy konsultacji

Dzień dyżuru: poniedziałek

Daty

od

do

Pok.

13.03 14.20 15.20

RA 42

20.04 9.40 10.40

RA 42

11.05 13.25 14.25

RA 42

25.05 9.40 10.40

RA 4

08.06

RA 42

RA 42

RA 42

RA 42

 

 Dzień dyżuru: niedziela

 Daty

od

do

Pok.

15.03 12.40 13.40

RA 42

19.04 17.05 18.05

RA 42

10.05 17.05 18.05

RA 42

24.05 18.50 19.50

RA 42 

RA 42

17.01

18.00

19.00

RA 42

31.01

15.30 

16.30

RA 42 lub RA 220

14.02

15.30

16.30 

RA 42

 

RA 42

 


RA 42

Nota biograficzna
Absolwentka VI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Reytana w Warszawie (1991), absolwentka Wydziału Prawa i Administracji (1997) i Wydziału Filozofii (1997) Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor nauk prawnych, magister Filozofii. Redaktor programu Lex Polonica (LexMedia 1995-1996). Współpraca z Fundacją Wspierania Inicjatyw Ekologicznych i Federacją Zielonych w Krakowie (1996 -1999). Aplikacja sędziowska (1998-2001). Praca w kancelarii radcowskiej (1998 -2000). Zatrudnienie w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2000 r. Temat rozprawy doktorskiej "Normy odsyłające w polskim prawie administracyjnym" (2002).  Prodziekan Wydziału Administracyjno-Informatycznego WSIiZ (2003-2005), Kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego (2003-2007), członek Senatu WSIiZ - przedstawiciel grupy adiunktów (2003-2005), ekspert Zespołu do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (od 2013) Zainteresowania naukowe: prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, prawo organizacji pozarządowych. W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania prowadzi zajęcia z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego,  sądowo-administracyjnego, egzekucyjnego, zastosowania informatyki w administracji oraz gier decyzyjnych i podstaw myślenia krytycznego dla kierunku Administracja.


Publikacje:

K. Kurczewska Методи імплементації правових акті в Європейського Союзу в систему регіонального права (на прикладі акті в, що стосуються осіб, які працюють в д ержавних адміністраціях на посадах державних службовців) [Eng. the method of implementation of acts of the European Union into national law] w: Координати управління, Збірник наукових праць red. Dmitro Dzwinczuk, wyd.Міністерство Oсвіти і Науки України, Івано-Франківський національний технічний університет нафти та газу, 2013

K. Kurczewska Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów [Eng. Student disciplinary responsibility], w: Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój – prawo – organizacja , (S. Waltoś, A. Rozmus eds.), Wydawnictwo Konsorcjum Akademickiego, Kraków-Rzeszów-Zamość 2012

K.Kurczewska, T. Pomianek Nieprzystawalność obecnego paradygmatu legislacji do potrzeb zmieniającego się środowiska społecznego [Eng. Incompatibility of the current paradigm of legislation to the needs of a changing communities] w [w] S. Grodziski, A. Dziadzio (red.) Regnare Gubernare Administrare. Z dziejów administracji sądownictwa i nauki prawa Kraków, 2012

K. Kurczewska E-partycypacja społeczności lokalnych w planowaniu zagospodarowania przestrzennego [Eng. E- participation of local communities in land use planning]  2012

K. Kurczewska Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów [Eng. Student disciplinary responsibility] (in:) Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój - Prawo-Organizacja (first issue), (S. Waltoś, A. Rozmus eds.),WSIiZ, Rzeszów 2008

K. Kurczewska Ochrona baz danych w ustawie z 27 lipca 2001 o ochronie baz danych [Eng.Database protection in the Act of 27 July 2001 on the protection of databases] w: Prawne aspekty e-biznesu red. Wacław Mendys, Rzeszów 2005

K.Kurczewska Płatności w Internecie [Eng. Internet payments] w: Prawne aspekty e-biznesu red. Wacław Mendys, Rzeszów  2005


Projekty badawcze:

Odpowiedzialność dyscplinarna w środowisku akademickim /projekt zespołowy/

Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w wybranych formach działania administracji publicznej
:
-Informatyzacja procedur opracowywania aktów planowania strategicznego w administracji publicznej
-Informatyzacja procedur opracowywania aktów planistycznych w administracji publicznej
-Informatyzacja procedur opracowywania aktów normatywnych w administracji publicznej
-Informatyzacja procedur opracowywania aktów indywidualnych w administracji publicznejDziałalność naukowo-dydaktyczna


