Stypendium MNiSW 

BRAKUJE CI MOTYWACJI DO NAUKI I ROZWIJANIA PASJI?

A JEŚLI OTRZYMAŁBYŚ STYPENDIUM W WYSOKOŚCI DO 15 000 ZŁ?


Nie czekaj i do 10 września złóż wniosek o stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia!

Jakie warunki należy spełnić, aby możliwe było przyznanie stypendium?

Stypendium na rok akademicki 2017/2018 może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w roku akademickim 2016/2017 i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów: 

1.        wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub

2.        wybitne osiągnięcia w sporcie.


Jakie osiągnięcia będą brane pod uwagę przy ocenie wniosków?

Przy ocenie wniosków o stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe brane są pod uwagę następujące osiągnięcia:
 • autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach naukowych ujętych w wykazie ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249) lub w formie książki, o zasięgu co najmniej krajowym, z wyłączeniem publikacji pokonferencyjnych,
 • udział w projektach badawczych realizowanych samodzielnie przez uczelnię,
 • udział w projektach badawczych realizowanych przez uczelnię we współpracy z innymi uczelniami lub jednostkami naukowymi, w tym zagranicznymi,
 • autorstwo lub współautorstwo wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego lub wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny:
  • na które udzielono odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa z rejestracji topografii układu scalonego lub przyznano wyłączne prawo do odmiany rośliny, albo
  • które zostały zgłoszone w celu uzyskania odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa z rejestracji topografii układu scalonego lub w sprawie których zostały złożone wnioski o przyznanie prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny,
 • referaty własne wygłoszone samodzielnie na konferencjach naukowych, w których uczestniczyli prelegenci co najmniej z pięciu ośrodków akademickich,
 • nagrody uzyskane w konkursach o zasięgu międzynarodowym, w których uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach konferencji oraz konkursów o przyznanie innych stypendiów ? o wysokiej randze lub wysokim poziomie innowacyjności.


  Przy ocenie wniosków o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne brane są pod uwagę następujące osiągnięcia:
   • autorstwo, współautorstwo lub dzieł artystycznych, w tym plastycznych, muzycznych, teatralnych lub filmowych, zaprezentowanych publicznie na festiwalach, wystawach lub przeglądach, o znaczeniu co najmniej wykonanie krajowym, lub wydanych w nakładzie co najmniej 500 egzemplarzy,
   • autorstwo lub współautorstwo wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego:
    • na które udzielono odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, albo
    • które zostały zgłoszone w celu uzyskania odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,
   • nagrody uzyskane w konkursach artystycznych o znaczeniu międzynarodowym, w których brali udział uczestnicy co najmniej z pięciu państw ? o wysokiej randze lub szczególnym nowatorstwie.

   Przy ocenie wniosków o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe brane są pod uwagę następujące osiągnięcia:

    • zajęcie w klasyfikacji indywidualnej albo drużynowej w sportach olimpijskich lub paraolimpijskich, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715), co najmniej:
     • dziesiątego miejsca w igrzyskach olimpijskich,
     • ósmego miejsca w mistrzostwach świata,
     • piątego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy,
     • trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach Europy,
     • ww. miejsc w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;
    • zajęcie w klasyfikacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:
     • uniwersjadzie,
     • akademickich mistrzostwach świata,
     • akademickich mistrzostwach Europy,
     • Europejskich Igrzyskach Studentów
    Szczegółowe informacje dostępne na stronie "http://"informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2017-2018.html