Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej

Projekty Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej

Multimedia & Communication in Education & Science
Kierownik projektu: dr hab. Sławomir Gawroński, prof. WSIiZ sgawronski@wsiz.rzeszow.pl
Celem projektu jest wzmocnienie dotychczasowego partnerstwa poprzez wymianę kadry, stworzenie wspólnych zespołów badawczych i realizację dwóch międzynarodowych projektów naukowych, skutkujących licznymi publikacjami o międzynarodowym charakterze. Kluczowym obszarem merytorycznym współpracy jest nauka i dydaktyka w zakresie mediów i komunikacji społecznej, w tym zwłaszcza w obrębie nowych technologii komunikacyjnych.
Okres realizacji: 2.10.2019-1.10.2022
Finansowanie: Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe NAWA

 

Leksykon polskich logików 1900-1939
Kierownik projektu: prof. dr hab. Jan Woleński
Projekt przewiduje sporządzenie leksykonu logików polskich działających w okresie 1900–1939. Obie daty graniczne tłumaczą się same przez się. Niemniej jednak, hasła w leksykonie przedstawią też późniejsze badania poszczególnych logików. Plan opracowania przewiduje 130 haseł osobowych oraz artykuł wstępny, który ukaże ogólne tło rozwoju logiki w Polsce i kierunki badań logicznych.
Okres realizacji: 1.10.2019-30.09.2022
Finansowanie: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki MNiSW

 

Etyczne podstawy tworzenia polityki ekologicznej. Dialog filozofii techniki z filozofią środowiskową na przykładzie dyskursu dotyczącego rzeczy użytkowych
Kierownik projektu: dr Magdalena Hoły-Łuczaj mholy@wsiz.rzeszow.pl 
Celem projektu jest pogłębiona analiza statusu artefaktów technicznych (przedmiotów użytkowych) w filozofii środowiskowej i filozofii techniki, która posłuży do stworzenia strategii argumentacyjnych dotyczących możliwości włączenia artefaktów w zakres refleksji etycznej. Rewizja etycznych założeń dotyczących natury artefaktów powinna przełożyć się na rekomendacje w kwestii budowania określonej polityki ekologicznej. Podstawowym problem będzie odejście od postrzegania artefaktów technicznych w sposób wyłącznie negatywny – jako jedynie zagrożenia dla środowiska naturalnego – i próba zbudowania pozytywnego do nich stosunku – jako tego, co warte poszanowania i troski – co może wpłynąć na wzorce ich konsumpcji.
Okres realizacji: 22.11.2019-21.11.2021
Finansowanie: Program Dialog MNiSW (0023/DLG/2019/10)

Zagraniczni uczeni w Polsce: motywacje, trajektorie życiowe oraz potencjał naukowy
Kierownik projektu: dr Kamil Łuczaj kluczaj@wsiz.rzeszow.pl
Według danych, zgromadzonych przez polskie MNiSW (por. SIoSW 2012), w 2012 roku pracowało w Polsce etatowo 1887 zagranicznych naukowców (spośród nich 1319 osób miało co najmniej doktorat). Stanowili oni 1,9% wszystkich naukowców zatrudnionych w Polsce, pracując w 270 uczelniach i instytutach badawczych. Gdy porównamy te liczby z danymi dla innych krajów Europy, okaże się, że Polska nie przyciąga wielu migrujących naukowców.
Celem naukowym projektu jest zbadanie praktyk kulturowych i instytucjonalnych cudzoziemskich uczonych żyjących i pracujących w Polsce. Badania służyć mają wyjaśnieniu relacji między biografiami migracyjnymi i praktykami etnicznymi oraz rodzinnymi wysoko wykwalifikowanych specjalistów a rozwojem naukowego życia instytucjonalnego w Polsce.
Okres realizacji: 22.12.2017–21.12.2019
Finansowanie: Program Dialog MNiSW (0142/DLG/2017/10)

 

