Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Projekty Wydziału Administracji i Nauk Społecznych

Projekty naukowo-badawcze w trakcie realizacji:

Tytuł projektu: Metoda ustawicznego monitorowania niedopasowania edukacyjnego na rynku pracy na szczegółowym poziomie
Kierownik projektu: dr Robert Pater rpater@wsiz.rzeszow.pl
Głównym celem projektu jest poprawa efektywności współpracy nauki i edukacji z otoczeniem gospodarczym poprzez opracowanie metody ustawicznej oceny niedopasowania edukacyjnego pomiędzy podażą pracy a popytem na pracę na szczegółowym poziomie, tj. niedopasowania dotyczącego kierunku kształcenia, kwalifikacji i kompetencji oraz zbadania ich przyczyn.
Głównym rezultatem projektu będzie opracowanie i udostępnienie metody ustawicznego monitorowania szczegółowego dopasowania sektora edukacji do wymagań rynku pracy na przykładzie Polski. Rezultatami projektu będą również: szczegółowa (na niespotykaną skalę) ocena niedopasowań edukacyjnych na rynku pracy i wnioski dla polityki edukacji i rynku pracy.
Okres realizacji: 28.06.2017–27.11.2018
Finansowanie: Program Dialog MNiSW (0127/DLG/2017/10)

Tytuł projektu: Zagraniczni uczeni w Polsce: motywacje, trajektorie życiowe oraz potencjał naukowy
Kierownik projektu: dr Kamil Łuczaj kluczaj@wsiz.rzeszow.pl
Według danych, zgromadzonych przez polskie MNiSW (por. SIoSW 2012), w 2012 roku pracowało w Polsce etatowo 1887 zagranicznych naukowców (spośród nich 1319 osób miało co najmniej doktorat). Stanowili oni 1,9% wszystkich naukowców zatrudnionych w Polsce, pracując w 270 uczelniach i instytutach badawczych. Gdy porównamy te liczby z danymi dla innych krajów Europy, okaże się, że Polska nie przyciąga wielu migrujących naukowców.
Celem naukowym projektu jest zbadanie praktyk kulturowych i instytucjonalnych cudzoziemskich uczonych żyjących i pracujących w Polsce. Badania służyć mają wyjaśnieniu relacji między biografiami migracyjnymi i praktykami etnicznymi oraz rodzinnymi wysoko wykwalifikowanych specjalistów a rozwojem naukowego życia instytucjonalnego w Polsce.
Okres realizacji: 22.12.2017–21.12.2019
Finansowanie: Program Dialog MNiSW (0142/DLG/2017/10)

Tytuł projektu: Ekstensjonizm zobowiązań etycznych wobec rzeczy użytkowych – analiza postnaturalnego enwironmentalizmu
Kierownik projektu: dr Magdalena Hoły-Łuczaj mholy@wsiz.rzeszow.pl
Debata o rozszerzaniu zakresu zobowiązań etycznych człowieka wobec bytów pozaludzkich toczy się intensywnie od kilku dekad. Jej uczestnicy koncentrują się na statusie bytów naturalnych: pojawiają się w niej argumenty na rzecz objęcia namysłem etycznych różnych gatunków zwierząt, niektórzy teoretycy postulują włączenie w jego zakres ogółu bytów ożywionych, przedstawiciele najbardziej radykalnych odłamów ekofilozofii uważają, że zasługują na to także nieożywione byty naturalne. Artefakty techniczne były w tej dyskusji albo pomijane, albo wprost krytykowano ideę objęcia relacji człowieka z rzeczami oceną etyczną. Dopiero w ciągu ostatnich kilkunastu lat najnowsze nurty w antropologii filozoficznej, ekofilozofii i filozofii techniki (postnaturalny enwironmentalizm, postfenomenologia, posthumanizm) podjęły na nowo problem włączenia artefaktów w sferę zobowiązań etycznych człowieka. W ramach grantu dokonana zostanie pogłębiona, krytyczna analiza stanowiska postnaturalnego enwironmentalizmu.
Okres realizacji: 15.09.2017–14.09.2018
Finansowanie: Program Miniatura NCN (2017/01/X/HS1/00422)

