Pozostałe oferty pracy ASYSTENT / ADIUNKT 
w Zakładzie Badań nad Szkolnictwem WyższymOpis stanowiska/zakres obowiązków:
Zatrudniona osoba będzie rozwijała się naukowo, pozyskiwała i uczestniczyła w realizacji grantów naukowych i komercyjnych, aktywnie uczestniczyła w pracach organizacyjnych Zakładu, a także prowadziła zajęcia dydaktyczne z zakresu m.in. matematyki, statystyki, ekonometrii.

Wymagania wobec kandydata: 
 • wykształcenie wyższe magisterskie/w trakcie studiów doktoranckich/doktorat
 • doświadczenie  w projektowaniu ilościowych oraz jakościowych badań społecznych i marketingowych
 • doświadczenie związane z analizą danych (np. praca z bazami danych, big data, analizy statystyczne)
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania syntetycznych wniosków
 • znajomość narzędzi wspierających analizę danych i raportowanie
 • umiejętność praktycznego wykorzystania programów do statystycznej analizy danych (m.in. SPSS, Statistica)
 • zaawansowana znajomość pakietu MS Office ze szczególnym uwzględnieniem programu MS Excel 
 • bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność w działaniu
 • dokładność, terminowość, rzetelność
 • otwartość i umiejętność szybkiego przyswajania informacji, uwarunkowana specyfiką prowadzonych projektów
 • wysokie zdolności interpersonalne, tj. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • miejsce zamieszkania: Rzeszów lub okolice (w przypadku pochodzenia z innej części Polski konieczna deklaracja kandydata o zmianie miejsca zamieszkania)
Oferujemy:
 • umowę o pracę
 • pomoc w rozwoju naukowym
 • pracę w młodym, twórczym zespole
 • możliwość uzyskania dodatkowych gratyfikacji za prace twórcze tj. pozyskanie i realizację grantów zewnętrznych oraz wewnętrznych, mających na celu m.in. podnoszenie jakości kształcenia
 • możliwość finansowania badań z dotacji statutowej

Oferty tj.: 
CV, LM, kserokopię dyplomu/-ów, listę publikacji naukowych oraz podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy kierować na adres mailowy: bdp@wsiz.rzeszow.pl
lub
Biuro Doradztwa Personalnego
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

Prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182)”

Zastrzegamy sobie kontakt z wybranymi kandydatami.


ADIUNKT / SAMODZIELNY PRACOWNIK NAUKI   

z obszaru zarządzania, logistyki, transportu, zarządzania lotnictwem

Opis stanowiska/zakres obowiązków

Zatrudniona osoba będzie zobowiązana do stałego rozwoju naukowego (zmierzającego do uzyskania stopni awansowych i tytułów), pozyskiwała i uczestniczyła w realizacji grantów naukowych i komercyjnych, aktywnie uczestniczyła w procesie dydaktycznym

Obowiązkowe wymagania wobec kandydata

(Uwaga: rozpatrywane będą tylko te podania, które spełnią obowiązkowe wymagania)

 • Posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora, w obszarach jak wyżej
 • Osiągnięcia naukowe (dorobek naukowy poświadczony publikacjami w punktowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim z listy A lub B MNiSW) i/lub udział w interesującym projekcie naukowym
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Wysoka samodyscyplina, organizacja pracy własnej oraz motywacja do pracy
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • Kreatywność, przedsiębiorczość
 • Chęć rozwoju naukowego
 • Doświadczenie praktyczne związane z działalnością na rzecz biznesu i/lub doświadczenie organizacyjne w uczelni wyższej
 • Gotowość do podjęcia zatrudnienia w WSIiZ na pierwszym etacie, jako podstawowym miejscu pracy
 • Miejsce zamieszkania: Rzeszów lub okolice (w przypadku pochodzenia z innej części Polski deklaracja kandydata o zmianie miejsca zamieszkania)

