Pozostałe oferty pracy Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,
Katedra Zastosowań Systemów Informatycznych 
oraz
Katedra Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

poszukuje osoby na stanowisko Doktorant


Wymagania:
 • stopień naukowy: magister nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, automatyka i robotyka lub w dziedzinie pokrewnej,
 • uczestnictwo w studiach doktoranckich,
 • znajomość metod inżynierii wiedzy i baz danych,
 • doświadczenie w technikach modelowania komputerowego i wiedza na temat inżynierii oprogramowania,
 • znajomość języków i środowisk programistycznych takich jak C#, C/C++, Matlab, Java, Python,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • zaletą byłby udokumentowany dorobek naukowy w formie publikacji oraz ew. wyróżnień z prowadzonych badań, projektów, pracy inżynierskiej lub magisterskiej, konkursów itp. 
 • pożądana jest umiejętność prezentowania wyników badań i prowadzonych prac eksperymentalnych,
 • sumienność, dokładność, rzetelność i bardzo dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Opis zadań:
 • Osoba zatrudniona będzie brała udział w realizacji następujących zadań:
 • Uogólnienie asocjacyjnych mechanizmów neuronowych do modelowania wiedzy i pamięci dla dowolnych wzorców czasowo-przestrzennych,
 • Opracowanie nowych mechanizmów wnioskowania na podstawie asocjacyjnego modelu pamięci i aktywnej reprezentacji danych,
 • Zbudowanie i przetestowanie neuronowego systemu asocjacyjnego zdolnego reprezentować dowolne wzorce uczące i kojarzyć je kontekstowo ze sobą,
 • Stworzenie nowych mechanizmów samoorganizacji pamięci semantycznej, które we współpracy z pamięcią epizodyczną pozwolą na kontekstową reprezentację działań robota w świecie wirtualnym oraz rzeczywistym,
 • Konsolidacja pamięci semantycznej i epizodycznej z czynnikami motywacyjnymi w celu uogólnienia metod uczenia motywowanego,
 • Opracowanie algorytmów poruszania się w przestrzeni na bazie uczenia motywowanego, metod symbol groundingu, mapowania przestrzeni, rozpoznawania obrazów dla robota mobilnego, a w szczególności zbudowanie i przetestowanie systemu percepcji wizualnej i dźwiękowej dla robota w oparciu o mechanizmy pamięci epizodycznej.
 • Opracowywanie wyników badań i przygotowanie publikacji naukowych.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST

Termin składania ofert: 31 stycznia 2018, 23:59

Forma składania ofert: dowolnie

Warunki zatrudnienia:
 • Osoba zatrudniona weźmie udział w projekcie realizowanym w Katedrze Zastosowań Systemów Informatycznych, pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Starzyka, kierownika projektu. Katedra jest zlokalizowana w nowoczesnym kampusie uniwersyteckim w Kielnarowej (w bliskiej odległości do Rzeszowa).
 • Badania w w/w zakresie prowadzone będą również w Krakowie w Katedrze Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej pod kierunkiem dr hab. Adrian Horzyka, głównego wykonawcy.
 • Wynagrodzenie w formie stypendium na okres do 24 miesięcy w wysokości 3000 PLN miesiąc w pełnym wymiarze czasu.
 • Szczegółowo warunki zatrudnienia określa „Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki określony uchwałą Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.”
Dodatkowe informacje:
 • Forma składania ofert: Prosimy o przesłanie aplikacji na adres mailowy kierownika projektu (starzykj@gmail.com).
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi z dniem 10 lutego 2018.
 • Procedura rekrutacji odbywa się w oparciu o postanowienia „Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych” pkt 1-15 (Załącznik do uchwały Rady NCN50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.).
 • Oczekiwany termin rozpoczęcia pracy 1 marca 2018.

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać: 
 • List motywacyjny z uzasadnieniem zainteresowania projektem.
 • Curriculum Vitae kandydata,  które zawiera informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć naukowych i wyróżnień wynikających z prowadzonych badań. 
 • Opinia co najmniej jednego pracownika naukowego uczelni.
 • Zaświadczenie o odbywaniu studiów doktoranckich.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182). 
ADIUNKT / SAMODZIELNY PRACOWNIK NAUKI  

z obszaru zarządzania, logistyki, transportu, zarządzania lotnictwem

Opis stanowiska/zakres obowiązków

Zatrudniona osoba będzie zobowiązana do stałego rozwoju naukowego (zmierzającego do uzyskania stopni awansowych i tytułów), pozyskiwała i uczestniczyła w realizacji grantów naukowych i komercyjnych, aktywnie uczestniczyła w procesie dydaktycznym

