Prof. dr Helmut Wachowiak
Dane kontaktowe

Centrum Turystyki i Rekreacji
Kielnarowa KA110A Telefon: +48 17 86611530 (sekretarz Katedry)

Terminy konsultacji
w terminach zajęć (proszę sprawdzić na WU)


Nota biograficzna
 • od 2005 - Profesor, wykładowca, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Przedstawiciel środowiska akademickiego w panelu eksperckim TUI-Think-Tank, współredaktor naczelny „Bad Honnef Series on Services Management”, UNWTO.TedQual – audytor Światowej Organizacji Turystyki Narodów Zjednoczonych (UNWTO)
 • od 2000 - Profesor, Międzynarodowy Uniwersytet Nauk Stosowanych (Internationale Hochschule) w Bad Honnef-Bonn, wykładowca, organizator kierunku „zarządzanie w turystyce”, kierownik katedry Zarządzania w Turystyce (stanowisko równoważne stanowisku dziekana)
 • 2005 - wykłady gościnne, Uniwersytet Nauk Stosowanych Brunszwik/Wolfenbuttel
 • 1995-2005 - wykłady gościnne, Uniwersytet w Trewirze
Doświadczenie zawodowe poza Uczelnią
 • 1997-2000 - Starszy specjalista ds. projektów oraz kierownik działu w firmie konsultingowej ECON-CONSULT GmbH & Co. KG w Kolonii (konsulting w dziedzinach takich jak: rozwijanie działalności gospodarczej, miejski marketing, inwestycje budowlane, analizy techniczne i ekonomiczne, planowanie strategiczne dla regionów i kierunków turystycznych)1995-1997 - niezależny konsultant
 • 1993-1995 - praca na stanowiskach kierowniczych w European Institute of Tourism Ltd. z siedzibą w Trewirze (Europejski Instytut Turystyki; badania i doradztwo)
 • kierownik i uczestnik kilkudziesięciu projektów badawczych, od września 2000 roku - odpowiedzialny za prowadzenie badań naukowych jako kierownik Katedry Zarządzania w Turystyce w Międzynarodowym Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Bad Honnef-Bonn


Działalność naukowo-dydaktyczna
Badania marketingowe w turystyce
Międzynarodowy rynek turystyczny
Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne
Zasady gościnności i obsługi klienta


TEMATYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

 • regiony i kierunki wyjazdów turystycznych - ich rozwój i marketing
 • współpraca transgraniczna w Europie
 • zrównoważony rozwój sektora turystyczno-hotelarskiego
 • badania rynku usług turystyczno-hotelarskich (w szczególności badania z wykorzystaniem metod ilościowych, analiza wizerunkowa, badanie profilu klienta)
 • rozwój turystyki na Wyspach Balearskich (w szczególności na wyspie Majorka)
 • turystyka na rozległych obszarach chronionych (w szczególności w parkach narodowych)
 • wpływ turystyki na regiony turystyczne (skutki gospodarcze i ekologiczne)
Materiały dla studentów
Materiały będą przekazane studentom na zajęciach.
Publikacje
Książki/Monografie
 • Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Tourismus – eine Analyse grenzüberschreitender Maßnahmen an der westlichen Staatsgrenze der Bundesrepublik Deutschland zwischen Ems-Dollart und Baden-Nordelsaß-Südpfalz (Transgraniczna współpraca w turystyce – analiza transgranicznych działań na zachodniej granicy Republiki Federalnej Niemiec pomiędzy Ems-Dollart i Baden-Nordelsaß-Südpfalz) (= ETI-Texte, z. 3), Trewir 1994, 100 str.
 • Tourismus im Grenzraum – Touristische Nachfragestrukturen unter dem Einfluß von Staatsgrenzen am Beispiel der Grenzregion Deutschland-Luxemburg (Turystyka w obszarze przygranicznym – struktury popytu turystycznego pod wpływem granic państwowych na przykładzie regionu przygranicznego Niemcy-Luxemburg). (= Materiały z zakresu geografii turystycznej, z. 38), Trewir 1997, 202 str.