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Pomoc w rozwoju naukowym
 • Pracę w młodym, twórczym zespole
 • Możliwość rozwoju kompetencji dydaktycznych poprzez prowadzenie zajęć na ścieżkach anglojęzycznych
 • Udział w projektach badawczych i grantach realizowanych we współpracy z partnerami  krajowymi i zagranicznymi Uczelni 
 • Staże naukowe i prace na kontraktach dydaktycznych we współpracujących z WSIiZ europejskich uczelniach
 • Możliwość uzyskania dodatkowych gratyfikacji za prace twórcze tj. realizację grantów zewnętrznych oraz wewnętrznych (badawczych oraz mających na celu podnoszenie jakości kształcenia)
 • Możliwość finansowania badań z dotacji statutowej

Oferty tj.:

CV, LM,  listę publikacji naukowych oraz podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy kierować na adres:

Biuro Doradztwa Personalnego

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

lub bdp@wsiz.rzeszow.plSAMODZIELNY PRACOWNIK NAUKI (PROFESOR ZWYCZAJNY LUB NADZWYCZAJNY) 

z obszaru psychologiiOpis stanowiska/zakres obowiązków:
Zatrudniona osoba będzie rozwijała się naukowo, pozyskiwała i uczestniczyła w realizacji grantów naukowych i komercyjnych, aktywnie uczestniczyła w pracach Katedry, a także prowadziła zajęcia dydaktyczne.

Obowiązkowe wymagania wobec kandydata:

(Uwaga: rozpatrywane będą tylko te podania, które spełnią obowiązkowe wymagania)

 • Stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora (lub perspektywa finalizacji habilitacji w przeciągu najbliższego roku)
 • Osiągnięcia naukowe (dorobek naukowy poświadczony publikacjami w punktowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim z listy A, B lub C MNiSW) z obszaru psychologii
 • Doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi / współpracą międzynarodową
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej
 • Wysoko rozwinięte umiejętności organizacyjne
 • Dobra znajomość, w mowie i piśmie, języka polskiego i angielskiego
 • Miejsce zamieszkania: Rzeszów lub okolice (w przypadku pochodzenia z innej części Polski deklaracja kandydata o zmianie miejsca zamieszkania)
 • Oświadczenie, iż w razie zakwalifikowania do zatrudnienia w wyniku niniejszego konkursu, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
 • Komunikatywność
 • Zaangażowanie i inicjatywa

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Pracę w twórczym zespole
 • Pracę naukową na atrakcyjnych warunkach finansowych
 • Możliwość uzyskania dodatkowych gratyfikacji za prace twórcze tj. realizację grantów zewnętrznych oraz wewnętrznych mających na celu podnoszenie jakości kształcenia
 • Możliwość finansowania badań z dotacji statutowej
 • W przypadku pełnienia odpowiedzialnych funkcji w Uczelni wysokie dodatki funkcyjne

Oferty tj.:  

CV, LM, dyplomy, listę publikacji naukowych oraz podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy kierować na adres:

Biuro Doradztwa Personalnego
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

lub bdp@wsiz.rzeszow.pl

z dopiskiem ,,Profesor - psychologia”


PROFESOR 
na Wydziale Informatyki Stosowanej

                                                            

Opis stanowiska/zakres obowiązków:

Zatrudniona osoba będzie stwarzać warunki sprzyjające podnoszeniu kwalifikacji przez pracowników Katedry pozyskiwać i uczestniczyć w realizacji grantów naukowych i komercyjnych, a także prowadzić zajęcia dydaktyczne z obszaru matematyki.

Obowiązkowe wymagania wobec kandydata:

(Uwaga: rozpatrywane będą tylko te podania, które spełnią obowiązkowe wymagania)
 • Stopień doktora habilitowanego lub profesora nauk matematycznych (lub perspektywa finalizacji habilitacji w przeciągu najbliższego roku
 • Osiągnięcia naukowe (dorobek naukowy poświadczony publikacjami w punktowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim z listy A i/lub B MNiSW) z obszaru matematyki
 • Doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi / współpracą międzynarodową
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej
 • Wysoko rozwinięte umiejętności organizacyjne
 • Dobra znajomość, w mowie i piśmie, języka polskiego i angielskiego
 • Miejsce zamieszkania: Rzeszów lub okolice (w przypadku pochodzenia z innej części Polski deklaracja kandydata o zmianie miejsca zamieszkania)
 • Oświadczenie, iż w razie zakwalifikowania do zatrudnienia w wyniku niniejszego konkursu, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
 • Komunikatywność
 • Zaangażowanie i inicjatywa, zwłaszcza w obszarze tutoringu, mentoringu i współpracy z młodymi pracownikami naukowymi

