Kolegium Zarządzania

Projekty Kolegium Zarządzania

BE Aware Student (BEAST)
Konsorcjum projektowe: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (Polska), Universita Degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Włochy) oraz Polytechnics Institute of Portalegre  (Portugalia)
Kierownik projektu: dr Joanna Świętoniowska jswietoniowska@wsiz.rzeszow.pl
Celem projektu jest modernizacja oferty uczelni poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnego kursu/ przedmiotu na kierunku Informatyka „model biznesowy – JA specjalista IT z pasją” kształtującego umiejętności generowania osobistych modeli biznesowych oraz umiejętności wykorzystania innowacyjnych pomysłów w kształtowaniu kariery zawodowej. Okres realizacji: 1.09.2018 -31.12.2020
Finansowanie: Erasmus+ w ramach akcji 2 Partnerstwa strategiczne w szkolnictwie wyższym (2018-1-PL01-KA203-051137)

 

Adaptation and Evaluation D.Y.L. Methodology to Individualized Career Planning in Higher Education Institutions
Konsorcjum projektowe: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (Polska), Universita Degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Włochy) oraz Polytechnics Institute of Portalegre  (Portugalia), Université de Nice – Sophia Antipolis (Francja)
Celem projektu jest nawiązanie współpracy międzynarodowej w celu adaptacji podejścia Business Model You (BMY) oraz Degign Your Life (DYL) do potrzeb indywidualizacji i tworzenia ścieżek kształcenia oraz planowania kariery zawodowej a także wypracowanie metodyki w zakresie procesu, technik i metod indywidualizacji ścieżek kształcenia i kariery zawodowej dla uczelni wyższych w tym obszarze.
Głównymi grupami docelowymi będą naukowcy realizujący prace w ramach projektu, kadra zarządzająca uczelni, studenci oraz pracownicy biur karier czy działów personalnych.
Okres realizacji: 1.10.2019-30.09.2021
Finansowanie: Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe NAWA

 

Projekt Inspiring Digital Entrepreneurship and Awareness (IDEA)
Kierownik projektu: dr Tomasz Skica tskica@wsiz.rzeszow.pl
Projekt przygotowany we współpracy pracowników IBAF oraz partnerów międzynarodowych w ramach Erasmus Strategic Project. Zespół projektowy współtworzą partnerzy z Chorwacji, Włoch, Belgii, Słowacji, Rumunii i Hiszpanii. Celem IDEA jest mapowanie i gromadzenie informacji na temat dynamiki przedsiębiorczości cyfrowej w krajach zaangażowanych w realizację projektu. IDEA zakłada zwiększenie umiejętności cyfrowych i przedsiębiorczości poprzez opracowanie i testowanie zestawu innowacyjnych materiałów i zasobów. Projekt zwiększy świadomość instytucji szkolnictwa wyższego i władz oświatowych na temat potencjału kompetencji cyfrowych i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości oraz ich roli jako czynników sukcesu w biznesie.
Okres realizacji: 1.11.2019-31.10.2021
Finansowanie: Program Erasmus – Partnerstwa strategiczne

 

Metoda ustawicznego monitorowania niedopasowania edukacyjnego na rynku pracy na szczegółowym poziomie
Kierownik projektu: dr Robert Pater rpater@wsiz.rzeszow.pl
Głównym celem projektu jest poprawa efektywności współpracy nauki i edukacji z otoczeniem gospodarczym poprzez opracowanie metody ustawicznej oceny niedopasowania edukacyjnego pomiędzy podażą pracy a popytem na pracę na szczegółowym poziomie, tj. niedopasowania dotyczącego kierunku kształcenia, kwalifikacji i kompetencji oraz zbadania ich przyczyn.
Głównym rezultatem projektu będzie opracowanie i udostępnienie metody ustawicznego monitorowania szczegółowego dopasowania sektora edukacji do wymagań rynku pracy na przykładzie Polski. Rezultatami projektu będą również: szczegółowa (na niespotykaną skalę) ocena niedopasowań edukacyjnych na rynku pracy i wnioski dla polityki edukacji i rynku pracy.
Okres realizacji: 28.06.2017–27.05.2019
Finansowanie: Program Dialog MNiSW (0127/DLG/2017/10)

 

