Katedra Geografii 

Katedra Geografii istnieje w WSIiZ od 2007 roku. Celem istnienia Katedry Geografii jest dydaktyka w zakresie przede wszystkim geografii (w tym: turystycznej, geografii fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień geografii fizycznej Polski, ekonomicznej, oraz geografii politycznej), krajoznawstwa, regionu turystycznego, turystyki wiejskiej, a także zajęć praktycznych. Katedra prowadzi także badania naukowe. Koncentrują się one wokół analizy uwarunkowań hydro-meteorologicznych i badań terenowych nad skutkami powodzi, a także wokół badań przemian turystyki i osadnictwa.

Lokalizacja:
Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ
Kielnarowa pok. KA110A/2
Telefon:
178661449 (Kierownik Katedry)

Kierownik Katedry:
prof. nadzw. dr hab. Piotr Gębica
e-mail: pgebica@wsiz.rzeszow.pl

Sekretarz Katedry:
Beata Dec                         
e-mail: bdec@wsiz.rzeszow.pl 

Pracownicy Katedry
- szczegółowe terminy konsultacji pracowników znajdują się na stronach osobistych;

prof. nadzw. dr hab. Piotr Gębica (strona osobista)    
pgebica@wsiz.rzeszow.pl

prof. dr Helmut Wachowiak (strona osobista)

dr Krzysztof Szpara (strona osobista)     
kszpara@wsiz.rzeszow.pl     

Pracownicy współpracujący z Katedrą: 

mgr Magdalena Skała (strona osobista)   
mskala@wsiz.rzeszow.pl

Działalność dydaktyczna Katedry:

Pracownicy i współpracownicy Katedry Geografii prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:  

 • Ćwiczenia praktyczne
 • Geografia polityczna
 • Geografia turystyczna
 • Krajoznawstwo
 • Praktyczne aspekty pilotażu i przewodnictwa
 • Praktyczne aspekty turystyki
 • Region turystyczny
 • Seminarium dyplomowe
 • Seminarium magisterskie
 • Turystyka a środowisko naturalne
 • Turystyka wiejska
 • Terenoznawstwo - zajęcia praktyczne w ramach obozu letniego w Bieszczadach

Działalność naukowo - badawcza Katedry

Główne kierunki badań:


 • Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół obszarów górskich i przygranicznych (w szczególności Karpat): m.in. turystyka wiejska (w tym agroturystyka), turystyka zrównoważona, górska turystyka piesza, przewodnictwo turystyczne i pilotaż, zagospodarowanie turystyczne, przemiany turystyki, historia rozwoju turystyki górskiej, krajoznawstwo.
 • Turystyka wiejska w Bieszczadach Wysokich
 • Przemiany osadnictwa wiejskiego w Bieszczadach Polskich w XX wieku
 • Uwarunkowania hydro-meteorologiczne i wartości progowe ekstremalnych zdarzeń geomorfologicznych (na przykładzie lokalnych ulew i powodzi w brzeżnej strefie Pogórza. Karpackiego)

Projekty naukowo-badawcze realizowane w bieżącym roku akademickim


 • Przemiany osadnictwa wiejskiego i turystyka wiejska w Bieszczadach Polskich w XX wieku.
 • Kadry turystyczne i infrastruktura turystyczna w Karpatach Polskich
 • Badanie przyjazdowego ruchu turystycznego w wybranych miejscach recepcji turystycznej województwa podkarpackiego w okresie V-IX 2009 roku (raport)
 • Analiza diagnostyczna uzdrowisk i gmin uzdrowiskowych Polski Wschodniej, w szczególności ich potencjału produktowego i systemu komunikacji rynkowej oraz poziomu innowacyjność w ramach projektu Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka "Uzdrowiska - Perły Polski Wschodniej"
 • Uwarunkowania hydro-meteorologiczne i wartości progowe ekstremalnych zdarzeń geomorfologicznych (na przykładzie lokalnych ulew i powodzi w brzeżnej strefie Pogórza Karpackiego).