Prof. dr hab. Stefan Markowski
Dane kontaktowe
Adres prywatny:
Australia
28 Beagle St, Red Hill, Canberra, ACT 2603, Australia
Tel/Fax: (+61) 2 6295 2971
E-mail: s.markowski@adfa.edu.au

Polska
ul Saska 57A m.16
03-948 Warszawa, Poland
Tel. kom: (+48) 796 546 256
E-mail: smarkowski@wsiz.rzeszow.pl
Terminy konsultacji
Katedra Zarządzania (pokój 108)

Consultations Managerial Economics:

16 November 2017: 11.00-12.00
20 November 2017: 11.00-12.00
23 November 2017: 11.00-12.00
27 November 2017: 11.00-12.00

Consultations Management:

16 November 2017: 12.00-13.00
20 November 2017: 12.00-13.00
23 November 2017: 12.00-13.00
27 November 2017: 12.00-13.00
Nota biograficzna

Stefan Markowski przyjechał do Polski w końcu lat 1940-tych, skończył w Polsce szkole podstawowa i średnia i studiował ekonomię matematyczną na Uniwersytecie Warszawskim. W 1966 roku wyemigrował z Polski do Skandynawii a w 1967 zaczął wykładać w London School of Economics (LSE), gdzie zrobił także swój doktorat z ekonomii w 1974 roku. W 1975 roku dołączył do Centrum Badań Środowiskowych (Centre for Environmental Studies) w Londynie jako Starszy Pracownik Naukowy (Senior Research Officer), a później Główny Pracownik Naukowy (Principal Research Officer), specjalizujący się w ekonomii miast. W 1980 roku przeniósł się do Ministerstwa Środowiska a następnie na Wydział Urbanistyki Politechniki South Bank (obecnie Uniwersytet South Bank) jako Starszy Wykładowca w Szkole Zarządzania Nieruchomościami (Departament of Estate Management). Rozpoczął również swoją długotrwałą współpracę z firmą urbanistów i planistów przestrzennych Roger Tym and Partners. Jako akademik i profesjonalny konsultant przeprowadził wiele badań związanych z ekonomią aglomeracji miejskich, gospodarki mieszkaniowej, transportu i zatrudnienia w Wielkiej Brytanii.

W latach 1986-87 przebywał w Australii na dwuletnim wyjeździe w Biurze Ekonomii Przemysłu (Bureau of Industry Economics) w Canberrze, gdzie jako Główny Ekonomista (Principal Economist) prowadził projekt dotyczący zastosowań nowych technologii elektronicznych i informatyki w australijskim przemyśle. Do Australii powrócił w 1988 roku, dołączając do Szkoły Ekonomii i Zarządzania (obecnie Biznesu) na Uniwersytecie Nowej Południowej Walii – UNSW Canberra (kampus w Canberrze). Na UNSW zajmował różne stanowiska, w tym posadę dyrektora Centrum Studiów nad Zarządzaniem i Logistyką oraz posadę koordynatora podyplomowych studiów z zarządzania (MBA). Obecnie jest profesorem wizytującym ekonomii i zarządzania w Szkole Biznesu. Stefan jest także Visiting Fellow w Centrum Studiów Europejskich Australijskiego Uniwersytetu Narodowego (Australian National University) w Canberrze. Jego obecne zainteresowania dydaktyczne w Szkole Biznesu obejmują: Zaopatrzenie Strategiczne (Strategic Procurement) i Logistykę Inżynieryjną (Logistic Engineering), a zainteresowania badawcze technologie obrony narodowej, ekonomię obrony narodowej i zarządzanie obronnością.

Badania Stefana na UNSW skupiają się na prywatnych firmach militarnych, kwestii rozprzestrzeniania broni, zaopatrzenia, polityki przemysłowej i handlu, oraz międzynarodowej mobilności czynników produkcji. Publikował wiele w tych i pokrewnych dziedzinach. Jego zainteresowania badawcze obejmują także mobilność siły roboczej i migracje. Stefan jest szczególnie zainteresowany badaniami o charakterze aplikacyjnym.