Tytuł projektu: Zależność pomiędzy rozwojem sektora finansowego a wzrostem gospodarczym – ujęcie regionalne
Kierownik projektu: dr Agata Gemzik-Salwach agemzik@wsiz.rzeszow.pl
Dyskusja dotycząca wpływu rozrastającego się sektora finansowego (zjawisko to często określane jako finansjalizacja (Epstein 2001)) na gospodarkę toczy się intensywnie od dwóch dekad. Jej uczestnicy koncentrują się na pokazywaniu tych zależności w odniesieniu do gospodarek poszczególnych krajów jako całości, całkowicie pomijając przy tym aspekt regionalny. Tymczasem wyniki analiz na poziomie regionów mogą całkowicie odbiegać od rezultatów analiz na poziomie krajów. W moich badaniach identyfikuję obszar niszowy dotyczący zależności zachodzących pomiędzy rozwojem sektora finansowego a wzrostem gospodarczym – jest to brak ujęcia regionalnego. Badam zależności występujące pomiędzy rozwojem sektora finansowego, a wzrostem gospodarczym w ujęciu regionalnym na przykładzie województw Polski i prezentuję rozszerzone możliwości wykorzystania badań w ujęciu regionalnym w porównaniu do badań na poziomie ogólnokrajowym. Na potrzeby pracy postawiłam hipotezę mówiąca o tym, że „badanie zależności pomiędzy rozwojem sektora finansowego a wzrostem gospodarczym w ujęciu regionalnym pozwala na stworzenie dokładnego obrazu związków zachodzących między tymi obszarami”. Rezultaty badań przeprowadzonych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (Sahay R. i in. 2015) umiejscowiły Polskę prawie na wierzchołku tej paraboli, co oznacza, że w naszym kraju mamy do czynienia z optymalnym poziomem rozwoju sektora finansowego. Planuję powtórzyć te badania, ale w ujęciu regionalnym, co może prowadzić do innych wniosków i dać wiedzę na temat regionów Polski, w których dalszy rozwój sektora finansowego jest jeszcze korzystny.
Okres realizacji: 08.12.2017-07.12.2018
Finansowanie: Program Miniatura NCN (2017/01/X/HS4/01500)

Tytuł projektu: Mediatyzacja jako wiodący proces współczesnego świata
Kierownik projektu: dr hab. Andrzej Adamski, prof. nadzw. WSIiZ aadamski@wsiz.rzeszow.pl
Zgodnie z teorią mediatyzacji, żyjemy w czasach, w których media są obecne w niemal wszystkich dziedzinach naszego życia. Praca, czas wolny, polityka, działalność organizacji, gospodarka i wiele innych obszarów kultury i społeczeństwa coraz bardziej opiera się na komunikacji medialnej i wykorzystuje ją. Jest to swoiste „nasycenie mediami” naszej rzeczywistości. Aby uchwycić pełne znaczenie i sens tego zjawiska, stworzono koncepcję mediatyzacji. Nie odnosi się ona do zamkniętej teorii zmiany mediów, ale raczej zachęca otwartego prześledzenia – z jednej strony wzajemnego oddziaływania mediów i zmian zachodzących w sposobie komunikacji, z drugiej zaś – innych procesów zmian społecznych i kulturowych. W ten sposób teoria mediatyzacji próbuje zrozumieć i wyjaśnić znaczenie rozwoju multimediów w stosunku do innych procesów nowoczesności, zwłaszcza, globalizacji, indywidualizacji i komercjalizacji. Obecnie media (zwłaszcza tzw. nowe media) umożliwiają wielopłaszczyznowy, globalny, interaktywny oraz skompresowany przestrzennie i czasowo przekaz dowolnej treści, skierowany do globalnego audytorium. Dzieje się tak, ponieważ to nowe media rekonfigurują i dywersyfikują cały proces obiegu informacji od nadawcy do odbiorcy, a także zmieniają kluczowe charakterystyki medialnych tekstów. W przypadku mediów analogowych informacja musiała mieć swój fizyczny nośnik. W nowych mediach informacja poddana digitalizacji jest zapisana w postaci strumienia bitów, zunifikowana, poddana standaryzacji – co sprawia, że może być praktycznie dowolnie kopiowana i przenoszona między różnymi typami odbiorników.
Mediatyzacja jako wiodący proces współczesnego świata to zbiór mikroprojektów o tematyce szeroko rozumianej mediatyzacji w skład którego wchodzą:

Tytuł projektu: Kompetencje medialne licealistów: między faktami a mitologizacją
Kierownik projektu: dr Kami Łuczaj kluczaj@wsiz.rzeszow.pl
Głównym celem projektu jest diagnoza poziomu kompetencji medialnych młodzieży w wieku licealnym oraz analiza sposobów poszukiwania przez nich informacji dotyczących możliwości kontynowania nauki i rozwoju kariery, co wiąże się również z poziomem umiejętności wyszukiwania, selekcji i przetwarzania informacji. Badaniem objęci będą uczniowie klas drugich rzeszowskich szkół średnich oraz licealiści krakowscy (badanie porównawcze).
Projekt odpowiada na trzy pytania badawcze:
1.    Jaki jest poziom różnych kompetencji medialnych młodych Polaków?
2.    (umiejętności: wykonywania prostych czynności, zaawansowanego poszukiwania sprawdzonych informacji na temat wydarzeń przeszłych, odróżniania faktów od opinii oraz krytyczne podejście do tzw. fake news, szczególnie w mediach społecznościowych, korzystania z podstawowych i zaawansowanych funkcji programów biurowych, sięgnięcia po konwencjonalne (nie-internetowe) źródła informacji, np. w sytuacji, gdy jakiejś wiedzy nie można pozyskać w trybie online.)
3.    Jakie typy użytkowników mediów możemy wyróżnić empirycznie?
4.    Czy zgrywalizowane (gamified) środowisko badania pomaga zebrać bardziej wartościowe dane empiryczne?
Okres realizacji: 2018–2019
Finansowanie: Dotacja statutowa ze środków MNiSW

Tytuł projektu: Społeczne aspekty internetowego wigilantyzmu
Kierownik projektu: dr Barbara Przywara bprzywara@wsiz.rzeszow.pl
Celem badania jest zdiagnozowanie, opis i typologia zjawiska internetowego wigilantyzmu także w aspekcie dziennikarstwa obywatelskiego.
Pierwszy etap to badania w oparciu o analizę zawartości mediów online (np. na stronach elektronicznych wydań czasopism) oraz mediów społecznościowych, gdzie pojawiają się opisy negatywnie ocenianych zachowań i komentarze internatów.  Drugim etapem badań będzie przeprowadzenie wywiadów kwestionariuszowych online, w celu zdiagnozowania skali zjawiska w Polsce, typów działań i motywów podejmowania tego typu zaangażowania.
Okres realizacji: 2018
Finansowanie: Dotacja statutowa ze środków MNiSW

Tytuł projektu: Uwarunkowania konsumpcji mediów – badania mediów i ich użytkowników
Kierownik projektu: dr Anna Martens amertens@wsiz.rzeszow.pl, dr Iwona Leonowicz-Bukała
Głównym celem projektu jest diagnoza użytkowników mediów ze względu na narzędzia, kanały i media jakimi posługują się w zakresie komunikacji. Badanie ma również na celu podjęcie próby zdiagnozowania przyczyn i sposobów korzystania z poszczególnych mediów, próbę opisania motywacji użytkowników.
Okres realizacji: 2018
Finansowanie: Dotacja statutowa ze środków MNiSW

Tytuł projektu: Mediatyzacja religii a budowanie wspólnoty
Kierownik projektu: dr hab. Andrzej Adamski aadamski@wsiz.rzeszow.pl, prof. WSIiZ; dr Barbara Przywara bprzywara@wsiz.rzeszow.pl
Projekt pozwoli:
•    stwierdzić w jakim zakresie nowe media (w tym także aplikacje) są w stanie zastąpić tradycyjne formy kontaktu z treściami duchowymi (np. rekolekcje, konferencje),
•    odpowiedzieć na pytanie czy multimedialność nośnika wpływa na jakość prowadzenia życia duchowego (modlitwa, skupienie etc.),
•    odpowiedzieć na pytanie czy fakt korzystania z pomocy zamieszczonych w Internecie nie zwiększa ryzyka indywidualizmu i wyobcowania ze wspólnoty,
•    diagnozę zjawiska korzystania z wirtualnych wspólnot o charakterze religijnym.
Okres realizacji: 2018
Finansowanie: Dotacja statutowa ze środków MNiSW

Tytuł projektu: Mediatyzacja dyskryminacji
Kierownik projektu: dr hab. Marcin Szewczyk, prof. WSIiZ mszewczyk@wsiz.rzeszow.pl
Rezultaty badań mogą posłużyć do określenia sposobu, skali, zakresu, narzędzi, metod oraz społecznego wymiaru mediatyzacji dyskryminacji. Przeprowadzone badanie pozwoli na identyfikację podstawowych przyczyn i skutki społeczne mediatyzacji dyskryminacji, a także wskaże pośrednio na system wartości ściśle powiązanych z kształtem tożsamości społeczeństwa tworzącego zmediatyzowany dyskurs dyskryminacji. W całości badanie będzie można traktować jako częściową diagnozę, metodologicznie łatwą do modelowe rozszerzenia na mniej reprezentowanych i poddanych mniejszemu naciskowi dyskryminacji mniejszości.
Okres realizacji: 2018-2020
Finansowanie: Dotacja statutowa ze środków MNiSW