Ekstensjonizm zobowiązań etycznych wobec rzeczy użytkowych – analiza postnaturalnego enwironmentalizmu
Kierownik projektu: dr Magdalena Hoły-Łuczaj mholy@wsiz.rzeszow.pl
Debata o rozszerzaniu zakresu zobowiązań etycznych człowieka wobec bytów pozaludzkich toczy się intensywnie od kilku dekad. Jej uczestnicy koncentrują się na statusie bytów naturalnych: pojawiają się w niej argumenty na rzecz objęcia namysłem etycznych różnych gatunków zwierząt, niektórzy teoretycy postulują włączenie w jego zakres ogółu bytów ożywionych, przedstawiciele najbardziej radykalnych odłamów ekofilozofii uważają, że zasługują na to także nieożywione byty naturalne. Artefakty techniczne były w tej dyskusji albo pomijane, albo wprost krytykowano ideę objęcia relacji człowieka z rzeczami oceną etyczną. Dopiero w ciągu ostatnich kilkunastu lat najnowsze nurty w antropologii filozoficznej, ekofilozofii i filozofii techniki (postnaturalny enwironmentalizm, postfenomenologia, posthumanizm) podjęły na nowo problem włączenia artefaktów w sferę zobowiązań etycznych człowieka. W ramach grantu dokonana została pogłębiona, krytyczna analiza stanowiska postnaturalnego enwironmentalizmu.
Okres realizacji: 15.09.2017–14.09.2018
Finansowanie: Program Miniatura NCN (2017/01/X/HS1/00422)

 

Mediatyzacja jako wiodący proces współczesnego świata
Kierownik projektu: dr hab. Andrzej Adamski, prof. nadzw. WSIiZ aadamski@wsiz.rzeszow.pl
Zgodnie z teorią mediatyzacji, żyjemy w czasach, w których media są obecne w niemal wszystkich dziedzinach naszego życia. Praca, czas wolny, polityka, działalność organizacji, gospodarka i wiele innych obszarów kultury i społeczeństwa coraz bardziej opiera się na komunikacji medialnej i wykorzystuje ją. Jest to swoiste „nasycenie mediami” naszej rzeczywistości. Aby uchwycić pełne znaczenie i sens tego zjawiska, stworzono koncepcję mediatyzacji. Nie odnosi się ona do zamkniętej teorii zmiany mediów, ale raczej zachęca otwartego prześledzenia – z jednej strony wzajemnego oddziaływania mediów i zmian zachodzących w sposobie komunikacji, z drugiej zaś – innych procesów zmian społecznych i kulturowych. W ten sposób teoria mediatyzacji próbuje zrozumieć i wyjaśnić znaczenie rozwoju multimediów w stosunku do innych procesów nowoczesności, zwłaszcza, globalizacji, indywidualizacji i komercjalizacji. Obecnie media (zwłaszcza tzw. nowe media) umożliwiają wielopłaszczyznowy, globalny, interaktywny oraz skompresowany przestrzennie i czasowo przekaz dowolnej treści, skierowany do globalnego audytorium. Dzieje się tak, ponieważ to nowe media rekonfigurują i dywersyfikują cały proces obiegu informacji od nadawcy do odbiorcy, a także zmieniają kluczowe charakterystyki medialnych tekstów. W przypadku mediów analogowych informacja musiała mieć swój fizyczny nośnik. W nowych mediach informacja poddana digitalizacji jest zapisana w postaci strumienia bitów, zunifikowana, poddana standaryzacji – co sprawia, że może być praktycznie dowolnie kopiowana i przenoszona między różnymi typami odbiorników.
Mediatyzacja jako wiodący proces współczesnego świata to zbiór mikroprojektów o tematyce szeroko rozumianej mediatyzacji w skład którego wchodzą:

Kompetencje medialne licealistów: między faktami a mitologizacją
Kierownik projektu: dr Kami Łuczaj kluczaj@wsiz.rzeszow.pl
Głównym celem projektu jest diagnoza poziomu kompetencji medialnych młodzieży w wieku licealnym oraz analiza sposobów poszukiwania przez nich informacji dotyczących możliwości kontynowania nauki i rozwoju kariery, co wiąże się również z poziomem umiejętności wyszukiwania, selekcji i przetwarzania informacji. Badaniem objęci będą uczniowie klas drugich rzeszowskich szkół średnich oraz licealiści krakowscy (badanie porównawcze).
Projekt odpowiada na trzy pytania badawcze:
1.    Jaki jest poziom różnych kompetencji medialnych młodych Polaków?
2.    (umiejętności: wykonywania prostych czynności, zaawansowanego poszukiwania sprawdzonych informacji na temat wydarzeń przeszłych, odróżniania faktów od opinii oraz krytyczne podejście do tzw. fake news, szczególnie w mediach społecznościowych, korzystania z podstawowych i zaawansowanych funkcji programów biurowych, sięgnięcia po konwencjonalne (nie-internetowe) źródła informacji, np. w sytuacji, gdy jakiejś wiedzy nie można pozyskać w trybie online.)
3.    Jakie typy użytkowników mediów możemy wyróżnić empirycznie?
4.    Czy zgrywalizowane (gamified) środowisko badania pomaga zebrać bardziej wartościowe dane empiryczne?
Okres realizacji: 2018–2019
Finansowanie: Dotacja statutowa ze środków MNiSW

Społeczne aspekty internetowego wigilantyzmu
Kierownik projektu: dr Barbara Przywara bprzywara@wsiz.rzeszow.pl
Celem badania jest zdiagnozowanie, opis i typologia zjawiska internetowego wigilantyzmu także w aspekcie dziennikarstwa obywatelskiego.
Pierwszy etap to badania w oparciu o analizę zawartości mediów online (np. na stronach elektronicznych wydań czasopism) oraz mediów społecznościowych, gdzie pojawiają się opisy negatywnie ocenianych zachowań i komentarze internatów.  Drugim etapem badań będzie przeprowadzenie wywiadów kwestionariuszowych online, w celu zdiagnozowania skali zjawiska w Polsce, typów działań i motywów podejmowania tego typu zaangażowania.
Okres realizacji: 2018-2019
Finansowanie: Dotacja statutowa ze środków MNiSW

Uwarunkowania konsumpcji mediów – badania mediów i ich użytkowników
Kierownik projektu: dr Anna Martens, dr Iwona Leonowicz-Bukała ileonowicz@wsiz.rzeszow.pl

Głównym celem projektu jest diagnoza użytkowników mediów ze względu na narzędzia, kanały i media jakimi posługują się w zakresie komunikacji. Badanie ma również na celu podjęcie próby zdiagnozowania przyczyn i sposobów korzystania z poszczególnych mediów, próbę opisania motywacji użytkowników.
Okres realizacji: 2018-2019
Finansowanie: Dotacja statutowa ze środków MNiSW

Mediatyzacja religii a budowanie wspólnoty
Kierownik projektu: dr hab. Andrzej Adamski aadamski@wsiz.rzeszow.pl, prof. WSIiZ; dr Barbara Przywara bprzywara@wsiz.rzeszow.pl
Projekt pozwoli:
•    stwierdzić w jakim zakresie nowe media (w tym także aplikacje) są w stanie zastąpić tradycyjne formy kontaktu z treściami duchowymi (np. rekolekcje, konferencje),
•    odpowiedzieć na pytanie czy multimedialność nośnika wpływa na jakość prowadzenia życia duchowego (modlitwa, skupienie etc.),
•    odpowiedzieć na pytanie czy fakt korzystania z pomocy zamieszczonych w Internecie nie zwiększa ryzyka indywidualizmu i wyobcowania ze wspólnoty,
•    diagnozę zjawiska korzystania z wirtualnych wspólnot o charakterze religijnym.
Okres realizacji: 2018-2019
Finansowanie: Dotacja statutowa ze środków MNiSW

Mediatyzacja dyskryminacji
Kierownik projektu: dr hab. Marcin Szewczyk, prof. WSIiZ mszewczyk@wsiz.rzeszow.pl
Rezultaty badań mogą posłużyć do określenia sposobu, skali, zakresu, narzędzi, metod oraz społecznego wymiaru mediatyzacji dyskryminacji. Przeprowadzone badanie pozwoli na identyfikację podstawowych przyczyn i skutki społeczne mediatyzacji dyskryminacji, a także wskaże pośrednio na system wartości ściśle powiązanych z kształtem tożsamości społeczeństwa tworzącego zmediatyzowany dyskurs dyskryminacji. W całości badanie będzie można traktować jako częściową diagnozę, metodologicznie łatwą do modelowe rozszerzenia na mniej reprezentowanych i poddanych mniejszemu naciskowi dyskryminacji mniejszości.
Okres realizacji: 2018-2020
Finansowanie: Dotacja statutowa ze środków MNiSW

