Katedra Nauk o Polityce i Administracji

Nasze badania

Naukowcy z Katedry Nauk o Polityce i Administracji koncentrują swoje badania na procesach decyzyjnych w wybranych politykach publicznych (np. polityce imigracyjnej, polityce zdrowia publicznego, polityce finansowej, polityce przemysłowej) na poziomie krajowym, unijnym i globalnym, a także na wyzwaniach dla systemów demokratycznych w XXI wieku. Obecnie ważnym problemem działalności badawczej Katedry staje się doradztwo naukowe dla decydentów i administracji publicznej. Katedra zajmuje się naukową refleksją nad wdrażaniem koncepcji społecznie odpowiedzialnej administracji publicznej (wpisującej się w globalny nurt społecznej odpowiedzialności organizacji w rozumieniu normy ISO 260000 i innych dokumentów).

Katedra od ponad 4 lat współorganizuje konferencje poświęcone społecznej odpowiedzialności administracji publicznej. Część wyników konferencji zebrano w koedytowanej przez WSIiZ i ZUS monografii „Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej – perspektywa teoretyczna i praktyczna” pod redakcją prof. Agaty Jurkowskiej-Gomułki. Naukowcy zatrudnieni w Katedrze aktywnie angażują się w projekty Europejskiej Grupy Administracji Publicznej (EGPA). Najnowszym rezultatem tej współpracy jest monografia, która przedstawia m.in. empiryczne spojrzenie na problem bezczynności administracji w Polsce i na Podkarpaciu.

Kontakt: ajurkowska@wsiz.edu.pl


Projekty naukowo-badawcze finansowane z subwencji MNiSW:

Doradztwo naukowe w procesie tworzenia polityki publicznej
Kierownik projektu: dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ ajurkowska@wsiz.edu.pl
Pojęcie science advice (doradztwo naukowe) odnosi się w literaturze i dokumentach instytucjonalnych do włączenie naukowców w podejmowanie decyzji przez władze publiczną. Pokrewną koncepcję science advocacy definiuje się z kolei jako komunikowanie wyników badań naukowych poza środowiskiem akademickim, skutkujące włączeniem naukowców w procesy decyzyjne. Sciency advocacy bywa – negatywnie – postrzegane jako “wysublimowany lobbing”. Potrzeba wzmacniania obecności naukowców w procesie tworzenia polityk publicznych jest szczególnie istotna w czasach rozprzestrzeniającego się denializmu (zaprzeczania faktom (naukowym) dotyczącym ocieplenia klimatu), czy szerzej: czasach postprawdy (Keyes, 2004) czy “psucia wiedzy” (Crouch, 2015). Jednocześnie zaangażowanie naukowców w procesy decyzyjne niesie ze sobą niebezpieczeństwo wytwarzania/preparowania/dobierania wyników badań pod potrzeby tezy promowanej przez określone środowiska polityczne lub biznesowe. OECD w 2015 r. przedstawiło 4 rekomendacje (policy recommendation) dla doradztwa naukowego w tworzeniu polityk publicznych.
Celem projektu jest weryfikacja realizacji rekomendacji OECD w procesie tworzenia polityk publicznych w UE i Polsce (i ewentualnie innych państw).
Okres realizacji: 2019-2020

Źródła (deklarowane i rzeczywiste) rekomendacji wydawanych przez Komisję Nadzoru Finansowego dla banków oraz ich prawne i ekonomiczne skutki dla sektora finansowego
Kierownik projektu: dr Katarzyna Kurzępa-Dedo kkurzepa@wsiz.edu.pl
Analizie poddana zostanie skuteczność wprowadzanych regulacji w odniesieniu do stabilności sektora finansowego i gospodarki. Porównane zostaną różne rozwiązania prawne stosowane w poszczególnych krajach i stabilność systemów finansowych i gospodarczych. Badania będą poszukiwać odpowiedzi na pytanie, czy stabilność finansowa i gospodarcza danego kraju jest wynikiem silnych instytucji i stosowanych rozwiązań prawnych (norm ostrożnościowych), czy też może jest ona wynikiem działania zupełnie innych czynników, jak np. zamożności obywateli, zadłużenia gospodarstw domowych, skłonności do tworzenia i korzystania z innowacji finansowych.
Okres realizacji: 2019-2020

Katedra Nauk o Polityce i Administracji

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020