Miedzy 1989 i 2013 Stefan byl także konsultantem firmy ACIL Consulting (obecnie ACIL Tasman). Jako doradca w dziedzinie ekonomii i zarządzania Stefan kierował wieloma projektami sponsorowanymi przez ministerstwa i agencje rządu australijskiego, rządów innych krajów i organizacje międzynarodowe.

Od maja 2011 do kwietnia 2014 roku Stefan był Profesorem Wizytującym w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kierował zespołem badawczym pracującym nad ekonomiczno-demograficznym modułem projektu badawczego finansowanego przez Komisję Europejską i skoncentrowanego na przepływach migracyjnych na wschód od Unii Europejskiej, obejmującego większość terytorium dawnego Związku Radzieckiego. Partnerem wiodącym finansowanego przez KE konsorcjum badawczego jest European University Institute (EUI) we Florencji.Obecnie jest znów Profesorem Wizytującym w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje projektem badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (NCN).

Od października 2011 do września 2014 Stefan był profesorem Stosunków Międzynarodowych i Zarządzania w Wyższej Szkole Europejskiej im Ks. Józefa Tischnera w Krakowie a od października 2014 jest profesorem Ekonomii i Zarządzania w WSIiZ, a od końca 2016 kierownikiem Katedry Zarządzania WSIiZ.

W roku 2017, Stefan jest również Visiting Eisenhower Fellow w NATO Defence College w Rzymie.

BIO NOTE

Stefan Markowski came to Poland in the late 1940s. He completed his primary and secondary education in Poland and studied mathematical economics at the University of Warsaw. In 1966 he emigrated from Poland and in 1967 moved to London to take up a lectureship in economics at the London School of Economics (LSE), where he also completed his economics doctorate in 1974. In 1975, he joined the Centre for Environmental Studies in London as a Senior Scientific Officer and later Principal SO specialising in urban and land economics. In 1980, after a secondment to the Department of the Environment, he joined the Faculty of the Built Environment, South Bank Polytechnic (now University) as a Senior Lecturer in the School of Estate Management. He also began his long standing association with a firm of land and urban economists, Roger Tym and Partners. As an academic researcher and professional consultant, he completed several land, housing, transport and employment studies in the UK.

In 1986-87, he came to Australia on a two-year sabbatical to join the Bureau of Industry Economics (BIE) in Canberra as a Principal Economist to lead a project on technological change in Australian manufacturing industry. He returned to Australia in 1988 to join the School of Economics and Management (now Business) at the University of New South Wales (Canberra campus). At the UNSW, he has held a variety of positions including the directorship of the Centre for Studies in Management and Logistics and the Coordinator of postgraduate management studies. He is currently a Visiting Professor of Economics and Management in the School of Business. Stefan is also a Visiting Fellow at the Australian National University's Centre for European Studies in Canberra. His current teaching interests in the School of Business include: strategic procurement and logistics engineering.

Stefan's research at the UNSW focuses on private military companies, small arms proliferation, defence procurement, industry policies and trade, and international mobility of factors of production. He has published widely across all these and related areas. His other research interests include labour mobility and migration. Stefan is particularly interested in policy-oriented research.

Between May 2011 and April 2014, Stefan was a Visiting Research Professor at the Centre of Migration Research, University of Warsaw, where he led a team of researchers responsible for an economic and demographic module of a research project funded by the European Commission and focused on migration flows east of European Union covering most of the area of the former Soviet Union. The EC-sponsored two-university research consortium also included the European University Institute in Florence as the lead partner. In 2016, he has been re-appointed Visiting Research Professor at the Centre of Migration Research, University of Warsaw to direct a research project funded by the Narodowe Centrum Nauki (NCN). In 2017, he is also a Visiting Eisenhower Fellow at the NATO Defence College in Rome, Italy.