Tytuł projektu: Nowe media a sfera publiczna – działania podejmowane przez JST na rzecz angażowania obywateli
Kierownik projektu: dr Elżbieta Inglot-Brzęk einglot@wsiz.rzeszow.pl
Głównym celem badawczym jest odpowiedź na pytanie: jak JST wykorzystują nowe media do poszerzenia sfery publicznej i tworzenia nowego pola aktywności obywateli.
Z powyższego wynikają następujące cele szczegółowe:
•    Analiza  prawnych podstaw działań JST na rzecz aktywizacji obywateli, w tym działań podejmowanych w nowych mediach.
•    Analiza działań podejmowanych przez JST na rzecz aktywizacji obywateli (budowa katalogu działań potencjalnych i realizowanych).
•    Ustalenie roli i zakresu wykorzystania nowych mediów przez JST w podejmowaniu działań społecznie odpowiedzialnych.
•    Budowa katalogu działań podejmowanych przez JST w nowych mediach na rzecz aktywizacji obywateli.
•    Analiza social media jako poszerzonej sfery publicznej i interaktywnego kanału komunikacji z otoczeniem.
Okres realizacji: 2018-2019
Finansowanie: Dotacja statutowa ze środków MNiSW

Tytuł projektu: Percepcja medialnych przekazów komunikacji marketingowej instytucji pożyczkowych przez ich klientów
Kierownik projektu: dr hab. Sławomir Gawroński, prof. WSIiZ sgawronski@wsiz.rzeszow.pl
Celem badawczym projektu jest zdiagnozowanie:
•    skali i możliwych technik manipulacyjnych stosowanych przez instytucje pożyczkowe w przekazach promocyjnych,
•    percepcji tych komunikatów przez ich odbiorców,
•    świadomości konsumentów na temat manipulacji w działalności komunikacyjnej instytucji pożyczkowych.
Okres realizacji: 2018-2019
Finansowanie: Dotacja statutowa ze środków MNiSW

Tytuł projektu: Etyczne aspekty interfejsów neuronalnych (komunikacji mózg-komputer)
Kierownik projektu: dr hab. Andrzej Adamski, prof. nadzw. aadamski@wsiz.rzeszow.pl; dr Konrad Szocik kszocik@wsiz.rzeszow.pl
Czy da się przy pomocy odpowiednio dostrojonych fal o naturze i częstotliwości tożsamej z falami mózgowymi, wywierać wpływ na myślenie człowieka i podejmowane przezeń decyzje? Czy można już mówić wówczas o kradzieży tożsamości? Pytania i dylematy natury etycznej pojawiają się przy tego typu badaniach bardzo często. Mówi się już wręcz o neurobezpieczeństwie, hakowaniu mózgu, ochronie neuroprywatności i bezpieczeństwa informacji. Są to jedne z poważniejszych dylematów współczesnej bioetyki, bo sięgające już do fundamentów ludzkiej osobowości.
Celem projektu jest udzielenie odpowiedzi na te i inne pytania w świetle perspektywy etycznej. Zakładamy, że rozwój opisanej technologii, jak również aktualna dynamika rozwoju społecznego i kulturowego, prowadzi nieuchronnie do wprowadzania rozwiązań technologicznych do możliwie wszystkich sfer ludzkiego życia, również tych dotyczących komunikowania i poznawania.
Okres realizacji: 2018
Finansowanie: Dotacja statutowa ze środków MNiSW

Tytuł projektu: Bezczynność administracji – perspektywa krajowa i europejska
Kierownik projektu: dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. nadzw. WSIiZ ajurkowska@wsiz.rzeszow.pl
Projekt ma na celu wypracowanie krajowych modelowych narzędzi reakcji normatywnej i pozanormatywnej na bezczynność administracji (administrative silence).
Osiągnięcie wskazanego powyżej celu wymaga:
(1) analizy kontekstu społeczno-kulturowego zjawiska bezczynności administracji,
(2) analizy stanu prawnego w odniesieniu do: ram prawnych regulujących bezczynność administracji, terminów działania administracji publicznej, reakcji na bezczynność administracji (prawo polskie i europejskie, z określeniem wpływu tego ostatniego na prawo krajowe);
(3) analizy orzecznictwa i praktyki decyzyjnej odnoszącej się do bezczynności w administracji publicznej;
(4) analizy polskiego i europejskiego dorobku doktrynalnego dotyczącego bezczynności administracji.
Wyniki powyższych analiz będą stanowić podstawę do określenia aktualnej koncepcji (modelu?) podejścia ustawodawcy, orzecznictwa i praktyki administracyjnej do zjawiska bezczynności administracji. W dalszej kolejności charakterystyka polskiego modelu zostanie skonfrontowana ze zidentyfikowanymi koncepcjami bezczynności: modelem fikcji negatywnej (Niemcy), modelem fikcji pozytywnej (Hiszpania), modelem nieformalnego dialogu (Wlk. Brytania). Ostatnim etapem projektu będzie propozycja modelowych rozwiązań legislacyjnych i organizatorskich mających na celu zapobieganie i/lub skuteczne sankcjonowanie bezczynności administracji.
Projekt stanowi część krajową sieciowego projektu badawczego Administrative Silence in European Legal-Administrative Framework, realizowanego od 2018 r. przez European Group of Public Administration/PSG Law & Public Adminsitration.
Okres realizacji: 2018–2020
Finansowanie: Dotacja statutowa ze środków MNiSW

