FAQ

Zapraszamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pracownikom Działu Rekrutacji pytaniami. Z pewnością pomogą Wam rozwiać wątpliwości lub dowiedzieć się czegoś więcej. Jeśli po ich lekturze zrodzą się jeszcze jakieś pytania, prosimy o kontakt.

Terminy

Czy będę mógł zacząć studia już w semestrze letnim (od marca)?

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania prowadzi rekrutację od stycznia do końca marca  na kierunek Informatyka oraz Fizjoterapia (studia II stopnia) dla osób z tytułem: inżynier, licencjat, magister.

Do kiedy mogę składać wniosek o stypendium naukowe?

Termin składania wniosków o stypendium naukowe mija 30 września. Warto jednak mieć na uwadze fakt, że istnieje możliwość złożenia wniosku o stypendium naukowe po semestrze zimowym – do końca lutego.

Do kiedy mogę składać wniosek o stypendium socjalne?

Wnioski o stypendium socjalne należy składać do 15 października.

Jak często będę przyjeżdżać na zjazdy na studiach niestacjonarnych?

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie.

Dokumenty

Czy mogę złożyć kserokopię świadectwa dojrzałości i ukończenia szkoły średniej?

Kandydat powinien złożyć kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz świadectwa dojrzałości. W momencie ich składania należy okazać oryginały dokumentów

Czy zdjęcia dołączone do podania mogą być czarno-białe?

Nie. Należy złożyć 2 fotografie w kolorze (istotne jest, aby było białe tło i ciemne okrycie) zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Czy obowiązkowo muszę wybrać specjalności na studiach I stopnia?

Wybór specjalności na I semestrze dotyczy tylko studentów wybierających odrębne ścieżki kształcenia. Pozostałe specjalności wybierane są na 3 lub 4 semestrze nauki (w zależności od kierunku), natomiast realizowane są od 4 lub 5 semestru.

Sposób rekrutacji

Czy podanie wraz z dokumentami muszę złożyć osobiście?

Wymagane dokumenty nie muszą być składane osobiście. W imieniu kandydata na studia komplet dokumentów może złożyć upoważniona przez niego osoba. Proszę jednak pamiętać, aby na formularzu znalazły się podpisy kandydata.
Uwaga: Ze względu na kwarantannę i stan epidemiologiczny dokumenty można składać wyłącznie online przesyłając scan dokumentów na adres mail: rekrutacja@wsiz.rzeszow.pl lub wysłać pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8).
Jeżeli sytuacja ulegnie zmianie niezwłocznie Was poinformujemy.

Czy rejestracja internetowa jest ostatecznym i jedynym etapem rekrutacji?

Nie. Osoba, która zarejestruje się internetowo, nie zostanie zakwalifikowana jako kandydat na studia. Internetowa rejestracja umożliwia jedynie wypełnienie formularza, który wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym bądź przesłać pocztą.
Uwaga: Ze względu na kwarantannę i stan epidemiologiczny dokumenty można składać wyłącznie online przesyłając scan dokumentów na adres mail: rekrutacja@wsiz.rzeszow.pl lub wysłać pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8).

Czy mogę dokonać rekrutacji drogą mailową lub przesłać kompletne dokumenty faksem?

Nie ma takiej możliwości. Konieczne jest bowiem dostarczenie wymaganych dokumentów w oryginałach z odpowiednimi załącznikami do punktów rekrutacyjnych bądź przesłanie ich pocztą.
Uwaga: Ze względu na kwarantannę i stan epidemiologiczny dokumenty można składać wyłącznie online przesyłając scan dokumentów na adres mail: rekrutacja@wsiz.rzeszow.pl lub wysłać pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8).

Czy dokumenty mogę złożyć wyłącznie w punkcie rekrutacyjnym w Rzeszowie?

Nie. Istnieje możliwość złożenia dokumentów w zamiejscowych punktach rekrutacyjnych.

Uwaga: Ze względu na kwarantannę i stan epidemiologiczny punkty rekrutacyjne nie funkcjonują. Dokumenty można składać wyłącznie online przesyłając scan dokumentów na adres mail: rekrutacja@wsiz.rzeszow.pl lub wysłać pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8).

Jeżeli sytuacja ulegnie zmianie niezwłocznie Was poinformujemy.

Opłaty

Czy wpisowe i opłatę rekrutacyjną mogę wpłacić jako łączną sumę?

Tak, jak najbardziej. Czesne i opłatę rekrutacyjną można uiścić poprzez wpisanie sumy tych kwot na jednym blankiecie.

Czy wpisowe i opłatę rekrutacyjną mogę wpłacić w formie przelewu?

Forma dokonania wpłaty jest dowolna, najważniejsze jest to, aby wraz ze składanymi dokumentami dostarczyć potwierdzenie przelewu lub dowód wpłaty.

Czy mogę uzyskać zwrot wpisowego i opłaty rekrutacyjnej?

Każdej osobie, która zrezygnuje do 16 września, przysługuje zwrot kwoty wpisowego, natomiast opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna.

Do kiedy muszę wpłacić pierwszą ratę czesnego?

Termin płatności I raty czesnego dla studentów upływa 10 października.

Do kiedy muszę wpłacać poszczególne raty czesnego?

Czesne wpłaca się do 10 dnia każdego miesiąca.

Czy muszę dokonać wpłaty za studia z góry za cały rok?

Nie. Student nie ma takiego obowiązku, czesne można wpłacać w ratach miesięcznych do 10 dnia każdego miesiąca.

Zniżki

Czy przewidziane są zniżki dla członków rodziny studiujących razem na Uczelni?

Tak, małżonkowie, rodzice, dzieci i rodzeństwo studiujący w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania otrzymują 10% zniżki czesnego dla każdej uprawnionej osoby.