Obowiązkowe wymagania wobec kandydata

(Uwaga: rozpatrywane będą tylko te podania, które spełnią obowiązkowe wymagania)

 • Posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora, w obszarach jak wyżej
 • Osiągnięcia naukowe (dorobek naukowy poświadczony publikacjami w punktowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim z listy A lub B MNiSW) i/lub udział w interesującym projekcie naukowym
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Wysoka samodyscyplina, organizacja pracy własnej oraz motywacja do pracy
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • Kreatywność, przedsiębiorczość
 • Chęć rozwoju naukowego
 • Doświadczenie praktyczne związane z działalnością na rzecz biznesu i/lub doświadczenie organizacyjne w uczelni wyższej
 • Gotowość do podjęcia zatrudnienia w WSIiZ na pierwszym etacie, jako podstawowym miejscu pracy
 • Miejsce zamieszkania: Rzeszów lub okolice (w przypadku pochodzenia z innej części Polski deklaracja kandydata o zmianie miejsca zamieszkania)

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Pomoc w rozwoju naukowym
 • Pracę w młodym, twórczym zespole
 • Możliwość rozwoju kompetencji dydaktycznych poprzez prowadzenie zajęć na ścieżkach anglojęzycznych
 • Udział w projektach badawczych i grantach realizowanych we współpracy z partnerami  krajowymi i zagranicznymi Uczelni 
 • Staże naukowe i prace na kontraktach dydaktycznych we współpracujących z WSIiZ europejskich uczelniach
 • Możliwość uzyskania dodatkowych gratyfikacji za prace twórcze tj. realizację grantów zewnętrznych oraz wewnętrznych (badawczych oraz mających na celu podnoszenie jakości kształcenia)
 • Możliwość finansowania badań z dotacji statutowej

Oferty tj.:

CV, LM,  listę publikacji naukowych oraz podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy kierować na adres:

Biuro Doradztwa Personalnego

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

lub bdp@wsiz.rzeszow.plSAMODZIELNY PRACOWNIK NAUKI (PROFESOR ZWYCZAJNY LUB NADZWYCZAJNY) 

 z obszaru psychologiiOpis stanowiska/zakres obowiązków:

Zatrudniona osoba będzie rozwijała się naukowo, pozyskiwała i uczestniczyła w realizacji grantów naukowych i komercyjnych, aktywnie uczestniczyła w pracach Katedry, a także prowadziła zajęcia dydaktyczne.

Obowiązkowe wymagania wobec kandydata:

(Uwaga: rozpatrywane będą tylko te podania, które spełnią obowiązkowe wymagania)

 • Stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora (lub perspektywa finalizacji habilitacji w przeciągu najbliższego roku)
 • Osiągnięcia naukowe (dorobek naukowy poświadczony publikacjami w punktowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim z listy A, B lub C MNiSW) z obszaru psychologii
 • Doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi / współpracą międzynarodową
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej
 • Wysoko rozwinięte umiejętności organizacyjne
 • Dobra znajomość, w mowie i piśmie, języka polskiego i angielskiego
 • Miejsce zamieszkania: Rzeszów lub okolice (w przypadku pochodzenia z innej części Polski deklaracja kandydata o zmianie miejsca zamieszkania)
 • Oświadczenie, iż w razie zakwalifikowania do zatrudnienia w wyniku niniejszego konkursu, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
 • Komunikatywność
 • Zaangażowanie i inicjatywa

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Pracę w twórczym zespole
 • Pracę naukową na atrakcyjnych warunkach finansowych
 • Możliwość uzyskania dodatkowych gratyfikacji za prace twórcze tj. realizację grantów zewnętrznych oraz wewnętrznych mających na celu podnoszenie jakości kształcenia
 • Możliwość finansowania badań z dotacji statutowej
 • W przypadku pełnienia odpowiedzialnych funkcji w Uczelni wysokie dodatki funkcyjne

Oferty tj.:  

CV, LM, dyplomy, listę publikacji naukowych oraz podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy kierować na adres:

Biuro Doradztwa Personalnego
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

lub bdp@wsiz.rzeszow.pl

z dopiskiem ,,Profesor - psychologia”


PROFESOR 
na Wydziale Informatyki Stosowanej

                                                            

Opis stanowiska/zakres obowiązków:

Zatrudniona osoba będzie stwarzać warunki sprzyjające podnoszeniu kwalifikacji przez pracowników Katedry pozyskiwać i uczestniczyć w realizacji grantów naukowych i komercyjnych, a także prowadzić zajęcia dydaktyczne z obszaru matematyki.