Tytuł projektu: Wykorzystanie metod ilościowych i jakościowych w badaniach naukowych
Kierownik projektu: dr hab. Marcin Kozak, prof. nadzw. WSIiZ mkozak@wsiz.rzeszow.pl
Badania mające na celu wykorzystanie różnych metod ilościowych i jakościowych w badaniach naukowych, w różnych dyscyplinach nauk społecznych i innych, powiązanych z naukami społecznymi (np. informatyka na potrzeby nauk społecznych). Prowadzone badania dotyczą np. socjologii, naukometrii, ekonomii czy zarządzania. Prowadzone będę zarówno badania o charakterze teoretycznych (np. prace nad nowymi metodami czy krytyczne prace przeglądowe), jak również badania o charakterze empirycznych (np. prace, w których stosowane są metody ilościowe lub jakościowe).
Okres realizacji: od 2018 roku
Finansowanie: Dotacja statutowa ze środków MNiSW

Tytuł projektu: Analiza instytucjonalnych ram funkcjonowania instytucji pożyczkowych w Polsce i w wybranych krajach
Kierownik projektu: dr Agata Gemzik-Salwach agemzik@wsiz.rzeszow.pl
Głównym celem badań jest przedstawienie analizy ram instytucjonalnych działalności instytucji pożyczkowych w Polsce i w wybranych krajach oraz ocena ich ekonomicznych skutków dla funkcjonowania rynku firm pożyczkowych i banków. Główna hipoteza badawcza brzmi:
„Instytucje pożyczkowe w Polsce prowadzą działalność przede wszystkim w oparciu o ustawę o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawę o kredycie konsumenckim i nie są objęte tak ścisłymi jak banki regulacjami ostrożnościowymi w zakresie świadczonych usług finansowych. Z uwagi jednak na konieczność zapewnienia z jednej strony stabilności systemu finansowego państwa postrzeganego w kategoriach dobra publicznego, a z drugiej wzmocnienie ochrony klientów tych instytucji, która ma prowadzić do ich bezpieczeństwa finansowego, zwiększony powinien zostać nadzór ostrożnościowy ze strony organów państwa nad tymi instytucjami.”
Okres realizacji: 2018
Finansowanie: Dotacja statutowa ze środków MNiSW

Tytuł projektu: Rola logistyki zwrotnej w generowaniu zadowolenia klienta w relacji B2C na rynku Polskim
Kierownik projektu: mgr Kateryna Lysenko-Ryba klysenko@wsiz.rzeszow.pl
Celem projektu jest identyfikacja zależności między zarządzaniem zwrotami a zadowoleniem klientów. Przedmiotem badań będzie logistyka zwrotna w relacji B2C, która dotyczy zarządzania i obsługi zwrotów oraz reklamacji konsumenckich. Dla potrzeb badań zostały sformułowane następujące cele cząstkowe: 1) określenie wartości dla klienta wynikających z cech funkcjonalno-strukturalnych systemu zwrotów; 2) wykazanie efektów stosowania pro konsumenckiego systemu zwrotów jako narzędzia dla ulepszenia obsługi klienta; 3) scharakteryzowanie determinantów kształtujących zadowolenie klientów w kontekście zwrotów stacjonarnych oraz online.
Na podstawie przyjętych celów badawczych sformułowano hipotezę główną: „Prokonsumencki system zarządzania zwrotami wpływa pozytywnie na zadowolenie i lojalność klientów” oraz hipotezy pomocnicze: „Sprawne zarządzanie zwrotami jest pozytywnie skorelowane z poziomem obsługi
Okres realizacji: 2017–2019
Finansowanie: Dotacja statutowa ze środków MNiSW


Projekty zrealizowane finansowane z funduszy zewnętrznych:
Tytuł projektu: Physarum Chip: Growing Computers from Slime Mould
Kierownik z ramienia WSIiZ: dr Andrew Schumann aschumann@wsiz.rzeszow.pl
Celem badań zrealizowany w ramach 7 Programu Ramowego było opracowanie obiektowo zorientowanego języka programowania dla obliczeń realizowanych przy użyciu Physarum Polycephalum. Jest ono jednokomórkowym organizmem pierwotnym należącym do rzędu Physarales, podklasy Myxogastromycetidae, klasy Myxomycetes, gromady Myxostelida. Właściwości tego organizmu mogą zostać wykorzystane m.in. przy budowie komputera biologicznego. Szczególna uwaga została zwrócona na wybrane podejścia pozwalające modelować w tworzonym w języku programowania zachowanie się Physarum Polycephalum.
Termin realizacji: 03.2013 – 02.2016
Koordynator projektu: University of the West of England, Bristol (UK)
http://www.phychip.eu/

