Stypendia

WSIiZ od początku swojej działalności rozszerza i doskonali system stypendialny dla studentów, umożliwiając im uzyskanie środków na pokrycie czesnego oraz kosztów utrzymania.

Na obniżenie czesnego możesz liczyć już od początku studiów. Uczelnia przyznaje stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego WSIiZ w wymiarze 100% lub 50% zniżki, w zależności od wyników matury. Jako student WSIiZ już po pierwszym semestrze nauki możesz ubiegać się o stypendium Rektora lub udział w systemie wspierania najzdolniejszych studentów – School of Leaders.

Ważne!
Stypendia socjalne można łączyć z naukowymi i dla osób niepełnosprawnych.

W roku akademickim 2019/2020 ponad 1100 studentów korzysta ze świadczeń studenckich.

Oblicz jak wysokie stypendium możesz otrzymać
KALKULATOR STYPENDIALNY

OBLICZ SWOJĄ ZNIŻKĘ (dla osób, które złożą podanie do 31 lipca)

KALKULATOR STYPENDIALNY

100% zniżki w czesnym otrzymujesz jeśli:

 • wybierzesz studia stacjonarne (polskojęzyczne lub anglojęzyczne),
 • złożysz podanie do 31 lipca,
 • uzyskasz co najmniej 420 punktów z wyników z matury tj. z maksymalnie czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej: język polski, język obcy, matematyka, wybrany przedmiot (w zależności od kierunku).

50% zniżki w czesnym otrzymujesz jeśli:

 • złożysz podanie do 31 lipca,
 • wybierzesz studia stacjonarne (polskojęzyczne lub anglojęzyczne) i uzyskasz od 360 do 419 punktów z wyników z matury tj. z maksymalnie czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej: język polski, język obcy, matematyka, wybrany przedmiot (w zależności od kierunku),
 • wybierzesz studia niestacjonarne (polskojęzyczne) i uzyskasz co najmniej 360 punktów z wyników matury.

*Stypendium nie dotyczy studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2019/2020 na kierunek Biznes turystyczny, studia I stopnia, odrębna ścieżka kształcenia- studia dualne.

Innowacyjny program stypendialny WSIiZ, którego głównym celem jest wspieranie najzdolniejszych studentów w rozwoju naukowym oraz kształtowanie postaw i umiejętności liderskich.

Kwalifikacja do programu odbywa się na podstawie punktacji, która obejmuje średnią ocen oraz dodatkową aktywność, którą student może wykazać we wniosku. Na bazie średniej ocen i punktów za aktywność tworzona jest lista rankingowa studentów, z którymi Komisja przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne.

Więcej informacji znajdziesz na podstronie SOL.

Możesz starać się o to stypendium, jeśli zaliczyłeś pierwszy rok studiów I stopnia albo zostałeś przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskałeś w okresie studiów:

 • znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub
 • znaczące osiągnięcia w sporcie

Udzielaj się w życiu naukowym, sportowym i artystycznym uczelni i bądź niezależny finansowo!

Zapracuj na swoje studia! W 2018 roku Stypendium Ministra wynosiło jednorazowo 15 000 zł.

Stypendium przeznaczone dla studentów*, którzy nie mogą ubiegać się o stypendia finansowane z budżetu państwa.

Stypendium możesz otrzymać już po zaliczeniu 1. semestru studiów I stopnia na podstawie pisemnego wniosku (szczegóły znajdziesz w regulaminie stypendialnym).

*z wyłączeniem przyjętych na studia w roku akademickim 2018/2019 na kierunek Biznes turystyczny, studia I stopnia, odrębna ścieżka kształcenia- studia dualne

O stypendium możesz ubiegać się już po zaliczeniu I semestru studiów, a nie dopiero po I roku, jak było dotychczas!
Możesz je otrzymać jeśli:

 • osiągniesz wyróżniające wyniki w nauce (szczegóły w regulaminie),
 • uzyskasz dodatkowe punkty za osiągnięcia naukowe, sportowe bądź artystyczne (w semestrze poprzedzającym złożenie wniosku),
 • w wyznaczonym terminie złożysz pisemny wniosek o przyznanie stypendium.

Na podstawie powyższych kryteriów tworzony jest ranking studentów. Stypendia Rektora otrzymuje 10% najlepszych studentów każdego kierunku studiów. Stypendium przyznawane jest na semestr (5 miesięcy kalendarzowych).

W semestrze zimowym 2018/2019 nasi studenci otrzymywali stypendia w kwocie 400 zł, 600 zł lub 800 zł. W następnym semestrze możesz znaleźć się w ich gronie.

Ważne! W roku akademickim 2019/2020 o stypendium Rektora, po zakończonym semestrze nauki, mogą ubiegać się również nowo przyjęci studenci z zagranicy.

Otrzymasz to stypendium, jeśli:

 • jesteś w trudnej sytuacji materialnej – podstawą do przyznania stypendium są dochody członków rodziny studenta (o stypendium może ubiegać się student, którego przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1051,70 zł netto),
 • złożysz pisemny wniosek z prośbą o przyznanie stypendium, do którego dołączysz wszystkie dokumenty potwierdzające sytuację materialną i rodzinną.

Stypendium można otrzymać już od 1. semestru studiów i jest ono przyznawane na semestr (5 miesięcy kalendarzowych).

Stypendium jest przyznawane na podstawie Twojego pisemnego wniosku, do którego dołączysz orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność.

Stypendium możesz otrzymać już na 1. roku studiów i jest ono przyznawane na semestr studiów (5 miesięcy kalendarzowych).

Zapomogę możesz otrzymać już na 1. semestrze studiów i może być Ci ona przyznana wtedy, kiedy z przyczyn losowych znalazłeś się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Zapomogę możesz otrzymać dwa razy w roku akademickim na Twój pisemny wniosek. Do wniosku należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające okoliczności stanowiące podstawę wniosku.

Wniosek należy złożyć w ciągu dwóch miesięcy od wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę wniosku.

Kredyt udzielany jest na okres studiów, a spłata rozpoczyna się po dwóch latach od ukończenia studiów na dogodnych warunkach przy maksymalnie niskiej wysokości oprocentowania.
Osoby uprawnione do kredytu
Kredyt studencki może otrzymać student, który nie ukończył 30 roku życia,
Wniosek o kredyt może złożyć także osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia albo do szkoły doktorskiej, z tym że wówczas musi przed podpisaniem umowy kredytowej przedłożyć w instytucji kredytującej zaświadczenie potwierdzające, że jest studentem .

Składanie wniosków o kredyt

O kredyt można ubiegać się przez cały rok.
Wnioski są rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku, z tym że w przypadku wniosków złożonych do dnia 28 lutego 2019 r. podpisanie umowy kredytowej – z uwagi na konieczność dostosowania systemów instytucji kredytujących do nowych przepisów – nastąpi do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Wniosek o udzielenie kredytu można składać w formie papierowej lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w następujących instytucjach:

 • PKO Bank Polski S.A.,
 • Bank PEKAO S.A.,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
 • SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Do wniosku o udzielenie kredytu dołącza się:

 • oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny wnioskodawcy za poprzedni rok,
 • zaświadczenie szkoły wyższej potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem, doktorantem albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo do szkoły doktorskiej,
 • dokumenty wymagane przez instytucję kredytującą dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu.

We wniosku należy wskazać jedną z dostępnych kwot kredytu. Miesięczna transza kredytu studenckiego może wynosić 400, 600, 800 lub 1000 zł.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.gov.pl

Stypendia

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020