Between1989 and 2013, Stefan also worked as a consultant with ACIL Consulting (now ACIL Tasman). As an economic and management consultant Stefan led and/or participated in several research projects commissioned by Australian government departments and agencies.

Działalność naukowo-dydaktyczna

WSIiZ (October 2014 - date)
Position:
Professor of Management, Chair of Management
Teaching: Economics for Managers, Management, Strategic Management, Production Management.

WSE (October 2011 - September 2014)
Wyzsza Szkola Europejska im ks Jozefa Tischnera, Krakow, Poland
Position:
Professor of Management
Teaching:
Economics and management subjects.

UNSW Canberra
(June 1988 to July 2013)
The University of New South Wales, Canberra Campus (UNSW Canberra), Canberra, ACT 2610, Australia.
Positions: A/Professor of Economics and Management (School of Business, The University of New South Wales, Canberra Campus); Program Director, Defence Industry and Logistics, Australian Defence Studies Centre (1997-2004); Director, Centre for Studies in Management and Logistics (1989-1997).
Teaching
: mostly post-graduate courses in Logistics, Strategic Procurement, Strategic Management, Operations Management, Defence Economics and Management, Economics for Managers. Supervision of MPhil and PhD candidates. Coordinator MBA Programme. Co-organiser of international defence procurement educational arrangement (IDEAA and PACRIM).

Research:
Defence economics and management, particularly defence procurement, trade and industry. Contracting out, offsets, small arms trade (see publications below). Also collaborative research with colleagues in U.S.A., UK, Canada and other NATO and Asia-Pacific countries. Consulting: Conducted a series of high profile research projects mainly focused on defence market testing and outsourcing activities, e.g., the development of the evaluation methodology for the Defence Commercial Support Program (CSP), Defence Industry Priority Capabilities.

OBM, University of Warsaw (April 2011-September 2013)
Osrodek Badan nad Migracjami (Centre of Migration Research), The University of Warsaw, 2B Banacha St, 02-097 Warsaw, Poland.
Position:
Visiting Research Professor and Research Team Leader directing Warsaw-based team of researchers as a part of the two-university CARIM-East consortium led by the European University Institute in Florence. The two-and-a-half-year CARIM-East project was primarily funded by the European Commission to observe and analyse migration phenomena east of the  EU, mostly in countries of the (EU) Eastern Partnership. Strong outreach and policy focus.

CES ANU (2005 – date)
Centre for European Studies (formerly National Europe Centre), The Australian National University, Canberra, ACT, Australia. Positions: Visiting Fellow primarily interested in defence and migration matters. Formerly Network Director of the Australian European Diaspora Research Network funded primarily by the European Commission via the Jean Monnet Program (1 Sep 2005 – 30 Jul 2006).
 

BIE (1986-1987)
Bureau of Industry Economics (BIE), Department of Industry Technology and Commerce, Canberra, Australia
Position:
Principal Economist, economic and management research.

PSB (1980-1985)
Department of Estate Management, Faculty of the Built Environment, South Bank Polytechnic (PSB) now the University of South Bank, London, UK.
            

Position:
Senior Lecturer in Land Economics
Teaching: land and urban economics subjects.

CES (1975-1980)
Centre for Environmental Studies (CES), London, UK.
Positions:
Senior Scientific Officer and later Principal Scientific Office, economic and management research.

LSE (1967-1975)
Department of Economics, London School of Economics (LSE), Aldwych, London, UK.
Positions:
Assistant Lecturer and later Lecturer in Economics
Teaching: Economics of the communist world, institutional economics, micro- and macro-economics.

