Projekty naukowo-badawcze finansowane ze źródeł zewnętrznych 

Finansowane z 7 PROGRAMU RAMOWEGO

──────────────────────────────────────────────────────

Tytuł projektu: Physarum Chip: Growing Computers from Slime Mould

Koordynatorem projektu jest: University of the West of England, Bristol (UK)

Uczestnicy z ramienia WSIiZ: dr A. Schumann, dr K. Pancerz

Celem badań jest opracowanie obiektowo zorientowanego języka programowania dla obliczeń realizowanych przy użyciu Physarum Polycephalum.

Physarum polycephalum jest jednokomórkowym organizmem pierwotnym należącym do rzędu Physarales, podklasy Myxogastromycetidae, klasy Myxomycetes, gromady Myxostelida. Właściwości tego organizmu mogą zostać wykorzystane m.in. przy budowie komputera biologicznego. Szczególna uwaga jest zwrócona na wybrane podejścia pozwalające modelować w tworzonym w języku programowania zachowanie się Physarum Polycephalum.

Termin realizacji: 03.2013 – 02.2016

Finansowane przez NARODOWE CENTRUM NAUKI

────────────────────────────────────────────────
Tytuł projektu: Nowa klasa materiałów przeźroczystej ceramiki 

Konkurs: SONATA 12

Najistotniejszym celem projektu jest wytworzenie i kompleksowe zbadanie nowej klasy ceramiki
transparentnej, odznaczającej się szczególnie wysokimi właściwościami skrętności spolaryzowanego promieniowania
elektromagnetycznego w zakresie fal UV-IR, ze szczególnym uwzględnieniem częstotliwości
pasma widzialnego.

Kierownik: dr inż. A. Kruk

Okres realizacji: 2017 - 2019  
────────────────────────────────────────────────

Tytuł projektu: Opracowanie efektywnych mechanizmów percepcyjnych robota wykorzystujących uczenie motywowane oraz samoorganizującą się pamięć asocjacyjną

Konkurs: OPUS 11

Głównym celem proponowanych badań jest opracowanie nowych efektywnych mechanizmów percepcyjnych wykorzystujących uogólnioną ideę uczenia motywowanego (ang. Motivated Learning, ML) oraz nowe asocjacyjne mechanizmy uczenia i wnioskowania.

Kierownik: prof. dr hab. J. Starzyk

Okres realizacji: 15.03.2017 - 14.03.2020  
 ────────────────────────────────────────────────

Tytuł projektu: Nowe podejścia do efektywnego uczenia złożonych systemów inteligentnych

Konkurs: OPUS

Zakończenie projektu sukcesem może pozwolić rozwiązać wiele naukowych oraz praktycznych problemów poprzez zastąpienie tradycyjnego podejścia projektowego nowym podejściem opartym o uczenie. Ta alternatywna metoda może mieć szersze znaczenie pozwalając znaleźć rozwiązana wielu problemów, które do tej pory były niemożliwe do rozwiązania przy pomocy tradycyjnych metod.

Kierownik: prof. dr hab. B. Wilamowski

Okres realizacji: 20.01.2016 - 25.01.2019     

                                                                                                                                      
 
Tytuł projektu: Wpływ nanoczątek na proces przerzutowania nowotworów - mechanizmy epigenetyczne

Konkurs: OPUS

Kierownik: prof. dr hab. M. Kruszewski

Okres realizacji: 02.09.2015 - 01.09.2018
                                                                                                                                        

Tytuł projektu: Inteligentne nieliniowe systemy o płytkich i głębokich architekturach

Konkurs: OPUS

Badania w projekcie skupią się na sieciach o nowych kompaktowych architekturach i oraz nowych algorytmach uczenia sieci.

Kierownik: prof. dr hab. B. Wilamowski

Okres realizacji: 16.07.2014 - 15.01.2017
────────────────────────────────────────────────
Tytuł projektu: Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny szczebla gminnego

Konkurs: OPUS

Projektowane badania mają na celu zweryfikowanie skuteczności działań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) szczebla gminnego w zakresie stymulowania przedsiębiorczości przy wskazaniu na lokalny kapitał społeczny jako czynnik determinujący efektywność działań JST.

Kierownik: dr hab. T. Mickiewicz, prof. WSIiZ

Okres realizacji: 28.07.2014 - 27.07.2016
────────────────────────────────────────────────
Tytuł projektu: Zastosowanie metod statystycznych do ustalenia charakteru długookresowych tendencji występujących w procesie ustawodawczym

Konkurs: OPUS

Projekt opierał się na zastosowaniu metod analizy statystycznej celem ustalenia charakteru długookresowych tendencji występujących w procesie ustawodawczym.

Kierownik: dr hab. P. Chmielnicki, prof. WSIiZ

Okres realizacji: 14.05.2014-13.05.2015, zkończony
────────────────────────────────────────────────
Tytuł projektu: Nowe metody logiczno-matematyczne w naukach stosowanych i modelowaniu procesów podejmowania decyzji
Konkurs: OPUS

Celem badań było poznanie nowych możliwości metod logiczno-matematycznych w naukach stosowanych, związanych z podejmowaniem decyzji ekonomicznych (ogólniej: w naukach stosowanych).

Kierownik projektu: prof. dr hab. Jan Woleński

Okres realizacji: 12.07.2013 – 11.07.2015
────────────────────────────────────────────────
Tytuł projektu: Organizacja pamięci semantycznej i epizodycznej w uczeniu motywowanym robotów

Konkurs: OPUS

Głównym celem projektu jest zaprojektowanie wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy mechanizmów tworzenia i organizacji pamięci semantycznej i epizodycznej w uczeniu motywowanym (ang. motivated learning, ML).