 • Local Marketing Strategies for the Innovative Application of Cultural Heritage. EuRoB – European Route of Brick Gothic (Strategie lokalnego marketingu dla innowacyjnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego. EuRoB – Europejska Trasa Gotyku Ceglanego). – Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V. - Niemiecki związek mieszkalnictwa, urbanistyki i planowania przestrzeni (wyd.), Berlin 2004 (współautorzy: Thuy, P., Schild, H.-H., Keinath, U.), 122 str.
 • Los productos regionales de Baleares vistos por los turistas alemanes (seria publikacji ministerstwa gospodarki, przemysłu i handlu rządu Balearów – CDEIB, 2007), 41 str.
 • NaturbühneGeobühne Siebengebirge – Masterplan Tourismus & Naturerlebnis Siebengebirge (NaturbühneGeobühne Siebengebirge – Koncepcja wykorzystania walorów przyrodniczych w turystyce w regionie Siebengebirge), okręg Rhein-Sieg (wyd.), Siegburg 2011 (współautorzy: Döhnert, C., Kensik, J., Thuy, P.), 102 str.
Redakcja
 • Neue Mitte Oberhausen/CentrO. Auswirkungen eines Urban Entertainment Centers auf städtische Versorgungs- und Freizeitstrukturen (Neue Mitte Oberhausen/CentrO. Wpływ miejskiego ośrodka rozrywki na logistykę zaopatrzenia i formy rekreacji w mieście). – (Materiały z zakresu geografii turystycznej, z.), Trewir 1999 (współred. Quack, H.D.), 179 str.
 • EuroCHRIE 2003 Congress Proceedings (Materiały z kongresu EuroCHRIE 2003), Bad Honnef 2003 (współred. Chen, J.S. [red. nacz.], Thuy, P.), 151 str.
 • Von Erholungsräumen zu Tourismusdestinationen: Facetten der Fremdenverkehrsgeographie (Od obszarów wypoczynkowych do ośrodków turystycznych: aspekty geografii turystycznej). – (Trierer Geographische Studien, z. 27). Trewir 2004 (współred. Brittner-Widmann, Anja; Quack, Heinz-Dieter, 358 str.
 • Tourism and Borders: Contemporary Issues, Policies and International Research (Turystyka a granice: Zagadnienia współczesne, polityka i badania międzynarodowe), Ashgate (New directions in tourism analysis - Nowe kierunki w analizie turystyki), Aldershot (Wlk. Bryt.), 2006, 275 str., www.ashgate.com
 • German Tourists on Mallorca. Travellers Perspectives and Descriptive Consumer Profiles (Niemieccy turyści na Majorce. Perspektywy podróżnych i opisowe profile konsumenckie), Bock Verlag (Bad Honnef Series on Services Management, cz. 2), Bad Honnef, 2009, 361 str.
 • Geospatial Tourist Consumer Research – The Spatial Profile on German Low-Cost Carrier Passengers in Mallorca (Geoprzestrzenne badanie konsumentów turystycznych – Przestrzenny profil pasażerów niemieckich niskokosztowych przewoźników lotniczych na Majorce) (autor: Johannes Luberichs), Bock Verlag (Bad Honnef Series on Services Management, cz. 3), Bad Honnef, 2011, 147 str.