 
Materiały dla studentów
Management 2017-2018
Mgt 1 (2017-18).ppt
Mgt 2 (2017-18).ppt
Mgt 2 (2017-18) Aspects of strategic analysis.ppt
Mgt 3 (2017-18).ppt
Mgt 4 (2017-18).ppt
Mgt 5 (2017-18).ppt
Mgt 6 (2017-18).ppt
Mgt 7 (2017-18).ppt
Management 2017 - Revision Questions.docx


Managerial Economics 2017-2018
Mgt Eco 01 (2017-18).ppt
Mgt Eco 02 (2017-18).ppt
Mgt Eco 03 (2017-18).ppt
Mgt Eco 03 (2017-18)Qs.doc
Mgt Eco 03 (2017-18)As.doc
Mgt Eco 04 (2017-18).ppt
Mgt Eco 05 (2017-18).ppt
Mgt Eco 05 (2017-18)Qs.doc
Mgt Eco 05 (2017-18)As.doc
Mgt Eco 06 (2017-18).ppt
Mgt Eco 07 (2017-18).ppt
Mgt Eco 07 (2017-18)Qs.DOC
Mgt Eco 07 (2017-18)As.DOC
Mgt Eco 08 (2017-18).ppt
Mgt Eco 08 (2017-18) Capital Budgeting.doc
Mgt Eco 08 (2017-18) LCC Exc.doc
Mgt Eco 09 (2017-18).ppt
Mgt Eco 10 (2017-18).ppt
Mgt Eco 11 (2017-18).ppt
Mgt Eco 11 (2017-18)Qs.doc
Mgt Eco 11 (2017-18)As.docEkonomia Menedżerska 2016-2017
EM 2017 Wyklad 1.pptx
EM 2017 Wyklad 2.pptx
EM 2017 Wyklad 3.pptx
EM 2017 Wyklad 4.pptx
EM 2017 Wyklad 5.pptx
EM 2017 Wyklad 5a Capital Budgeting (dodatek po angielsku).doc
EM 2017 Wyklad 6.pptx
EM 2017 Wyklad 7.pptx
EM 2017 Wyklad 8.pptx

Strategic Management 2016-2017
Str mgt 0-2017.PPT
Str mgt CHART.DOC
Str mgt 1-2017.PPT
Str mgt 1-2017 Supplement (Org Strategy).ppt
Str mgt 2-2017.ppt
Str mgt 3-2017.ppt
Str mgt 4-2017.ppt
Str mgt 4a-2017 additional notes.doc
Str mgt 5-2017.ppt
Str mgt 5a-2017 Supplement (Public Sector).ppt
Str mgt 6-2017.ppt
SM Revision Questions 2017.docx


Zarzadzanie Produkcja i Uslugami 2015/2016

Presentation W1.pptx
Presentation W2.pptx
Presentation W3.pptx
Presentation W4.pptx
Presentation W5.pptx
Presentation W6.pptx
ZP efekty ksztalcenia.docx

Zarzadzanie Strategiczne 2014/2015
Presentation W1.pptx
Presentation W2.pptx
Presentation W3.pptx
Presentation W4.pptx
Presentation W5.pptx
Presentation W6.pptx
Pytania kontrolne.docx


Publikacje

 Publications 2008-2017

              i.        Books

 • Markowski, S., Hall, P. and Wylie, R. (authors and eds.) (2009), Defence Procurement and Industry Policy: Small Country Perspective, London: Routledge, pp. xix + 396.

            ii.        Edited volumes

 • Pakulski, J. and Markowski, S. (2014) 'Special Issue: Globalisation, Immigration and Multiculturalism - the European and Australian experiences', Journal of Sociology, 50 (1).
 • Markowski, S. and Pakulski, J. (eds.) (2010) ‘Special Issue: The Solidarity Decade 1980-1989: An Australian Perspective’, Humanities Research, Vol. XVI, No. 3.