SEMINARIUM

UAZ/2013/ABW

materiał do pobrania: lista tematów prac magisterskich 2014  

wybór tematu pracy:   do 30 listopada 2014
złożenie I rozdziału: do 07 lutego 2015
złożenie pracy:       do 30 maja 2015

1 termin obrony:      1 -15 lipca 2015
2 termin obrony:      15-30 września 2015


  ADMINISTRACJA OCHRONY ŚRODOWISKA

UAZ/2012 - 2

UAZ-BP/2012 - 2 

Wykład

materiał do pobrania: tematyka, warunki zaliczenia, literatura - syllabus na WU

materiał do pobrania: pytania

materiał do pobrania:  wykłady 2014

 

Projekt:

Zaliczenie tej formy zajęć można uzyskać po przygotowaniu zespołowego (grupy 2-3 osobowe) opracowania na zadany temat i przesłanie go przez AFD /akademickie forum dyskusyjne/ w terminie do dnia 15 czerwca. Opracowanie powinno być napisane przede wszystkim w oparciu obowiązujące ustawy, /dostępne na stronie: http://isip.sejm.gov.pl/ i liczyć nie więcej niż 5000-7500 znaków. Wszelkie pytania, wątpliwości proszę zgłaszać korzystając z AFD.

  

 kierunek

grupa

tematy

2UAD/2013

SP02, GP01

lista tematów

 

2UAZ/2013

GP01

lista tematów

2UAZ/2013

GP02

lista tematów

2UAZ-BP/2013

SP03

 lista tematów

2UAZ-BP/2013

SP04

 lista tematów


 

POSTĘPOWANIE SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE

 

 

UAZ/2013

 

Wykład

materiał do pobrania: tematyka, warunki zaliczenia, literatura - syllabus na WU

materiał do pobrania: pytania

materiał do pobrania:  wykłady 2014

 

 

UAD/2013

 

Wykład

materiał do pobrania: tematyka, warunki zaliczenia, literatura - syllabus na WU

materiał do pobrania: pytania na egzamin ustny

materiał do pobrania:  wykłady 2014

 


  

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

 

UAZ/2013

 

Wykład

materiał do pobrania: tematyka, warunki zaliczenia, literatura - syllabus na WU

materiał do pobrania: lista pytań egzaminacyjnych, lista pytań podstawowych

materiał do pobrania:  wykłady 2014

 

Ćwiczenia:

zaliczenie tej formy zajęć  można uzyskać przez przygotowanie rozwiązań kazusów z zakresu postępowania egzekucyjnego W przypadku nieobecności konieczne jest przesłanie przygotowanych kazusów na adres: kkurczewska{AT}wsiz.rzeszow.pl

materiał do pobrania: kazus(1), kazus(2), lazus(3), kazus(4), kazus(5), kazus(6)

 


  

SYSTEMY INFORMATYCZNE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

 

UAZ/2011/eA - 4

 

Wykład

materiał do pobrania: tematyka, warunki zaliczenia, literatura - syllabus na WU

materiał do pobrania: pytania

materiał do pobrania:  wykłady 2012

 

materiał:

https://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2012/04/MAC-Panstwo-2-0-Nowy-start-dla-e-administracji-4-2012_raport_web.pdf

http://www.itl.waw.pl/publikacje_pliki/statutowe/pliki/454.pdf 

 

1 termin egzaminu: /szczegółowa informacja na WU/

2 termin egzaminu: /szczegółowa informacja na WU/

 

laboratorium

zaliczenie polega na pisemnym scharakteryzowaniu 3 wskazanych systemów informatycznych -  w opracowaniu powinny znaleźć się informacje o zidentyfikowanych przepisach regulujących sprawy objęte systemem, celu jaki ma osiągnąć stosowanie systemu, technice prowadzenia systemu oraz zakresie informacyjnym systemu (opis podstawowych funkcjonalności). proszę szczególną uwagę zwrócić na systemy wymienione w pkt: 1,3,6,9,12,13,23,24,25,35.