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Pracę w twórczym zespole
 • Pracę naukową na atrakcyjnych warunkach finansowych (szczegóły: https://www.wsiz.rzeszow.pl/pl/nauka-i-badania/oferty-pracy-dla-naukowcow/Strony/oferty-pracy-dla-naukowcow.aspx)
 • Możliwość uzyskania dodatkowych gratyfikacji za prace twórcze tj. realizację grantów zewnętrznych oraz wewnętrznych (badawczych i mających na celu podnoszenie jakości kształcenia)
 • Możliwość finansowania badań z dotacji statutowej
 • W przypadku pełnienia odpowiedzialnych funkcji w Uczelni wysokie dodatki funkcyjne

Oferty tj.:

CV, LM, kopię dyplomu doktorskiego oraz poświadczenie uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego, listę publikacji naukowych oraz podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy kierować na adres:

Biuro Doradztwa Personalnego

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

lub bdp@wsiz.rzeszow.pl

z dopiskiem ,,Profesor - matematyka”ASYSTENT, ADIUNKT 
na Wydziale Informatyki Stosowanej

Opis stanowiska/zakres obowiązków:
Zatrudniona osoba będzie rozwijała się naukowo, pozyskiwała i uczestniczyła w realizacji grantów naukowych i komercyjnych, aktywnie uczestniczyła w procesie dydaktycznym Katedry.

Obowiązkowe wymagania wobec kandydata:

(Uwaga: rozpatrywane będą tylko te podania, które spełnią obowiązkowe wymagania)

 • Wykształcenie wyższe/w trakcie studiów doktoranckich w zakresie matematyki/ doktorat w dziedzinie nauk matematycznych w zakresie matematyki
 • Osiągnięcia naukowe (dorobek naukowy poświadczony publikacjami w punktowanych czasopismach 
  o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim z listy A lub B MNiSW) i/lub udział w interesującym projekcie naukowym
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej (doświadczenie wymagane w przypadku osób ubiegających się o stanowisko adiunkta
 • Dobra znajomość, w mowie i piśmie, języka polskiego i angielskiego
 • Umiejętność myślenia analitycznego i analizy danych
 • Wysoka samodyscyplina, organizacja pracy własnej oraz motywacja do pracy;
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
 • Chęć rozwoju naukowego
 • Miejsce zamieszkania: Rzeszów lub okolice (w przypadku pochodzenia z innej części Polski deklaracja kandydata o zmianie miejsca zamieszkania)

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Pomoc w rozwoju naukowym
 • Pracę w młodym, twórczym zespole
 • Dla adiunktów pracę naukową na atrakcyjnych warunkach finansowych (szczegóły: https://www.wsiz.rzeszow.pl/pl/nauka-i-badania/oferty-pracy-dla-naukowcow/Strony/oferty-pracy-dla-naukowcow.aspx)
 • Udział w projektach badawczych i grantach realizowanych we współpracy z partnerami  krajowymi i zagranicznymi Uczelni 
 • Staże naukowe i prace na kontraktach dydaktycznych we współpracujących z WSIiZ uczelniach UE i USA
 • Możliwość uzyskania dodatkowych gratyfikacji za prace twórcze tj. realizację grantów zewnętrznych oraz wewnętrznych (badawczych oraz mających na celu podnoszenie jakości kształcenia
 • Możliwość finansowania badań z dotacji statutowej

Oferty tj.:

CV, LM, kopię dyplomu nadania stopnia doktora, kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,  listę publikacji naukowych oraz podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy kierować na adres:

Biuro Doradztwa Personalnego

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

lub bdp@wsiz.rzeszow.pl

z dopiskiem ,,Adiunkt/asystent - matematyka”