           iii.        Book chapters

 • Markowski, S. and Hall, P. (2011) ‘The reprivatisation of war’ in Braddon, D. L. and Hartley, K. (eds.) Handbook on the Economics of Conflict, Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2011, pp. 479-505.
 • Markowski, S. and Wylie, R. (2010) ‘Australian Naval Shipbuilding Strategy 2009’, ch. 4. in Bland, D. L. (ed.) National Approaches to Shipbuilding and Ship Procurement, Claxton Series, Kingston: Queens University Publications Unit.
 • Markowski, S., Hall, P. and Wylie, R. (2009) ‘Procurement and the chain of supply: A general framework’ in Markowski et al, (eds.) Defence Procurement and Industry Policy: Small Country Perspective, London: Routledge, 2009; ch. 1, pp. 11-44.
 • Markowski, S., Hall, P. and Wylie, R. (2009) ‘Demand: Military products, user requirements, and the organisation of procurement’ in Markowski et al, (eds), Defence Procurement and Industry Policy: Small Country Perspective, London: Routledge, 2009; ch. 2, pp. 45-81.
 • Hall, P., Markowski, S. and Wylie, R. (2009) ‘Supply: Defence industry’ in Markowski et al, (eds) Defence Procurement and Industry Policy: Small Country Perspective, London: Routledge, 2009; ch. 3, pp. 82-114.
 • Markowski, S., Hall, P. and Wylie, R. (2009) ‘Buyer-seller interaction in defence procurement’ in Markowski et al, (eds), Defence Procurement and Industry Policy: Small Country Perspective, London: Routledge, 2009; ch. 4, pp. 115-152.
 • Hall, P., Markowski, S. and Wylie, R. (2009) ‘Government policy: Defence procurement and defence industry’ in Markowski et al, (eds), Defence Procurement and Industry Policy: Small Country Perspective, London: Routledge, 2009; ch. 5, pp. 153-183.
 • Wylie, R. and Markowski, S. (2009) ‘The Australian defence value adding chain: Evolution and experimentation’ in Markowski et al, (eds), Defence Procurement and Industry Policy: Small Country Perspective, London: Routledge, 2009; ch. 6, pp. 187-208.
 • Markowski, S. and Wylie, R. (2009) ‘Industry case study: Australian naval shipbuilding’ in Markowski et al, (eds), Defence Procurement and Industry Policy: Small Country Perspective, London: Routledge, 2009; ch. 13, pp. 323-353.
 • Wylie, R. and Markowski, S. (2009) ‘Managing the defence value adding chain: Australian procurement of over-the-horizon radar’ in Markowski et al, (eds), Defence Procurement and Industry Policy: Small Country Perspective, London: Routledge, 2009; ch. 14, pp. 354-370.
 • Markowski, S., Trentini, A. and Wylie, R. (2009) ‘An International Comparison of the Defense Acquisition Systems: Australia’, Defense Acquisition University, Defense Systems Management College Press, Fort Belvoir, Virginia: 2008; electronic handbook.