Kierownik projektu: prof. dr hab. Janusz Starzyk

Okres realizacji: 30.08.2012 – 29.12.2015
────────────────────────────────────────────────
Tytuł projektu: Badania inhibitorów układu dopełniacza w nowotworach jajnika i trzonu macicy a nowe perspektywy immunoterapii

Konkurs: SONATA

Głównym celem projektu było zbadanie ekspresji inhibitorów dopełniacza (FH, FHL, CD55 i CD59) na poziomie białka i mRNA w rakach jajnika i trzonu macicy oraz określenie zależności pomiędzy ekspresją powyższych inhibitorów a typem histologicznym i charakterystyką kliniczną nowotworu.

Kierownik projektu: dr Lucyna Kapka-Skrzypczak

Okres realizacji: 7.12.2011 – 6.12.2014
────────────────────────────────────────────────
Tytuł projektu: Zapis holoceńskich zmian klimatu i działalności człowieka w aluwiach dolin przedpola Wschodnich Karpat

Konkurs: projekty badawcze własne

Planowane w ramach projektu działania pozwoliły na uściślenie wieku włożeń aluwiów w dolinie Dniestru, faz erozji i akumulacji czyli faz o dużej częstotliwości powodzi. Pozwoliło to na korelację zdarzeń powodziowych ze zmianami klimatu i faz wzmożonego zasiedlania przedpola Karpat Wschodnich.

Kierownik projektu: dr hab. Piotr Gębica, prof. WSIiZ

Okres realizacji: 16.05.2011-15.08.2014
────────────────────────────────────────────────

Tytuł projektu: Ocena efektywności wykorzystania pomocy finansowej Unii Europejskiej jako instrumentu polityki spójności społeczno-gospodarczej oraz poprawy warunków życia

Konkurs: projekty badawcze własne

Celem przeprowadzonego badania była ocena efektywności wykorzystania środków, które począwszy od roku 2004 Polska otrzymuje z budżetu Unii Europejskiej.Wyniki przeprowadzonych badań i wynikające z nich wnioski zostały opisane w liczącym ok. 150 stron raporcie.

Kierownik projektu: dr Wojciech Misiąg

Okres realizacji: - 31.01.2013, zakończony

Pobierz raport
────────────────────────────────────────────────
Tytuł projektu: Badania nad algorytmami syntezy statycznych obrazów znamion melanocytowych

Konkurs: projekty badawcze własne

W wyniku realizacji projektu utworzono specjalizowane narzędzie informatyczne Instant-Nevi-Painter.PL (zwane dalej INP), przeznaczone do tworzenia syntezowanych komputerowo cyfrowych obrazów wybranych odmian znamion, udostępnione via Internet pod adresem http://synteza.melanoma.pl/

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Zdzisław Hippe

Okres realizacji: 20.04.2011-19.04.2013, zakończony
────────────────────────────────────────────────
Tytuł projektu: Mechanizmy inteligencji roju w zagadnieniach analizy dyskryminacyjnej i analizy skupień

Konkurs: projekty badawcze własne

Celem projektu naukowo-badawczego było stworzenie nowych algorytmów wzorowanych na zachowaniach inteligencji stadnej (takich jak rój cząstek oraz mechanizmy determinujące postępowanie kolonijnej społeczności mrówek), tak aby następnie można było zbadać oraz określić ich możliwości klasyfikacyjne (w rozumieniu zarówno zalet, jak i wad) w zadaniach analizy wielowymiarowej, obejmującej analizę dyskryminacyjną oraz analizę skupień.

Kierownik projektu: dr inż. A. Lewicki

Okres realizacji: 15.04.2011 – 14.04.2014, zakończony
────────────────────────────────────────────────
Tytuł projektu: Modelowanie języka naturalnego (polskiego) dla potrzeb budowy systemu rozpoznawania mowy klasy LVCSR

Konkurs: projekty badawcze promotorskie

Celem projektu było utworzenie modelu języka naturalnego opartego na automatycznej ekstrakcji reguł, który pozwala uzyskać poprawę jakości rozpoznawania ciągłej mowy polskiej w systemie rozpoznawania mowy dużego słownika (LVCSR) w stosunku do szeroko stosowanego modelu trigramowego.

Efektem jest praca doktorska Leszka Gajeckiego obroniona 6.11.2013 roku na Akademii Górniczo-Hutniczej oraz publikacje.

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz

Osoba realizująca: mgr inż. Leszek Gajecki

Okres realizacji: 19.11.2010 - 18.10.2013, zakończony
────────────────────────────────────────────────
Tytuł projektu: Kosmeceutyki dendrymeryczne

Konkurs: projekty badawcze własne

Celem projektu była synteza nowej klasy kosmeceutyków opartych na makrocząsteczkach dendrymerycznych.

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Stanisław Wołowiec

Okres realizacji: 21.04.2011-20.09.2013, zakończony
────────────────────────────────────────────────
Tytuł projektu: Współczesne media polskojęzyczne w Wielkiej Brytanii. Rola, funkcje i znaczenie w oparciu o badania odbiorców

Konkurs: projekty badawcze promotorskie

Projekt dotyczył identyfikacji roli, funkcji oraz znaczenia współcześnie funkcjonujących w Wielkiej Brytanii mediów polskojęzycznych. Celem była weryfikacja tezy, iż rola, funkcje i znaczenie polskojęzycznych mediów emigracyjnych uległy zmianie na skutek współczesnych migracji polskich.

Efektem prac są publikacje oraz praca doktorska, której obrona odyła się w 2014 roku.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Janusz Adamowski

Osoba realizująca: mgr Iwona Leonowicz-Bukała

Okres realizacji: 21.04.2011-20.12.2013, zakończony