Obowiązki uczestników 

OBOWIĄZKI
  • Aktywny udział w zajęciach prowadzonych w ramach Seminarium doktoranckiego – zgodnie z realizowanym programem kształcenia.
  • Prowadzenie uzgodnionych z opiekunem naukowym badań naukowych związanych z tematyką rozprawy doktorskiej oraz składanie sprawozdań z ich przebiegu na Karcie osiągnięć uczestnika Seminarium doktoranckiego.
  • Przygotowanie, pod nadzorem merytorycznym opiekuna naukowego, koncepcji rozprawy doktorskiej.
  • Zaprezentowanie koncepcji rozprawy doktorskiej na zebraniu Katedry, właściwej w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej.
  • Otwarcie - w terminie wynikającym z toku uczestnictwa w seminarium* - przewodu doktorskiego na Wydziale Wydziału Administracji i Nauk Społecznych WSIiZ.
  • Opublikowanie co najmniej raz w roku artykułu naukowego w recenzowanym czasopiśmie naukowym lub rozdziału w monografii, afiliowanego przy uczelni.
  • Terminowe wnoszenie opłat za udział w Seminarium doktoranckim.
* Od momentu przyjęcia na Seminarium doktoranckie: nie później niż po 4 semestrach w trybie stacjonarnym, nie później niż po 30 dniach w indywidualnym toku kształcenia.

PRZYWILEJE

Uczestnicy Seminarium doktoranckiego, używając karty elektronicznej, mogą korzystać z infrastruktury informatycznej WSIiZ, biblioteki oraz czytelni. 

Uczelnia umożliwia uczestnikom Seminarium doktoranckiego publikowanie artykułów naukowych w czasopismach wydawanych przez WSIiZ: