Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowa: Kotliny Podkarpackie – geoarchiwum zmian środowiska naturalnego i działalności człowieka 

Kotliny Podkarpackie– geoarchiwum zmian środowiska naturalnego

i działalności człowieka

Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowa

Kielnarowa k. Rzeszowa (Polska) / Lwów-Żydaczów (Ukraina)

8–10 września 2015

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję poświęconą problematyce przemian środowiska przyrodniczego i działalności człowieka i ich roli w ewolucji systemów fluwialnych kotlin przedgórskich Polski i Ukrainy. W czasie wycieczek terenowych przedstawione zostaną stanowiska z interesującymi sekwencjami osadów rzecznych datowanych metodami radiowęglową, palinologiczną  i archeologiczną. Omawiane stanowiska są zlokalizowane w dolinie dolnego Wisłoka (Rynna Podkarpacka) i w dorzeczu Dniestru na Wschodnim Przedkarpaciu  (Ukraina).

W ramach konferencji podjęte zostaną zagadnienia dotyczące stratygrafii aluwiów, cech sedymentologicznych osadów i faz powodzi. W zakresie dyscyplin zajmujących się wymienioną problematyką będzie możliwość wymiany poglądów na temat stosowanych metod badawczych.
W terenie zostaną zaprezentowane profile aluwiów mające podstawowe znaczenie dla datowania systemów terasowych i włożeń aluwiów na stożkach napływowych karpackich dopływów Dniestru. Szczególne zainteresowanie będzie dotyczyło młodoholoceńskiej sedymentacji aluwiów powodziowych zawierających subfosylne pnie drzew, datowanych przy pomocy metody radiowęglowej i dendrochronologicznej.
Ponadto konferencja będzie okazją do podsumowania stanu dotychczasowych badań dolin rzecznych prowadzonych przez badaczy polskich i ukraińskich oraz do określenia perspektyw rozwoju dalszych badań.


Do pobrania:
komunikat 1
karta zgłoszenia

Uwaga!Termin zgłoszenia na konferencję został przesunięty do 15 czerwca.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące konferencji prosimy kierować na adres:
geografia@wsiz.rzeszow.pl

Adres korespondencyjny:
Katedra Geografii, Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ

Kielnarowa 386A, 36-020 Tyczyn

tel. 17 866 1547
tel. 17 866 1449