Rozdziały w monografiach
 • Das Tourismuskonzept Europäisches Tal der Mosel" – Ein Beitrag zur touristischen Entwicklung in der Region Saar-Lor-Lux-Trier/Westpfalz (Koncepcja turystyczna „Europejska dolina Mozeli” – Przyczynek do rozwoju turystyki w regionie Saara-Lor-Lux-Trewir/Westfalia). W: Burmeister, H.-P. (red.): Wohin die Reise geht – Perspektiven des Tourismus in Europa (Dokąd prowadzi podróż – perspektywy turystyki w Europie). Loccumer Protokolle, t. 2/94, Loccum 1994, str. 203-215
 • Kulturstraßen als innovative touristische Produkte – Das Beispiel der grenzüberschreitenden Kulturstraße „Straße der Römer” an der Mosel (Trasy kulturowe jako innowacyjne produkty turystyczne – Przykład transgranicznej trasy kulturowej „Trasa Rzymska” nad Mozelą) (współautor: Steinecke, A.). W: Maier, J (red.): Touristische Straßen – Beispiele und Bewertung (Trasy turystyczne – przykłady i ocena) (Arbeitsmaterialien zur Raumordnung und Raumplanung, z. 137), Bayreuth 1994, str. 5-33
 • Urlaubsziele der Zukunft: Reiseverhalten und Reiseabsichten der deutschen Trendsetter (Kierunki turystyczne przyszłości: zachowania i cele komunikacyjne niemieckich trendsetterów) (współautorzy: Braun, O.L. i Steinecke, A.). W: Steinecke, A./Treinen, M. (red.): Europäische Reisemärkte im Wandel – Aktuelle Strukturen und Trends im Urlaubsreiseverhalten. Vorträge des 2. Tourismus-Forums Luxemburg (Zmiany na europejskich rynkach turystycznych – obecne struktury i trendy w zachowaniach komunikacyjnych osób wypoczywających na urlopie. Materiały z 2. Tourismus-Forum Luxemburg) (ETI-Texte, z. 4), Trewir 1994, str. 42-56
 • Das deutsche Nachfragepotenzial für einen Urlaub in Luxemburg (Niemiecki potencjał popytu na wyjazdy urlopowe do Luksemburga) (we współpracy z: Schumann, A. dla Steinecke, A.). W: Steinecke, A./Treinen, M. (red.): Europäische Reisemärkte im Wandel – Aktuelle Strukturen und Trends im Urlaubsreiseverhalten. Vorträge des 2. Tourismus-Forums Luxemburg (Zmiany na europejskich rynkach turystycznych – obecne struktury i trendy w zachowaniach komunikacyjnych osób wypoczywających na urlopie. Materiały z 2. Tourismus-Forum Luxemburg) (ETI-Texte, z. 4), Trewir 1994, str. 56-68
 • Destination Choices of Trendsetters: Analysis of Travel Experiences of Trendsetters (Wybory kierunków turystycznych przez trendsetterów: analiza komunikacyjnych doświadczeń trendsetterów) (współautorzy: Braun, O.L., i Steinecke, A.). W: Gasser, R.V./Weiermark, K. (red.): Spoilt for Choice. Decision Making Processes and Preference Changes of Tourists – Intertemporal and Intercountry Perspectives (Za dużo do wyboru. Procesy decyzyjne i zmiany preferencji u turystów – perspektywy w różnych punktach czasowych i różnych krajach). ITS-Series: Studies in Tourism and Service Industry, seria 2: Marketing i badania rynku, Wiedeń, Monachium 1994, str. 275-290
 • Touristische Entwicklungsperspektiven für Grenzregionen im Europäischen Binnenmarkt (Perspektywy rozwoju turystyki dla obszarów przygranicznych na europejskim rynku wewnętrznym). W: Deutsche Gesellschaft für Freizeit (red.): Freizeit, Tourismus und Europäischer Binnenmarkt. Daten – Analysen – Perspektiven – Politik - Marketing (Rekreacja, turystyka i europejski rynek wewnętrzny. Dane – analizy – perspektywy – polityka – marketing). Erkrath 1995, str. 151-170
 • Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im umweltschonenden Tourismus (Współpraca transgraniczna w ekoturystyce). – W: Umweltschonender Tourismus – Eine Entwicklungsperspektive für den ländlichen Raum? (Ekoturystyka – perspektywa rozwoju dla obszarów wiejskich?) Moll, P. (red.), Bonn 1995, str. 93-103
 • Städte als touristische Ziele – Analyse des Nachfragepotentials im deutschen Städtetourismus (Miasta jako cele turystyczne – analiza potencjału popytu w niemieckiej turystyce miejskiej) (współautor: Steinecke, A.). W: Steinecke, A. (red.): Stadt und Wirtschaftsraum (Miasto i strefa przemysłowa) (Berliner Geographische Studien, t. 44), Berlin 1996, str. 67-80
 • Denken über die Grenzen hinweg. Tourismus und Naherholung im deutsch-luxemburgischen Grenzgebiet (Myślenie ponad granicami. Turystyka i rekreacja w obszarach blisko położonych w niemiecko-luksemburskim obszarze przygranicznym). – W: Messe Berlin GmbH (red.): Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis: Dokumentation Wissenschaftszentrum ITB 1996 (Most pomiędzy wiedzą a praktyką: Dokumentacja parku naukowego ITB 1996), Berlin 1996 (z: Quack, H.-D.)