Percepcja medialnych przekazów komunikacji marketingowej instytucji pożyczkowych przez ich klientów
Kierownik projektu: dr hab. Sławomir Gawroński, prof. WSIiZ sgawronski@wsiz.rzeszow.pl
Celem badawczym projektu jest zdiagnozowanie:
•    skali i możliwych technik manipulacyjnych stosowanych przez instytucje pożyczkowe w przekazach promocyjnych,
•    percepcji tych komunikatów przez ich odbiorców,
•    świadomości konsumentów na temat manipulacji w działalności komunikacyjnej instytucji pożyczkowych.
Okres realizacji: 2018-2019
Finansowanie: Dotacja statutowa ze środków MNiSW

Etyczne aspekty interfejsów neuronalnych (komunikacji mózg-komputer)
Kierownik projektu: dr hab. Andrzej Adamski, prof. nadzw. aadamski@wsiz.rzeszow.pl; dr Konrad Szocik kszocik@wsiz.rzeszow.pl
Czy da się przy pomocy odpowiednio dostrojonych fal o naturze i częstotliwości tożsamej z falami mózgowymi, wywierać wpływ na myślenie człowieka i podejmowane przezeń decyzje? Czy można już mówić wówczas o kradzieży tożsamości? Pytania i dylematy natury etycznej pojawiają się przy tego typu badaniach bardzo często. Mówi się już wręcz o neurobezpieczeństwie, hakowaniu mózgu, ochronie neuroprywatności i bezpieczeństwa informacji. Są to jedne z poważniejszych dylematów współczesnej bioetyki, bo sięgające już do fundamentów ludzkiej osobowości.
Celem projektu jest udzielenie odpowiedzi na te i inne pytania w świetle perspektywy etycznej. Zakładamy, że rozwój opisanej technologii, jak również aktualna dynamika rozwoju społecznego i kulturowego, prowadzi nieuchronnie do wprowadzania rozwiązań technologicznych do możliwie wszystkich sfer ludzkiego życia, również tych dotyczących komunikowania i poznawania.
Okres realizacji: 2018
Finansowanie: Dotacja statutowa ze środków MNiSW

 

W cieniu Władimira Putina. Ewolucja systemu medialnego Federacji Rosyjskiej (2000-2018)
Kierownik projektu: prof. dr hab. Janusz W. Adamowski
Głównym celem badawczym tego projektu jest ukazanie i pogłębiona analiza zmian zachodzących na rosyjskim rynku mediów, poczynając od chwili „abdykacji” prezydenta FR Borysa Jelcyna w grudniu 1999 roku i równoczesnego przejęcia władzy przez ówczesnego premiera Władimira Putina, zgodnie z Konstytucją Federacji Rosyjskiej – do chwili wyborów prezydenckich w marcu 2000 roku – pełniącego obowiązki głowy państwa. Jak wiadomo, ten ostatni nadal sprawuje tę funkcję, z krótką przerwą w latach 2008-2012, kiedy to „formalnym” prezydentem był obecny (04.2019) premier – Dmitrij Miedwiediew, przy jednak nadal znaczącym (by nie rzec – zasadniczym) wpływie Putina (jako premiera) na politykę wewnętrzną i zagraniczną Rosji.
Okres realizacji: 2019-2021

Islam w Europie vs islam europejski – oczekiwania i wzajemne postrzeganie społeczności europejskiej i muzułmańskiej we współczesnym dyskursie medialnym wybranych państw europejskich
Kierownik projektu: dr Zofia Sawicka
Islam w Europie reprezentowany jest przez kilka pokoleń imigrantów i bardzo zmienił swoją formę, od tej która „przybyła” na kontynent europejski począwszy od lat 50. Nowe pokolenie muzułmanów cechuje się hybrydową tożsamością, dla którego islam stał się głównym punktem odniesienia. Jak wobec tego według nich powinien funkcjonować islam w Europie? Jaką przestrzeń dla islamu chcieliby przeznaczyć Europejczycy? Czy te dwie wizje są ze sobą kompatybilne, a jeśli nie czy uda się znaleźć chociaż jeden punkt wspólny?  Jaka jest w tym procesie rola nowych mediów? M.in. na te pytania będzie próbował odpowiedzieć ten projekt.
Okres realizacji: 2019-2021

