Suplement do dyplomu 

Suplement do dyplomu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Kwestie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów oraz dyplomów ukończenia studiów reguluje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 roku. Zgodnie z rozporządzeniem każdy absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów oraz suplement do dyplomu ukończenia studiów.

Suplement do dyplomu ma pomóc w uznawaniu i sprawiedliwej ocenie kwalifikacji absolwentów uczelni wyższych przez ich przyszłych pracodawców w kraju i za granicą oraz ułatwić im dalszą naukę. Suplement zawiera szczegółowe informacje o toku studiów danego absolwenta (nazwy zaliczonych przedmiotów, formy zajęć, liczbę godzin, uzyskane oceny), informacje o pracy dyplomowej, a także informacje dodatkowe np. o ukończeniu dodatkowej specjalności, odbytych praktykach, uzyskanych nagrodach.