 

materiał do pobrania: tematyka, warunki zaliczenia, literatura - syllabus na WU

materiał do pobrania: lista systemów


 

ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

 

UAZ/2012/eA - 3

 

Wykład

materiał do pobrania: tematyka, warunki zaliczenia, literatura - syllabus na WU

materiał do pobrania: pytania

materiał do pobrania:  wykłady 2013


1 termin egzaminu: /szczegółowa informacja na WU/

2 termin egzaminu: /szczegółowa informacja na WU/

 

laboratorium

Zaliczenie tej formy zajęć można uzyskać po przygotowaniu pisemnych zespołowych (grupy 2-3 osobowe) opracowań na tematy przydzielone podczas zajęć - ewentualne braki należy uzupełnić w terminie do 15 lutego.2014

 

temat 1; temat 2, temat 3,


 

ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

 

UAZ/2012/eA - 3

 

Wykład

materiał do pobrania: tematyka, warunki zaliczenia, literatura - syllabus na WU

materiał do pobrania: pytania

materiał do pobrania: wykłady 2013


1 termin egzaminu: /szczegółowa informacja na WU/

2 termin egzaminu: /szczegółowa informacja na WU/

 

Laboratorium

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest przygotowanie dokumentu  w formacie .doc w którym będą opisane czynności wykonywane w systemie edok przez sekretarkę, referenta, kierownika, dyrektora podczas załatwiania sprawy przydzielonej przez prowadzącego. Opisując kolejne kroki podejmowane w sprawie/funkcjonalności/czynności proszę wkleić każdorazowo „zrzut ekranu” przed dokonaniem czynności i po dokonaniu czynności. Po wykonaniu pracy proszę przesłać opis wraz z podaniem składu zespołu na adres kkurczewska{AT}wsiz.rzeszow.pl

   


 

INFORMATYZACJA  ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

UAD/2013  - 2

UAD/2013  - 4

UAZ/2012 - 2 

UAZ/2012 - 4

UAZ-BP/2013 - 2

UAZ-BP/2012 - 4

UAD-BP/2013  - 2

 

Wykład

materiał do pobrania: tematyka, warunki zaliczenia, literatura - syllabus na WU

materiał do pobrania: pytania (prosze szczególną uwagę zwrócić na pytania zaznaczone wyboldowanym drukiem)

materiał do pobrania:  wykłady 2014

 

przydatne publikacje:

 

1. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050640565+2014%2405%2411&min=1 

 

2.Państwo 2.0

https://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2012/04/MAC-Panstwo-2-0-Nowy-start-dla-e-administracji-4-2012_raport_web.pdf


3.Program zintegrowanej informatyzacji

https://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2013/12/PZIP_finalny_2013.11.14_v.1.1.pdf


4.Długookresowa strategia rozwoju kraju

http://monitorpolski.gov.pl/MP/2013/121

https://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2011/12/Polska2030_final_november2012.pdf


5.Strategia sektorowa Sprawne Państwo

http://monitorpolski.gov.pl/mp/2013/136/1


 

 


1 termin egzaminu: /szczegółowa informacja na WU/

2 termin egzaminu: /szczegółowa informacja na WU/


 

ZASTOSOWANIE INFORMATYKI  W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

 

LAZ/2011 - 5

LAZ/2012 - 3

 

Wykład

materiał do pobrania: tematyka, warunki zaliczenia, literatura - syllabus na WU

materiał do pobrania: pytania

materiał do pobrania:  wykłady 2013


1 termin egzaminu: /szczegółowa informacja na WU/

2 termin egzaminu: /szczegółowa informacja na WU/

 

Projekt:

Zaliczenie tej formy zajęć można uzyskać po przygotowaniu zespołowego (grupy 2-3 osobowe) opracowania na zadany temat i przesłanie go przez AFD /akademickie forum dyskusyjne/ w terminie do dnia 30  stycznia. Opracowanie powinno być napisane przede wszystkim w oparciu obowiązujące ustawy, /dostępne na stronie: http://isip.sejm.gov.pl/ i liczyć nie więcej niż 5000-10000 znaków. Wszelkie pytania, wątpliwości proszę zgłaszać korzystając z AFD.