 

Doradztwo naukowe w procesie tworzenia polityki publicznej
Kierownik projektu: dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ ajurkowska@wsiz.rzeszow.pl
Pojęcie science advice (doradztwo naukowe) odnosi się w literaturze i dokumentach instytucjonalnych do włączenie naukowców w podejmowanie decyzji przez władze publiczną. Pokrewną koncepcję  science advocacy definiuje się z kolei jako komunikowanie wyników badań naukowych poza środowiskiem akademickim, skutkujące włączeniem naukowców w procesy decyzyjne. Sciency advocacy bywa – negatywnie – postrzegane jako “wysublimowany lobbing”. Potrzeba wzmacniania obecności naukowców w procesie tworzenia polityk publicznych jest szczególnie istotna w czasach rozprzestrzeniającego się denializmu (zaprzeczania faktom (naukowym) dotyczącym ocieplenia klimatu), czy szerzej: czasach postprawdy (Keyes, 2004) czy “psucia wiedzy” (Crouch, 2015). Jednocześnie zaangażowanie naukowców w procesy decyzyjne niesie ze sobą niebezpieczeństwo wytwarzania/preparowania/dobierania wyników badań pod potrzeby tezy promowanej przez określone środowiska  polityczne lub biznesowe. OECD w 2015 r. przedstawiło 4 rekomendacje (policy recommendation) dla doradztwa naukowego w tworzeniu polityk publicznych.
Celem projektu jest weryfikacja realizacji rekomendacji OECD w procesie tworzenia polityk publicznych w UE i Polsce (i ewentualnie innych państw).
Okres realizacji: 2019-2020

 

Źródła (deklarowane i rzeczywiste) rekomendacji wydawanych przez Komisję Nadzoru Finansowego dla banków oraz ich prawne i ekonomiczne skutki dla sektora finansowego
Kierownik projektu: dr Katarzyna Kurzępa-Dedo
Analizie poddana zostanie skuteczność wprowadzanych regulacji w odniesieniu do stabilności sektora finansowego i gospodarki. Porównane zostaną różne rozwiązania prawne stosowane w poszczególnych krajach i stabilność systemów finansowych i gospodarczych. Badania będą poszukiwać odpowiedzi na pytanie, czy stabilność finansowa i gospodarcza danego kraju jest wynikiem silnych instytucji i stosowanych rozwiązań prawnych (norm ostrożnościowych), czy też może jest ona wynikiem działania zupełnie innych czynników, jak np. zamożności obywateli, zadłużenia gospodarstw domowych, skłonności do tworzenia i korzystania z innowacji finansowych.
Okres realizacji: 2019-2020

 

Nauczyciele akademiccy wobec systemowych zmian w szkolnictwie wyższym
Kierownik projektu: dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ
Dzięki uzyskanym wynikom badań możliwa będzie pogłębiona diagnoza współczesnych uwarunkowań (społecznych, prawnych i ekonomicznych) pracy nauczycieli akademickich w Polsce. Możliwe będzie również zaprojektowanie narzędzi wspomagających rozwój indywidualnych ścieżek rozwoju zawodowego akademików.
Okres realizacji: 2019

 

Wykorzystanie metod ilościowych i jakościowych w badaniach naukowych

Kierownik projektu: dr hab. Marcin Kozak, prof. nadzw. WSIiZ mkozak@wsiz.rzeszow.pl
Badania mające na celu wykorzystanie różnych metod ilościowych i jakościowych w badaniach naukowych, w różnych dyscyplinach nauk społecznych i innych, powiązanych z naukami społecznymi (np. informatyka na potrzeby nauk społecznych). Prowadzone badania dotyczą np. socjologii, naukometrii, ekonomii czy zarządzania. Prowadzone będę zarówno badania o charakterze teoretycznych (np. prace nad nowymi metodami czy krytyczne prace przeglądowe), jak również badania o charakterze empirycznych (np. prace, w których stosowane są metody ilościowe lub jakościowe).
Okres realizacji: od 2018 roku
Finansowanie: Dotacja statutowa ze środków MNiSW