Rola logistyki zwrotnej w generowaniu zadowolenia klienta w relacji B2C na rynku Polskim
Kierownik projektu: mgr Kateryna Lysenko-Ryba klysenko@wsiz.rzeszow.pl
Celem projektu jest identyfikacja zależności między zarządzaniem zwrotami a zadowoleniem klientów. Przedmiotem badań będzie logistyka zwrotna w relacji B2C, która dotyczy zarządzania i obsługi zwrotów oraz reklamacji konsumenckich. Dla potrzeb badań zostały sformułowane następujące cele cząstkowe: 1) określenie wartości dla klienta wynikających z cech funkcjonalno-strukturalnych systemu zwrotów; 2) wykazanie efektów stosowania pro konsumenckiego systemu zwrotów jako narzędzia dla ulepszenia obsługi klienta; 3) scharakteryzowanie determinantów kształtujących zadowolenie klientów w kontekście zwrotów stacjonarnych oraz online. Na podstawie przyjętych celów badawczych sformułowano hipotezę główną: „Prokonsumencki system zarządzania zwrotami wpływa pozytywnie na zadowolenie i lojalność klientów” oraz hipotezy pomocnicze: „Sprawne zarządzanie zwrotami jest pozytywnie skorelowane z poziomem obsługi
Okres realizacji: 2017–2019
Finansowanie: Dotacja statutowa ze środków MNiSW

 

Zależność pomiędzy rozwojem sektora finansowego a wzrostem gospodarczym – ujęcie regionalne
Kierownik projektu: dr Agata Gemzik-Salwach agemzik@wsiz.rzeszow.pl
Dyskusja dotycząca wpływu rozrastającego się sektora finansowego (zjawisko to często określane jako finansjalizacja (Epstein 2001)) na gospodarkę toczy się intensywnie od dwóch dekad. Jej uczestnicy koncentrują się na pokazywaniu tych zależności w odniesieniu do gospodarek poszczególnych krajów jako całości, całkowicie pomijając przy tym aspekt regionalny. Tymczasem wyniki analiz na poziomie regionów mogą całkowicie odbiegać od rezultatów analiz na poziomie krajów. W moich badaniach identyfikuję obszar niszowy dotyczący zależności zachodzących pomiędzy rozwojem sektora finansowego a wzrostem gospodarczym – jest to brak ujęcia regionalnego. Badam zależności występujące pomiędzy rozwojem sektora finansowego, a wzrostem gospodarczym w ujęciu regionalnym na przykładzie województw Polski i prezentuję rozszerzone możliwości wykorzystania badań w ujęciu regionalnym w porównaniu do badań na poziomie ogólnokrajowym. Na potrzeby pracy postawiłam hipotezę mówiąca o tym, że „badanie zależności pomiędzy rozwojem sektora finansowego a wzrostem gospodarczym w ujęciu regionalnym pozwala na stworzenie dokładnego obrazu związków zachodzących między tymi obszarami”. Rezultaty badań przeprowadzonych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (Sahay R. i in. 2015) umiejscowiły Polskę prawie na wierzchołku tej paraboli, co oznacza, że w naszym kraju mamy do czynienia z optymalnym poziomem rozwoju sektora finansowego. Planuję powtórzyć te badania, ale w ujęciu regionalnym, co może prowadzić do innych wniosków i dać wiedzę na temat regionów Polski, w których dalszy rozwój sektora finansowego jest jeszcze korzystny.
Okres realizacji: 08.12.2017-07.12.2018
Finansowanie: Program Miniatura NCN (2017/01/X/HS4/01500)

 

Analiza instytucjonalnych ram funkcjonowania instytucji pożyczkowych w Polsce i w wybranych krajach
Kierownik projektu: dr Agata Gemzik-Salwach agemzik@wsiz.rzeszow.pl
Głównym celem badań jest przedstawienie analizy ram instytucjonalnych działalności instytucji pożyczkowych w Polsce i w wybranych krajach oraz ocena ich ekonomicznych skutków dla funkcjonowania rynku firm pożyczkowych i banków. Główna hipoteza badawcza brzmi: „Instytucje pożyczkowe w Polsce prowadzą działalność przede wszystkim w oparciu o ustawę o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawę o kredycie konsumenckim i nie są objęte tak ścisłymi jak banki regulacjami ostrożnościowymi w zakresie świadczonych usług finansowych. Z uwagi jednak na konieczność zapewnienia z jednej strony stabilności systemu finansowego państwa postrzeganego w kategoriach dobra publicznego, a z drugiej wzmocnienie ochrony klientów tych instytucji, która ma prowadzić do ich bezpieczeństwa finansowego, zwiększony powinien zostać nadzór ostrożnościowy ze strony organów państwa nad tymi instytucjami.”
Okres realizacji: 2018
Finansowanie: Dotacja statutowa ze środków MNiSW

 

Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny szczebla gminnego
Support for entrepreneurship by the local government at the communal level
Kierownik: dr hab. Tomasz Mickiewicz
W oparciu o nowe dane, niniejszy projekt koncentrował się na pytaniu, na ile i w jaki sposób władze gmin są w stanie skutecznie stymulować przedsiębiorczość, rozumianą jako powstawanie nowych firm. Pytanie to jest o tyle ważne, że współcześnie przedsiębiorczość jest postrzegana jako kluczowy czynnik rozwoju gospodarczego. O ile do połowy ubiegłego stulecia obserwowaliśmy trend w kierunku postępującej integracji i dominacji rynkowej dużych, ustabilizowanych firm, to rozwój nowych technologii i profil gospodarczy przesunął się w takim kierunku, gdzie rozwój warunkowany jest wchodzeniem nowych firm na rynek, i takim otoczeniem, które sprzyja ich dynamicznemu rozwojowi. W tym samym czasie, obserwujemy jednocześnie i nieco paradoksalnie, z jednej strony poszerzanie się rynku w kierunku globalnym, a z drugiej mocne zakorzenienie przedsiębiorstw w sferze lokalnej, co też określa się mianem ‘glokalizacji’. Ten nacisk na lokalny wymiar przedsiębiorczości, który współwystępuje z wymiarem globalnym, prowadzi prostą drogą do pytania, co społeczności lokalne i władze gminne w szczególności powinny przedsięwziąć, aby wzmocnić procesy rozwoju, przez tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. W oparciu o badania ekonometryczne oparte na połączonych istniejących danych statystycznych i nowo zebranych danych ankietowych, projekt niniejszy oferuje pewne wstępne odpowiedzi na pytanie o skuteczność poszczególnych narzędzi polityki gmin. Obraz jaki wyłania się z badań sugeruje, że to zdolność do samoorganizacji lokalnej społeczności jest czynnikiem kluczowym w rozwoju przedsiębiorczości. Władze gmin, wspierając niezależne organizacje obywatelskie i gospodarcze, tworzą jednocześnie warunki dla przedsiębiorczości. W szczególności, dotyczy to również inicjatyw zorientowanych na budowanie klastrów, czyli współpracy branżowej przedsiębiorców opartej na wspólnym profilu działalności. To z kolei wymaga dobrego zrozumienia własnego potencjału lokalnego i ‘inteligentnej specjalizacji’.
Okres realizacji: 28.07.2014 – 27.07.2016
Finansowanie: Program OPUS NCN (2013/11/B/HS4/01022)
https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?s=10229

 

Ocena efektywności wykorzystania pomocy finansowej Unii Europejskiej jako instrumentu polityki spójności społeczno-gospodarczej oraz poprawy warunków życia
Kierownik projektu: dr Wojciech Misiąg wmisiag@wsiz.rzeszow.pl
Celem przeprowadzonego badania była ocena efektywności wykorzystania środków, które począwszy od roku 2004 Polska otrzymuje z budżetu Unii Europejskiej. Za punkt odnie¬sienia dla tej oceny przyjęto cele (kwantyfikowane w postaci ustalonych wartości docelowych wybranych wskaźników) wskazane w dokumentach programowych określających zasady wykorzystania środków UE w Polsce, a więc w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2004–2006 (NPR) oraz w Narodowej Strategii Spójności (NSS, NSRO) na lata 2007–2013. Zamierzaliśmy zbadać, czy, niezależnie od oczywistych efektów rzeczowych, środki unijne zapewniły polskiej gospodarce efekty makroekonomiczne ustalone w wymienionych powyżej doku¬mentach. Badaniami objęto okres od roku przystąpienia Polski do UE do końca roku 2011.
Wniosek z badania: w latach 2004–2011 faktycznie realizowana strategia wykorzystania środków unijnych w Polsce nakierowana była na realizację innych celów niż te, które były formalnie deklarowane. Znacznie większą uwagę poświęcono poprawie stanu infrastruktury niż stworzeniu podstaw dla zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Tym samym wykorzystując pomoc UE nie osiągnięto ustalonych celów strategicznych – co samo w sobie należy uznać za stwierdzenie niższej niż zakładano efektywności wykorzystania środków unijnych, a ponadto nie przygotowano gospodarki do nieuchronnego w następnych latach zmniejszania się udziału środków UE w finansowaniu rozwoju gospodarczego i w finansowaniu przedsięwzięć poprawiających standard życia. W naszym przekonaniu wnioski te mają znaczenie nie tylko dla wyjaśnienia procesów przebiegających w Polsce po roku 2004, lecz również mają swe znaczenie dla nieco innego sposobu zarządzania środkami pomocowymi w perspektywie finansowej 2014–2020 i w okresie po roku 2020. Wyniki przeprowadzonych badań i wynikające z nich wnioski opisano w raporcie:https://www.wsiz.rzeszow.pl/pl/nauka-i-badania/badania-naukowe/projekty-naukowo-badawcze/finansowane-ze-zrodel-zewnetrznych/Documents/raport.pdf
Okres realizacji: 13.06.2011–31.01.2013
Finansowanie: Program MNiSW 40 konkurs na projekty badawcze własne (N N114 163740)

 

 

 

 

Kolegium Zarządzania

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020