Tytuł projektu: Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny szczebla gminnego
Support for entrepreneurship by the local government at the communal level
Kierownik: dr hab. Tomasz Mickiewicz, prof. WSIiZ tmickiewicz@wsiz.rzeszow.pl
W oparciu o nowe dane, niniejszy projekt koncentrował się na pytaniu, na ile i w jaki sposób władze gmin są w stanie skutecznie stymulować przedsiębiorczość, rozumianą jako powstawanie nowych firm. Pytanie to jest o tyle ważne, że współcześnie przedsiębiorczość jest postrzegana jako kluczowy czynnik rozwoju gospodarczego. O ile do połowy ubiegłego stulecia obserwowaliśmy trend w kierunku postępującej integracji i dominacji rynkowej dużych, ustabilizowanych firm, to rozwój nowych technologii i profil gospodarczy przesunął się w takim kierunku, gdzie rozwój warunkowany jest wchodzeniem nowych firm na rynek, i takim otoczeniem, które sprzyja ich dynamicznemu rozwojowi. W tym samym czasie, obserwujemy jednocześnie i nieco paradoksalnie, z jednej strony poszerzanie się rynku w kierunku globalnym, a z drugiej mocne zakorzenienie przedsiębiorstw w sferze lokalnej, co też określa się mianem ‘glokalizacji’. Ten nacisk na lokalny wymiar przedsiębiorczości, który współwystępuje z wymiarem globalnym, prowadzi prostą drogą do pytania, co społeczności lokalne i władze gminne w szczególności powinny przedsięwziąć, aby wzmocnić procesy rozwoju, przez tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. W oparciu o badania ekonometryczne oparte na połączonych istniejących danych statystycznych i nowo zebranych danych ankietowych, projekt niniejszy oferuje pewne wstępne odpowiedzi na pytanie o skuteczność poszczególnych narzędzi polityki gmin. Obraz jaki wyłania się z badań sugeruje, że to zdolność do samoorganizacji lokalnej społeczności jest czynnikiem kluczowym w rozwoju przedsiębiorczości. Władze gmin, wspierając niezależne organizacje obywatelskie i gospodarcze, tworzą jednocześnie warunki dla przedsiębiorczości. W szczególności, dotyczy to również inicjatyw zorientowanych na budowanie klastrów, czyli współpracy branżowej przedsiębiorców opartej na wspólnym profilu działalności. To z kolei wymaga dobrego zrozumienia własnego potencjału lokalnego i ‘inteligentnej specjalizacji’.
Okres realizacji: 28.07.2014 – 27.07.2016
Finansowanie: Program OPUS NCN (2013/11/B/HS4/01022)
https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?s=10229