Zastosowanie metod statystycznych do ustalenia charakteru długookresowych tendencji występujących w procesie ustawodawczym
Kierownik: prof. dr hab. Paweł Chmielnicki
Tworzenie sformalizowanych instytucji gospodarki wykazuje tendencje długookresowe, gdyż podlega prawu podaży i popytu, tak jak wytwarzanie każdego innego dobra, materialnego i niematerialnego. Tendencją, jaka w perspektywie długookresowej przeważała u polskich legislatorów, było tworzenie regulacji zmniejszających koszty i redukujących bariery wejścia. Oczywiście, natężenie prac legislacyjnych nad problemem to nie to samo, co efektywne rozwiązanie problemu. Można wydawać dużo regulacji, które mają redukować koszty, ale ich realne oddziaływanie może być marginalne w skali całego systemu. O tym, że działania mające redukować koszty i bariery wykazują ograniczoną skuteczność, świadczy zresztą sam fakt ich ustawicznego ponawiania. Na podstawie badań polskiego procesu ustawodawczego można stwierdzić, iż tendencją długookresową organów legislacyjnych jest dążenie do redukcji przewagi podmiotów o dużym potencjale ekonomicznym, czyli ochrona konkurencji. Utrudnianie tworzenia się monopoli i oligopoli. Jak w przypadku kwestii kosztów transkacyjnych i barier wejścia, realizacja tej tendencji nie zależy od barw ideologicznych, jakie przybierają gospodarze procesu legislacyjnego. Analizując dane badawcze można wysunąć więc i taki wniosek, że budowa mechanizmów sterowania konkurencyjnością w coraz większym stopniu zależy od czyników globalnych, a w coraz mniejszym – od woli krajowego ustawodawcy. Natężenie regulacji dotyczących pozyskiwania dóbr (zaspokojenia potrzeb) na zasadzie powołania się na status w zbiorowości przez bardzo długi okres wykazywało stałą tendencję wzrostową. Dopiero od roku 2008 zaznacza się przełamanie tej długookresowej tendencji wzrostowej. Z przedstawionym wyżej zagadnieniem wiąże się ściśle następne: jak zabezpieczyć system przed ponoszeniem kosztów nieuzasadnionych? Niestety, organizowanie wsparcia przez władze państwa rodzi problem wykorzystywania faktu przynależności do społeczeństwa przez osoby, które mogłyby zaspokoić swoje potrzeby we własnym zakresie. Zjawisko to, przyrównywane jest często do „jazdy na gapę”. Ocena faktycznego oddziaływania ustaw pozwala na stwierdzenie, że premiowały one raczej tzw. „pogoń za rentą” niż eliminowały to zjawisko, dopiero od 2005 r. tendencja ulega odwróceniu. Polski ustawodawca przez dłuższy czas wykazywał stałe zainteresowaniem problemem, który można lapidarnie określić jako „ochrona praw słabszych”. Sytuacja zmieniła się wyraźnie począwszy od roku 2005. Liczba regulacji mających za przedmiot wzmacnianie zdolności podmiotów zdominowanych do przeciwstawienia się przewadze podmiotów dominujących, ewidentnie zmniejsza się. Ostatnia kwestia dotyczy tworzenia regulacji, które zmniejszają ryzyko przedsiębiorcy, zwiększają pewność kalkulacji ekonomicznej, przewidywalność rezultatu planowanego przedsięwzięcia gospodarczego. Mimo pewnych korekt i wahnięć, tendencja długookresowa jest – ogólnie biorąc – rosnąca. Świadczy o stałej obecności problemu redukcji ryzyka w działalności gospodarczej, w procesie budowy ładu instytucjonalnego gospodarki.
Okres realizacji: 14.05.2014 –13.05.2015
Finansowanie: Program OPUS NCN (2013/09/B/HS5/04078)

