Wydział Medyczny

Projekty Wydziału Medycznego

Projekty naukowo-badawcze w trakcie realizacji:

Tytuł: Cosmetic Valley – International Scientific and Implementation Cooperation at the Cosmetology Department
Kierownik projektu: prof. dr hab. K. Głowniak kglowniak@wsiz.rzeszow.pl
Celem projektu jest nawiązanie współpracy międzynarodowej i wspólna realizacja projektu badawczego w obszarze kosmetologii naturalnej. Przedmiotem badań będzie m. in. możliwość wykorzystania gatunków roślin rosnących na terenie Kazachstanu jako surowców w preparatach kosmetycznych, zastosowanie nowoczesnych metod w analizie aktywności biologicznej i bezpieczeństwa stosowania tych surowców oraz przygotowanie prototypowych preparatów kosmetycznych. Ważną częścią projektu jest także przygotowanie innowacyjnych materiałów dydaktycznych, wprowadzających studentów z Uczelni partnerskich w tajniki kosmetologii naturalnej. Partnerami projektu są: National and Kapodistrian University of Athens [Grecja]; Asfendiyarov Kazakh National Medical University of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan [Kazachstan]; University of Innsbruck, Institute of Analytical Chemistry and Radiochemistry [Austria].
Okres realizacji: 2018–2020
Finansowanie: Program NAWA

 

Tytuł: Wpływ nanocząstek na proces przerzutowania nowotworów – mechanizmy epigenetyczne
Kierownik projektu: prof. dr hab. M. Kruszewski mkruszewski@wsiz.rzeszow.pl
Głównym celem tego projektu jest zbadanie wpływu NPs na wzrost i przerzutowania nowotworów, wyjaśnienie mechanizmu obserwowanych efektów na poziomie regulacji epigenetycznej w warunkach in vivo oraz in vitro oraz sprawdzenie czy funkcjonalizacja powierzchni nanocząstek wpływa na obserwowane efekty.
Okres realizacji: 09.2015–09.2018
Finansowanie: Program OPUS NCN (2014/15/B/NZ7/01036)

 

Tytuł: Bezpieczne w stosowaniu kosmetyki zawierające surowce pochodzenia naturalnego
Kierownik projektu: dr inż. Zofia Nizioł-Łukaszewska zniziol@wsiz.rzeszow.pl
Zespół realizujący: dr hab. Tomasz Wasilewski, mgr inż. Tomasz Bujak, dr inż. Zofia Nizioł-Łukaszewska, dr Aleksandra Filipowicz, dr Katarzyna Gaweł-Bęben, mgr Paweł Osika, mgr Edyta Szmuc
Głównym celem planowanych badań jest ocena właściwości pozyskanych z roślin ekstraktów i substancji czynnych oraz określenie możliwości ich aplikacji w różnych typach kosmetyków.
Cele szczegółowe zadania badawczego obejmować będą zarówno aspekty naukowe jak i aplikacyjne. Wynikiem realizacji prac badawczych będzie m.in. opracowanie metod pozyskiwania pożądanych wyciągów i ekstraktów z wytypowanego materiału roślinnego, opracowanie metod izolacji związków aktywnie czynnych, ocenę właściwości przeciwutleniających i przeciwzapalnych ekstraktów, charakterystykę fizykochemiczna, określenie działania drażniącego alergizującego otrzymanych ekstraktów, określenie wpływu ekstraktów na przeżywalność fibroblastów.
Okres realizacji: 2016–2018
Finansowanie: Dotacja statutowa ze środków MNiSW

 

Tytuł: Wykorzystanie postbiotyków w kosmetykach
Kierownik projektu: dr hab. Tomasz Lech zniziol@wsiz.rzeszow.pl
Głównym celem planowanych badań jest ocena właściwości pozyskanych postbiotyków oraz określenie możliwości ich aplikacji w różnych typach kosmetyków.
Okres realizacji: 2017–2018
Finansowanie: Dotacja statutowa ze środków MNiSW

 

