Pozostałe oferty pracy 
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

poszukuje osoby na 
stanowisko

A S Y S T E N T / A D I U N K T  
z obszaru psychologii


Opis stanowiska/zakres obowiązków
Zatrudniona osoba będzie prowadziła zajęcia dydaktyczne z obszaru psychologii, rozwijała się naukowo, pozyskiwała i uczestniczyła w realizacji grantów naukowych i komercyjnych, a także aktywnie uczestniczyła w pracach Biura Doradztwa Personalnego (procesy  selekcji i rekrutacji).

Wymagania wobec kandydata 
 • Wykształcenie wyższe – mgr psychologii/w trakcie studiów doktoranckich w zakresie psychologii/ doktorat w dziedzinie nauk społecznych w zakresie psychologii
 • Osiągnięcia naukowe i/lub udział w interesującym projekcie naukowym (dorobek naukowy poświadczony publikacjami w punktowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim z listy A, B lub C MNiSW)
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej mile widziane
 • Dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie
 • Miejsce zamieszkania: Rzeszów lub okolice (w przypadku pochodzenia z innej części Polski deklaracja kandydata o zmianie miejsca zamieszkania)
 • Wysoko rozwinięte umiejętności organizacyjne
 • Chęć rozwoju naukowego
 • Wysokie zdolności interpersonalne tj. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność 
 • Wysoka kultura osobista
 • Zaangażowanie i inicjatywa
 • Bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność w działaniu
 • Dokładność, terminowość, rzetelność
 • Otwartość i umiejętność szybkiego przyswajania informacji uwarunkowana specyfiką prowadzonych projektów
 • Umiejętność pracy pod presją czasu

Oferujemy
 • Umowę o pracę
 • Pomoc w rozwoju naukowym
 • Pracę w młodym, twórczym zespole
 • Pracę naukową na atrakcyjnych warunkach finansowych
 • Możliwość uzyskania dodatkowych gratyfikacji za prace twórcze tj. realizację grantów zewnętrznych oraz wewnętrznych mających na celu podnoszenie jakości kształcenia
 • Możliwość finansowania badań z dotacji statutowej

Oferty tj.:  
CV, LM, dyplom ukończenia szkoły wyższej, listę publikacji naukowych prosimy kierować na adres:
Biuro Doradztwa Personalnego
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
lub bdp@wsiz.rzeszow.pl 
z dopiskiem "Psycholog”


Prosimy zapoznanie się z informacją odnośnie ochrony danych osobowych i dołączenie do aplikacji podpisanej klauzuli/klauzul:  https://www.wsiz.rzeszow.pl/pl/Uczelnia/jednostki-WSIiZ/lista-jednostek/biuro-doradztwa-personalnego/Strony/oferty-pracy-w-WSIiZ.aspxWyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie,
Wydział Informatyki Stosowanej 


Nazwa stanowiska: Staż podoktorski (post-doc) 

Tytuł projektu: „Opracowanie efektywnych mechanizmów percepcyjnych robota wykorzystujących 
uczenie motywowane oraz samo-organizującą się pamięć asocjacyjną”

Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki (konkurs OPUS 11 – ST7)


Wymagania:
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2183 z późniejszymi zmianami) i § 164 Statutu UJ oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
 • stopień naukowy: doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka lub w dziedzinie pokrewnej,uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie,
 • doświadczenie w technikach modelowania komputerowego,
 • znajomość technik inteligencji obliczeniowej,
 • znajomość języków i środowisk programistycznych takich jak C/C++, Python, Matlab, C#,
 • znajomość zagadnień z zakresu przetwarzania obrazu i widzenia komputerowego,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • udokumentowany dorobek naukowy w formie publikacji w czasopismach naukowych oraz prezentacji na konferencjach,
 • umiejętność prezentowania wyników badań,
 • sumienność, dokładność, bardzo dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Opis zadań:
Osoba zatrudniona weźmie udział w projekcie realizowanym w Katedrze Zastosowań Systemów Informatycznych, pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Starzyka, kierownika projektu. Katedra Zastosowań Systemów Informatycznych zapewnia doskonałe warunki do realizacji projektu, zarówno pod względem infrastruktury badawczej, jak i kapitału ludzkiego. Katedra jest zlokalizowana w nowoczesnym kampusie uniwersyteckim w Kielnarowej (w bliskiej odległości do Rzeszowa).