Tytuł projektu: Zastosowanie metod statystycznych do ustalenia charakteru długookresowych tendencji występujących w procesie ustawodawczym
Kierownik: prof. dr hab. Paweł Chmielnicki pchmielnicki@wsiz.rzeszow.pl
Tworzenie sformalizowanych instytucji gospodarki wykazuje tendencje długookresowe, gdyż podlega prawu podaży i popytu, tak jak wytwarzanie każdego innego dobra, materialnego i niematerialnego. Tendencją, jaka w perspektywie długookresowej przeważała u polskich legislatorów, było tworzenie regulacji zmniejszających koszty i redukujących bariery wejścia. Oczywiście, natężenie prac legislacyjnych nad problemem to nie to samo, co efektywne rozwiązanie problemu. Można wydawać dużo regulacji, które mają redukować koszty, ale ich realne oddziaływanie może być marginalne w skali całego systemu. O tym, że działania mające redukować koszty i bariery wykazują ograniczoną skuteczność, świadczy zresztą sam fakt ich ustawicznego ponawiania. Na podstawie badań polskiego procesu ustawodawczego można stwierdzić, iż tendencją długookresową organów legislacyjnych jest dążenie do redukcji przewagi podmiotów o dużym potencjale ekonomicznym, czyli ochrona konkurencji. Utrudnianie tworzenia się monopoli i oligopoli. Jak w przypadku kwestii kosztów transkacyjnych i barier wejścia, realizacja tej tendencji nie zależy od barw ideologicznych, jakie przybierają gospodarze procesu legislacyjnego. Analizując dane badawcze można wysunąć więc i taki wniosek, że budowa mechanizmów sterowania konkurencyjnością w coraz większym stopniu zależy od czyników globalnych, a w coraz mniejszym – od woli krajowego ustawodawcy. Natężenie regulacji dotyczących pozyskiwania dóbr (zaspokojenia potrzeb) na zasadzie powołania się na status w zbiorowości przez bardzo długi okres wykazywało stałą tendencję wzrostową. Dopiero od roku 2008 zaznacza się przełamanie tej długookresowej tendencji wzrostowej. Z przedstawionym wyżej zagadnieniem wiąże się ściśle następne: jak zabezpieczyć system przed ponoszeniem kosztów nieuzasadnionych? Niestety, organizowanie wsparcia przez władze państwa rodzi problem wykorzystywania faktu przynależności do społeczeństwa przez osoby, które mogłyby zaspokoić swoje potrzeby we własnym zakresie. Zjawisko to, przyrównywane jest często do „jazdy na gapę”. Ocena faktycznego oddziaływania ustaw pozwala na stwierdzenie, że premiowały one raczej tzw. „pogoń za rentą” niż eliminowały to zjawisko, dopiero od 2005 r. tendencja ulega odwróceniu. Polski ustawodawca przez dłuższy czas wykazywał stałe zainteresowaniem problemem, który można lapidarnie określić jako „ochrona praw słabszych”. Sytuacja zmieniła się wyraźnie począwszy od roku 2005. Liczba regulacji mających za przedmiot wzmacnianie zdolności podmiotów zdominowanych do przeciwstawienia się przewadze podmiotów dominujących, ewidentnie zmniejsza się. Ostatnia kwestia dotyczy tworzenia regulacji, które zmniejszają ryzyko przedsiębiorcy, zwiększają pewność kalkulacji ekonomicznej, przewidywalność rezultatu planowanego przedsięwzięcia gospodarczego. Mimo pewnych korekt i wahnięć, tendencja długookresowa jest – ogólnie biorąc – rosnąca. Świadczy o stałej obecności problemu redukcji ryzyka w działalności gospodarczej, w procesie budowy ładu instytucjonalnego gospodarki.
Okres realizacji: 14.05.2014 –13.05.2015
Finansowanie: Program OPUS NCN (2013/09/B/HS5/04078)

Tytuł projektu: Nowe metody logiczno-matematyczne w naukach stosowanych i modelowaniu procesów podejmowania decyzji
Kierownik: prof. dr hab. Jan Woleński jwolenski@wsiz.rzeszow.pl
W projekcie zostały zbadane granice i możliwości wykorzystania logiczno-matematycznych metod w ekonomii i badaniach stosowanych. Rzecz w tym, że tradycyjnie z jednej strony, wykorzystuje się wiele metod matematycznych (teoria prawdopodobieństwa, ekonometria, teoria gier itd.), a z drugiej strony, wszystkie te metody powstały w ramach matematyki standardowej.
Podstawowa idea naszych badań stanowi, że “non-well-founded” – matematyka i zbiory nieindukcyjne są lepszymi narzędziami do modelowania procesów podejmowania decyzji niż matematyka standardowa i zbiory indukcyjne. Ponadto zaproponowaliśmy modele podejmowania decyzji na różnych aspektach logicznych takich jak: formalnoprakseologiczne, illokucyjne, rozmyte, probabilistyczne, niezawodne. Projekt został realizowany w oparciu o badania interdyscyplinarne, dlatego jego efekty mogą być wykorzystane przez naukowców pracujących w różnych dyscyplinach (teorie decyzji, logika matematyczna, probabilistyka, logika illokucyjna, pragmatyka, obliczenia niestandardowe). Nowe algorytmy i narzędzia logiczne zbudowane w ramach projektu będą mogły być wykorzystane w technologiach obliczeń niestandardowych uwzględniających masywną równoległość, w ekonomii i nowych metodach obliczeń interaktywnych. Efekt społeczno-ekonomiczny badań będzie polegał na możliwości zastosowania nowych narzędzi w zarządzaniu procesami biznesowymi. Możliwe będzie zbudowanie nowej architektury systemów wspomagania podejmowanie decyzji niezbędnych w zarządzaniu firmą.
Okres realizacji: 12.07.2013–11.07.2015
Finansowanie: Program OPUS NCN (2012/07/B/HS1/00263)