Obowiązkowe wymagania wobec kandydata:

(Uwaga: rozpatrywane będą tylko te podania, które spełnią obowiązkowe wymagania)
 • Stopień doktora habilitowanego lub profesora nauk matematycznych (lub perspektywa finalizacji habilitacji w przeciągu najbliższego roku
 • Osiągnięcia naukowe (dorobek naukowy poświadczony publikacjami w punktowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim z listy A i/lub B MNiSW) z obszaru matematyki
 • Doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi / współpracą międzynarodową
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej
 • Wysoko rozwinięte umiejętności organizacyjne
 • Dobra znajomość, w mowie i piśmie, języka polskiego i angielskiego
 • Miejsce zamieszkania: Rzeszów lub okolice (w przypadku pochodzenia z innej części Polski deklaracja kandydata o zmianie miejsca zamieszkania)
 • Oświadczenie, iż w razie zakwalifikowania do zatrudnienia w wyniku niniejszego konkursu, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
 • Komunikatywność
 • Zaangażowanie i inicjatywa, zwłaszcza w obszarze tutoringu, mentoringu i współpracy z młodymi pracownikami naukowymi

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Pracę w twórczym zespole
 • Pracę naukową na atrakcyjnych warunkach finansowych (szczegóły: https://www.wsiz.rzeszow.pl/pl/nauka-i-badania/oferty-pracy-dla-naukowcow/Strony/oferty-pracy-dla-naukowcow.aspx)
 • Możliwość uzyskania dodatkowych gratyfikacji za prace twórcze tj. realizację grantów zewnętrznych oraz wewnętrznych (badawczych i mających na celu podnoszenie jakości kształcenia)
 • Możliwość finansowania badań z dotacji statutowej
 • W przypadku pełnienia odpowiedzialnych funkcji w Uczelni wysokie dodatki funkcyjne

Oferty tj.:

CV, LM, kopię dyplomu doktorskiego oraz poświadczenie uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego, listę publikacji naukowych oraz podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy kierować na adres:

Biuro Doradztwa Personalnego

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

lub bdp@wsiz.rzeszow.pl

z dopiskiem ,,Profesor - matematyka”ASYSTENT, ADIUNKT 
na Wydziale Informatyki Stosowanej

Opis stanowiska/zakres obowiązków:
Zatrudniona osoba będzie rozwijała się naukowo, pozyskiwała i uczestniczyła w realizacji grantów naukowych i komercyjnych, aktywnie uczestniczyła w procesie dydaktycznym Katedry.

Obowiązkowe wymagania wobec kandydata:

(Uwaga: rozpatrywane będą tylko te podania, które spełnią obowiązkowe wymagania)

 • Wykształcenie wyższe/w trakcie studiów doktoranckich w zakresie matematyki/ doktorat w dziedzinie nauk matematycznych w zakresie matematyki
 • Osiągnięcia naukowe (dorobek naukowy poświadczony publikacjami w punktowanych czasopismach 
  o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim z listy A lub B MNiSW) i/lub udział w interesującym projekcie naukowym
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej (doświadczenie wymagane w przypadku osób ubiegających się o stanowisko adiunkta
 • Dobra znajomość, w mowie i piśmie, języka polskiego i angielskiego
 • Umiejętność myślenia analitycznego i analizy danych
 • Wysoka samodyscyplina, organizacja pracy własnej oraz motywacja do pracy;
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
 • Chęć rozwoju naukowego
 • Miejsce zamieszkania: Rzeszów lub okolice (w przypadku pochodzenia z innej części Polski deklaracja kandydata o zmianie miejsca zamieszkania)

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Pomoc w rozwoju naukowym
 • Pracę w młodym, twórczym zespole
 • Dla adiunktów pracę naukową na atrakcyjnych warunkach finansowych (szczegóły: https://www.wsiz.rzeszow.pl/pl/nauka-i-badania/oferty-pracy-dla-naukowcow/Strony/oferty-pracy-dla-naukowcow.aspx)
 • Udział w projektach badawczych i grantach realizowanych we współpracy z partnerami  krajowymi i zagranicznymi Uczelni 
 • Staże naukowe i prace na kontraktach dydaktycznych we współpracujących z WSIiZ uczelniach UE i USA
 • Możliwość uzyskania dodatkowych gratyfikacji za prace twórcze tj. realizację grantów zewnętrznych oraz wewnętrznych (badawczych oraz mających na celu podnoszenie jakości kształcenia
 • Możliwość finansowania badań z dotacji statutowej

Oferty tj.:

CV, LM, kopię dyplomu nadania stopnia doktora, kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,  listę publikacji naukowych oraz podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy kierować na adres:

Biuro Doradztwa Personalnego

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

lub bdp@wsiz.rzeszow.pl

z dopiskiem ,,Adiunkt/asystent - matematyka”