Seminarium doktoranckie 

Czy spełniam warunki na uczestnika na seminarium doktoranckie?

 • Uczestnikiem seminarium doktoranckiego może zostać osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, a także osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 • Uczestnik seminarium doktoranckiego powinien wykazywać się co najmniej ogólną znajomością języka obcego nowożytnego umożliwiającą korzystanie z literatury obcojęzycznej, niezbędnej przy pracy nad doktoratem oraz poszerzaniem wiedzy ogólnej z dziedziny w ramach zajęć realizowanych podczas seminarium doktoranckiego.

Do kogo jest skierowane seminarium doktoranckie?

 • do osób pracujących w mediach na stanowiskach kierowniczych;
 • do osób pracujących w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach na stanowiskach odpowiedzialnych za zarządzanie informacją, komunikowanie wewnętrzne, relacje z mediami masowymi i prowadzenie działań z zakresu public relations;
 • do osób związanych zawodowo z kształtowaniem relacji społecznych z wykorzystaniem nowych mediów, przedstawicieli sektora komunikacji marketingowej, promocji i reklamy;
 • do osób zaangażowanych w edukację medialną, pragnących podnosić poziom swojej wiedzy, umiejętności dydaktycznych oraz kompetencji medialnych;
 • do osób pragnących poświęcić się nauce i pracy w instytucjach naukowych w obszarze mediów i komunikowania społecznego, dla których doktorat będzie ważnym punktem kariery naukowej.

Dla uczestników seminarium doktoranckiego uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach ma istotne znaczenie, zarówno ze względu na podniesienie kwalifikacji, a w konsekwencji – możliwość zatrudnienia lub awansu – jak i szansę na dalszy rozwój naukowy, z którym doktorat jest bezpośrednio związany.


Co zyskam dzięki seminarium doktoranckiemu?
 • wiedzę o charakterze przekrojowym z dziedziny nauk społecznych obejmującą najnowsze osiągnięcia nauki;
 • zaawansowaną wiedzę o charakterze szczegółowym, w szczególności z zakresu dyscypliny nauk o mediach;
 • umiejętności związane z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych;
 • kompetencje społeczne odnoszące się do działalności naukowo-badawczej oraz roli naukowca.

Seminarium doktoranckie z nauk społecznych w dyscyplinie NAUKI O MEDIACH.


Trwa rekrutacja na semestr letni. Zajęcia w semestrze zimowym rozpoczynają się 15 lutego 2019 roku.