Zadania:
 • rozwój asocjacyjnego systemu rozpoznawania obiektów i reprezentacji sceny, wspieranego działaniami robota,
 • zbudowanie i przetestowanie systemu percepcji wizualnej i dźwiękowej dla robota, w oparciu o mechanizmy pamięci epizodycznej,
 • rozwój mechanizmów samoorganizacji pamięci semantycznej z wykorzystaniem skupiania i przełączania uwagi,
 • konsolidacja pamięci semantycznej i epizodycznej z czynnikami motywacyjnymi w celu rozszerzenia i uogólnienia metod uczenia motywowanego,
 • opracowanie nowych mechanizmów percepcyjnych opartych na uczeniu motywowanym, asocjacyjnych mechanizmach i zintegrowanym modelu pamięci,
 • opracowywanie wyników badań i przygotowanie publikacji naukowych.

Typ konkursu NCN: OPUS 11 – ST7

Termin składania ofert: 15 lipca 2018, 23:59

Forma składania ofert: dowolnie

Warunki zatrudnienia:
Wynagrodzenie na okres do 18 miesięcy w wysokości 7000 PLN brutto brutto/miesiąc. W okresie pobierania wynagrodzenia nie będzie można pobierać innego wynagrodzenia w żadnej formie ze środków NCN.
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu. 

Dodatkowe informacje:
Forma składania ofert: Prosimy o przesłanie aplikacji na adres mailowy kierownika projektu (starzykj@gmail.com). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi z dniem 22 lipca 2018. Oczekiwany termin rozpoczęcia pracy to 1 października, 2018.

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać: 
 • List motywacyjny z uzasadnieniem zainteresowania projektem i chęcią odbycia stażu podoktorskiego, 
 • Curriculum Vitae kandydata,
 • Kopia dyplomu lub zaświadczenie potwierdzające uzyskanie stopnia doktora,
 • Co najmniej jedna opinia opiekuna naukowego (list polecający), dane kontaktowe co najmniej jednego pracownika naukowego mogącego wystawić referencje,
 • Kopia świadectwa pracy,
 • Proszę o zamieszczenie w CV klauzuli o następującej treści: Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27  kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”) oświadczam , iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę przez  Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji ma Pani / Pan prawo złożyć żądanie usunięcia Pani / Pana danych osobowych, które spowoduje niezwłoczne usunięcie ich przez wymienione firmy.Informację o rezygnacji z udziału w procesie rekrutacji prosimy przesyłać na adres: bdp@wsiz.rzeszow.pl
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Katedra Zastosowań Systemów Informatycznych w Rzeszowie
oraz
Katedra Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie


Nazwa stanowiska: Doktorant


Wymagania:

 • stopień naukowy: magister nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, automatyka i robotyka 
 • lub w dziedzinie pokrewnej,
 • uczestnictwo w studiach doktoranckich lub deklaracja podjęcia studiów doktoranckich od 01.10.2018,
 • znajomość metod inżynierii wiedzy i baz danych,
 • doświadczenie w technikach modelowania komputerowego i wiedza na temat inżynierii oprogramowania,
 • znajomość języków i środowisk programistycznych takich jak C#, C/C++, Matlab, Java, Python,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • zaletą byłby udokumentowany dorobek naukowy w formie publikacji oraz ew. wyróżnień z prowadzonych badań, projektów, pracy inżynierskiej lub magisterskiej, konkursów itp. 
 • pożądana jest umiejętność prezentowania wyników badań i prowadzonych prac eksperymentalnych,
 • sumienność, dokładność, rzetelność i bardzo dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • ponadto zaletą byłaby znajomość elektroniki, elektrotechniki lub umiejętność programowania układów elektronicznych w C, tj. platformy Parallax Andruino pod kątem tworzenia oprogramowania dla robota Parallax Arlo, na którym wykonywana jest część zadań badawczych.