 

 kierunek

grupa

tematy

LAZ/2011 - 5

GP01

lista tematów

 

LAZ/2011 - 5

GP02

lista tematów

 LAZ/2012 - 3

GP01

lista tematów


 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I  INFORMACJI NIEJAWNYCH

 

LAZ/2012 - 3

LBD/2011 - 5

LBZ/2011 - 5

 

Wykład:

materiał do pobrania: tematyka, warunki zaliczenia, literatura - syllabus na WU

materiał do pobrania: pytania 2013 (wersja zaktualizowana),

materiał do pobrania: wykłady 2013 (wersja zaktualizowana),

 

1 termin egzaminu: /szczegółowa informacja na WU/

2 termin egzaminu: /szczegółowa informacja na WU/

 

Ćwiczenia:

zaliczenie tej formy zajęć  można uzyskać przez przygotowanie rozwiązań kazusów z zakresu prawa ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych (waga 60%) oraz napisania testu na ostatnich zajęciach (waga 40%). W przypadku nieobecności proszę o przesłanie przygotowanych kazusów na adres: kkurczewska{AT}wsiz.rzeszow.pl

 

materiał do pobrania: decyzja (1), odwołanie (2), skarga (3), wniosek do GIODO (4), wniosek o rejestrację zbioru danych (5), pismo administratora (6)

 

materiał do pobrania: lista pytań zaliczeniowych z ćwiczeń

 

informacja o wynikach:

 

LAZ/2012 - 3,

 

LBD/2011 - 5, zadania-wyniki, test-wyniki, ocena końcowa z ćwiczeń

 

LBZ/2011 - 5

 

 

Projekt:

Zaliczenie tej formy zajęć można uzyskać po przygotowaniu zespołowego (grupy 2-3 osobowe) opracowania na zadany temat i przesłanie go przez AFD /akademickie forum dyskusyjne/ w terminie do dnia 30  stycznia. Opracowanie powinno być napisane przede wszystkim w oparciu obowiązujące ustawy, /dostępne na stronie: http://isip.sejm.gov.pl/ i liczyć nie więcej niż 5000-7500 znaków. Wszelkie pytania, wątpliwości proszę zgłaszać korzystając z AFD.

 

ustawa o ochronie informacji niejawnych w aktualnym brzmieniu:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101821228,

kodeks postępowania administracyjnego w aktualnym brzmieniu:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168+2012%2403%2407&min=1 W związku z Państwa uwagami (LBZ/2011 i LBD/2011) dotyczącymi trudności w zdobyciu materiałów i opracowania projektu na podstawie danych uzyskanych z samorządowych jednostek organizacyjnych, uzupełniam listę tematów o drugi teoretyczny temat alternatywny dla każdej z grup – umieszczony w odpowiedniej rubryce. Możecie Państwo opracowywać temat pierwotny, albo wybrać nowy, w ramach już wybranego numeru grupy/tematu.

 

  

 kierunek

grupa

tematy

 LAZ/2012 - 3

 GP01

lista tematów

 LBZ/2011 - 5

 GP01

lista tematów
nowa uzupełniona lista 

 LBD/2011 - 5

  GP01

lista tematów
nowa uzupełniona lista


 

PRAWNE PODSTAWY OCHRONY INFORMACJI W POLSCE

 

LBZ/2011 - OIN

 

Wykład:

materiał do pobrania: tematyka, warunki zaliczenia, literatura - syllabus na WU

materiał do pobrania: pytania 2014 

materiał do pobrania: wykłady 2014 (uwaga: część materiału została omówiona bez wykorzyatnia prezentacji ppt) 

 

1 termin egzaminu: /szczegółowa informacja na WU/

2 termin egzaminu: /szczegółowa informacja na WU/

 

Ćwiczenia:

zaliczenie tej formy zajęć  można uzyskać przez przygotowanie rozwiązań kazusów z zakresu prawa ochrony informacji W przypadku nieobecności konieczne jest przesłanie przygotowanych kazusów na adres: kkurczewska{AT}wsiz.rzeszow.pl

materiał do pobrania: kazus(1), kazus(2), lazus(3), kazus(4), kazus(5), kazus(6)

 

Projekt:

Zaliczenie tej formy zajęć można uzyskać po przygotowaniu zespołowego (grupy 2-3 osobowe) opracowania na zadany temat i przesłanie go przez AFD /akademickie forum dyskusyjne/ w terminie do dnia 30  stycznia. Opracowanie powinno być napisane przede wszystkim w oparciu obowiązujące ustawy, /dostępne na stronie: http://isip.sejm.gov.pl/ i liczyć nie więcej niż 5000-7500 znaków. Wszelkie pytania, wątpliwości proszę zgłaszać korzystając z AFD. Lista tematów jest dostępna na AFD


 

ZASADY OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

 