 • Tourismus und Nachhaltige Regionalentwicklung. Von der Theorie zur praktischen Umsetzung (Turystyka i zrównoważony rozwój regionalny. Od teorii do wykorzystania w praktyce).- W: Burmeister, H.-P. (red.): Tourismuspolitik der Zukunft (Turystyczna polityka przyszłości), Rehburg-Loccum 1999 (Loccumer Protokolle, 5/99, str. 63-79) http://www.loccum.de/protokol/shop/index.html
 • Deutschland – alles außergewöhnlich? Chancen und Herausforderungen der touristischen Hochschulausbildung in Deutschland (Niemcy – wszystko niezwykłe? Szanse i wyzwania studiów wyższych na kierunku turystyka w Niemczech). – W: Bausch, Th./Palme, K. (red.): Tourismus Forum 1999 – Beiträge aus Forschung und Praxis des Wissenschaftsforums der ITB Berlin (Forum turystyczne 1999 – materiały z badań i praktyki forum wiedzy ITB Berlin), FVW-Online (z: Barisic, G. i Quack, H.-D.)
 • Städtetourismus zwischen Geschäftsreisen und Events (Turystyka miejska pomiędzy podróżami służbowymi i kongresami).- W: Nationalatlas Bundesrepublik Deutschland (Narodowy atlas Niemieckiej Republiki Federalnej). T. 10: Rekreacja i turystyka. Wyd. Instytut Geografii Regionalnej w Lipsku, współred. Chr. Becker i H. Job, str. 108-111. Lipsk 2000 (z: Jagnow, E.)
 • Inter- i transdisziplinäre Tourismusforschung als Grundlage nachhaltiger Destinationsentwicklung – Das Modellprojekt Kulturlandschaft Hohenlohe (Inter- i transdyscyplinarne badania turystyczne jako podstawa zrównoważonego rozwoju ośrodków turystycznych – projekt modelowy: krajobraz kulturowy Hohenlohe). – W: Wettbewerb der Destinationen: Erfahrungen, Konzepte, Visionen (Konkurs kierunków turystycznych: doświadczenia, koncepcje, wizje). Red. Fontanari, M.; Scherhag, K., str. 277-291. Wiesbaden 2000
 • Ansiedlungseffekte einzelhandelszentrierter Urban-Entertainment-Center auf gewachsene Kundenstrukturen und –verhaltensmuster – Das Beispiel CentrO. Oberhausen (Wpływ osadniczy miejskiego centrum rozrywki skoncentrowanego na handlu detalicznym na struktury i zachowania dorosłych klientów – Na przykładzie CentrO. Oberhausen).- W: Schuckel, M. (red.): Stadt- und Standortmarketing. Analysen – Erfahrungen – Perspektiven (Marketing miast i obszarów. Analizy – doświadczenia – perspektywy) (= Dodatkowe tomy ogłoszeń Instytutu badań nad handlem na Uniwersytecie w Kolonii, z. 44), Kolonia 2001, str. 217-245
 • Deutschlandtourismus. Public Private Partnerships zwischen öffentlicher Hand und privaten Dienstleistern werden auch im boomenden Tourismussektor benötigt – eine Bestandsaufnahme (Niemiecka turystyka. Partnerstwa publiczno-prywatne między sektorem publicznym a prywatnymi usługodawcami są potrzebne również w kwitnącym sektorze turystyki – przegląd).- Polis 21, wydanie z grudnia 2001, str. 12
 • Geography of Leisure and Tourism: Überblick über Stand und Entwicklung der anglo-amerikanischen Freizeit- und Tourismusgeographie (Geografia turystyki i rekreacji: przegląd stanu i rozwoju angloamerykańskiej geografii turystyki i rekreacji). – W: Becker, Chr./Hopfinger, H./Steinecke, A. (red.): Geographie der Freizeit und des Tourismus. Bilanz und Aufblick (Geografia turystyki i rekreacji. Bilans i perspektywy), Monachium/Wiedeń 2003, str. 35-44 (3. wydanie z 2007r., ISBN 978-3-486—58434-9)
