Rekrutacja 

Trwa rekrutacja na semestr zimowy. Zajęcia w semestrze zimowym rozpoczynają się 29 września 2018 roku.


Rekrutacja na Seminarium doktoranckie w trybie indywidualnego toku kształcenia jest prowadzona w sposób ciągły.

Co muszę zrobić, żeby dostać się na Seminarium doktoranckie?

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na Seminarium doktoranckie wypełnia formularz on-line oraz składa jego wydrukowaną wersję w Biurze Seminarium Doktoranckiego wraz z następującymi dokumentami:
  • kserokopią odpisu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 13a ust. 1 ustawy – odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (oryginał lub odpis do wglądu pracownika Biura Seminarium Doktoranckiego przy składaniu dokumentów);
  • kserokopią pokwitowania wpłaty wpisowego (300 zł), wniesionej na konto: PeKaO S.A. II/O Rzeszów nr 86 1240 2614 1111 0000 3963 3628, tytuł wpłaty: seminarium doktoranckie – opłata rekrutacyjna  (opłata nie podlega zwrotowi niezależnie od wyniku rekrutacji na seminarium doktoranckie);
  • fotografią (zgodnie z wymogami obowiązującymi do dowodu osobistego);
  • kserokopią dowodu osobistego.


Jak wygląda procedura przyjęcia na seminarium doktoranckie? 

O przyjęciu kandydata na Seminarium doktoranckie zadecydują rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane przez Komisję Kwalifikacyjną. Aby wziąć udział w rozmowie, należy dopełnić formalności rekrutacyjnych. 

Decyzję o przyjęciu kandydata na Seminarium doktoranckie podejmuje Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych na podstawie pozytywnej opinii Komisji Kwalifikacyjnej. Decyzja Dziekana jest dostarczana osobie składającej podanie tuż po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.