LBZ/2011 - OIN

 

Wykład:

materiał do pobrania: tematyka, warunki zaliczenia, literatura - syllabus na WU

materiał do pobrania: pytania 2014

materiał do pobrania: wykłady 2014

 

1 termin egzaminu: /szczegółowa informacja na WU/

2 termin egzaminu: /szczegółowa informacja na WU/

 

Projekt:

Zaliczenie tej formy zajęć można uzyskać po przygotowaniu zespołowego (grupy 2-3 osobowe) opracowania na zadany temat i przesłanie go przez AFD /akademickie forum dyskusyjne/ w terminie do dnia 30  stycznia. Opracowanie powinno być napisane przede wszystkim w oparciu obowiązujące ustawy, /dostępne na stronie: http://isip.sejm.gov.pl/ i liczyć nie więcej niż 5000-7500 znaków. Wszelkie pytania, wątpliwości proszę zgłaszać korzystając z AFD. Lista tematów jest dostępna na AFD


 

PRAWNE PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA

 

 

LBZ/2012 - 1

 

Projekt:

Zaliczenie tej formy zajęć można uzyskać po przygotowaniu zespołowego (grupy 2-3 osobowe) opracowania na zadany temat i przesłanie go przez AFD /akademickie forum dyskusyjne/ w terminie do dnia 30  stycznia. Opracowanie powinno być napisane przede wszystkim w oparciu obowiązujące ustawy, /dostępne na stronie: http://isip.sejm.gov.pl/ i liczyć nie więcej niż 5000-7500 znaków. Wszelkie pytania, wątpliwości proszę zgłaszać korzystając z AFD.

 

  

 kierunek

grupa

tematy

LBZ/2012 - 1

GP01

lista tematów

 

LBZ/2012 - 1

GP02

lista tematów

 LBZ/2012 - 1

GP03

lista tematów

 LBZ/2012 - 1

GP04

 lista tematów 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE W KROŚNIE

 

UKŁAD ORGANIZACYJNY I KOMPETENCJE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

 

materiał do pobrania: prezentacje, 

materiał do pobrania: lista pytań egzaminacyjnych,

 

INFORMATYZACJA USŁUG PUBLICZNYCH

 

materiał do pobrania na stronie:

http://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2012/04/MAC-Panstwo-2-0-Nowy-start-dla-e-administracji-4-2012_raport_web.pdf

 

PRAWO ADMINISTRACYJNE - CZĘŚĆ I

 

materiał do pobrania: prezentacje

materiał do pobrania: lista pytań egzaminacyjnych

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DZIAŁANIA FUNKCJONARIUSZY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

 

materiał do pobrania:

odpowiedzialność cywilnoprawna -

odpowiedzialność majątkowa -

odpowiedzialność dyscyplinarna i porządkowa -

odpowiedzialność karna -

odpowiedzialnośc karnoskarbowa -

odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych -


 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA Z ELEMENTAMI E-ADMINISTRACJI - STUDIA PODYPLOMOWE W RZESZOWIE 

 

UKŁAD ORGANIZACYJNY I KOMPETENCJE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

 

egzamin: 1 lutego 2014 

materiał do pobrania: prezentacje - wysłane drogą mailową

materiał do pobrania: lista pytań egzaminacyjnych

 

POSTĘPOWANIE I E-POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

 

egzamin: 15 lutego 2014 

materiał do pobrania: prezentacje - wysłane drogą mailową

materiał do pobrania: podstawowa lista zagadnień
materiał do pobrania: rozbudowana
lista zagadnień (dla chetnych)

 

WYDAWANIE AKTÓW INDYWIDUALNYCH W FORMIE TRADYCYJNEJ I ELEKTRONICZNEJ

 

zaliczenie: 15 lutego2014 

materiał do pobrania: prezentacje - wysłane droga mailową

 

INFORMATYZACJA USŁUG PUBLICZNYCH

 

zaliczenie: 16 lutego 2014 

materiał do pobrania: wykłady 2014

materiał do pobrania: pytania

 

SYSTEMY INFORMATYCZNE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

 

zaliczenie: 16 lutego 2014 

materiał do pobrania: prezentacje, 

materiał do pobrania: lista pytań egzaminacyjnych

 

ELEKTRONICZNA PLATFORMA USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

 

zaliczenie: 16 lutego 2014 

materiał do pobrania: prezentacje, 

materiał do pobrania: lista pytań egzaminacyjnych

 