Opis zadań:

 • Osoba zatrudniona będzie brała udział w realizacji następujących zadań:
 • Uogólnienie asocjacyjnych mechanizmów neuronowych do modelowania wiedzy i pamięci 
 • dla dowolnych wzorców czasowo-przestrzennych,
 • Opracowanie nowych mechanizmów wnioskowania na podstawie asocjacyjnego modelu pamięci 
 • i aktywnej reprezentacji danych,
 • Zbudowanie i przetestowanie neuronowego systemu asocjacyjnego zdolnego reprezentować dowolne wzorce uczące i kojarzyć je kontekstowo ze sobą,
 • Stworzenie nowych mechanizmów samoorganizacji pamięci semantycznej, które we współpracy 
 • z pamięcią epizodyczną pozwolą na kontekstową reprezentację działań robota w świecie wirtualnym oraz rzeczywistym,
 • Konsolidacja pamięci semantycznej i epizodycznej z czynnikami motywacyjnymi w celu uogólnienia metod uczenia motywowanego,
 • Opracowanie algorytmów poruszania się w przestrzeni na bazie uczenia motywowanego, 
 • metod symbol groundingu, mapowania przestrzeni, rozpoznawania obrazów dla robota mobilnego, a w szczególności zbudowanie i przetestowanie systemu percepcji wizualnej i dźwiękowej 
 • dla robota w oparciu o mechanizmy pamięci epizodycznej.
 • Opracowywanie wyników badań i przygotowanie publikacji naukowych.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST

Termin składania ofert ciągły: od 01 lipca do 26 września 2018, 23:59

Forma składania ofert: dowolnie

Warunki zatrudnienia:

 • Osoba zatrudniona weźmie udział w projekcie realizowanym w Katedrze Zastosowań Systemów Informatycznych, pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Starzyka, kierownika projektu. 
 • Katedra jest zlokalizowana w nowoczesnym kampusie uniwersyteckim w Kielnarowej (w bliskiej odległości do Rzeszowa).
 • Badania w w/w zakresie prowadzone będą również w Krakowie w Katedrze Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej pod kierunkiem dr hab. Adrian Horzyka, głównego wykonawcy.
 • Wynagrodzenie w formie stypendium na okres do 18 (21) miesięcy w wysokości 3000 PLN miesiąc w pełnym wymiarze czasu.
 • Szczegółowo warunki zatrudnienia określa „Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki określony uchwałą Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.”
 • Odbywanie studiów doktoranckich lub ich podjęcie od 01.10.2018 r.


Dodatkowe informacje:

 • Forma składania ofert: Prosimy o przesłanie aplikacji na adres mailowy kierownika projektu (starzykj@gmail.com).
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi z dniem 28 września 2018.
 • Procedura rekrutacji odbywa się w oparciu o postanowienia „Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych” pkt 1-15 (Załącznik do uchwały Rady NCN50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.).
 • Oczekiwany termin rozpoczęcia pracy 1 października 2018.

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać: 
 • List motywacyjny z uzasadnieniem zainteresowania projektem.
 • Curriculum Vitae kandydata,  które zawiera informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć naukowych i wyróżnień wynikających z prowadzonych badań. 
 • Opinia co najmniej jednego pracownika naukowego uczelni.
 • Zaświadczenie o odbywaniu studiów doktoranckich lub ich podjęciu nie później niż 26.09.2018 r.
 • Proszę o zamieszczenie w CV klauzuli o następującej treści: Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27  kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”) oświadczam , iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę przez  Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
ASYSTENT / ADIUNKT 
w Zakładzie Badań nad Szkolnictwem Wyższym


Opis stanowiska/zakres obowiązków:
Zatrudniona osoba będzie rozwijała się naukowo, pozyskiwała i uczestniczyła w realizacji grantów naukowych i komercyjnych, aktywnie uczestniczyła w pracach organizacyjnych Zakładu, a także prowadziła zajęcia dydaktyczne z zakresu m.in. matematyki, statystyki, ekonometrii.