 • Traditionelles Handwerk als kulturtouristisches Potenzial (Tradycyjne rękodzieło jako potencjał turystyki kulturowej).- W: Schwark, J. (red.): Tourismus und Industriekultur – Vermarktung von Technik und Arbeit (Turystyka i kultura przemysłowa – marketing technologii i pracy) (= Pisma o turystyce i rekreacji, t. 2), Berlin 2004, str. 219-229 (z: Thuy, P.) http://www.geschichtskultur-ruhr.de/aktuell/neu/neu3.html
 •  Entwicklung der Nationalparkregion (äußere Entwicklung) (Rozwój regionu parku narodowego (rozwój zewnętrzny)).- W: Natur- und Umweltschutzakademie NRW: Forschung im Nationalpark Eifel und in der Region – Was ist erforderlich? (Akademia ochrony środowiska i przyrody w Nadrenii-Westfalii: Badania w parku narodowym Eifel i w regionie – Czego potrzeba?), NUA-Heft, nr 16, Recklinghausn 2005, str. 90-92
 • Introduction (Wstęp).- W: Wachowiak, H. (red.): Tourism and Borders: Contemporary Issues, Policies and International Research (Turystyka a granice: Zagadnienia współczesne, polityka i badania międzynarodowe), Ashgate (Nowe kierunki w analizie turystyki), Aldershot 2006, str. 149-265 (z: Engles, D.) www.ashgate.com
 • Academic contributions on Cross-border Issues in Tourism around the World. A Commentary International Literature Bibliography (Artykuły naukowe dotyczące kwestii transgranicznych w turystyce na świecie. Glosa do aktualnych publikacji międzynarodowych).- W: Wachowiak, H. (red.): Tourism and Borders: Contemporary Issues, Policies and International Research (Turystyka a granice: Zagadnienia współczesne, polityka i badania międzynarodowe), Ashgate (Nowe kierunki w analizie turystyki), Aldershot 2006, str. 149-265 (z: Engles, D.)
 • The Daytrip Behaviour of German Tourists on Mallorca (Zachowania turystów niemieckich podczas jednodniowych wycieczek na Majorce).- W: Wachowiak, H. (red.): German Tourists on Mallorca. Travellers Perspectives and Descriptive Consumer Profiles (Niemieccy turyści na Majorce. Perspektywy podróżnych i opisowe profile konsumenckie), Bock Verlag (Bad Honnef Series on Services Management, cz. 2), Bad Honnef, 2009, str. 121-142 (z: Neumann, J.)
 • Regional Products of the Balearic Islands from the Perspective of German Tourists (Regionalne produkty z Wysp Balearskich z perspektywy turystów niemieckich).- W: Wachowiak, H. (red.): German Tourists on Mallorca. Travellers Perspectives and Descriptive Consumer Profiles (Niemieccy turyści na Majorce. Perspektywy podróżnych i opisowe profile konsumenckie), Bock Verlag (Bad Honnef Series on Services Management, cz. 2), Bad Honnef, 2009, str. 241-264
 • Anforderungen an Machbarkeitsstudien für die Tourismus-, Freizeit- und Hotelimmobilienwirtschaft (Wymagania co do studiów wykonalności dla przemysłu turystycznego, rekreacyjnego i nieruchomości hotelowych).- W: Dörner, R.-W./Niemeyer, M. (red.): Kompendium der Hotelimmobilie (Kompendium nieruchomości hotelowych), Immobilien Zeitung Verlagsgesellschaft, Wiesbaden, 2011, str. 265-272
 • Welterbe und Tourismus: Ausgewählte Forschungsergebnisse (Światowe dziedzictwo i turystyka: wybrane wyniki badań).- W: Quack, H.-D./Klemm, Chr. (red.): Kulturtourismus zu Beginn des 21. Jahrhunderts (Turystyka kulturowa na początku XXI wieku), Oldenbourg Verlag, Monachium, 2013, str. 279-298 (z: Quack, H.D.)