 

SPOŁECZNE, ETYCZNE I PRAWNE ASPEKTY INFORMATYKI - STUDIA PODYPLOMOWE W ZAMOŚCIU

 

Zaliczenie  konwersatorium można uzyskać po przygotowaniu  opracowania na  zaproponowany i zaakceptowany przez prowdzącego lub wybrany z listy temat i przesłanie go do dnia 18 lutego 2014 na adres kkurczewska{AT}wsiz.rzeszow.pl

 

materiał do pobrania: lista proponowanych tematów

 

przydatne publikacje:

 

1.społeczeństwo informacyjne w liczbach

https://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2013/09/Spoleczenstwo-informacyjne-w-liczbach-2013.pdf

2.Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego do 2013 r.

https://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2011/12/Strategia-v.3.03.pdf

3.Długookresowa strategia rozwoju kraju

http://monitorpolski.gov.pl/MP/2013/121

https://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2011/12/Polska2030_final_november2012.pdf

4.Średniookresowa strategia rozwoju kraju

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_za._7_SSRK_2020.pdf

https://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/SRK_2020/Documents/Strategia_Rozwoju_Kraju_2020.pdf

 


ADMINISTRACJA OCHRONY ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE W RZESZOWIE 

 

Wykład:

materiał do pobrania: tematyka, warunki zaliczenia, literatura - syllabus na WU

materiał do pobrania: wykłady 2013

 

1 termin egzaminu: /szczegółowa informacja na WU/

2 termin egzaminu: /szczegółowa informacja na WU/

 


  POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

awans/różnice programowe

materiał do pobrania: lista pytań egzaminacyjnych, lista pytań podstawowych

termin egzaminu: proszę się zgłaszać w terminach dyżuru indywidualnie. Egzamin jest w formie ustnej 


 

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I DANYCH OSOBOWYCH

awans/różnice programowe

materiał do pobrania: lista pytań

termin egzaminu: proszę się zgłaszać w terminach dyżuru indywidualnie. Egzamin jest w formie ustnej


 

HISTORIA ADMINISTRACJI

awans/różnice programowe

materiał do pobrania: lista zagadnień

termin egzaminu: proszę się zgłaszać w terminach dyżuru indywidualnie. Egzamin jest w formie ustnej


 

PRAWO ADMINISTRACYJNE 1

awans/różnice programowe

materiał do pobrania: lista zagadnień

termin egzaminu: proszę się zgłaszać w terminach dyżuru indywidualnie. Egzamin jest w formie ustnej  


 

PRAWO ADMINISTRACYJNE 2

awans/różnice programowe

materiał do pobrania: lista zagadnień

termin egzaminu: proszę się zgłaszać w terminach dyżuru indywidualnie. Egzamin jest w formie ustnej


 

PRAWO ADMINISTRACYJNE UAZ

awans/różnice programowe

materiał do pobrania : lista pytań

termin egzaminu: proszę się zgłaszać w terminach dyżuru indywidualnie. Egzamin jest w formie ustnej

 

termin (I) egzaminu pisemnego:   19 stycznia 2013, 11.55 - 14.25, RA53

termin (II) egzaminu pisemnego:  26 stycznia 2013, 07.45 - 9.20 RA53 oraz 13.40- 14.25, RA53
termin (III) egzaminu pisemnego:
koniec lutego 2014


 

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

awans/różnice programowe

 

materiał do pobrania: lista zagadnień

termin egzaminu: proszę się zgłaszać w terminach dyżuru indywidualnie. Egzamin jest w formie ustnej


POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE UAZ

awans/różnice programowe

 

materiał do pobrania: lista zagadnień

termin egzaminu: proszę się zgłaszać w terminach dyżuru indywidualnie. Egzamin jest w formie ustnej

 

termin (I) egzaminu pisemnego:   19 stycznia 2013, 11.55 - 14.25, RA53,

termin (II) egzaminu pisemnego:  26 stycznia 2013, 07.45 - 9.20 RA53 oraz 13.40- 14.25, RA53
termin (III) egzaminu pisemnego:
koniec lutego 2014


 

 

USTRÓJ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

awans/różnice programowe

 

materiał do pobrania: lista pytań

termin egzaminu: proszę się zgłaszać w terminach dyżuru indywidualnie. Egzamin jest w formie ustnej