Wymagania wobec kandydata: 
 • wykształcenie wyższe magisterskie/w trakcie studiów doktoranckich/doktorat
 • doświadczenie  w projektowaniu ilościowych oraz jakościowych badań społecznych i marketingowych
 • doświadczenie związane z analizą danych (np. praca z bazami danych, big data, analizy statystyczne)
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania syntetycznych wniosków
 • znajomość narzędzi wspierających analizę danych i raportowanie
 • umiejętność praktycznego wykorzystania programów do statystycznej analizy danych (m.in. SPSS, Statistica)
 • zaawansowana znajomość pakietu MS Office ze szczególnym uwzględnieniem programu MS Excel 
 • bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność w działaniu
 • dokładność, terminowość, rzetelność
 • otwartość i umiejętność szybkiego przyswajania informacji, uwarunkowana specyfiką prowadzonych projektów
 • wysokie zdolności interpersonalne, tj. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • miejsce zamieszkania: Rzeszów lub okolice (w przypadku pochodzenia z innej części Polski konieczna deklaracja kandydata o zmianie miejsca zamieszkania)
Oferujemy:
 • umowę o pracę
 • pomoc w rozwoju naukowym
 • pracę w młodym, twórczym zespole
 • możliwość uzyskania dodatkowych gratyfikacji za prace twórcze tj. pozyskanie i realizację grantów zewnętrznych oraz wewnętrznych, mających na celu m.in. podnoszenie jakości kształcenia
 • możliwość finansowania badań z dotacji statutowej

Oferty tj.: 
CV, LM, kserokopię dyplomu/-ów, listę publikacji naukowych prosimy kierować na adres mailowy: bdp@wsiz.rzeszow.pl
lub
Biuro Doradztwa Personalnego
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

Prosimy zapoznanie się z informacją odnośnie ochrony danych osobowych i dołączenie do aplikacji podpisanej klauzuli/klauzul:  https://www.wsiz.rzeszow.pl/pl/Uczelnia/jednostki-WSIiZ/lista-jednostek/biuro-doradztwa-personalnego/Strony/oferty-pracy-w-WSIiZ.aspx

Zastrzegamy sobie kontakt z wybranymi kandydatami.


ADIUNKT / SAMODZIELNY PRACOWNIK NAUKI   

z obszaru zarządzania, logistyki, transportu, zarządzania lotnictwem

Opis stanowiska/zakres obowiązków

Zatrudniona osoba będzie zobowiązana do stałego rozwoju naukowego (zmierzającego do uzyskania stopni awansowych i tytułów), pozyskiwała i uczestniczyła w realizacji grantów naukowych i komercyjnych, aktywnie uczestniczyła w procesie dydaktycznym

Obowiązkowe wymagania wobec kandydata

(Uwaga: rozpatrywane będą tylko te podania, które spełnią obowiązkowe wymagania)

 • Posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora, w obszarach jak wyżej
 • Osiągnięcia naukowe (dorobek naukowy poświadczony publikacjami w punktowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim z listy A lub B MNiSW) i/lub udział w interesującym projekcie naukowym
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Wysoka samodyscyplina, organizacja pracy własnej oraz motywacja do pracy
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • Kreatywność, przedsiębiorczość
 • Chęć rozwoju naukowego
 • Doświadczenie praktyczne związane z działalnością na rzecz biznesu i/lub doświadczenie organizacyjne w uczelni wyższej
 • Gotowość do podjęcia zatrudnienia w WSIiZ na pierwszym etacie, jako podstawowym miejscu pracy
 • Miejsce zamieszkania: Rzeszów lub okolice (w przypadku pochodzenia z innej części Polski deklaracja kandydata o zmianie miejsca zamieszkania)

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Pomoc w rozwoju naukowym
 • Pracę w młodym, twórczym zespole
 • Możliwość rozwoju kompetencji dydaktycznych poprzez prowadzenie zajęć na ścieżkach anglojęzycznych
 • Udział w projektach badawczych i grantach realizowanych we współpracy z partnerami  krajowymi i zagranicznymi Uczelni 
 • Staże naukowe i prace na kontraktach dydaktycznych we współpracujących z WSIiZ europejskich uczelniach
 • Możliwość uzyskania dodatkowych gratyfikacji za prace twórcze tj. realizację grantów zewnętrznych oraz wewnętrznych (badawczych oraz mających na celu podnoszenie jakości kształcenia)
 • Możliwość finansowania badań z dotacji statutowej

Oferty tj.:

CV, LM,  listę publikacji naukowych prosimy kierować na adres:

Biuro Doradztwa Personalnego

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

lub bdp@wsiz.rzeszow.pl

Prosimy zapoznanie się z informacją odnośnie ochrony danych osobowych i dołączenie do aplikacji podpisanej klauzuli/klauzul:  https://www.wsiz.rzeszow.pl/pl/Uczelnia/jednostki-WSIiZ/lista-jednostek/biuro-doradztwa-personalnego/Strony/oferty-pracy-w-WSIiZ.aspx

SAMODZIELNY PRACOWNIK NAUKI (PROFESOR ZWYCZAJNY LUB NADZWYCZAJNY) 

z obszaru psychologiiOpis stanowiska/zakres obowiązków:
Zatrudniona osoba będzie rozwijała się naukowo, pozyskiwała i uczestniczyła w realizacji grantów naukowych i komercyjnych, aktywnie uczestniczyła w pracach Katedry, a także prowadziła zajęcia dydaktyczne.