Artykuły w pismach akademickich
 • Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Tourismus auf der Ebene der öffentlichen Hand entlang der westdeutschen Staatsgrenze (Współpraca transgraniczna w turystyce na poziomie sektora publicznego wzdłuż zachodniej granicy Niemiec). Raumforschung und Raumordnung, rocznik 52, z. 6, str. 397-405, 1994
 • Land-Entwicklung. Wirtschaftsförderung in ländlichen Gebieten konzentriert sich verstärkt auf den Dienstleistungssektor. Ein Beispiel aus Hohenlohe (Zagospodarowanie terenu. Promocja gospodarcza na obszarach wiejskich koncentruje się intensywniej na sektorze usługowym. Przykład z Hohenlohe).- Der Gemeinderat, nr 10/97, str. 20
 • Innovationsoffensive Hohenlohe – Ein Leader II-Modellprojekt zur Regionalentwicklung im ländlichen Raum (Kampania innowacji Hohenlohe – Lider 2. projektu modelowego dla rozwoju regionalnego w obszarze wiejskim).- Der Landkreis, rocznik 67, z. 12/97, str. 578-581
 • Tourismusforschung. Rezension (Badanie turystyki. Recenzja).- W: Kagelmann, H.J. (red.): Tourismus und Gesundheit (= psychosozial, rocznik 20, z. III, nr 69), Gießen 1997, str. 119-121
 • Centro-Oberhausen: mehrheitlich in die „Neue Mitte” (Centro-Oberhausen: głównie w „Neue Mitte”).- BAG-Handelsmagazin, 7-8/99, str. 18-20 (z: Quack, H.-D.)
 • Ganzheitliche Stadtentwicklung durch themenübergreifende Nischenkonzepte. Neue Ansätze der Standortberatung am Beispiel der Stadt Bottrop (Całościowy rozwój miasta poprzez wielotematyczne koncepcje niszowe. Nowe podejścia doradztwa lokalnego na przykładzie miasta Bottrop).- Der Standortvorteil, 5/99, str. 12-13 (z: Naensch, W.)
 • Festungspartnerschaft Stevensweert-Zons: Kulturtourismus im deutsch-niederländischen Grenzraum (Partnerstwo twierdz Stevensweert-Zons: turystyka kulturowa w niemiecko-holenderskim obszarze przygranicznym).- (= Der Landkreis, 5/2002), str. 368-369 (z: Barisic-Rast, G.)
 • Ontwikkeling bioscopen en de consequenties in Duitsland (Konsekwencje rozwoju sieci kin w Niemczech).- (= Recreatie & Toerisme, nr 4, sierpień 2004, str. 30-31)
 • Large protected areas and visitor information management in Germany (Duże obszary chronione i zarządzanie informacją turystyczną w Niemczech).- (= Current Issues in Tourism, rocznik 8, nr 2&3, 2005, str. 245-257)
 •  Kultur als wertvolle Ressource auf dem Weg zum Qualitätstourismus (Kultura jako wartościowy zasób na drodze do wysokiej jakości turystyki).- (= TourHP, rocznik 2, 2009, str. 12-18) (z: Rutow, S.)
 • Trip Patterns between Car Renters and Non-Renters: A Case Study of German Tourists (Wzorce komunikacyjne u osób wynajmujących samochody i u niewynajmujących: studium przypadku turystów niemieckich) (= Advances in Hospitality and Leisure, rocznik 5, 2009, str. 185-203)
 • Geographic Information System-Supported Segmentation Study of Visitors to Majorca Island (Badanie sektorowe turystów odwiedzających Majorkę wsparte geograficznym system informacyjnym) (= Advances in Hospitality and Leisure, rocznik 6, 2010, str. 135-166) (z: Luberichs, J.)