Tytuł projektu: Ocena efektywności wykorzystania pomocy finansowej Unii Europejskiej jako instrumentu polityki spójności społeczno-gospodarczej oraz poprawy warunków życia
Kierownik projektu: dr Wojciech Misiąg wmisiag@wsiz.rzeszow.pl
Celem przeprowadzonego badania była ocena efektywności wykorzystania środków, które począwszy od roku 2004 Polska otrzymuje z budżetu Unii Europejskiej. Za punkt odnie¬sienia dla tej oceny przyjęto cele (kwantyfikowane w postaci ustalonych wartości docelowych wybranych wskaźników) wskazane w dokumentach programowych określających zasady wykorzystania środków UE w Polsce, a więc w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2004–2006 (NPR) oraz w Narodowej Strategii Spójności (NSS, NSRO) na lata 2007–2013. Zamierzaliśmy zbadać, czy, niezależnie od oczywistych efektów rzeczowych, środki unijne zapewniły polskiej gospodarce efekty makroekonomiczne ustalone w wymienionych powyżej doku¬mentach. Badaniami objęto okres od roku przystąpienia Polski do UE do końca roku 2011.
Wniosek z badania: w latach 2004–2011 faktycznie realizowana strategia wykorzystania środków unijnych w Polsce nakierowana była na realizację innych celów niż te, które były formalnie deklarowane. Znacznie większą uwagę poświęcono poprawie stanu infrastruktury niż stworzeniu podstaw dla zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Tym samym wykorzystując pomoc UE nie osiągnięto ustalonych celów strategicznych – co samo w sobie należy uznać za stwierdzenie niższej niż zakładano efektywności wykorzystania środków unijnych, a ponadto nie przygotowano gospodarki do nieuchronnego w następnych latach zmniejszania się udziału środków UE w finansowaniu rozwoju gospodarczego i w finansowaniu przedsięwzięć poprawiających standard życia. W naszym przekonaniu wnioski te mają znaczenie nie tylko dla wyjaśnienia procesów przebiegających w Polsce po roku 2004, lecz również mają swe znaczenie dla nieco innego sposobu zarządzania środkami pomocowymi w perspektywie finansowej 2014–2020 i w okresie po roku 2020.
Wyniki przeprowadzonych badań i wynikające z nich wnioski opisano w raporcie:
https://www.wsiz.rzeszow.pl/pl/nauka-i-badania/badania-naukowe/projekty-naukowo-badawcze/finansowane-ze-zrodel-zewnetrznych/Documents/raport.pdf
Okres realizacji: 13.06.2011–31.01.2013
Finansowanie: Program MNiSW 40 konkurs na projekty badawcze własne (N N114 163740)

Tytuł projektu: Współczesne media polskojęzyczne w Wielkiej Brytanii. Rola, funkcje i znaczenie w oparciu o badania odbiorców
Kierownik projektu: prof. dr hab. Janusz Adamowski
Osoba realizująca: mgr Iwona Leonowicz-Bukała ileonowicz@wsiz.rzeszow.pl
Celem badania odbiorców było określenie roli mediów polskojęzycznych w Londynie i Wielkiej Brytanii – przyjęto bowiem definicję roli mediów jako deklarowanych względem nich oczekiwań społecznych. W badaniu zastosowano podejście użytkowania i korzyści. Ostateczne wyniki badań potwierdziły przypuszczenie, iż Polacy mieszkający w Londynie w znacznej mierze korzystają z mediów, zarówno brytyjskich, jak i mediów polskojęzycznych tworzonych w Londynie oraz mediów z Polski. Ogólnie można stwierdzić, że media polskojęzyczne częściowo spełniają oczekiwania swoich potencjalnych odbiorców, przy czym brak zadowolenia deklarowało dwukrotnie więcej osób niż tych, których oczekiwania były spełnione. Według badanych, najważniejsze są trzy cele istnienia mediów emigracyjnych: informacyjny (24%), pomocowy (18,7%) oraz komercyjny (13,7%). Na trzech kolejnych miejscach znalazły się cele: podtrzymywania łączności emigrantów w krajem, informowania w języku polskim (respondenci podkreślali, że media emigracyjne służą informowaniu w języku polskim tych, którzy nie znają języka angielskiego) oraz cel integracyjny, nakierowany na środowisko polskie (o wiele mniej osób wskazywało jako cel integrację Polaków ze społecznością przyjmującą). Ważne były także cele ogłoszeniowe, podtrzymywanie ciągłości polskiej tożsamości, języka i kultury na Wyspach, niektórzy badani, mówili także, że media emigracyjne są niepotrzebne.
Efekty badań wykorzystano w autorskiej monografii naukowej pt. „Polskie media w Wielkiej Brytanii na początku XXI wieku” opublikowanej w 2015 roku w wyd. ASPRA.
Okres realizacji: 21.04.2011–20.12.2013, zakończony
Finansowanie: Program MNiSW 40 konkurs na projekty badawcze własne (N N116 693440)

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019