Czy otrzymam zniżkę na czesne, jeżeli studiuję równolegle dwa kierunki?

Tak, student otrzymuje zniżkę 30% na drugi wybrany kierunek.

Czy kończąc studia I albo II stopnia mogę liczyć na zniżkę na studia podyplomowe?

Tak. Nasi absolwenci, którzy rozpoczną naukę na studiach podyplomowych w Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ, płacą czesne pomniejszone o 20% czesnego przewidzianego na danych studiach podyplomowych. Jedynym warunkiem jest posiadanie karty Klubu Absolwenta WSIiZ, która wydawana jest bezpłatnie.

Warunki przyjęcia

Czy aby dostać się na wybrany przeze mnie kierunek, konieczne jest, abym zdawał na maturze wskazany przez uczelnię dodatkowy przedmiot?

Kandydaci, którzy starają się o przyjęcie na dany kierunek studiów, a nie zdawali na maturze przedmiotu, z którego są obliczane dla niego punkty, mogą bez żadnych przeszkód składać dokumenty. Punktacja zostanie im obliczona z trzech pozostałych przedmiotów (język polski, język obcy, matematyka), które również stanowią podstawę do przyjęcia na wybrany kierunek.

Ile trzeba mieć punktów, aby zostać przyjętym na studia?

Co roku próg punktowy określany jest przez Rektora i Komisję Rekrutacyjną po zakończonej rekrutacji. Punktacja stosowana dla kandydatów z nową maturą uwzględnia wyniku z części pisemnej z egzaminu. Dla kandydatów ze starą maturą w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę oceny końcowe ze szkoły średniej oraz wyniki z egzaminu dojrzałości.

Studiowanie

Czy zajęcia odbywają się wyłącznie w głównej siedzibie przy ul. Sucharskiego w Rzeszowie?

Nie. W skład infrastruktury dydaktycznej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania wchodzi Centrum Turystyki i Rekreacji w Kielnarowej, a także baza dydaktyczna w Tyczynie. Studenci, których zajęcia odbywają się na terenie Kielnarowej lub Tyczyna, bezpłatnie dowożeni są przez uczelniane autobusy. Rozkład jazdy uczelnianych autobusów dostępny jest na Wirtualnej Uczelni oraz na stronie internetowej uczelni w zakładce „Dziekanat”.

Czym jest Wirtualna Uczelnia?

Wirtualna Uczelnia służy wszystkim studentom i umożliwia stały dostęp do informacji o przebiegu studiów. Każdy student może tam sprawdzić swój podział godzin, oceny z zaliczeń i egzaminów, odnaleźć informacje o prowadzących, poznać aktualny syllabus, wzory dokumentów itp. Loginem do konta jest numer albumu, a hasłem numer PESEL.

Czym jest odrębna ścieżka kształcenia? 

To więcej niż specjalność, ale mniej niż kierunek. Realizując odrębną ścieżkę kształcenia na wybranym kierunku, otrzymujesz pakiet dodatkowych przedmiotów, umiejętności i możliwości.
Dzięki temu Twoje wykształcenie będzie jeszcze bardziej dostosowane do Twoich zainteresowań i przede wszystkim lepiej przygotuje Cię do pracy.

Który z kierunków oferowanych przez WSIiZ nie sprawi mi większych trudności?

To indywidualna sprawa każdego kandydata. Przy podejmowaniu decyzji należy uwzględnić swoje dotychczasowe osiągnięcia na różnych polach nauki, a także swoje umiejętności i zainteresowania.

Studia II stopnia

Czy opinia od dziekana danego wydziału wraz z ustalonymi różnicami programowymi, wymagana jest od dziekana z uczelni którą student kończył?

Nie, jest to opinia od dziekana naszej uczelni, który na podstawie wykazu przedmiotów z całego toku studiów ustala różnice programowe.

Czy kandydaci na studia II stopnia muszą indywidualnie zgłosić się do dziekana danego wydziału z prośbą o ustalenie różnic programowych? 

Pracownicy rekrutacji w imieniu kandydatów dostarczają do dziekanów poszczególnych działów suplementy, na podstawie których ustalone zostają różnice programowe. Jednocześnie kandydaci na studia II stopnia mogą indywidualnie kontaktować się z dziekanem przed złożeniem dokumentów w celu uzyskania informacji na temat ewentualnych różnic programowych.

Co decyduje o ilości ustalonych różnic programowych?

Różnice programowe zostają ustalone przez dziekana danego wydziału na podstawie suplementu lub z uwzględnieniem wykazu przedmiotów, ocen i godzin z całego toku studiów potwierdzonego przez dziekanat.

W jakim terminie student powinien zaliczyć różnice programowe?

Studenci, którym dziekani ustalą różnice programowe, są zobowiązani do ich zaliczenia w ciągu 4 semestrów, jeżeli dziekan danego wydziału nie wyznaczy innego terminu.

Czy absolwentom WSIiZ są wyznaczane różnice programowe?

Dziekan ustala różnice programowe, jeżeli kandydat na studia II stopnia ukończył kierunek inny niż ten, na który składa dokumenty, nie uwzględniając tego, czy jest on absolwentem WSIiZ-u, czy nie.

Studia podyplomowe

Czy WSIiZ prowadzi studia podyplomowe?

Tak, w ramach WSIiZ działa Centrum Studiów Podyplomowych. Informację o kierunkach oferowanych przez CSP można uzyskać na www.podyplomowe.wsiz.pl.

Skończyłem studia licencjackie, czy mogę podjąć studia podyplomowe? 

Tak. Kształcenie podyplomowe można realizować posiadając tytuł licencjata lub inżyniera.

FAQ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020