Obowiązkowe wymagania wobec kandydata:

(Uwaga: rozpatrywane będą tylko te podania, które spełnią obowiązkowe wymagania)

 • Stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora (lub perspektywa finalizacji habilitacji w przeciągu najbliższego roku)
 • Osiągnięcia naukowe (dorobek naukowy poświadczony publikacjami w punktowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim z listy A, B lub C MNiSW) z obszaru psychologii
 • Doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi / współpracą międzynarodową
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej
 • Wysoko rozwinięte umiejętności organizacyjne
 • Dobra znajomość, w mowie i piśmie, języka polskiego i angielskiego
 • Miejsce zamieszkania: Rzeszów lub okolice (w przypadku pochodzenia z innej części Polski deklaracja kandydata o zmianie miejsca zamieszkania)
 • Oświadczenie, iż w razie zakwalifikowania do zatrudnienia w wyniku niniejszego konkursu, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
 • Komunikatywność
 • Zaangażowanie i inicjatywa

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Pracę w twórczym zespole
 • Pracę naukową na atrakcyjnych warunkach finansowych
 • Możliwość uzyskania dodatkowych gratyfikacji za prace twórcze tj. realizację grantów zewnętrznych oraz wewnętrznych mających na celu podnoszenie jakości kształcenia
 • Możliwość finansowania badań z dotacji statutowej
 • W przypadku pełnienia odpowiedzialnych funkcji w Uczelni wysokie dodatki funkcyjne

Oferty tj.:  

CV, LM, dyplomy, listę publikacji naukowych prosimy kierować na adres:

Biuro Doradztwa Personalnego
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

lub bdp@wsiz.rzeszow.pl

z dopiskiem ,,Profesor - psychologia”

Prosimy zapoznanie się z informacją odnośnie ochrony danych osobowych i dołączenie do aplikacji podpisanej klauzuli/klauzul:  https://www.wsiz.rzeszow.pl/pl/Uczelnia/jednostki-WSIiZ/lista-jednostek/biuro-doradztwa-personalnego/Strony/oferty-pracy-w-WSIiZ.aspx

PROFESOR 
na Wydziale Informatyki Stosowanej

                                                            

Opis stanowiska/zakres obowiązków:

Zatrudniona osoba będzie stwarzać warunki sprzyjające podnoszeniu kwalifikacji przez pracowników Katedry pozyskiwać i uczestniczyć w realizacji grantów naukowych i komercyjnych, a także prowadzić zajęcia dydaktyczne z obszaru matematyki.

Obowiązkowe wymagania wobec kandydata:

(Uwaga: rozpatrywane będą tylko te podania, które spełnią obowiązkowe wymagania)
 • Stopień doktora habilitowanego lub profesora nauk matematycznych (lub perspektywa finalizacji habilitacji w przeciągu najbliższego roku
 • Osiągnięcia naukowe (dorobek naukowy poświadczony publikacjami w punktowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim z listy A i/lub B MNiSW) z obszaru matematyki
 • Doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi / współpracą międzynarodową
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej
 • Wysoko rozwinięte umiejętności organizacyjne
 • Dobra znajomość, w mowie i piśmie, języka polskiego i angielskiego
 • Miejsce zamieszkania: Rzeszów lub okolice (w przypadku pochodzenia z innej części Polski deklaracja kandydata o zmianie miejsca zamieszkania)
 • Oświadczenie, iż w razie zakwalifikowania do zatrudnienia w wyniku niniejszego konkursu, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
 • Komunikatywność
 • Zaangażowanie i inicjatywa, zwłaszcza w obszarze tutoringu, mentoringu i współpracy z młodymi pracownikami naukowymi

