Stypendium dla obcokrajowców 

Stypendia naukowe WSIiZ - tylko dla obcokrajowców

Przeznaczone dla studentów wszystkich lat, form i poziomów studiów, którzy nie mogą ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa.

Studenci , którzy ukończyli studia pierwszego stopnia w WSIiZ lub w WSZiA w Zamościu lub w WSE im. ks. J. Tischnera w Krakowie i kontynuują naukę na studiach drugiego stopnia w WSIiZ, mogą otrzymać to stypendium także w pierwszym semestrze pierwszego roku studiów drugiego stopnia.

Stypendium może otrzymać student, który uzyskał :

  • za poprzedni semestr studiów średnią ocen w wysokości co najmniej 4,0
  • w terminie poprawkowym złożył nie więcej niż jeden egzamin albo uzyskał jedno zaliczenie ( szczegółowe informacje zawiera regulamin stypendialny)

Wysokość stypendium za wyniki w nauce na dany semestr ustala Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego, uwzględniając liczbę studentów uprawnionych do otrzymania stypendium oraz wysokość środków, którymi dysponuje Uczelnia.

Stypendium przyznaje się na semestr, na pisemny wniosek studenta. Termin składania wniosków upływa 30 września w przypadku stypendium na semestr zimowy oraz 28 lutego w przypadku stypendium na semestr letni. Wnioski należy składać w Dziekanacie.

Stypendia dla studentów obcokrajowców polskiego pochodzenia
Studenci obcokrajowcy polskiego pochodzenia, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się o:

  • stypendia Rządu Rzeczpospolitej Polskiej
  • stypendia lub jednorazowe zapomogi przydzielane przez Centralę Stowarzyszenia ''WSPÓLNOTA POLSKA"

Szczegółowych informacji o rodzajach i kwotach przyznawanych stypendiów, obowiązujących procedurach oraz wzorach wniosków udziela sekretariat Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia ''WSPÓLNOTA POLSKA'', ul. Rynek 19, I piętro (tel. /017/ 862-14-51).