Tytuł: Opracowanie preparatów kosmetycznych o udowodnionym działaniu bioaktywnym
Kierownik projektu: mgr Paweł Osika posika@wsiz.rzeszow.pl
Głównym celem zadania jest wytworzenie serii preparatów kosmetycznych (od trzech do pięciu) cechujących się wysoką zawartością związków o znaczącym, pozytywnym oddziaływaniu bioaktywnym.
Okres realizacji: 2018–2019
Finansowanie: Dotacja statutowa ze środków MNiSW

 

Tytuł: Przeciwnowotworowe działanie nowozsyntetyzowanych tiazolidenodionów w hodowlach komórkowych in vitro
Kierownik projektu: prof. dr hab. J. Gmiński jgminski@wsiz.rzeszow.pl
Celem planowanych badań jest określenie molekularnego mechanizmu działania i właściwości przeciwnowotworowych nowozsyntetyzowanych tiazolidenodionów (Les-2194, Les-3377 oraz Les-3640) dostarczonych do badań przez zespół profesora Romana Lesyka.
Okres realizacji: 2018–2019
Finansowanie: Dotacja statutowa ze środków MNiSW

 

Tytuł: Jakość życia i ocena stabilności posturalnej osób zdrowych i chorych pod wpływem działania odmiennych czynników
Kierownik projektu: dr Marlena Krawczyk-Suszek mkrawczyk@wsiz.rzeszow.pl
Głównym założeniem badań jest ocena efektywności postępowania rehabilitacyjnego u pacjentów z dysfunkcjami w obrębie narządu ruchu z wykorzystaniem testów klinicznych, skal funkcjonalnych, narzędzi standaryzowanych oraz nowoczesnych urządzeń diagnostyczno-terapeutycznych.
Okres realizacji: 2017–2019
Finansowanie: Dotacja statutowa ze środków MNiSW

 

Tytuł: Nowe substancje roślinne w profilaktyce i terapii nowotworów
Kierownik projektu: dr Katarzyna Gaweł-Bęben kagawel@wsiz.rzeszow.pl
Celem niniejszego projektu jest analiza wpływu ekstraktów wybranych roślin na wzrost komórek raka prostaty oraz regulację aktywności białek błonowych wpływających na rozwój i przeżywalność komórek nowotworowych. Aktywność biologiczna ekstraktów będzie porównana z działaniem innych substancji roślinnych o znanym działaniu przeciwnowotworowym.
Okres realizacji: 2016–2018
Finansowanie: Dotacja statutowa

 

Projekty zrealizowane finansowane z funduszy zewnętrznych:

 

Tytuł: Badania inhibitorów układu dopełniacza w nowotworach jajnika i trzonu macicy a nowe perspektywy immunoterapii
Kierownik: dr hab. Lucyna Kapka-Skrzypczak, prof. WSIiZ lkapka@wsiz.rzeszow.pl
Głównym celem projektu było zbadanie ekspresji inhibitorów dopełniacza (FH, FHL, CD55 i CD59) na poziomie białka i mRNA w rakach jajnika i trzonu macicy oraz określenie zależności pomiędzy ekspresją powyższych inhibitorów a typem histologicznym i charakterystyką kliniczną nowotworu. Dodatkowy cel stanowiła próba określenia roli jaką w mechanizmie ekspresji inhibitorów dopełniacza odgrywają cytokiny IL-6/IL-8 w oparciu o komórkowy model raka jajnika z wykorzystaniem linii komórkowej (A2780) nieprodukującej spontanicznie interleukiny-6, ale posiadającej receptor dla IL-6.
Okres realizacji: 7.12.2011–6.12.2014
Finansowanie: Program SONATA NCN (2011/01/D/NZ7/04688)

 

Tytuł: Biokoniugaty PAMAM-lek – synteza i badania na hodowlach komórkowych
Kierownik: prof. dr hab. inż. Stanislaw Wołowiec
Celem badań było określenie cytotoksyczności dendrymeru PAMAM trzeciej generacji przy pomocy testów na hodowlach komórkowych.
Okres realizacji: 2011–2013
Finansowanie: Projekty badawcze własne MNiSW (N N302 432839)

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019