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Pracę w twórczym zespole
 • Pracę naukową na atrakcyjnych warunkach finansowych (szczegóły: https://www.wsiz.rzeszow.pl/pl/nauka-i-badania/oferty-pracy-dla-naukowcow/Strony/oferty-pracy-dla-naukowcow.aspx)
 • Możliwość uzyskania dodatkowych gratyfikacji za prace twórcze tj. realizację grantów zewnętrznych oraz wewnętrznych (badawczych i mających na celu podnoszenie jakości kształcenia)
 • Możliwość finansowania badań z dotacji statutowej
 • W przypadku pełnienia odpowiedzialnych funkcji w Uczelni wysokie dodatki funkcyjne

Oferty tj.:

CV, LM, kopię dyplomu doktorskiego oraz poświadczenie uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego, listę publikacji naukowych prosimy kierować na adres:

Biuro Doradztwa Personalnego

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

lub bdp@wsiz.rzeszow.pl

z dopiskiem ,,Profesor - matematyka”


Prosimy zapoznanie się z informacją odnośnie ochrony danych osobowych i dołączenie do aplikacji podpisanej klauzuli/klauzul:  https://www.wsiz.rzeszow.pl/pl/Uczelnia/jednostki-WSIiZ/lista-jednostek/biuro-doradztwa-personalnego/Strony/oferty-pracy-w-WSIiZ.aspxASYSTENT, ADIUNKT 
na Wydziale Informatyki Stosowanej

Opis stanowiska/zakres obowiązków:
Zatrudniona osoba będzie rozwijała się naukowo, pozyskiwała i uczestniczyła w realizacji grantów naukowych i komercyjnych, aktywnie uczestniczyła w procesie dydaktycznym Katedry.

Obowiązkowe wymagania wobec kandydata:

(Uwaga: rozpatrywane będą tylko te podania, które spełnią obowiązkowe wymagania)

 • Wykształcenie wyższe/w trakcie studiów doktoranckich w zakresie matematyki/ doktorat w dziedzinie nauk matematycznych w zakresie matematyki
 • Osiągnięcia naukowe (dorobek naukowy poświadczony publikacjami w punktowanych czasopismach 
  o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim z listy A lub B MNiSW) i/lub udział w interesującym projekcie naukowym
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej (doświadczenie wymagane w przypadku osób ubiegających się o stanowisko adiunkta
 • Dobra znajomość, w mowie i piśmie, języka polskiego i angielskiego
 • Umiejętność myślenia analitycznego i analizy danych
 • Wysoka samodyscyplina, organizacja pracy własnej oraz motywacja do pracy;
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
 • Chęć rozwoju naukowego
 • Miejsce zamieszkania: Rzeszów lub okolice (w przypadku pochodzenia z innej części Polski deklaracja kandydata o zmianie miejsca zamieszkania)

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Pomoc w rozwoju naukowym
 • Pracę w młodym, twórczym zespole
 • Dla adiunktów pracę naukową na atrakcyjnych warunkach finansowych (szczegóły: https://www.wsiz.rzeszow.pl/pl/nauka-i-badania/oferty-pracy-dla-naukowcow/Strony/oferty-pracy-dla-naukowcow.aspx)
 • Udział w projektach badawczych i grantach realizowanych we współpracy z partnerami  krajowymi i zagranicznymi Uczelni 
 • Staże naukowe i prace na kontraktach dydaktycznych we współpracujących z WSIiZ uczelniach UE i USA
 • Możliwość uzyskania dodatkowych gratyfikacji za prace twórcze tj. realizację grantów zewnętrznych oraz wewnętrznych (badawczych oraz mających na celu podnoszenie jakości kształcenia
 • Możliwość finansowania badań z dotacji statutowej

Oferty tj.:

CV, LM, kopię dyplomu nadania stopnia doktora, kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,  listę publikacji naukowych prosimy kierować na adres:

Biuro Doradztwa Personalnego

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

lub bdp@wsiz.rzeszow.pl

z dopiskiem ,,Adiunkt/asystent - matematyka”


Prosimy zapoznanie się z informacją odnośnie ochrony danych osobowych i dołączenie do aplikacji podpisanej klauzuli/klauzul:  https://www.wsiz.rzeszow.pl/pl/Uczelnia/jednostki-WSIiZ/lista-jednostek/biuro-doradztwa-personalnego/Strony/oferty-pracy-w-WSIiZ.aspx