 • Der Tourismus im Siebengebirge (Turystyka w Siebengebirge) (= Geographische Rundschau 01/2012, str. 40-45) (z: Kensik, J., Pätz, A.)
Publikacje w Internecie
 • Deutschland – alles außergewöhnlich? Chancen und Herausforderungen der touristischen Hochschulausbildung in Deutschland (Niemcy – wszystko niezwykłe? Szanse i wyzwania studiów wyższych na kierunku turystyka w Niemczech). – W: Bausch, Th./Palme, K. (red.): Tourismus Forum 1999 – Beiträge aus Forschung und Praxis des Wissenschaftsforums der ITB Berlin (Forum turystyczne 1999 – materiały z badań i praktyki forum wiedzy ITB Berlin), FVW-Online (z: Barisic, G. i Quack, H.-D.)
 • Destinationsmanagement als Kooperationsmanagement. Kommunale Herausforderungen für die Tourismusentwicklung (Zarządzanie kierunkami/ośrodkami turystycznymi jako zarządzanie współpracą. Lokalne wyzwania dla rozwoju turystyki).- Ministerstwo obszarów wiejskich Baden-Württemberg (wyd.): Dokumentation des internationalen Kongresses „Das Neue Dorf entsteht im Kopf” (Dokumentacja międzynarodowego kongresu „Nowe miasteczko powstaje w głowie”), 2000
 • Anforderungen an Machbarkeitsstudien für die Freizeit- und Tourismusimmobilienwirtschaft (Uwarunkowania analizy techniczno-ekonomicznej obiektów turystycznych i rekreacyjnych).- W: Bausch, Th./Palme, K. (red.): Tourismus Forum 2002 – Beiträge aus Forschung und Praxis des Wissenschaftsforums der ITB Berlin (Forum turystyczne 2002 – materiały z badań i praktyki forum wiedzy ITB Berlin), FVW-Online, 2002
 • Gutachterliche Stellungnahme über die Beschäftigungseffekte einer Erweiterung der Phantasialand Schmidt-Löffelhardt GmbH & Co. KG (Opinia doradcza nt. wpływu rozszerzenia Phantasialand Schmidt-Löffelhardt GmbH & Co. KG na zatrudnienie), 2008 (z: Thuy, P.)
 • http://www.bruehl.de/wirtschaft/stadtprojekte/downloads/Berichtsfassung_Phantasialand.pdf
Inne publikacje
 • Deutschlandtourismus – Public Private Partnerships zwischen öffentlicher Hand und privater Dienstleistern werden auch im boomenden Tourismussektor benötigt: eine Bestandsaufnahme (Niemiecka turystyka - partnerstwa publiczno-prywatne między sektorem publicznym a prywatnymi usługodawcami są potrzebne również w kwitnącym sektorze turystyki: przegląd).- (= POLIS 21, 12/2001, str. 12)
 • Zwischen Rhein und Wingert – Lese-, Bilder- und Wanderbuch für Bruchhausen, Erpel, Rheinbreitbach und Unkel (Pomiędzy Renem a Wingert – wybór tekstów, zdjęć i przewodnik dla Bruchhausen, Erpel, Rheinbreitbach i Unkel).- edition Wolkenburg, Rheinbreitbach 2004 (współwyd. Fuchs, A.) www.herrlichkeit-erpel.de/RheinstromWingert.html


Sekcja własna
Członkostwo w organizacjach naukowych i branżowych
 • Deutsche Gesellschaft für Tourismuswissenschaft / Niemieckie Stowarzyszenie Nauk Turystycznych (DGT)
 • Travel Industry Club (TIC) – Klub Przemysłu Turystycznego
 • Członek jury konkursu na najlepszego biura podróży roku (nagroda Travel Industry Club)
 • Członek jury niemieckiej nagrody za marketing kulturowy (Kulturmarketingpreis) 2009
 • Członek jury nagrody ITB (ITB-Wissenschaftspreis) Niemieckiego Stowarzyszenia Nauk Turystycznych (DGT)