School of Leaders 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie uruchomiła nowy program stypendialny pn. „School of Leaders” (SoL), którego głównym celem jest wspieranie najzdolniejszych studentów w rozwoju naukowym oraz kształtowanie postaw i umiejętności liderskich.

Osoby objęte programem SoL będą studiowały zupełnie za darmo! - Uczelnia opłaca czesne.Dodatkowo otrzymają możliwość:

korzystania z indywidualnej opieki pracownika naukowego (tutora), wspierającego rozwój zainteresowań i kompetencji,
bezpłatnego udziału w elitarnych specjalistycznych warsztatach,
udziału w projektach i badaniach realizowanych przez jednostki Uczelni,
bezpłatnych konsultacji ze specjalistami Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości WSIiZ dotyczących założenia własnej firmy,
wsparcia Biura Karier WSIiZ w zakresie planowania ścieżki kariery zawodowej.

Zasady funkcjonowania School of Leaders określa regulamin organizacji i funkcjonowania SoL, stanowiący załącznik do Zarządzenia Rektora nr 14/2018 z dnia 28.03.2018r.

O przyjęcie do School of Leaders może wnioskować każdy student I roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, który po drugim semestrze nauki spełni podstawowe warunki tj.:

osiągnie średnią ocen za drugi semestr w wysokości co najmniej 4.0,
zaliczy egzaminy i zaliczenia w pierwszym terminie.

Kwalifikacja do programu odbywa się na podstawie punktacji, która obejmuje średnią ocen oraz dodatkową aktywność, którą student może wykazać we wniosku (rodzaje aktywności określa Załącznik nr 2 do Regulaminu). Na bazie średniej ocen i punktów za aktywność tworzona jest lista rankingowa, na bazie której typowanych jest do 40 studentów o najwyższej liczbie punktów, z którymi Komisja przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne. Do Programu przyjętych zostanie 20 studentów.

W związku z powyższym, serdecznie zachęcamy  wszystkich zainteresowanych do aplikowania do elitarnego programu School of Leaders poprzez wypełnienie wniosku (wzór określa Załącznik nr 1 do Regulaminu) i złożenie go w Sekcji Stypendialnej (pokój nr 27/2 w budynku głównym przy ul. Sucharskiego 2) w terminie do 31 lipca br.

Oferta nie dotyczy studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2018/2019 na kierunek Biznes turystyczny, studia I stopnia, odrębna ścieżka kształcenia - studia dualne.

W razie pytań, bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu:

Małgorzata Sokół
Koordynator School of Leaders
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania 
z siedzibą w Rzeszowie
 e-mail: msokol@wsiz.rzeszow.pl
tel. (17) 8661429