Katedra Zarządzania

Nasze badania

Katedra Zarządzania prowadzi badania w zakresie: organizacji i zarządzania, dotyczące m.in. ekonomiki obrony narodowej i zarządzania sektorem obrony narodowej, zarządzania sektorem publicznym, ekonomiki i zarządzania migracjami; ekonomiki i zarządzania zakupami państwowymi, zarządzania konfliktem, zarządzania kryzysowego, współczesnego terroryzmu, i problematyki bezpieczeństwa państwa, a także zarządzania marketingowego i zarządzania strategicznego, zarządzania w ochronie zdrowia.

Przedmiotem zainteresowania badawczego Katedry są również zagadnienia zarządzania projektami, innowacjami i przedsiębiorczością, a także zarządzania zasobami ludzkimi.
Wyniki badań i doświadczenie badawcze wykorzystywane są przez pracowników Katedry w trakcie zajęć dydaktycznych. Wzbogacają teoretyczne wykłady wnioskami dla praktyki.

Kontakt: alewandowska@wsiz.edu.pl


Projekty naukowo-badawcze finansowane ze źródeł zewnętrznych:

BE Aware Student (BEAST)
Konsorcjum projektowe: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (Polska), Universita Degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Włochy) oraz Polytechnics Institute of Portalegre (Portugalia)
Kierownik projektu: dr Joanna Świętoniowska jswietoniowska@wsiz.edu.pl
Celem projektu jest modernizacja oferty uczelni poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnego kursu/przedmiotu na kierunku Informatyka „model biznesowy – JA specjalista IT z pasją” kształtującego umiejętności generowania osobistych modeli biznesowych oraz umiejętności wykorzystania innowacyjnych pomysłów w kształtowaniu kariery zawodowej.
Okres realizacji: 1.09.2018–31.12.2020
Finansowanie: Erasmus+ w ramach akcji 2 Partnerstwa strategiczne w szkolnictwie wyższym (2018-1-PL01-KA203-051137)

Badania finansowane z subwencji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat:

Kształtowanie pozycji konkurencyjnej na polskim ryku transportu lotniczego na przykładzie przewoźnika Lufthansa
Kierownik projektu: mgr Olesia Iefremova oiefremova@wsiz.edu.pl
Głównym celem badań jest określenie sposobów ewaluacji pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku usług lotniczych pod względem podmiotów konkurencyjnych na przykładzie linii lotniczej Lufthansa. W ramach badań empirycznych przeprowadzone zostanie badanie ankietowe CAWI (Computer-Aided Web Interviewing) oparte o internetowy panel badawczy, którego celem będzie określenie z perspektywy klientów czynników wpływających na kształtowanie pozycji konkurencyjnej linii lotniczej na polskim rynku usług transportu lotniczego ze szczególnym uwzględnieniem przewoźnika Lufthansa. Badane będą czynniki, które decydują o wyborze linii lotniczej przez pasażerów, skłonność do rekomendacji, preferencje konsumenckie, opinie i postawy pasażerów.
Okres realizacji: 2019–2020

Katedra Zarządzania

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020