           iv.        Refereed journal articles

 • Markowski, S., Chand, S. and Wylie, R. (2017) 'Conducting comparative research into defence capability formation', Applied Economics and Finance, Vol. 4, No. 6, pp. 91-106.
 • Bitzinger, R., Fleurant, A., Hartley, K., Hartung, W., Markowski, S., Queau, Y. and Wylie, R. (2017) 'Global perspectives on the European arms industries', The Economics of Peace and Security Journal, Vol. 12, No. 1(2017), pp. 46-54.
 • Markowski, S., Chand, S. and Wylie, R. (2017) ‘Economic growth and demand for military expenditure in the Indo-Pacific Asia region, 2016-2017’, Defence and Peace Economics. Online first: January 2017.
 • Markowski, S. and Hall, P. (2014) 'Mandated defence offsets: Can they ever deliver?', Defense and Security Analysis, June, Vol. 30, No. 2, pp. 148-162.
 • Brunarska, Z., Nestorowicz, J. and Markowski, S. (2014) 'Intra-vs. extra-regional migration in the post-Soviet space', Eurasian Geography and Economics, Online first: 26 Aug 2014.
 • Markowski S. and Pakulski, J. (2014) 'Globalisation, immigration and multiculturalism - the European and Australian experiences', Journal of Sociology, 50 (1), pp. 3-9.
 • Markowski, S., Brunarska, Z. and Nestorowicz, J. (2014) 'Migration management in the EU’s eastern neighbourhood', Journal of Sociology, 50 (1), pp. 65-77.
 • Markowski, S. and Williams, K. (2013) ‘Australian Polonia: A diaspora on the wane?’, Central and Eastern Migration Review, Vol. 2, No.1, June 2013.
 • Markowski, S and Wylie, R. (2012) ‘Using commercial discipline to improve Australian defence procurement: Misplaced enthusiasm?’, Contemporary Economic Policy, July.
 • Markowski, S., Hall, P. and Brauer, J. (2011) ‘Policies for Reducing Firearm-related Violence in Developing Countries’, International Journal of Development and Conflict. Vol. 1(1), pp. 41-59.
 • Pakulski, J. and Markowski, S. (2010) ‘The Solidarity Decade in Eastern Europe, 1980-1989: An Australian Perspective’, Special Issue: The Solidarity Decade 1980-1989: An Australian Perspective, Humanities Research, Vol. XVI, No. 3; pp. 1-12.
 • Markowski, S (2009) ‘Integration and Citizenship: A Snapshot of the Polish Migrant Community in Australia’, Special Issue: Diversity, Integration and Citizenship, Humanities Research Journal, Vol. XV, No. 1; January, pp. 75-99.
 • Markowski, S., Hall, P., Koorey, S. and Brauer, J. (2009) ‘Multi-channel Supply Chain for Illicit Small Arms’, Defence and Peace Economics. Vol. 20(3), June, pp. 171-191.
 • Hall, P., Brauer, J. and Markowski, S. (2008) ‘Small Arms in the United States: Markets and Production’, Asteriskos, Journal of International and Peace Studies, No. 5/6; pp. 41-62.
 • Markowski, S., Hall, P., Koorey, S. and Brauer, J. (2008) ‘Channels of small arms proliferation: Policy implications for Asia-Pacific’, The Economics of Peace and Security Journal, Vol. 3, No. 1; pp. 78-85.

             v.        Refereed published conference or symposium papers

 • Markowski, S., Hall, P. and Wylie, R. (2008) ‘Australian Naval Procurement Cycles: Lessons for Other Small Countries', Proceedings of the 5th Annual Acquisition Research Symposium – Acquisition Research: Creating Synergy for Informed Change, Vol. II, Monterey: US Naval Postgraduate School, 2008, pp. 361-387.

           vi.        Government and consulting reports

 • New South Wales Defence Industry Strategy, Report for the NSW government, Canberra: ACIL Tasman, 2011 (with Wylie R. and ACIL Tasman team).
 • Priority Industry Capabilities, Report for the Defence Materiel Organisation, Canberra: Defence and Security Applications Research Centre, University of New South Wales, 2010 (with Hall, P. and Wylie, R.).
 • Defence Industry Outlook, Report for the Department of Defence and an input into preparation of the 2008 Defence White Paper, Canberra: QinetiQ Consulting, 2008 (with Wylie, R. and Hall, P.).

     vii.        Refereed working papers

 • Porcescu S., Nestorowicz, J. and Markowski, S. (2014) Moldovan Migration Policy Dilemma: Brain Drain or Jobless Growth? CARIM-East Research Report [Dylemat mołdawskiej polityki migracyjnej: drenaż mózgów czy wzrost bez zatrudnienia? Raport badawczy projektu CARIM-East]. CMR Working Paper, Nr 68(126). Warszawa.
 • Brunarska, Z., Nestorowicz, J. and Markowski, S. (2014) Internal vs external migration in post-Soviet space. CARIM-East Research Report [Wewnątrz - i pozaregionalne migracje w obszarze postsowieckim. Raport badawczy projektu CARIM-East]. CMR Working Paper, Nr 67(125). Warszawa.