Nowe metody logiczno-matematyczne w naukach stosowanych i modelowaniu procesów podejmowania decyzji
Kierownik: prof. dr hab. Jan Woleński jwolenski@wsiz.rzeszow.pl
W projekcie zostały zbadane granice i możliwości wykorzystania logiczno-matematycznych metod w ekonomii i badaniach stosowanych. Rzecz w tym, że tradycyjnie z jednej strony, wykorzystuje się wiele metod matematycznych (teoria prawdopodobieństwa, ekonometria, teoria gier itd.), a z drugiej strony, wszystkie te metody powstały w ramach matematyki standardowej.
Podstawowa idea naszych badań stanowi, że “non-well-founded” – matematyka i zbiory nieindukcyjne są lepszymi narzędziami do modelowania procesów podejmowania decyzji niż matematyka standardowa i zbiory indukcyjne. Ponadto zaproponowaliśmy modele podejmowania decyzji na różnych aspektach logicznych takich jak: formalnoprakseologiczne, illokucyjne, rozmyte, probabilistyczne, niezawodne. Projekt został realizowany w oparciu o badania interdyscyplinarne, dlatego jego efekty mogą być wykorzystane przez naukowców pracujących w różnych dyscyplinach (teorie decyzji, logika matematyczna, probabilistyka, logika illokucyjna, pragmatyka, obliczenia niestandardowe). Nowe algorytmy i narzędzia logiczne zbudowane w ramach projektu będą mogły być wykorzystane w technologiach obliczeń niestandardowych uwzględniających masywną równoległość, w ekonomii i nowych metodach obliczeń interaktywnych. Efekt społeczno-ekonomiczny badań będzie polegał na możliwości zastosowania nowych narzędzi w zarządzaniu procesami biznesowymi. Możliwe będzie zbudowanie nowej architektury systemów wspomagania podejmowanie decyzji niezbędnych w zarządzaniu firmą.
Okres realizacji: 12.07.2013–11.07.2015
Finansowanie: Program OPUS NCN (2012/07/B/HS1/00263)

Współczesne media polskojęzyczne w Wielkiej Brytanii. Rola, funkcje i znaczenie w oparciu o badania odbiorców
Kierownik projektu: prof. dr hab. Janusz Adamowski
Osoba realizująca: mgr Iwona Leonowicz-Bukała ileonowicz@wsiz.rzeszow.pl
Celem badania odbiorców było określenie roli mediów polskojęzycznych w Londynie i Wielkiej Brytanii – przyjęto bowiem definicję roli mediów jako deklarowanych względem nich oczekiwań społecznych. W badaniu zastosowano podejście użytkowania i korzyści. Ostateczne wyniki badań potwierdziły przypuszczenie, iż Polacy mieszkający w Londynie w znacznej mierze korzystają z mediów, zarówno brytyjskich, jak i mediów polskojęzycznych tworzonych w Londynie oraz mediów z Polski. Ogólnie można stwierdzić, że media polskojęzyczne częściowo spełniają oczekiwania swoich potencjalnych odbiorców, przy czym brak zadowolenia deklarowało dwukrotnie więcej osób niż tych, których oczekiwania były spełnione. Według badanych, najważniejsze są trzy cele istnienia mediów emigracyjnych: informacyjny (24%), pomocowy (18,7%) oraz komercyjny (13,7%). Na trzech kolejnych miejscach znalazły się cele: podtrzymywania łączności emigrantów w krajem, informowania w języku polskim (respondenci podkreślali, że media emigracyjne służą informowaniu w języku polskim tych, którzy nie znają języka angielskiego) oraz cel integracyjny, nakierowany na środowisko polskie (o wiele mniej osób wskazywało jako cel integrację Polaków ze społecznością przyjmującą). Ważne były także cele ogłoszeniowe, podtrzymywanie ciągłości polskiej tożsamości, języka i kultury na Wyspach, niektórzy badani, mówili także, że media emigracyjne są niepotrzebne.
Efekty badań wykorzystano w autorskiej monografii naukowej pt. „Polskie media w Wielkiej Brytanii na początku XXI wieku” opublikowanej w 2015 roku w wyd. ASPRA.
Okres realizacji: 21.04.2011–20.12.2013, zakończony
Finansowanie: Program MNiSW 40 konkurs na projekty badawcze własne (N N116 693440)

Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020