Stypendium dla osób niepełnosprawnych 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przeznaczone jest dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Stypendium można otrzymać już na I roku studiów (dotyczy to także studiów drugiego stopnia).
 
Stypendium przyznawane jest na semestr (5 miesięcy kalendarzowych).

Stypendium może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

Stypendium przyznaje się na pisemny wniosek studenta złożony w Dziekanacie. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie właściwego zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Termin składania wniosków na semestr letni upływa 28 lutego natomiast na semestr zimowy 30 czerwca danego roku akademickiego. W przypadku studentów przyjętych do WSIiZ na semestr zimowy danego roku akademickiego, termin składania wniosków upływa 15 października ,a na semestr letni do 30 marca.